قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران 1380

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380,11,14

فصل اول کلیات

ماده 1 

 در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 9 / 1373، ‌مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «‌مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد.

ماده 2 

 موضوع فعالیت «‌مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.

ماده 3 

 «‌مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.

فصل دوم ارکان

ماده 4 

 «مرکز» دارای ارکان زیر است :
‌الف – هیأت مدیره.
ب – دبیر کل.
ج – داوران.

ماده 5 

هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران ‌بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد.

تبصره 2 هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است. ‌تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.

ماده 6 

 وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:

الف تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی «‌مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (‌به استثنای تعرفه های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.

تبصره تعیین تعرفه های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.

ب تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.

ج تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.

د انتخاب و عزل دبیرکل.

ماده 7 

 دبیرکل «‌مرکز» برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و ‌بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره – «مرکز» دارای دبیرخانه ای می باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 8 

 فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و باتجربه که از مقررات و‌ عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.

تبصره اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط «‌مرکز» به عنوان داور انتخاب شوند.

فصل سوم سایر مقررات

ماده 9 

 هزینه های «مرکز» از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.

ماده 10 

 مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در «مرکز» به شرح زیر خواهد بود:
‌الف – در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376 .
ب – در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 (‌در بخش داوری).

ماده 11 

 دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از «‌مرکز» در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.

ماده 12 

 مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6/ 1370، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 (‌در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376 می باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/ 11/ 1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ مهدی کروبی