تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی مصوب ۱۳۹۸

تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۵ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۵۶۴۰۰ /۳۹۸۳۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۹۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۲۴۸ /ت۳۵۹۰۴هـ مورخ ۱۷ /۲ /۱۳۸۶ اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری