اصلاح آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۹۸

تصویب نامه در خصوص اصلاح آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری

 

هیئت وزیران در جلسه 4 / 10 / 1398 به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری، موضوع تصویب نامه شماره 20700 / ت 53461 هـ مورخ 25 / 2 / 1396 به شرح زیر اصلاح می شود.

1– در بند (ث) ماده (1) عبارت “سازمان برنامه و بودجه کشور” به عبارت “معاونت علمی و فناوری رییس جمهور” اصلاح می شود.

2– در ماده (6) قبل از واژه “سازمان” عبارت “معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری” اضافه و عبارت “موظف است” به واژه “موظفند” و واژه “نماید” به واژه “نمایند” اصلاح می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور