قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات

ماده واحده

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به معاهده همکاری در ثبت اختراعات مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۹ هجری شمسی (برابر با ۱۹ ژوئن ۱۹۷۰ میلادی ) ـ اصلاح شده در ۶ مهر ۱۳۵۸ هجری شمسی (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ میلادی ) و تجدیدنظر شده در ۱۴ مهر ۱۳۶۲ هجری شمسی (۳ فوریه ۱۹۸۴ میلادی ) و ۱۱ مهر ۱۳۸۰ هجری شمسی (۳ اکتبر ۲۰۰۱ میلادی ) ـ ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد معاهده تودیع نماید.

تبصره ۱ـ موارد حق شرط مقرر در ماده (۶۴) معاهده برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ است و دولت درصورت اقتضاء می تواند نسبت به اسقاط حق شرطهای مقرر در ماده مزبور اقدام نماید.

تبصره ۲ـ اعمال مفاد ماده (۵۹) معاهده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .

تبصره ۳ـ لازم الاجراء شدن اصلاحیه های ناشی از اجراء بند(ب) جزء(۳) ماده(۶۱) معاهده منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده همکاری در ثبت اختراعات

کشورهای متعاهد،
با ابراز علاقه به مشارکت در پیشرفت علم و تکنولوژی ،
با ابراز علاقه به تکمیل حمایت قانونی از اختراعات ،
با ابراز علاقه به تسهیل و کم هزینه کردن کسب حمایت برای اختراعات درموردی که کسب حمایت در چند کشور مورد نظر باشد،
با ابراز علاقه برای تسهیل و تسریع در دسترسی عمومی به اطلاعات فنی موجود در اسنادی که اختراعات جدید را توصیف می نماید،
با ابراز علاقه به ترویج و تسریع توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ازطریق اتخاذ تدابیری در سطح ملی و منطقه ای با هدف افزایش کارآیی نظامهای حقوقی آنان در زمینه حمایت از اختراعات از طریق ارائه اطلاعات سهل الوصول درباره دسترسی به راه حلهای فناوری قابل اعمال نسبت به نیازهای خاص آنان و تسهیل در دسترسی به حجم دائماً فزاینده فناوری نوین ،
و با اعتقاد به این که انجام همکاریها بین کشورها، نیل به اهداف فوق الذکر را تاحدزیادی تسهیل خواهد نمود، این معاهده را بین خود منعقد ساخته اند.

مقررات مقدماتی

ماده ۱ ـ تأسیس اتحادیه
۱
ـ کشورهای طرف این معاهده (که از این پس « کشورهای متعاهد» نامیده می شوند) اتحادیه ای را به منظور همکاری در تسلیم اظهارنامه ، جست وجو و بررسی اظهارنامه های حمایت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فنی تشکیل می دهند. این اتحادیه به نام « اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات » نامیده خواهد شد.
۲
ـ هیچ یک از مقررات این معاهده در جهت تضعیف حقوقی که به موجب مقررات مندرج در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی برای اتباع یا مقیمین کشورهای عضو آن کنوانسیون مقرر گردیده تفسیر نخواهد شد.

ماده ۲ـ تعاریف
در این معاهده و آئین نامه مگر این که به گونه دیگری به صورت صریح ذکر شده باشد:

۱ـ « اظهارنامه » به اظهارنامه ای برای حمایت از یک اختراع اطلاق می شود و اشاره به « اظهارنامه » به معنای اشاره به اظهارنامه های گواهی ثبت اختراعات ، گواهینامه مخترعین ، گواهینامه های اختراع اشیاء مصرفی ، گواهینامه های مدلهای اشیاء مصرفی ، ورقه اختراع تکمیلی یا گواهینامه تکمیل اختراع ، گواهینامه های تکمیل اختراع مخترعین و گواهینامه های تکمیل اشیاء مصرفی خواهد بود،

۲ـ اشاره به « ورقه اختراع » به اشاره به ورقه ثبت اختراعات ، گواهینامه مخترعین ، گواهینامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی ، گواهینامه ثبت مدلهای مصرفی ، گواهینامه تکمیل اختراع ، گواهینامه تکمیل اختراع مخترعین و گواهینامه های تکمیل اختراع اشیاء مصرفی تفسیر می شود.

۳ـ « ورقه اختراع ملی » به ورقه اختراعی اطلاق می شود که به وسیله یک مرجع ملی صادر شده باشد.

۴ـ « ورقه اختراع منطقه ای » به ورقه اختراعی اطلاق می شود که از طرف مرجع ملی یا مرجع بین الدولی که دارای اختیار صدور ورقه های اختراع معتبر در بیش از یک کشور باشد صادر شده باشد.

۵ ـ « اظهارنامه منطقه ای » به اظهارنامه ای برای ثبت اختراع در سطح منطقه ای اطلاق می شود.

۶ ـ اشاره « اظهارنامه ملی » به اشاره به اظهارنامه ها برای ورقه های اختراع ملی و ورقه های اختراع منطقه ای به جز اظهارنامه هایی که به موجب این معاهده تسلیم شده است ، تفسیر می شود.

۷ ـ « اظهارنامه بین المللی » به اظهارنامه ای اطلاق می شود که به موجب این معاهده تسلیم شده باشد.

۸ ـ اشاره به « اظهارنامه » به اشاره به اظهارنامه های ملی و اظهارنامه های بین المللی تفسیر می شود.

۹ـ اشاره به « ورقه اختراع » به اشاره به ورقه های اختراع ملی و ورقه های اختراع منطقه ای تفسیر می شود.

۱۰ـ اشاره به « قانون ملی » به اشاره به قانون ملی یک کشور متعاهد تفسیر می شود، یا درصورتی که اظهارنامه منطقه ای و یا ورقه اختراع منطقه ای مطرح باشد به اشاره به معاهده ای تفسیر می شود که به موجب آن تسلیم اظهارنامه های منطقه ای و یا صدور ورقه اختراع منطقه ای صورت می پذیرد.

۱۱ـ « تاریخ حق تقدم » از لحاظ محاسبه مهلت ها به موارد زیر اطلاق می شود:
الف ـ درموردی که اظهارنامه بین المللی حاوی یک ادعای حق تقدم به موجب ماده (۸) باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه ای است که در آن حق تقدم ادعا شده است .
ب ـ درصورتی که طبق ماده (۸)، اظهارنامه بین المللی حاوی چندین حق تقدم باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه ای است که در آن حق تقدم ادعا شده است .
ج ـ درموردی که اظهارنامه بین المللی حاوی ادعای حق تقدم طبق ماده (۸) نباشد، تاریخ تسلیم بین المللی اظهارنامه مذکور ملاک خواهد بود.

۱۲ـ « اداره ملی » به مرجع دولتی یک کشور متعاهد اطلاق می شود که مسؤولیت صدور ورقه اختراع به آن محول است.اشاره به «اداره ملی » همچنین به اشاره به هر مرجع بین الدولی تفسیر می شود که چندین کشور وظیفه صدور ورقه اختراع منطقه ای را به آن محول نموده اند، مشروط بر این که لااقل یکی از آن کشورها جزء کشورهای متعاهد باشد و همچنین کشورهای فوق الاشعار به آن مرجع اجازه داده باشند تعهدات و اختیاراتی که این معاهده و آئین نامه آن درمورد ادارات ملی مقرر داشته را به عهده بگیرد.

۱۳ـ « اداره تعیین شده » به اداره ملی یک کشور یا اداره ای که از طرف کشور مذکور عمل می کند و به موجب مقررات فصل اول این معاهده توسط متقاضی تعیین شده باشد اطلاق می شود.

۱۴ـ « اداره منتخب » به اداره ملی یک کشور یا اداره ای که ازطرف کشور مذکور عمل می کند و آن را متقاضی طبق مقررات فصل دوم این معاهده انتخاب نموده باشد، اطلاق می شود.

۱۵ـ « اداره دریافت کننده » به اداره ملی یا سازمان بین الدولی اطلاق می شود که اظهارنامه بین المللی به آن تسلیم می شود.

۱۶ـ « اتحادیه » به اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات اطلاق می شود.

۱۷ـ « مجمع » به مجمع اتحادیه اطلاق می شود.

۱۸ـ « سازمان » به سازمان جهانی مالکیت معنوی اطلاق می شود.

۱۹ـ « دفتر بین المللی » به دفتر بین المللی سازمان اطلاق می شود و تا زمانی که دفتر بین المللی متحد حمایت از مالکیت معنوی (BIRPI) وجود داشته باشد، به آن دفتر اطلاق می شود.

۲۰ـ « مدیرکل » به مدیرکل سازمان و تا زمانی که دفتر بین المللی متحد حمایت از مالکیت معنوی (BIRPI) وجود دارد به مدیر آن دفتر اطلاق می شود.

فصل اول ـ اظهارنامه بین المللی و جست وجوی بین المللی

ماده ۳ـ اظهارنامه بین المللی
۱
ـ اظهارنامه های حمایت از اختراعات در هر یک از کشورهای متعاهد را می توان بصورت اظهارنامه های بین المللی طبق این معاهده تسلیم نمود.
۲
ـ اظهارنامه بین المللی برابر این معاهده و آئین نامه شامل تقاضا، توصیف ، یک یا چند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقشه و یک خلاصه خواهد بود.
۳
ـ خلاصه صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان از آن برای منظور دیگر خصوصاً تفسیر حدود حمایت مورد درخواست استفاده نمود.
۴
ـ اظهارنامه بین المللی باید:
(۱)
به یکی از زبانهای مقرر شده تنظیم شده باشد.
(۲)
در آن الزامات مربوط به شکل اظهارنامه و ضمائم آن رعایت شده باشد.
(۳)
الزامات مقرر شده مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد.
(۴)
مشمول پرداخت هزینه های مقرر شده باشد.

ماده ۴ـ تقاضا

۱ـ تقاضا حاوی موارد زیر خواهد بود:
(۱)
درخواستی دایر بر این که به اظهارنامه بین المللی طبق این معاهده رسیدگی شود.
(۲)
تعیین کشور یا کشورهای متعاهد که طبق اظهارنامه بین المللی ، حمایت از اختراع در آن کشور یا کشورها، مورد نظر است (کشورهای تعیین شده )؛ اگر برای هر یک از کشورهای تعیین شده امکان ثبت اختراع منطقه ای وجود داشته باشد و متقاضی مایل باشد که ورقه اختراع منطقه ای را به جای ورقه اختراع ملی تحصیل نماید این موضوع باید در تقاضا ذکر شود؛ اگر به موجب یک معاهده ثبت اختراع منطقه ای ، متقاضی نتواند اظهارنامه خود را به کشورهای خاصی از اعضای آن معاهده محدود نماید تعیین یکی از آن کشورها و اظهار تمایل دایر به تحصیل ورقه اختراع منطقه ای ، به عنوان تعیین تمامی کشورهای عضو آن معاهده خواهد بود؛ اگر به موجب قانون ملی کشور تعیین شده ، تعیین آن کشور دارای اثر اظهارنامه برای تحصیل ورقه اختراع منطقه ای باشد، تعیین آن کشور قرینه ای خواهد بود دایر بر تمایل به تحصیل ورقه اختراع منطقه ای .
(۳)
نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره متقاضی و نماینده او (درصورت وجود نماینده ).
(۴)
عنوان اختراع .
(۵)
نام و سایر اطلاعات مقرر شده درباره مخترع در موردی که بموجب قانون ملی حداقل یک کشور تعیین شده ، ارائه این اطلاعات در زمان تسلیم اظهارنامه ملی ضروری باشد. درغیر این صورت این مشخصات را می توان در تقاضا یا در اطلاعیه جداگانه خطاب به هر یک از ادارات تعیین شده ارائه نمود که قانون ملی آنها ارائه چنین مشخصاتی را ضروری دانسته ولی درعین حال اجازه می دهد که بتوان آنها را در زمان مؤخرتری نسبت به زمان تسلیم اظهارنامه ملی ارائه کرد.

۲ـ تعیین هر کشور مستلزم پرداخت هزینه های مقرر شده ظرف مهلت تعیین شده خواهد بود.

۳ـ تعیین یک کشور به منزله این است که حمایت مورد نظر متشکل از اعطاء ورقه اختراع به وسیله یا برای آن کشور تعیین شده خواهد بود مگر در مواردی که متقاضی خواهان هر یک از انواع دیگر حمایت مندرج در ماده (۴۳) باشد. درمورد این بند مقررات بند (۲) ماده (۲) جاری نخواهد بود.

۴ـ عدم ذکر نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره مخترع در تقاضا، در هیچ یک از کشورهای تعیین شده ای که قانون ملی آنها ارائه چنین مشخصات و اطلاعاتی را الزامی دانسته ولی اجازه می دهد که بتوان آنها را مؤخر بر تسلیم اظهارنامه ارائه نمود دارای هیچ اثری نخواهد بود. برعدم تسلیم چنین اطلاعات و مشخصات طی اطلاعیه جداگانه در هیچ یک از کشورهای تعیین شده ای که قوانین ملی آنها ارائه چنین مشخصاتی را الزامی نداند اثر مترتب نخواهد بود.

ماده ۵ ـ توصیف
توصیف اختراع باید اختراع را به قدر کافی کامل و روشن افشاء نماید به نحوی که شخصی که در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملی کند.

ماده ۶ ـ ادعاها
در ادعا یا ادعاها، باید موضوعی که حمایت برای آن درخواست می شود تعریف گردد. ادعاها باید واضح و منجز بوده و به وسیله توصیف کاملاً تأیید شوند.

ماده ۷ ـ نقشه ها
۱
ـ با رعایت مقررات جزء (۲) بند (۲) این ماده ارائه نقشه ها زمانی الزامی است که برای فهم اختراع ضروری باشند.
۲
ـ هرگاه تبیین ماهیت اختراع مستلزم ارائه نقشه ها باشد ولو این که وجود نقشه ها برای اختراع ضروری نباشد:
(۱)
متقاضی می تواند این نقشه ها را به هنگام تسلیم اظهارنامه بین المللی ارائه نماید.
(۲)
هر اداره تعیین شده می تواند از متقاضی بخواهد که نسبت به تسلیم این نقشه ها در مهلت مقرر اقدام نماید.

ماده ۸ ـ ادعای حق تقدم

۱ـ اظهارنامه بین المللی همان طور که در آئین نامه مقرر گردیده می تواند حاوی اعلامیه ای باشد که حاکی از ادعای حق تقدم یک یا تعداد بیشتری اظهارنامه قبلی که برای یا در هر کشور عضو « کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی » تسلیم شده اند.

۲ـ الف ـ با رعایت مفاد جزء (ب ) این بند شرایط مربوط و اثر ناشی از هر ادعای حق تقدم اعلام شده طبق بند (۱) این ماده به نحو مقرر در ماده (۴) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تجدید نظر شده در استکهلم خواهد بود.
ب ـ اظهارنامه بین المللی که برای آن حق تقدم به استناد یک یا چند اظهارنامه که قبلاً در، یا برای یک کشور عضو تسلیم گردیده ادعا شده باشد می تواند حاوی تعیین کشور مزبور به عنوان کشور تعیین شده نیز باشد. هرگاه در اظهارنامه بین المللی حق تقدم یک یا چند اظهارنامه ملی تسلیم شده در، یا برای یک کشور تعیین شده مورد ادعا بوده یا در موردی که حق تقدم در یک اظهارنامه بین المللی که فقط یک کشور را تعیین نموده مورد ادعا باشد شرایط و اثر ادعای حق تقدم در آن کشور تابع قانون ملی کشور مزبور خواهد بود.

ماده ۹ ـ متقاضی
۱
ـ هر شخص مقیم یا تابع یک کشور متعاهد می تواند اظهارنامه بین المللی را تسلیم نماید.
۲
ـ مجمع می تواند به مقیمین و اتباع هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که طرف این معاهده نمی باشند اجازه دهد تا نسبت به تسلیم اظهارنامه های بین المللی اقدام نمایند.
۳
ـ مفاهیم مربوط به اقامت و تابعیت و به کارگیری این مفاهیم درمواردی که متقاضیان متعدد وجود داشته باشند و یا درمواردی که متقاضیان برای همه کشورهای تعیین شده یکسان نباشند در آئین نامه تعریف شده اند.

ماده ۱۰ ـ اداره دریافت کننده
اظهارنامه بین المللی به اداره دریافت کننده مقرر شده ای تسلیم خواهد شد که آن را طبق مقررات این معاهده و آئین نامه کنترل و بررسی خواهد نمود.

ماده ۱۱ـ تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی و اثرات مترتب بر آن

۱ـ اداره دریافت کننده ، تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی را به عنوان تاریخ تسلیم بین المللی اظهارنامه تلقی خواهد نمود مشروط بر این که در زمان دریافت اظهارنامه وجود شرایط زیر برای آن اداره محقق باشد:
(۱)
متقاضی به دلایل اقامتی یا تابعیتی فاقد حق تسلیم اظهارنامه بین المللی به اداره دریافت کننده نباشد،.
(۲)
اظهارنامه بین المللی به زبان تعیین شده تنظیم شده باشد.
(۳)
اظهارنامه بین المللی حداقل حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ اشاره دال بر این که اظهارنامه تسلیمی با هدف و قصد و نیت اظهارنامه بین المللی تنظیم شده است .
ب ـ تعیین حداقل یک کشور متعاهد.
ج ـ نام متقاضی به نحو مقرر.
د ـ قسمتی که از ظاهر آن معلوم شود به توصیف اختصاص دارد.
هـ ـ قسمتی که از ظاهر آن معلوم شود که به ادعا یا ادعاها اختصاص دارد.

۲ـالف ـ اگر اداره دریافت کننده در زمان دریافت اظهارنامه بین المللی تشخیص دهد که الزامات مندرج در بند (۱) این ماده رعایت نشده است ، در آن صورت متقاضی را وفق مقررات آئین نامه دعوت می نماید تا اصلاحات لازم را به عمل آورد.
ب ـ چناچه متقاضی دعوت مزبور را اجابت نماید و اصلاحات را انجام دهد، اداره دریافت کننده وفق آئین نامه تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده را به عنوان تاریخ تسلیم اظهارنامه ملاک عمل قرار خواهد داد.

۳ـ با رعایت بند (۴) ماده (۶۴)، هر اظهارنامه بین المللی که الزامات مقرر مندرج در جزءهای (۱) تا (۳) بند (۱) این ماده را رعایت و تاریخ تسلیم بین المللی را دریافت نماید از تاریخ تسلیم بین المللی دارای اثر اظهارنامه ملی عادی در هر یک از کشورهای تعیین شده خواهد بود و تاریخ مزبور به عنوان تاریخ واقعی تسلیم در هر یک از کشورهای تعیین شده تلقی خواهد شد.

۴ـ هر اظهارنامه بین المللی که الزامات مندرج در جزءهای (۱) تا (۳) بند (۱) این ماده را رعایت نموده باشد در حکم تسلیم اظهارنامه ملی عادی به معنای مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی خواهد بود.

ماده ۱۲ـ ارسال اظهارنامه بین المللی به دفتربین المللی ومرجع جست وجوی بین المللی
۱
ـ یک نسخه از اظهارنامه بین المللی در اداره دریافت کننده نگهداری می شود (نسخه اصلی ) و نسخه دیگر (نسخه بایگانی ) برای دفتر بین المللی ارسال می گردد. نسخه دیگری نیز (نسخه جست وجو) به مرجع جست وجوی بین المللی مذکور در ماده (۱۶) به نحو مقرر در آئین نامه ارسال می شود.
۲
ـ نسخه بایگانی در حکم نسخه اصلی اظهارنامه بین المللی خواهد بود.
۳
ـ اگر دفتر بین المللی نسخه بایگانی را ظرف مهلت تعیین شده دریافت ننماید، اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۳ـ امکان دسترسی به نسخه ای از اظهارنامه بین المللی برای هر یک از ادارات تعیین شده

۱ـ هر اداره تعیین شده می تواند از دفتر بین المللی بخواهد که نسخه ای از اظهارنامه بین المللی را قبل از انجام مکاتبات موضوع ماده (۲۰) برای آن اداره ارسال نماید و این دفتر نسخه مزبور را دراسرع وقت ممکن پس از گذشت یک سال از تاریخ حق تقدم برای اداره تعیین شده خواهد فرستاد.

۲ـ الف ـ متقاضی می تواند در هر زمانی که مایل باشد نسخه ای از اظهارنامه بین المللی خود را به هر یک از ادارات تعیین شده ، ارسال دارد.
ب ـ متقاضی هر زمان که مایل باشد می تواند از دفتر بین المللی بخواهد که نسخه ای از اظهارنامه بین المللی را به هر یک از ادارات تعیین شده ، ارسال نماید و این دفتر نسخه مزبور را در اسرع وقت ممکن به اداره تعیین شده ، خواهد فرستاد.
ج ـ هر اداره ملی می تواند به دفتر بین المللی اعلام نماید که مایل به دریافت نسخه های موضوع جزء (ب ) این بند نمی باشد. در چنین حالتی جزء (ب ) مزبور درمورد آن اداره قابل اعمال نخواهد بود.

ماده ۱۴ـ برخی نواقص در اظهارنامه بین المللی

۱ـ الف ـ اداره دریافت کننده اظهارنامه بین المللی این موضوع را بررسی خواهد نمود که اظهارنامه مزبور دارای هر یک از نواقص زیر نباشد:
(۱)
فقدان امضاء به نحو مقرر در آئین نامه .
(۲)
عدم ذکر مشخصات متقاضی به نحوی که مقرر شده است .
(۳)
نداشتن عنوان .
(۴)
نداشتن خلاصه .
(۵)
عدم رعایت الزامات مربوط به شکل اظهارنامه و ضمائم آن درحد مقرر در آئین نامه .
ب ـ اگر اداره دریافت کننده ، تشخیص دهد که اظهارنامه بین المللی دارای هر یک از نواقص فوق می باشد از متقاضی دعوت به عمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرر اظهارنامه را اصلاح نماید و درصورت عدم اصلاح ، اظهارنامه مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده مراتب را اعلام خواهد نمود.

۲ـ اگر اظهارنامه بین المللی به نقشه هایی اشاره کند که در واقع منضم به اظهارنامه نباشد، اداره دریافت کننده مراتب را به متقاضی اعلام خواهد نمود و مشارالیه ظرف مهلت مقرر شده می تواند آنها را ارائه نماید. اگر متقاضی نقشه ها را ارائه دهد تاریخ تسلیم تقاضای بین المللی تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ نقشه ها به وسیله اداره دریافت کننده وصول شده باشد درغیر این صورت هرگونه ارجاع به نقشه ها کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۳ـ الف ـ اگر اداره دریافت کننده تشخیص دهد که در ظرف مهلت مقرر شده هزینه های مقرر در جزء (۴) بند (۴) ماده (۳) پرداخت نگردیده یا هیچ یک از هزینه مقرر در بند (۲) ماده (۴) در ارتباط با هر یک از کشورهای تعیین شده پرداخت نشده است در آن صورت اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی می گردد و اداره دریافت کننده اظهارنامه نیز مراتب را اعلام خواهد نمود.
ب ـ اگر اداره دریافت کننده تشخیص دهد که ظرف مهلت مقرر هزینه تعیین شده به موجب بند (۲) ماده (۴) درمورد یک یا چند کشور از کشورهای تعیین شده (ولی نه همه آنها) پرداخت شده است ، در آن صورت موضوع تعیین کشورهایی که درمورد آنها ظرف مهلت مقرر هزینه ای پرداخت نشده ، مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده اظهارنامه بین المللی نیز مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.

۴ـ اگر پس از تعیین تاریخ بین المللی ، اداره دریافت کننده ظرف مدت مقرر شده تشخیص دهد که هر یک از الزامات مذکور در جزءهای (۱) الی (۳) بند (۱) ماده (۱۱) در آن تاریخ انجام نشده است اظهارنامه مذکور مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۵ـ جست وجوی بین المللی

۱ـ هر اظهارنامه بین المللی مشمول جست وجوی بین المللی خواهد بود.

۲ـ هدف از جست وجوی بین المللی کشف سوابق مربوط درمورد اختراع ادعائی است .

۳ـ جست وجوی بین المللی براساس ادعاها با توجه مقتضی به توصیف و نقشه ها (درصورت وجود) انجام خواهد شد.

۴ـ مرجع جست وجوی بین المللی مذکور در ماده (۱۶) به کشف هرچه بیشتر سوابق مربوط به اختراع ادعائی درحد امکان اهتمام خواهد ورزید و درهر مورد مدارک مقرر در آئین نامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد.

۵ ـ الف ـ درصورت تجویز قانون ملی کشور متعاهد، هر متقاضی که اظهارنامه ملی را به اداره ملی آن کشور یا اداره عمل کننده برای آن کشور تسلیم می نماید می تواند با رعایت شرایط مقرر در قوانین ملی مزبور درخواست نماید که جست وجویی شبیه جست وجوی بین المللی (جست وجوی از نوع بین المللی ) درمورد چنین اظهارنامه ای معمول گردد.
ب ـ درصورت تجویز قانون ملی کشور متعاهد، اداره ملی کشور یا اداره عمل کننده برای آن کشور می تواند هر اظهارنامه ملی تسلیم شده را مشمول جست وجو از نوع بین المللی قرار دهد.
ج ـ چنانچه اظهارنامه ملی ، اظهارنامه بین المللی تلقی شود و به اداره مذکور در جزءهای .(الف ) و (ب ) این بند تسلیم شده باشد، جست وجو از نوع بین المللی توسط مرجع جست وجوی بین المللی مذکور در ماده (۱۶) که صالح برای جست وجوی بین المللی است انجام خواهد گرفت.اگر اظهارنامه ملی به زبانی باشد که به تشخیص مرجع جست وجوی بین المللی فاقد شرایط لازم برای بررسی است جست وجو از نوع بین المللی براساس ترجمه تهیه شده وسیله متقاضی به زبانی که برای اظهارنامه های بین المللی مقرر گردیده و مورد قبول مرجع جست وجوی بین المللی برای اظهارنامه های بین المللی باشد، انجام خواهد شد و درمواردی که اظهارنامه ملی و ترجمه آن لازم باشد به شکل مقرر برای اظهارنامه های بین المللی تسلیم خواهد شد.

ماده ۱۶ـ مرجع جست وجوی بین المللی

۱ـ جست وجوی بین المللی توسط مرجع جست وجوی بین المللی انجام خواهد شد که می تواند یا یک اداره ملی و یا یک سازمان بین الدولی نظیر مؤسسه بین المللی اختراع باشد، که از جمله وظایف آن تهیه گزارشهای جست وجوی مستند درخصوص سابقه اختراع ادعائی درمورد اختراعات موضوع اظهارنامه ها است .

۲ـ اگر تا زمان تأسیس « مرجع واحد جست وجوی بین المللی » مراجع متعدد جست وجوی بین المللی وجود داشته باشد، هر اداره دریافت کننده ، طبق مقررات موافقتنامه قابل اجراء مذکور در .جزء (ب ) بند (۳)، مرجع یا مراجع بین المللی برای جست وجو درمورد اظهارنامه های بین المللی تسلیم شده به آن اداره را تعیین خواهد نمود.

۳ـ الف ـ مراجع جست وجوی بین المللی به وسیله مجمع منصوب خواهند شد. هر اداره ملی و هر سازمان بین الدولی که واجد شرایط مذکور در جزء (ج ) این بند باشد می تواند به عنوان مرجع جست وجوی بین المللی تعیین گردد.
ب ـ این انتصاب مشروط به رضایت اداره ملی یا سازمان بین الدولی مورد نظر برای انتصاب و نیز انعقاد موافقتنامه ای بین آن اداره یا سازمان و دفتر بین المللی که به تأیید مجمع برسد خواهد بود. این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفین ، بالاخص تعهدات رسمی اداره یا سازمان فوق الذکر درمورد اعمال و رعایت کلیه قواعد عمومی جست وجوی بین المللی را مشخص خواهد نمود.
ج ـ حداقل الزامات و شرایط لازم ، بالاخص درخصوص نیروی انسانی و اسناد که هر اداره یا سازمان باید قبل از انتصاب و همچنین در طول مدت انتصاب همواره آنها را رعایت نماید در آئین نامه تعیین خواهد شد.
د ـ انتصاب برای مدت معینی صورت خواهد گرفت و این مدت قابل تمدید برای دوره های بعدی است .
هـ ـ مجمع قبل از تصمیم گیری درخصوص انتصاب هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی یا تصمیم گیری درباره تمدید دوره انتصاب یا قبل از تصویب خاتمه انتصاب ، اظهارات اداره یا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشکیل کار گروه (کمیته ) همکاری فنی موضوع ماده (۵۶) این معاهده نظر آن کار گروه (کمیته ) را نیز اخذ خواهد نمود.

ماده ۱۷ ـ آئین کار مرجع جست وجوی بین المللی

۱ـ آئین کار مرجع جست وجوی بین المللی تابع مقررات این معاهده ، آئین نامه و همچنین موافقتنامه ای خواهد بود که دفتر بین المللی آن را طبق مفاد این معاهده و آئین نامه با مرجع مذکور منعقد خواهد نمود.

۲ـ الف ـ اگر مرجع جست وجوی بین المللی تشخیص دهد که:
(۱)
اظهارنامه بین المللی به موضوعی مرتبط است که به موجب آئین نامه نیازی به جست وجوی مرجع جست وجوی بین المللی ندارد و درمورد خاص مرجع مذکور تصمیم به عدم جست وجو بگیرد، یا
(۲)
عدم رعایت الزامات مقرر درباره توصیف ، ادعاها یا نقشه ها تا آن حد باشد که جست وجوی بین المللی معنادار را متعذر سازد.
در این دو حالت مرجع مذکور مراتب را اعلام و به متقاضی و دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد که گزارش جست وجوی بین المللی تهیه نخواهد شد.
ب ـ اگر معلوم شود که هر یک از وضعیت های مذکور در جزء (الف ) بند (۲) فوق فقط درخصوص برخی از ادعاهای خاص مصداق دارد، در گزارش جست وجوی بین المللی موضوع درمورد این ادعاها مشخص و درمورد سایر ادعاها گزارش مذکور طبق ماده (۱۸) این معاهده تنظیم خواهد شد.

۳ـ الف ـ اگر مرجع جست وجوی بین المللی ، تشخیص دهد که اظهارنامه بین المللی الزام مربوط به رعایت وحدت اختراع به نحو مذکور در آئین نامه را رعایت ننموده از متقاضی درخواست می کند که هزینه اضافی را پرداخت نماید. مرجع جست وجوی بین المللی گزارش جست وجوی خود را براساس آن قسمت هایی که اظهارنامه بین المللی تهیه خواهد نمود که به اولین اختراع ذکر شده در ادعاها (اختراع اصلی ) مربوط است مشروط بر این که هزینه های اضافی لازم ظرف مهلت مقرر درمورد آن قسمتهای اظهارنامه بین المللی پرداخت شده باشد که به اختراعاتی مربوط می شود که درقبال آنها هزینه های فوق الذکر پرداخت گردیده است
ب ـ قانون ملی هر کشور تعیین شده می تواند مقرر نماید که هرگاه اداره ملی آن کشور تشخیص دهد که درخواست موضوع جزء (الف ) بند (۳) مرجع جست و جوی بین المللی کاملاً موجه بوده و درصورتی که متقاضی کلیه هزینه های اضافی را نپرداخته باشد و در نتیجه بخش مربوطه اظهارنامه بین المللی مورد جست وجو قرار نگرفته است ، آن بخشها تا حدی که آثار آن در کشور، مورد نظر است ، مسترد شده تلقی خواهد شد مگر آن که متقاضی هزینه ویژه را به اداره ملی آن کشور پرداخت کند.

ماده ۱۸ ـ گزارش جست وجوی بین المللی
۱
ـ گزارش جست وجوی بین المللی در مهلت مقرر و شکل تعیین شده تهیه خواهد شد.
۲
ـ مرجع جست وجوی بین المللی گزارش جست وجوی بین المللی را به محض تهیه برای متقاضی و دفتر بین المللی ارسال خواهد کرد.
۳
ـ گزارش جست وجوی بین المللی یا اعلامیه مذکور در جزء (الف ) بند (۲) ماده (۱۷) به نحو مقرر در آئین نامه ترجمه خواهد شد. ترجمه مذکور توسط یا تحت مسؤولیت دفتر بین المللی تهیه می گردد.

ماده ۱۹ـ اصلاح ادعاها نزد دفتر بین المللی
۱
ـ متقاضی ، پس از دریافت گزارش جست وجوی بین المللی ، این حق را دارد که برای یک بار و در ظرف مهلت معین اصلاحیه هایی را درخصوص ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی تسلیم نماید. همزمان با این اقدام وی می تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آئین نامه تسلیم نموده و طی آن اصلاحیه را تشریح و اثراتی را که این اصلاحیه ها ممکن است بر توصیف و نقشه ها داشته باشد، مشخص نماید.
۲
ـ در اصلاحیه ها افشاء اختراع نباید فراتر از حدی باشد که دراظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده است .
۳
ـ اگر قانون ملی هر کشور تعیین شده افشاء موضوع اختراع دراصلاحیه ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعایت بند (۲) این ماده هیچ گونه اثری در آن کشور مترتب نخواهد بود.

ماده ۲۰ـ مکاتبه با ادارات تعیین شده
۱
ـ الف ـ اظهارنامه بین المللی همراه با گزارش جست وجوی بین المللی (شامل هر یک از موارد مذکور در جزء (ب ) بند (۲) ماده (۱۷) و یا اعلامیه مذکور در جزء (الف ) بند (۲) ماده (۱۷) این معاهده به نحو مقرر در آئین نامه به هر یک از ادارات تعیین شده ارسال خواهد شد، مگر این که اداره تعیین شده این الزامات را کلاً و یا بعضاً اسقاط نماید.
ب ـ مکاتبه همراه با ترجمه گزارش یا اعلامیه مربوط (به نحو مقرر) خواهد بود.
۲
ـ چنانچه طبق بند (۱) ماده (۱۹) این معاهده به ادعاها اصلاحیه وارد شده باشد،
دراین صورت باید همراه با مکاتبه یا متن کامل ادعاهای تسلیم شده ، توام با متن کامل ادعاها پس از اصلاح ، یا متن کامل ادعاهای تسلیم شده به انضمام متن اصلاحیه ها ارسال گردد. همچنین چنانچه طبق بند (۱) ماده (۱۹) اعلامیه ای نیز تهیه شده باشد اعلامیه مذکور هم ارسال خواهد شد.
۳
ـ بنا به تقاضای اداره تعیین شده یا متقاضی ، مرجع جست وجوی بین المللی نسخه ای از اسناد مذکور در گزارش جست وجوی بین المللی را طبق آئین نامه حسب مورد به اداره مذکور یا متقاضی ارسال خواهد نمود.

ماده ۲۱ـ انتشار بین المللی
۱
ـ دفتر بین المللی اظهارنامه های بین المللی را منتشر خواهد نمود.
۲
ـ الف ـ با رعایت استثنائات مقرر در بند (ب ) این بند و بند (۳) ماده (۶۴) انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی بلافاصله پس از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذیرفت .
ب ـ متقاضی می تواند از دفتر بین المللی بخواهد که نسبت به انتشار اظهارنامه بین المللی وی در هر زمانی قبل از خاتمه مدت مذکور در جزء (الف ) فوق اقدام نماید. دراین صورت دفتر بین المللی به همان نحو به صورت مقرر در آئین نامه اقدام خواهد نمود.
۳
ـ گزارش جست وجوی بین المللی و یا اعلامیه مذکور در جزء (الف ) بند (۲) ماده (۱۷) به نحو مقرر در آئین نامه انتشار خواهد یافت .
۴
ـ زبان و شکل انتشار بین المللی و جزئیات دیگر تابع آئین نامه خواهد بود.
۵
ـ چنانچه قبل از تکمیل مقدمات فنی مربوط به انتشار بین المللی ، اظهارنامه بین المللی مسترد و یا مسترد شده تلقی گردیده باشد، انتشار بین المللی صورت نخواهد گرفت .
۶
ـ اگر اظهارنامه بین المللی حاوی عبارات و یا نقشه هایی باشد که به عقیده دفتر بین المللی خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود یا این که به عقیده آن دفتر، اظهارنامه بین المللی مذکور حاوی عباراتی باشد که برحسب تعریف آئین نامه موهن تلقی گردد، آن دفتر می تواند عبارات ، نقشه ها و تقریرات را از انتشار خود حذف و محل و تعداد کلمات یا نقشه های حذف شده را مشخص نموده و درصورت تقاضا نسخه ای از بخش های حذف شده را دراختیار قرار دهد.

ماده ۲۲ـ رونوشت ، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات تعیین شده

۱ـ درصورتی که مکاتبه در ماده (۲۰) قبلاً انجام نشده باشد، متقاضی نسخه ای از اظهارنامه بین المللی و ترجمه آن را (به نحو مقرر) ضمن پرداخت هزینه های ملی (عنداللزوم ) حداکثر تا سی ماده از تاریخ حق تقدم به اداره تعیین شده ارائه خواهد نمود. هرگاه به موجب قانون ملی یک کشور تعیین شده ذکر نام و سایر اطلاعات مقرر درباره مخترع الزامی بوده ولی به موجب قانون مزبور ارائه این مشخصات در تاریخی مؤخر بر تاریخ تسلیم اظهارنامه ملی مجاز باشد، در آن صورت متقاضی ، این مشخصات را حداکثر تا انقضای سی ماه از تاریخ حق تقدم به اداره ملی یا اداره ای که برای کشور عمل می کند ارائه خواهد نمود مگر در مواردی که تقاضا حاوی مشخصات و اطلاعات مذکور باشد.

۲ـ هرگاه مرجع جست وجوی بین المللی طبق جزء (الف ) بند (۲) ماده (۱۷) اعلامیه ای را صادر نماید دایر بر این که گزارش جست وجوی بین المللی تهیه نخواهد شد. مهلت مقرر برای انجام اقدامات مذکور در بند (۱) این ماده همان مدتی است که در بند(۱) مقرر شده است .

۳ـ هر قانون ملی می تواند برای اجراء اقدامات مذکور در بندهای (۱) یا (۲) فوق مبادرت به تعیین مهلتی نماید که تاریخ انقضای آن دیرتر از مهلت مقرر در بندهای فوق باشد.

ماده ۲۳ـ تأخیر تشریفات ملی
۱
ـ هیچ اداره تعیین شده مجاز نخواهد بود که اظهارنامه بین المللی را قبل از خاتمه مهلت مقرر در ماده (۲۲) به جریان انداخته یا مورد بررسی قرار دهد.
۲
ـ علی رغم مفاد بند (۱) این ماده هر اداره تعیین شده می تواند بنا به تقاضای صریح متقاضی ، اظهارنامه بین المللی را در هر زمان که متقاضی بخواهد به جریان انداخته و یا مورد بررسی قرار دهد.

ماده ۲۴ـ امکان بلااثر شدن در کشورهای تعیین شده

۱ـ درمورد جزء (۲) زیر مشروط به رعایت مقررات ماده (۲۵) اثر اظهارنامه بین المللی مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) در هر یک از کشورهای تعیین شده متوقف خواهد شد و این امر دارای همان آثار مترتب بر استرداد اظهارنامه ملی در آن کشور خواهد بود:
(۱)
درصورتی که متقاضی اظهارنامه بین المللی یا تعیین آن کشور را مسترد نماید.
(۲)
درصورتی که طبق بند (۳) ماده (۱۲)، جزء (ب ) بند (۱) ماده (۱۴)، جزء (الف ) بند (۳) ماده (۱۴) یا بند (۴) ماده (۱۴) اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی شود یا طبق جزء (ب ) بند (۳) ماده (۱۴) موضوع تعیین آن کشور مسترد شده تلقی گردد.
(۳)
درصورتی که متقاضی اقدامات مذکور در ماده (۲۲) را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد.

۲ـ علی رغم مفاد بند (۱) فوق هر اداره تعیین شده می تواند اثر مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) را حفظ نماید حتی در مواردی که طبق بند (۲) ماده (۲۵) حفظ این اثر لازم نباشد.

ماده ۲۵ـ بررسی در ادارات تعیین شده

۱ـ الف- هرگاه اداره دریافت کننده از اعطاء تاریخ ثبت بین المللی امتناع ورزد یا اعلام نماید که اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی گردیده ، یا هرگاه دفتر بین المللی موردی را به موجب بند (۳) ماده (۱۲) تشخیص داده باشد، دفتر بین المللی بنا به تقاضای متقاضی فوراً نسخه ای از اسناد موجود در پرونده را به هر یک از ادارات تعیین شده که متقاضی از آنها نام برده ، ارسال خواهد نمود.
ب ـ هرگاه اداره دریافت کننده اعلام نموده باشد که مراتب تعیین کشور خاصی مسترد شده تلقی گردیده است ، دفتر بین المللی بنا به تقاضای متقاضی فوراً نسخه ای از اسناد موجود در پرونده را به اداره ملی آن کشور ارسال خواهد نمود.
ج ـ تقاضای مذکور در جزءهای (الف ) یا (ب ) این بند باید ظرف مهلت معین ارائه شود.

۲ـ الف ـ با رعایت مفاد جزء (ب ) این بند و مشروط به پرداخت هزینه مقرر در قانون ملی (عنداللزوم ) و ارائه ترجمه مناسب (به نحو مقرر) ظرف مهلت معین هر اداره تعیین شده تصمیم گیری خواهد نمود که آیا مراتب رد، اعلام یا تشخیص مورد مذکور در بند (۱) این ماده منطبق و با رعایت مفاد این معاهده و آئین نامه صورت پذیرفته است یا خیر و اگر به این نتیجه برسد که رد یا اعلام ناشی از اشتباه یا غفلت اداره دریافت کننده بوده و تشخیص دفتر بین المللی ناشی از اشتباه یا غفلت آن دفتر بوده است ، در آن صورت تاحدی که به تأثیر در کشور تعیین شده مربوط می شود آن اداره اشتباه یا غفلت را مؤثر ندانسته و به اظهارنامه بین المللی رسیدگی خواهد نمود.
ب ـ هرگاه نسخه بایگانی به علت اشتباه یا غفلت متقاضی پس از انقضاء مدت تعیین شده در بند (۳) ماده (۱۲) به دفتر بین المللی واصل شود مفاد جزء (الف ) این بند تنها در شرایط و اوضاع و احوال مذکور در بند (۲) ماده (۴۸) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۶ـ امکان تصحیح مدارک ارائه شده به ادارات تعیین شده
هیچ اداره تعیین شده ای نمی تواند اظهارنامه بین المللی را به دلیل عدم رعایت الزامات مقرر در این معاهده و آئین نامه رد نماید مگر این که ابتدا به متقاضی جهت تصحیح آن فرصتی در حد و مطابق آئین کار ی که در قانون ملی برای اظهارنامه های ملی درموارد مشابه یا قابل مقایسه مقرر است ، اعطاء نماید.

ماده ۲۷ـ الزامات ملی

۱ـ هیچ قانون ملی نمی تواند رعایت الزاماتی درخصوص شکل یا محتوای اظهارنامه بین المللی که متفاوت یا اضافه بر آنچه که در این معاهده و آئین نامه مقرر شده را خواستار شود.

۲ـ مقررات مذکور در بند (۱) این ماده بر اعمال مفاد بند (۲) ماده (۷) تأثیری ندارد. همچنین مقررات مزبور هیچ قانون ملی را از درخواست مدارک زیر پس از این که رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، منع نمی کند:
(۱)
هنگامی که متقاضی شخص حقوقی باشد، نام نماینده مجاز این شخص حقوقی .
(۲)
اسنادی که قسمتی از اظهارنامه بین المللی نمی باشد ولی دلیل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشکیل می دهد از جمله تأیید اظهارنامه بین المللی به وسیله امضاء متقاضی درموردی که اظهارنامه به هنگام تسلیم از طرف نماینده یا کارگزار متقاضی امضاء شده باشد.

۳ـ درصورتی که کشور تعیین شده به استناد قانون ملی خود تشخیص دهد که متقاضی به علت این که مخترع نیست واجد شرایط لازم برای تسلیم اظهارنامه ملی نمی باشد، می تواند اظهارنامه بین المللی را رد نماید.

۴ـ درصورتی که قانون ملی الزاماتی را درمورد شکل یا محتوای اظهارنامه های ملی مقرر نماید که از نظر متقاضیان مساعدتر از الزامات مقرر شده در این معاهده و آئین نامه درارتباط با اظهارنامه های بین المللی باشد، اداره ملی ، دادگاهها و هر مرجع دیگر کشور تعیین شده یا کشور عمل کننده برای آن می توانند به جای الزامات مقرر شده در معاهده و آئین نامه ، الزامات ملی را در این باره اعمال نمایند مگر درموردی که متقاضی بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئین نامه درمورد اظهارنامه بین المللی خود اصرار ورزد.

۵ ـ هیچ چیز در این معاهده و آئین نامه نباید به نحوی تفسیر شود که اجازه دهد آزادی هر کشور متعاهد برای تعیین شرایط ماهوی مربوط به ثبت اختراع به نحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات دراین معاهده و آئین نامه در ارتباط با تعریف سابقه اختراع ادعائی منحصر به اهداف آئین کار بین المللی است و درنتیجه هر کشور متعاهد آزاد است تا به هنگام تصمیم گیری درخصوص قابلیت ثبت یک اختراع که دراظهارنامه بین المللی ادعا شده ضوابط قانون ملی خود را درباره سابقه اختراع ادعائی و سایر شرایط مربوط به قابلیت ثبت که تشکیل دهنده الزامات مربوط به شکل و یا محتوای اظهارنامه بین المللی نباشد را اعمال نماید.

۶ ـ قانون ملی می تواند از متقاضی بخواهد که مدارک لازم در ارتباط با هر شرط ماهوی مربوط به قابلیت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد.

۷ ـ هر اداره دریافت کننده یا پس از آن که رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، اداره مربوط می تواند تا آنجا که به تعیین کارگزار از طرف متقاضی به عنوان نماینده نزد اداره مذکور باشد یا دراختیار بودن نشانی در کشور تعیین شده برای ابلاغ اطلاعیه ها مربوط می شود قانون ملی را اعمال نماید.

۸ ـ هیچ چیز در این معاهده و آئین نامه نباید به نحوی تفسیر شود که آزادی هر کشور متعاهد را در اعمال تدابیر لازم برای حفظ امنیت ملی خود و یا حق اتباع و مقیمین آن کشور را در تسلیم اظهارنامه های بین المللی به علت حفاظت از منافع عمومی اقتصادی آن کشور محدود نماید.

ماده ۲۸ـ اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه ها در ادارات تعیین شده
۱
ـ متقاضی از این فرصت بهره مند خواهد بود که ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصیف و نقشه ها را در هر اداره تعیین شده اصلاح نماید. هیچ اداره تعیین شده ای نمی تواند قبل از انقضاء مهلت مزبور ورقه اختراعی را اعطاء یا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضایت صریح متقاضی .
۲
ـ اصلاحیه ها نباید از حدود افشاء اختراع در اظهارنامه بین المللی تسلیمی فراتر رود مگر این که قانون ملی کشور تعیین شده چنین امری را اجازه دهد.
۳
ـ در کلیه مواردی که در این معاهده و آئین نامه مقرراتی پیش بینی نشده باشد، اصلاحیه ها باید طبق قوانین ملی کشور تعیین شده باشد.
۴
ـ درصورتی که اداره تعیین شده ارائه ترجمه اظهارنامه بین المللی را لازم بداند، اصلاحیه ها هم باید به همان زبان ترجمه شده باشد.

ماده ۲۹ـ آثار انتشار بین المللی

۱ـ تا آنجا که به حمایت از حقوق متقاضی در یک کشور تعیین شده مربوط می شود، آثار انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی در آن کشور با رعایت مقررات بندهای (۲) تا (۴) این ماده همان آثاری خواهد بود که قانون ملی کشور تعیین شده برای انتشار الزامی اظهارنامه های ملی بررسی نشده در داخل مقرر می دارد.

۲ـ اگر زبان مورد استفاده در انتشار بین المللی با زبان به کار رفته در انتشار به موجب قانون ملی در کشور تعیین شده متفاوت باشد قانون ملی کشور مزبور می تواند مقرر سازد که اثرات مذکور در .بند (۱) این ماده فقط زمانی قابل اعمال باشد که:
(۱)
ترجمه به زبان اخیرالذکر به نحو مقرر در قانون ملی منتشر شده باشد.
(۲)
ترجمه به زبان اخیرالذکر از طریق قراردادن آن در معرض بازبینی عمومی به نحو مقرر در قانون ملی در دسترس عمومی قرار گرفته باشد، یا
(۳)
ترجمه به زبان اخیرالذکر را متقاضی ، برای استفاده کننده غیرمجاز بالفعل یا بالقوه اختراع مورد ادعا در اظهارنامه بین المللی ارسال نموده باشد، یا
(۴)
هر دو اقدام مذکور در جزءهای (۱) و (۳) و یا هردو اقدام مذکور در جزءهای (۲) و (۳) محقق شده باشد.

۳ـ درموردی که بنا به تقاضای متقاضی انتشار بین المللی قبل از انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم صورت پذیرفته باشد قانون ملی کشور تعیین شده می تواند مقرر نماید که آثار مندرج در بند (۱) این ماده فقط از زمان انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم قابل اعمال خواهد بود.

۴ـ قانون ملی هر کشور تعیین شده می تواند مقرر نماید که آثار مذکور در بند (۱) این ماده فقط از تاریخی قابل اعمال خواهد بود که یک نسخه از اظهارنامه بین المللی منتشره طبق ماده (۲۱) به وسیله اداره ملی آن کشور و یا اداره عمل کننده برای آن کشور دریافت شده باشد، اداره مذکور تاریخ دریافت را در اسرع وقت ممکن در روزنامه رسمی خود انتشار خواهد داد.

ماده ۳۰ـ ماهیت محرمانه بودن اظهارنامه بین المللی

۱ـ الف ـ با رعایت مفاد جزء (ب ) این بند، دفتر بین المللی و مراجع جست وجوی بین المللی اجازه نخواهند داد که هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی به آن اظهارنامه دسترسی داشته باشد مگر بنا به تقاضای متقاضی یا اجازه او.
ب ـ مفاد جزء (الف ) مذکور در فوق در هر موردی که برای مرجع جست وجوی بین المللی ارسال می شود و موارد ارسال مذکور در ماده (۱۳) و مکاتبات مقرر به موجب ماده (۲۰) قابل اعمال نخواهد بود.

۲ـ الف ـ هیچ اداره ملی اجازه دسترسی به اظهارنامه بین المللی را به اشخاص ثالث قبل از تاریخهای ذیل هر کدام نزدیکتر باشد نخواهد داد مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا اجازه او:
(۱)
تاریخ انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی .
(۲)
تاریخ دریافت مکاتبه مربوط به اظهارنامه بین المللی طبق ماده (۲۰).
(۳)
تاریخ دریافت نسخه ای از اظهارنامه بین المللی طبق ماده (۲۲).
ب ـ مفاد جزء (الف ) این بند هیچ اداره ملی را از انتشار آگهی یا از مطلع نمودن اشخاص ثالث دایر بر تعیین آن اداره منع نمی کند. در هر حال این اطلاع و یا آگهی فقط حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:
مشخص نمودن اداره دریافت کننده ، نام متقاضی ، تاریخ تسلیم بین المللی ، شماره اظهارنامه بین المللی و $عنوان اختراع .
ج ـ مفاد جزء (الف ) این بند این ماده هیچ اداره تعیین شده ای را از دادن اجازه دسترسی به اظهارنامه بین المللی برای اهداف مراجع قضایی منع نمی کند.

۳ـ مفاد جزء (الف ) بند (۲) این ماده درمورد تمامی ادارات دریافت کننده صادق است مگر در موارد ارسال موضوع بند (۱) ماده (۱۲).

۴ـ در این ماده واژه « دسترسی » شامل هر وسیله ای می شود که از طریق آن اشخاص ثالث بتوانند اطلاعاتی را از جمله از طریق مکاتبه یا انتشار عمومی کسب نمایند به شرط این که هیچ اداره ملی به طور کلی اظهارنامه بین المللی یا ترجمه آن را قبل از انتشار بین المللی انتشار ندهد و یا قبل از انقضای مهلت بیست ماه حق تقدم به شرط این که انتشار بین المللی تا انقضای مهلت بیست ماه از تاریخ حق تقدم صورت نگرفته باشد.

فصل دوم ـ بررسی مقدماتی بین المللی

ماده ۳۱ـ تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی

۱ـ برحسب تقاضای متقاضی ، اظهارنامه بین المللی وی طبق مقررات زیر و آئین نامه تحت بررسی مقدماتی بین المللی قرار خواهد گرفت .

۲ـ الف ـ هر متقاضی به نحوی که در آئین نامه تعریف شده تبعه یا مقیم کشور متعاهدی باشد که آن کشور ملزم به فصل دوم باشد و اظهارنامه بین المللی وی به اداره دریافت کننده یک کشور یا اداره عمل کننده از طرف آن تسلیم شده باشد می تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی را به عمل آورد.
ب ـ مجمع می تواند تصمیم بگیرد که به اشخاص مجاز برای تسلیم اظهارنامه های بین المللی اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا برای بررسی مقدماتی بین المللی بنمایند حتی اگر آنان اتباع یا مقیم کشوری باشند که آن کشور عضو این معاهده نبوده و یا ملزم به فصل دوم نباشد.

۳ـ تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی باید جدای از اظهارنامه بین المللی انجام گیرد و تقاضای مذکور باید حاوی خصوصیات مقرر شده بوده و به شکل و به زبان تعیین شده تنظیم شود.

۴ـ الف ـ در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که در آنها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (کشورهای منتخب ) کشورهای متعاهد دیگر نیز می توانند بعداً انتخاب شوند. انتخاب فقط می تواند مربوط به کشورهای متعاهدی باشد که قبلاً طبق ماده (۴) این معاهده تعیین شده اند.
ب ـ متقاضیان مذکور در جزء (الف ) بند (۲) این ماده می توانند هر کشور متعاهدی را که ملزم به فصل دوم باشد انتخاب نمایند. متقاضیان مذکور در جزء (ب ) بند (۲) تنها می توانند آن دسته از کشورهای متعاهد ملزم به فصل دوم را انتخاب نمایند که آمادگی خود را برای انتخاب شدن توسط متقاضیان مزبور اعلام نموده باشند.

۵ ـ تقاضا مشمول پرداخت هزینه های مقرر در مهلت تعیین شده خواهد بود.

۶ ـ الف ـ تقاضا به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مذکور در ماده (۳۲) تسلیم خواهدشد.
ب ـ هر انتخاب بعدی به دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد.

۷ ـ موضوع انتخاب هر اداره منتخب به آن دفتر اعلام خواهد شد.

ماده ۳۲ ـ مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ بررسی مقدماتی بین المللی به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صورت خواهد گرفت .
۲
ـ درمورد تقاضای مذکور در جزء (الف ) بند (۲) ماده (۳۱) اداره دریافت کننده و درمورد تقاضای مذکور در جزء (ب ) بند (۲) ماده (۳۱) مجمع طبق موافقتنامه های قابل اجراء بین مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین المللی علاقمند به انجام این بررسی از یک طرف و دفتر بین المللی از طرف دیگر، اقدام به مشخص نمودن مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین المللی برای بررسی مقدماتی خواهد نمود.
۳
ـ مقررات بند (۳) ماده (۱۶) با تغییراتی برحسب اقتضاء درخصوص مراجع بررسی مقدماتی بین المللی اعمال خواهد شد.

ماده ۳۳ـ بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ هدف بررسی مقدماتی بین المللی عبارت است از تدوین نظر مقدماتی و غیرالزام آور درباره این سؤالات که آیا اختراع ادعائی ، جدید بوده ، متضمن یک گام ابتکاری است (ناآشکار بودن ) و کاربرد صنعتی دارد یا خیر.
۲
ـ دربررسی مقدماتی بین المللی ، ادعای یک اختراع زمانی جدید تلقی می شود که در سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده درآئین نامه مسبوق نباشد.
۳
ـ در بررسی مقدماتی بین المللی اختراع ادعایی ، زمانی متضمن یک گام ابتکاری است که با توجه به سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده در آئین نامه ، درتاریخ تعیین شده برای شخصی که متبحر در آن رشته اختراع است آشکار نباشد.
۴
ـ در بررسی مقدماتی بین المللی ، ادعای اختراعی ، زمانی دارای کاربرد صنعتی تلقی می شود که بتوان در هر نوع صنعت بنا به ماهیت ، آن را ساخت یا به کاربرد (به مفهوم فناوری ) مراد از صنعت مفهوم موسع آن به نحو مذکور در معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است .
۵
ـ ضوابط مذکور در فوق صرفاً به منظور بررسی مقدماتی بین المللی است.هر کشور متعاهد می تواند در تصمیم گیری خود راجع به این که آیا در آن کشور یک اختراع ادعایی قابل ثبت می باشد یا خیر، ضوابط اضافی یا متفاوت را اعمال نماید.
۶
ـ در بررسی مقدماتی بین المللی کلیه اسناد مذکور در گزارش جست وجوی بین المللی لحاظ خواهد شد. همچنین می توان هر سند دیگری را که در مورد خاص مرتبط تشخیص داده شود، بررسی نمود.

ماده ۳۴ـ آیین کار مرجع بررسی مقدماتی بین المللی

۱ـ آئین کار مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تابع مقررات این معاهده ، آئین نامه و موافقتنامه ای است که دفتر بین المللی آن را طبق این معاهده و آئین نامه با مرجع مذکور منعقد خواهد نمود.

۲ـ الف ـ متقاضی دارای این حق خواهد بود که شفاهاً یا کتباً با مراجع بررسی مقدماتی بین المللی ارتباط داشته باشد.
ب ـ متقاضی دارای این حق خواهد بود که تا قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی ادعاها، توصیف و نقشه ها را به نحو مقرر و ظرف مهلت معین اصلاح نماید. اصلاحیه نباید از حدود افشاء اختراع ادعایی در اظهارنامه بین المللی تسلیمی فراتر رود.
ج ـ متقاضی لااقل یک نظریه کتبی را از مرجع بررسی مقدماتی بین المللی دریافت خواهد نمود مگر این که از نظر مرجع مذکور کلیه شرایط زیر محقق باشد:
(۱)
دراختراع ضوابط مندرج در بند (۱) ماده (۳۳) رعایت شده باشد.
(۲)
اظهارنامه بین المللی با الزامات این معاهده و آئین نامه تا آنجا که توسط آن مرجع بررسی می شود منطبق باشد.
(۳)
قصدی برای اظهار عقیده مطابق جمله آخر بند (۲) ماده (۳۵) وجود نداشته باشد.
د ـ متقاضی می تواند به نظریه کتبی پاسخ دهد.

۳ـ الف ـ اگر به نظر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ، اظهارنامه بین المللی منطبق با الزام مربوط به وحدت اختراع به نحو مذکور در آئین نامه نباشد می تواند بنا به نظر خود از متقاضی دعوت به عمل آورد تا ادعاها را به نحوی محدود نماید که با الزام مزبور منطبق گردد یا این که متقاضی پرداخت هزینه اضافی را متقبل شود.
ب ـ قانون ملی هر کشور منتخب می تواند مقرر سازد هرگاه متقاضی به موجب جزء .(الف ) بند (۳) این ماده تصمیم بگیرد که ادعاها را محدود نماید در آن صورت آن قسمت از اظهارنامه بین المللی که در نتیجه اقدام مذکور مشمول بررسی مقدماتی واقع نمی شود، تا آنجا که به آثار در کشور مزبور مربوط می شود مسترد شده تلقی گردد مگر این که متقاضی هزینه ویژه ای را به اداره ملی آن کشور پرداخت نماید.
ج ـ اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر دعوت مذکور در جزء (الف ) بند (۳) را اجابت ننماید، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی یک گزارش بررسی مقدماتی بین المللی را درخصوص آن قسمت از اظهارنامه بین المللی که ظاهراً جزء اختراع اصلی است ، تهیه و مراتب را در گزارش منعکس خواهد نمود. قانون ملی هر کشور منتخب می تواند مقرر سازد که هرگاه اداره ملی آن کشور تشخیص دهد دعوت مرجع بررسی مقدماتی بین المللی موجه است ، قسمت هایی از اظهارنامه بین المللی را که به اختراع اصلی مرتبط نباشد تا آنجا که به آثار در آن کشور ارتباط پیدا می کند مسترد شده تلقی نماید مگر این که متقاضی هزینه ویژه ای را به آن اداره پرداخت نماید.

۴ـ الف ـ اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی احراز نماید که :
(۱)
اظهارنامه بین المللی مربوط به موضوعی است که طبق آئین نامه به انجام بررسی مقدماتی بین المللی نیازی ندارد و درمورد خاص ، آن مرجع تصمیم به عدم اجراء چنین بررسی بگیرد، یا
(۲)
توصیف ، ادعاها یا نقشه ها به اندازه ای مبهم باشد و یا این که ادعاها به اندازه کافی با توصیف معمول تأیید نشود به نحوی که نتوان یک نظر وافی به مقصود را درخصوص جدیدبودن ، گام ابتکاری بودن (ناآشکار بودن ) و یا قابلیت کاربرد صنعتی داشتن اختراع ادعایی را اتخاذ نمود. مرجع مزبور وارد سؤالات مذکور در بند (۱) ماده (۳۳) نخواهد شد و این نظر و دلایل مربوط به آن را به اطلاع متقاضی خواهد رسانید.
ب ـ اگر معلوم شود که هر یک از حالات مذکور در جزء (الف ) بند (۴) این ماده فقط در یا در ارتباط با اختراعات مشخص مصداق دارد مفاد جزء (الف ) بند (۴) فقط درباره آن ادعاها اعمال خواهد شد.

ماده ۳۵ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی

۱ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی ظرف مدت مقرر و به شکل تعیین شده تهیه خواهد شد.

۲ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی حاوی هیچ گونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قابل ثبت است یا خیر و یا به نظر می رسد که قابل ثبت می باشد یا خیر نخواهد بود. این گزارش در ارتباط با هرادعا، با رعایت مفاد بند (۳) این ماده اعلام خواهد نمود که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن ، گام ابتکاری (ناآشکار بودن ) و کاربرد صنعتی داشتن به نحو تعریف شده دربندهای (۱) تا (۴) ماده (۳۳) که به منظور بررسی مقدماتی بین المللی مقرر شده رعایت گردیده است یا خیر. این توضیح با ذکر اسنادی که به نظر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نتیجه گیری مذکور را در هر مورد باتوجه به اوضاع و احوال تأیید می نماید یا با هرگونه ملاحظات دیگری که آئین نامه مقرر داشته باشد همراه خواهد بود.

۳ـ الف ـ اگر در زمان تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی ، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی احراز نماید که هرکدام از حالات مذکور در جزء (الف ) بند (۴) ماده (۳۴) مصداق دارد در گزارش این نظر و دلایل مربوط ذکر خواهد شد. این گزارش حاوی هیچ گونه توضیحی به نحو مقرر در بند (۲) نخواهد بود.
ب ـ اگر جزء (ب ) بند (۴) ماده (۳۴) مصداق داشته باشد گزارش بررسی مقدماتی بین المللی درارتباط با ادعاهای مورد بحث حاوی توضیحی به نحو مقرر در جزء (الف ) خواهد بود، درحالی که سایر ادعاها مطرح باشد گزارش حاوی توضیحی به نحو مقرر در بند (۲) خواهد بود.

ماده ۳۶ـ ارسال ، ترجمه و ابلاغ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی همراه با ضمایم مقرر شده برای متقاضی و دفتر بین المللی ارسال خواهد شد.
۲
ـ الف ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و ضمایم آن به زبانهای مقرر ترجمه خواهد شد.
ب ـ ترجمه گزارش مذکور به وسیله و یاتحت مسؤولیت دفتر بین المللی تهیه خواهد شد درحالی که ترجمه ضمایم آن به وسیله متقاضی تهیه خواهد گردید.
۳
ـ الف ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی همراه با ترجمه آن (به نحو مقرر) و ضمایم آن (به زبان اصلی ) به وسیله دفتر بین المللی به هر اداره منتخب ابلاغ خواهد شد.
ب ـ متقاضی ترجمه ضمایم را ظرف مهلت تعیین شده ، به ادارات منتخب ارسال خواهد نمود.
۴
ـ مقررات بند (۳) ماده (۲۰) با اعمال تغییراتی برحسب اقتضاء درباره نسخه های هر سندی که در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی ذکر شده و درگزارش جست وجوی بین المللی ذکر نشده باشد اجراء خواهد شد.

ماده ۳۷ـ استرداد تقاضا یا انتخاب
۱
ـ متقاضی می تواند هر یک یا کلیه انتخابها را مسترد نماید.
۲
ـ اگر انتخاب مربوط به همه کشورهای منتخب مسترد شود تقاضا نیز مسترد شده تلقی می گردد.
۳
ـ الف ـ هرگونه استردادی به دفتر بین المللی اعلام خواهد شد.
ب ـ دفتر بین المللی نیز بر همین اساس ادارات منتخب و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مربوطه را مطلع خواهد نمود.
۴
ـ الف ـ با رعایت مقررات جزء (ب ) این بند، استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب یک کشور متعاهد تا آنجا که به آن کشور مربوط می شود به منزله استرداد اظهارنامه بین المللی در آن کشور تلقی می شود مگر این که قانون ملی آن کشور به نحو دیگری مقرر نماید.
ب ـ اگر استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب قبل از انقضاء مهلت مقرر در ماده (۲۲) محقق شود این استرداد به منزله استرداد اظهارنامه بین المللی نخواهد بود، مع ذلک هر کشور متعاهد می تواند در قانون ملی خود مقرر سازد که مراتب فوق فقط زمانی مصداق خواهد داشت که اداره ملی آن کشور ظرف مهلت مذکور نسخه ای از اظهارنامه بین المللی را همراه باترجمه (به نحو معین ) و هزینه ملی دریافت نموده باشد.

ماده ۳۸ـ ماهیت محرمانه بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ بدون تقاضای متقاضی یا اجازه وی هیچ یک ازدفتر بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ، اجازه دسترسی به پرونده بررسی مقدماتی بین المللی به معنا و شرایط مقرر در بند (۴) .ماده (۳۰) را به هیچ شخص یامرجعی در هیچ زمانی نخواهد داد مگر به ادارات منتخب، آن هم پس از این که گزارش بررسی مقدماتی بین المللی تهیه شده باشد.
۲
ـ با رعایت مفاد بند (۱) این ماده و بندهای (۱) و (۳) ماده (۳۶) و جزء (ب ) بند (۳) ماده (۳۷) دفتر بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی اطلاعی را درزمینه انتشار یا عدم انتشار یک گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و استرداد و یا عدم استرداد تقاضا و یا انتخاب را ارائه نخواهند نمود مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا اجازه او.

ماده ۳۹ـ رونوشت ، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات منتخب
۱
ـ الف ـ اگر مراتب انتخاب هر کشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مقررات ماده (۲۲) درمورد چنین کشوری قابل اجراء نخواهد بود و متقاضی یک نسخه از اظهارنامه بین المللی (مگر در موردی که مکاتبه موضوع ماده (۲۰) قبلاً صورت گرفته باشد) و ترجمه آن (به نحو مقرر) را همراه با پرداخت هزینه ملی (درصورت وجود) تا قبل از انقضاء سی ماه از تاریخ حق تقدم به هر اداره منتخب ارائه خواهد نمود.
ب ـ هر قانون ملی می تواند برای اجراء اقدامات مذکور در جزء (الف ) فوق این ماده مبادرت به تعیین مهلت های اضافه بر مهلت مقرر در جزء مزبور نماید.
۲
ـ اگر متقاضی اقدامات مذکور در جزء (الف ) بند (۱) این ماده را ظرف مهلت مقرر در جزء مزبور یا جزء (ب ) بند (۱) این ماده انجام ندهد اثر مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) در کشور منتخب قطع می گردد و این امر همان آثار مترتب بر استرداد هر اظهارنامه ملی در آن کشور را خواهد داشت .
۳
ـ حتی اگر متقاضی الزامات مقرر در جزء (الف ) یا جزء (ب ) بند (۱) این ماده را رعایت ننماید هر اداره منتخبی می تواند اثر مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) را حفظ نماید.

ماده ۴۰ـ تأخیر بررسی ملی و سایر رسیدگی ها
۱
ـ اگر انتخاب هر کشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مفاد ماده (۲۳) در مورد آن کشور قابل اعمال نخواهد بود و اداره ملی یا اداره عمل کننده برای آن کشور، مشروط به رعایت مقررات مندرج در بند (۲) این ماده بررسی و سایر رسیدگی ها نسبت به اظهارنامه بین المللی را قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال مقرر در ماده (۳۹) انجام نخواهد داد.
۲
ـ علی رغم مقررات بند (۱) این ماده هر اداره منتخبی می تواند طبق تقاضای صریح متقاضی در هر زمان بررسی و سایر رسیدگی ها نسبت به اظهارنامه بین المللی را انجام دهد.

ماده ۴۱ـ اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه ها در ادارات منتخب
۱
ـ به متقاضی فرصت داده می شود که ادعاها، توصیف و نقشه ها را ظرف مهلت مقرر در هر اداره منتخب اصلاح نماید. هیچ اداره منتخبی قبل از انقضاء مهلت مقرر مزبور نسبت به اعطاء و یا عدم اعطاء ورقه ا ختراع اقدام نخواهد نمود مگر با رضایت صریح متقاضی .
۲
ـ در اصلاحیه ها افشاء اختراع ادعائی نباید فراتر از حدی باشد که در اظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده است مگر این که قانون ملی کشور منتخب این امر را مجاز قلمداد نماید.
۳
ـ اصلاحیه ها در کلیه مواردی که در این معاهده و آئین نامه پیش بینی نشده طبق قوانین ملی کشور منتخب خواهد بود.
۴
ـ هرگاه یک اداره منتخب ، تسلیم ترجمه اظهارنامه بین المللی را الزامی بداند اصلاحیه ها هم باید به همان زبانی باشد که اظهارنامه به آن زبان ترجمه شده است .

ماده ۴۲ـ نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب
هیچ اداره منتخب دریافت کننده گزارش بررسی مقدماتی بین المللی نمی تواند از متقاضی بخواهد که نسخه ها یا اطلاعاتی درباره محتوای هرگونه اسناد درارتباط با بررسی همان اظهارنامه بین المللی در سایر ادارات منتخب را ارائه نماید.

فصل سوم ـ مقررات عمومی

ماده ۴۳ـ درخواست انواع خاص حمایت
درمورد هر کشور تعیین شده یا منتخب که قوانین آنها اعطاء گواهینامه های مخترعین ، گواهینامه های اختراع اشیاء مصرفی ، نمونه اشیاء مصرفی ، ورقه اختراع یا گواهینامه تکمیل اختراع ، گواهینامه های تکمیل اختراع مخترعین یا گواهینامه تکمیل اختراع اشیاء مصرفی را مقرر داشته باشد، متقاضی می تواند طبق آنچه که در آئین نامه آمده اعلام نماید که اظهارنامه بین المللی او تا آنجا که به آن کشور ارتباط پیدا می کند مربوط به گواهینامه مخترع ، گواهینامه اشیاء مصرفی یا گواهینامه نمونه اشیاء مصرفی است و نه ورقه اختراع یا این که اظهارنامه مزبور برای اعطاء ورقه اختراع یا ورقه تکمیل اختراع ، گواهینامه تکمیل اختراع مخترع ، یا گواهینامه تکمیل اختراع اشیاء مصرفی است و اثر مترتبه مربوطه برحسب انتخاب متقاضی خواهد بود. درمورد این ماده و ماده مربوط در آئین نامه مفاد بند (۲) ماده (۲) اعمال نخواهد شد.

ماده ۴۴ـ درخواست دو نوع حمایت
درمورد هرکشور تعیین شده یا منتخب که قوانین آنها اجازه بدهد که تسلیم اظهارنامه برای اعطاء ورقه اختراع یا یکی دیگر از انواع حمایت مذکور در ماده (۴۳) بتواند در عین حال برای اعطاء یکی دیگر از همان انواع حمایت مورد استفاده قرار گیرد، متقاضی می تواند طبق آنچه که در آئین نامه آمده است اعلام نماید که درخواست دو نوع حمایت را دارد. اثر مترتب بر این امر تابع مراتب اعلام شده توسط متقاضی خواهد بود. درمورد این ماده مفاد بند (۲) ماده (۲) اعمال نخواهد شد.

ماده ۴۵ـ معاهدات اختراع منطقه ای
۱
ـ هر معاهده ای که اعطاء ورقه های اختراع منطقه ای را مقرر سازد (معاهده اختراع منطقه ای ) و به کلیه اشخاصی که طبق ماده (۹) واجد شرایط برای تسلیم اظهارنامه بین المللی هستند این حق را بدهد که اظهارنامه هایی را برای این نوع اختراعات تسلیم نماید، می تواند مقرر نماید که اگر در اظهارنامه های بین المللی کشوری تعیین و انتخاب شود که هم عضو معاهده اختراع منطقه ای و هم این معاهده باشد، اظهارنامه های مزبور به عنوان اظهارنامه های اختراع منطقه ای نیز تلقی شود.
۲
ـ قانون ملی چنین کشور تعیین شده و یا انتخاب شده ای می تواند مقرر نماید که هر تعیین یا انتخاب در رابطه با این کشور در اظهارنامه بین المللی دارای اثر اظهار تمایل برای تحصیل ورقه اختراع منطقه ای طبق معاهده ثبت اختراع منطقه ای باشد.

ماده ۴۶ـ ترجمه نادرست اظهارنامه بین المللی
اگر به علت ترجمه ناصحیح اظهارنامه بین المللی ، حدود شمول هر ورقه اختراع اعطائی براساس آن ترجمه بیش از محدوده ذکر شده در اظهارنامه بین المللی به زبان اصلی باشد، مراجع کشور متعاهد مربوطه می توانند بر همین اساس و به صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازند و اختراع را تا آنجا که محدوده آن بیش از حدود مذکور در اظهارنامه بین المللی به زبان اصلی است کان لم یکن نمایند.

ماده ۴۷ـ مهلت ها
۱
ـ جزئیات مربوط به مهلت های مذکور در این معاهده تابع آئین نامه خواهد بود.
۲
ـ الف ـ کلیه مهلت های تعیین شده در فصول اول و دوم این معاهده ، غیر از تجدیدنظر طبق ماده (۶۰)، می تواند با تصمیم کشورهای متعاهد تغییر نماید.
ب ـ این تصمیمات باید در مجمع یا ازطریق رأی گیری مکاتبه ای به صورت اتفاق آراء اتخاذ شود.
ج ـ جزئیات آئین کار تابع آئین نامه خواهد بود.

ماده ۴۸ـ تأخیر در رعایت برخی مهلت ها
۱
ـ هرگاه هر مهلت تعیین شده در این معاهده یا آئین نامه به علت وقفه در خدمات پستی یا مفقود شدن یا تأخیر غیرقابل اجتناب در پست رعایت نشود عدم رعایت مهلت مزبور در این موارد طبق دلایل و سایر شرایط مقرر در آئین نامه موجه تلقی خواهد شد.
۲
ـ الف ـ هر کشور متعاهد تا آنجا که به آن کشور مربوط می شود طبق دلایل مورد قبول در قانون ملی خود هرگونه تأخیر در رعایت هر مهلت را موجه خواهد نمود.
ب ـ هر کشور متعاهد می تواند تا آنجا که به آن کشور مربوط می شود تأخیر در رعایت هر مهلت را طبق دلایلی به غیر از آنچه که در جزء (الف ) فوق آمده موجه تلقی نماید.

ماده ۴۹ـ حق اقدام در مراجع بین المللی
هر وکیل دعاوی ، کارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری که نزد اداره ملی که به آن اداره اظهارنامه بین المللی تسلیم شده است و دارای حق اقدام قانونی باشد واجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین المللی و مرجع جست وجوی بین المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی درارتباط با آن اظهارنامه خواهند بود.

فصل چهارم ـ خدمات فنی

ماده ۵۰ ـ خدمات اطلاع رسانی درمورد اختراع

۱ـ دفتر بین المللی می تواند ازطریق ارائه اطلاعات فنی و هرگونه اطلاعات مربوطه دیگر که براساس اسناد منتشره ، اختراعات قبلی و اظهارنامه های انتشار یافته در دسترس دارد خدماتی را که (در این ماده «خدمات اطلاع رسانی » نامیده می شود) دراختیار قرار دهد.

۲ـ دفتر بین المللی می تواند این خدمات اطلاع رسانی را مستقیماً و یا از طریق یک یا چند مرجع جست وجوی بین المللی یا مؤسسات تخصصی ملی یا بین المللی که با آنها موافقتنامه منعقد سازد، ارائه نماید.

۳ـ خدمات اطلاع رسانی به نحوی ارائه خواهند شد که به ویژه تحصیل دانش فنی و فناوری و ازجمله مهارتهای انتشار یافته و در دسترس را توسط کشورهای متعاهد درحال توسعه تسهیل نماید.

۴ـ خدمات اطلاع رسانی در دسترس دولتهای کشورهای متعاهد و اتباع و مقیمین این کشورها قرار داده خواهد شد. مجمع می تواند تصمیم بگیرد که این خدمات در دسترس دیگران نیز قرار گیرد.

۵ ـ الف ـ هرگونه ارائه خدمت به دولتهای کشورهای متعاهد درقبال پرداخت هزینه صورت خواهد پذیرفت با این قید که هرگاه دولت مربوط ، دولت یک کشور متعاهد در حال توسعه باشد خدمات مربوطه با هزینه کمتری ارائه خواهد شد، مشروط بر این که بتوان مابه التفاوت را از محل عواید حاصله از بابت خدمات ارائه شده به دولتهای کشورهای غیرمتعاهد یا از سایر منابع مندرج در بند (۴) ماده (۵۱) تأمین نمود.
ب ـ بدیهی است هزینه های مذکور در جزء (الف ) علاوه بر هزینه هایی می باشد که معمولاً به اجراء خدمات یک اداره ملی یا انجام تعهدات توسط یک مرجع جست وجوی بین المللی تعلق می گیرد.

۶ ـ جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و درحدودی که مجمع تعیین خواهد نمود، تابع تصمیمات گروههای کاری خواهد بود که برای این هدف ممکن است مجمع تشکیل دهد.

۷ ـ مجمع می تواند هر زمان که لازم تشخیص دهد روش های تأمین مالی مکمل موارد مذکور در بند (۵) این ماده را توصیه نماید.

ماده ۵۱ ـ کمک های فنی
۱
ـ مجمع ، کار گروه (کمیته ) کمک های فنی (که در این ماده کارگروه (کمیته ) نامیده می شود) را تشکیل خواهد داد.
۲
ـ الف ـ اعضای کار گروه (کمیته ) از میان کشورهای متعاهد و با توجه لازم به حضور و نمایندگی کشورهای درحال توسعه در آن انتخاب خواهند شد.
ب ـ مدیرکل بنا به ابتکار خود و یا تقاضای کار گروه (کمیته ) از نمایندگان سازمانهای بین الدولی دست اندر کار در امر کمک فنی به کشورهای درحال توسعه دعوت خواهد نمود تا در فعالیت کار گروه (کمیته ) مشارکت نمایند.
۳
ـ الف ـ وظیفه کار گروه (کمیته ) سازماندهی و نظارت بر کمک های فنی به کشورهای متعاهد درحال توسعه برای توسعه نظامهای ثبت اختراع آنان به صورت انفرادی یا بریک اساس منطقه ای است .
ب ـ کمک های فنی ازجمله شامل مواردی ، از قبیل آموزش متخصصین ، اعزام کارشناس و تأمین تجهیزات لازم برای نمایش یا اهداف عملیاتی خواهد بود.
۴
ـ دفتر بین المللی تلاش خواهد نمود تا با سازمانهای تأمین مالی بین المللی ، سازمانهای بین الدولی به ویژه سازمان ملل متحد، آژانس های سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد که دست اندرکار کمک های فنی هستند از یک طرف و دولتهای کشورهای دریافت کننده کمک های فنی ازطرف دیگر موافقتنامه هایی را برای تأمین مالی پروژه های مربوط به این ماده منعقد سازد.
۵
ـ جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و درحدود مقرر به وسیله مجمع ، تابع تصمیمات گروههای کاری خواهد بود که ممکن است مجمع برای این منظور تشکیل دهد.

ماده ۵۲ ـ روابط با سایر مقررات معاهده
هیچ مطلبی در این فصل ، مقررات مالی مذکور در فصول دیگر این معاهده را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. مقررات مذکور نیز نسبت به این فصل و یا اجراء آن قابل اعمال نخواهد بود.

فصل پنجم ـ مقررات اداری

ماده ۵۳ ـ مجمع

۱ـ الف ـ مجمع ، با رعایت مفاد بند (۸) ماده (۵۷) از کشورهای متعاهد تشکیل خواهد شد.
ب ـ هر دولت متعاهد دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می تواند از کمک نمایندگان علی البدل ، مشاورین و کارشناسان استفاده نماید.

۲ـ الف ـ مجمع :
۱
ـ به کلیه امور مربوط به حفظ و توسعه اتحادیه و اجراء این معاهده رسیدگی خواهد نمود.
۲
ـ کلیه وظایفی که اختصاصاً به موجب سایر مقررات این معاهده به آن محول شده را انجام خواهد داد.
۳
ـ درمورد تهیه مقدمات فراهمایی های (کنفرانسهای ) تجدیدنظر در معاهده به دفتر بین المللی ارائه طریق خواهد نمود.
۴
ـ گزارشها و فعالیتهای مدیرکل را در ارتباط با اتحادیه بررسی و تأیید نموده و درخصوص مسائلی که درصلاحیت اتحادیه می باشد، کلیه دستورات مقتضی را به وی ابلاغ خواهد نمود.
۵
ـ گزارشها و فعالیتهای کار گروه (کمیته ) اجرائی موضوع بند (۹) این ماده را بررسی و تأیید نموده و دستورات مقتضی را به آن کار گروه (کمیته ) ابلاغ خواهد نمود.
۶
ـ برنامه سه ساله اتحادیه را تعیین و بودجه سه ساله و حسابهای نهایی آن را تصویب خواهد نمود.
۷
ـ مقررات مالی اتحادیه را تصویب خواهدکرد.
۸
ـ کار گروهها (کمیته ها) و گروههای کاری را که برای نیل به اهداف اتحادیه مناسب تشخیص دهد، تشکیل خواهد داد.
۹
ـ تعیین خواهد نمود که چه کشورهایی غیر از کشورهای متعاهد با رعایت مفاد بند (۸) این ماده وکدام سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی بین المللی می توانند به عنوان ناظر در جلسات آن شرکت نمایند.
۱۰
ـ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه و سایر وظایف مقتضی طبق این معاهده را انجام خواهد داد.
ب ـ درارتباط با موضوعاتی که مربوط به سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان باشد نیز، مجمع تصمیمات خود را پس از مشاوره با کارگروه (کمیته ) هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.

۳ـ یک نماینده فقط نمایندگی یک کشور را عهده دار بوده و به نام یک کشور رأی می دهد.

۴ـ هر کشور متعاهد دارای یک رأی خواهد بود.

۵ ـ الف ـ حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه نصف کشورهای متعاهد خواهد بود.
ب ـ درصورت عدم تشکیل حدنصاب لازم ، مجمع می تواند به غیر از تصمیمات مربوط به آئین کار خود، درباره سایر مسائل اتخاذ تصمیم نماید ولی کلیه تصمیمات آن فقط زمانی معتبر خواهد بود که حدنصاب و اکثریت لازم ازطریق رأی گیری مکاتبه ای به نحو مقرر در آئین نامه حاصل شده باشد.

۶ ـ الف ـ با رعایت جزء (ب ) بند (۲) ماده (۴۷)، جزء (ب ) بند (۲) ماده (۵۸)، بند(۳) ماده (۵۸)، جزء(ب ) بند(۲) ماده(۶۱) تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آراء مأخوذه می باشد.
ب ـ رأی ممتنع رأی محسوب نخواهد شد.

۷ ـ در ارتباط با موضوعاتی که انحصاراً به کشورهایی مربوط می شود که ملزم به فصل دوم می باشند هرگونه اشاره به کشورهای متعاهد در بندهای (۴)، (۵) و (۶) این ماده فقط ناظر به کشورهای ملزم به فصل دوم خواهد بود.

۸ ـ هر سازمان بین الدولی که به عنوان مرجع جست وجوی بین المللی و یا مرجع بررسی مقدماتی تعیین شده باشد به عنوان ناظر در مجمع پذیرفته می شود.

۹ـ هرگاه تعداد کشورهای متعاهد از چهل کشور بیشتر شود، مجمع یک کار گروه (کمیته ) اجرائی را تشکیل خواهد داد. هرگونه اشاره به کارگروه (کمیته ) اجرائی در این معاهده و آئین نامه به منزله اشاره به کار گروه (کمیته ) مزبور درصورتی است که آن کارگروه (کمیته ) تشکیل شده باشد.

۱۰ـ تا زمانی که کارگروه (کمیته ) اجرائی تشکیل شود، مجمع درحدود برنامه و بودجه سه ساله ، برنامه های سالانه و بودجه های تهیه شده به وسیله مدیرکل را تصویب خواهد نمود.

۱۱ـ الف ـ مجمع هر دو سال تقویمی یک بار، بنا به دعوت مدیرکل اجلاس عادی خواهد داشت و این اجلاس درصورت نبود اوضاع و احوال استثنایی در همان زمان و همان مکان انعقاد مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار خواهد شد.
ب ـ مجمع بنا به دعوت مدیرکل و یا تقاضای کار گروه (کمیته ) اجرائی یا یک چهارم از کشورهای متعاهد اجلاس فوق العاده را برگزار خواهد نمود.

۱۲ـ مجمع قواعد آئین کار خود را تصویب خواهد کرد.

ماده ۵۴ ـ کار گروه (کمیته ) اجرائی

۱ـ درصورتی که مجمع کار گروه (کمیته ) اجرائی را تشکیل دهد، کارگروه (کمیته ) مشمول مقررات زیر خواهد بود:

۲ـ الف ـ کارگروه (کمیته ) اجرائی ، با رعایت بند (۸) ماده (۵۷) متشکل از کشورهایی خواهد بود که مجمع آنها را از میان اعضاء خود انتخاب می کند.
ب ـ هر دولت عضو کار گروه (کمیته ) اجرائی یک نماینده در این کارگروه (کمیته ) خواهد داشت که می تواند از کمک نمایندگان علی البدل ، مشاورین و کارشناسان استفاده نماید.

۳ـ تعداد کشورهای عضو کارگروه (کمیته ) اجرائی یک چهارم کشورهای عضو مجمع خواهد بود، برای تعیین رقم اعضایی که باید انتخاب شوند رقم مانده پس از تقسیم تعداد اعضای مجمع به عدد چهار نادیده گرفته می شود.

۴ـ در انتخاب اعضای کارگروه (کمیته ) اجرائی ، مجمع توجه لازم را به توزیع عادلانه جغرافیایی مبذول خواهد نمود.

۵ ـ الف ـ دوره عضویت هر عضو کارگروه (کمیته ) اجرائی از تاریخ اختتام اجلاس مجمع که در آن انتخاب شده است ، تا تاریخ اختتام اجلاس عادی بعدی مجمع خواهد بود.
ب ـ اعضای کارگروه (کمیته ) اجرائی قابل انتخاب مجدد می باشند به شرط آنکه تعداد آنها از دو سوم اعضای کار گروه (کمیته ) اجرائی تجاوز ننماید.
ج ـ مجمع جزئیات قواعد حاکم بر انتخاب و امکان انتخاب مجدد اعضای کارگروه (کمیته ) اجرائی را تعیین خواهد نمود.

۶ ـ الف ـ کارگروه (کمیته ) اجرائی :
(۱)
پیش نویس دستور کار مجمع را تهیه خواهد نمود.
(۲)
پیشنهادهایی را درخصوص پیش نویس برنامه و بودجه دوساله اتحادیه که به وسیله مدیرکل تهیه می شود ارائه خواهد نمود.
(۳)
حذف شده است .
(۴)
گزارشهای ادواری مدیرکل و گزارشهای سالانه حسابرسی مربوط به حسابها را همراه با نقطه نظرات مقتضی به مجمع تسلیم خواهد نمود.
(۵)
کلیه تدابیر لازم برای اطمینان یافتن از اجراء برنامه اتحادیه به وسیله مدیرکل را طبق تصمیمات متخذه مجمع و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بین دو اجلاس عادی مجمع اتخاذ خواهد نمود.
(۶)
کلیه وظایف دیگری را که به موجب این معاهده به آن محول است انجام خواهد داد.
ب ـ درخصوص امور مربوط به سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان کار گروه (کمیته ) اجرائی تصمیمات خود را پس از مشاوره با کارگروه (کمیته ) هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.

۷ ـ الف ـ کارگروه (کمیته ) اجرائی ، بنا به دعوت دبیرکل ، هر سال یک بار اجلاس عادی خواهد داشت.این اجلاس ترجیحاً در همان زمان و همان مکان انعقاد اجلاس کار گروه (کمیته ) هماهنگی سازمان برگزار خواهد گردید.
ب ـ بنا به دعوت مدیرکل که این دعوت می تواند به ابتکار شخصی او بوده ، یا براساس تقاضای رئیس یا یک چهارم اعضاء کارگروه (کمیته ) باشد، اجلاس فوق العاده کارگروه (کمیته ) اجرائی تشکیل خواهد شد.

۸ ـ الف ـ هر کشور عضو کارگروه (کمیته ) اجرائی دارای یک رأی خواهد بود.
ب ـ نصف اعضای کارگروه (کمیته ) اجرائی حدنصاب را تشکیل خواهند داد.
ج ـ تصمیمات براساس رأی اکثریت ساده مأخوذه اتخاذ خواهد شد.
د ـ رأی ممتنع رأی محسوب نمی شود.
هـ ـ یک نماینده فقط نمایندگی یک کشور را عهده دار بوده و به نام یک کشور رأی خواهد داد.

۹ـ کشورهای متعاهدی که عضو کارگروه (کمیته ) اجرائی نباشند و همچنین سازمانهای بین الدولی که به عنوان مرجع جست وجوی بین المللی و بررسی مقدماتی بین المللی تعیین شده اند می توانند در اجلاس های کارگروه (کمیته ) به عنوان ناظر شرکت نمایند.

۱۰ ـ کار گروه (کمیته ) اجرائی قواعد آئین کار خود را تصویب خواهد نمود.

ماده ۵۵ ـ دفتر بین المللی
۱
ـ دفتر بین المللی عهده دار انجام وظایف اداری اتحادیه خواهد بود.
۲
ـ دفتر بین المللی عهده دار امور مربوط به دبیرخانه نهادهای مختلف اتحادیه خواهد بود.
۳
ـ مدیرکل عالیترین مقام اجرائی اتحادیه و نماینده آن خواهد بود.
۴
ـ دفتر بین المللی یک روزنامه رسمی و سایر نشریات مقرر در آئین نامه یا مورد نیاز مجمع را انتشار خواهد داد.
۵
ـ آئین نامه خدماتی که ادارات ملی به منظور کمک به دفتر بین المللی و مراجع جست وجوی بین المللی و بررسی مقدماتی بین المللی دراجراء وظایف محوله به موجب این معاهده انجام خواهند داد را مشخص خواهد نمود.
۶
ـ مدیرکل و هر عضو اداری تعیین شده از جانب وی در کلیه جلسات مجمع ، کارگروه (کمیته ) اجرائی و هر کارگروه (کمیته ) یا گروه کاری دیگر که به موجب این معاهده یا آئین نامه تشکیل می شود، بدون حق رأی شرکت خواهند نمود. مدیرکل یا هر عضو اداری تعیین شده از جانب وی به اعتبار سمت اداری خود دبیر نهادهای مزبور خواهند بود.
۷
ـ الف ـ دفتر بین المللی طبق ارائه طریق های مجمع و با همکاری کار گروه (کمیته ) اجرائی تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی های (کنفرانسهای ) تجدیدنظر در معاهده را فراهم خواهد ساخت .
ب ـ دفتر بین المللی می تواند با سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی بین المللی در ارتباط با تهیه مقدمات فراهمایی های (کنفرانسهای ) تجدیدنظر مشورت نماید.
ج ـ مدیرکل و اشخاص تعیین شده از جانب وی در مباحثات فراهمایی های (کنفرانسهای ) تجدیدنظر بدون حق رأی شرکت خواهند نمود.
۸
ـ دفتر بین المللی هرگونه وظایف محوله دیگر را انجام خواهد داد.

ماده ۵۶ ـ کار گروه (کمیته ) همکاری فنی

۱ـ مجمع کار گروه (کمیته ) همکاری فنی (که در این ماده کارگروه (کمیته ) نامیده می شود) را ایجاد خواهد نمود.

۲ ـ الف ـ مجمع با توجه مقتضی به نمایندگی عادلانه کشورهای درحال توسعه ، ترکیب اعضای کارگروه (کمیته ) را مشخص نموده و آنها را منصوب خواهد کرد.
ب ـ مراجع جست وجوی بین المللی و بررسی مقدماتی بین المللی به اعتبار سمت خود عضو کار گروه (کمیته ) خواهند بود. درصورتی که چنین مرجعی اداره ملی یک کشور متعاهد باشد، نماینده دیگری غیر از آن از طرف کشور مذکور در کارگروه (کمیته ) شرکت نخواهد داشت .
ج ـ تعداد کل اعضای کارگروه (کمیته ) درصورت کفایت تعداد کشورهای متعاهد بیش از دو برابر تعداد اعضائی خواهد بود که به اعتبار سمت خود در کارگروه (کمیته ) عضویت دارند.
د ـ مدیرکل بنا به ابتکار شخصی خود یا برحسب تقاضای کارگروه (کمیته ) از نمایندگان سازمانهای ذی نفع دعوت خواهد نمود تا در مباحثات مورد علاقه خود در کارگروه (کمیته ) شرکت نمایند.

۳ـ هدف کارگروه (کمیته ) ارائه مشورت و توصیه ها به منظور کمک در تحقق موارد زیر است :
(۱)
بهبود دائمی در ارائه خدمات پیش بینی شده در این معاهده .
(۲)
تأمین حداکثر درجه یکنواختی و یکسانی در اسناد و روشهای کاری مراجع متعدد جست وجوی بین المللی و مراجع بررسی مقدماتی بین المللی و حداکثر درجه یکنواختی و یکسانی در رعایت کیفیت بالا در گزارشهای این مراجع ، و
(۳)
حل مشکلات فنی خاص مربوط به ایجاد یک مرجع واحد جست وجوی بین المللی ، بنا به ابتکار مجمع یا کار گروه (کمیته ) اجرائی .

۴ـ هر کشور متعاهد و هر سازمان بین المللی ذی نفع می تواند درخصوص مسائلی که درصلاحیت کار گروه (کمیته ) است با آن مکاتبه کند.

۵ ـ کار گروه (کمیته ) می تواند توصیه ها و نظر مشورتی خود را خطاب به مدیرکل یا ازطریق او به مجمع ، کارگروه (کمیته ) اجرائی کلیه یا برخی از مراجع جست وجو و بررسی مقدماتی بین المللی و تمام یا بعضی از ادارات دریافت کننده ارائه نماید.

۶ ـ الف ـ درهرمورد، مدیرکل متن کلیه توصیه ها و نظر مشورتی کار گروه (کمیته ) را به کارگروه (کمیته ) اجرائی تسلیم خواهد نمود. او همچنین می تواند درباره این متون اظهارنظر نماید.
ب ـ کارگروه (کمیته ) اجرائی می تواند نظرات خود را درباره هر نظر مشورتی ، توصیه یا فعالیت دیگر کارگروه (کمیته ) ابراز نماید. همچنین می تواند از کارگروه(کمیته ) بخواهد که درباره موضوعاتی که در صلاحیت آن قرار دارد مطالعه نموده و گزارش دهد. کارگروه (کمیته ) اجرائی می تواند نظر، توصیه ها و گزارش کار گروه (کمیته ) را همراه با اظهارنظرهای مقتضی ، به مجمع تسلیم نماید.

۷ ـ تا تشکیـل کارگروه (کمـیته ) اجرائی ، اشارات مذکور در بنـد (۶) این ماده به کارگروه (کمیته ) اجرائی به منزله اشارات به مجمع خواهد بود.

۸ ـ جزئیات آئین کار کارگروه (کمیته ) تابع تصمیمات مجمع خواهد بود.

ماده ۵۷ ـ تأمین مالی

۱ـ الف ـ اتحادیه دارای یک بودجه خواهد بود.
ب ـ بودجه اتحادیه شامل درآمد و هزینه های مربوط به اتحادیه سهم آن در هزینه های مشترک اتحادیه های تحت اداره سازمان خواهد بود.
ج ـ هزینه هایی که انحصاراً نتوان آن را به اتحادیه و همچنین یک یا چند اتحادیه تحت اداره سازمان نسبت داد به عنوان هزینه های مشترک اتحادیه ها درنظر گرفته خواهد شد. سهم اتحادیه دراین هزینه های مشترک متناسب با استفاده اتحادیه از آن هزینه ها خواهد بود.

۲ـ بودجه اتحادیه با توجه مقتضی به الزامات مربوط به هماهنگی داشتن با بودجه های سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان تعیین خواهد شد.

۳ـ با رعایت مقررات بند (۵) این ماده ، بودجه اتحادیه از منابع زیر تأمین خواهد شد:
(۱)
وجوه دریافتی درقبال خدمات انجام شده به وسیله دفتر بین المللی درارتباط با اتحادیه .
(۲)
فروش انتشارات دفتر بین المللی مربوط به اتحادیه یا حق الامتیازهای مربوط به آنها.
(۳)
هدایا، اموال مورد وصیت و کمک های مالی .
(۴)
اجاره بها، منافع و سایر درآمدهای متفرقه .

۴ـ مبالغ وجوه و دریافتی های دفتر بین المللی و قیمت انتشارات آن باید به نحوی تعیین شود که در شرایط عادی کافی برای تأمین کل هزینه های دفتر بین المللی در ارتباط با اداره این معاهده باشد.

۵ ـ الف ـ درصورتی که یک سال مالی دارای کسری باشد، کشورهای متعاهد، با رعایت مفاد .جزءهای (ب ) و (ج ) این کسری را تأمین خواهند نمود.
ب ـ مجمع سهم هر کشور متعاهد را با عطف توجه مقتضی به تعداد اظهارنامه های بین المللی نشأت گرفته از آن کشور در سالهای مربوطه تعیین خواهد نمود.
ج ـ درصورت حصول طرق دیگری برای تأمین موقتی کل کسری و یا قسمتی از آن ، مجمع می تواند تصمیم بگیرد که این کسری به سال بعد منتقل شود و کشورهای متعاهد سهمیه ای را در این خصوص پرداخت ننمایند.
د ـ اگر وضعیت مالی اتحادیه اجازه دهد، مجمع می تواند تصمیم بگیرد که هرگونه پرداخت سهمیه به موجب جزء (الف ) به کشورهای متعاهدی که پرداخت مزبور را انجام داده اند مسترد گردد.
هـ ـ کشور متعاهدی که ظرف مدت دو سال از تاریخ مقرر توسط مجمع سهمیه خود را به موجب جزء (ب ) نپردازد ممکن است از حق رأی دادن در هر یک از نهادهای اتحادیه ممنوع شود، مع ذلک هر یک از نهادهای اتحادیه می توانند درصورتی که قانع شوند که تأخیر در پرداخت به علت شرایط و اوضاع و احوال استثنایی و غیرقابل اجتناب بوده است اجازه دهند که آن کشور به اعمال حق رأی خود در آن نهاد ادامه دهد.

۶ ـ درصورتی که بودجه قبل از آغاز دوره مالی جدید تصویب نشود میزان آن برابر مقررات مالی در سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

۷ ـ الف ـ اتحادیه دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداخت در یک نوبت توسط هر کشور متعاهد تشکیل خواهد شد. درصورت عدم تکافو، مجمع ترتیبات لازم را برای افزایش آن اتخاذ خواهد نمود، اگر به قسمتی از وجوه این صندوق نیاز نباشد وجوه مربوط مسترد خواهد شد.
ب ـ مجمع در مورد پرداخت مبلغ اولیه هر کشور متعاهد به صندوق مزبور یا مبلغ اضافی که آن کشور باید در پرداخت آن مشارکت نماید بر پایه اصول مشابه مقرر در جزء (ب ) بند (۵) این ماده تصمیم خواهد گرفت .ج ـ مجمع شرایط پرداخت را براساس پیشنهاد مدیرکل و پس از استماع نظر کارگروه (کمیته ) هماهنگی سازان تعیین خواهد نمود.
د ـ هرگونه استرداد با درنظر گرفتن تاریخ های پرداخت ، متناسب با مبالغ پرداختی توسط هر کشور متعاهد خواهد بود.

۸ ـ الف ـ در موافقتنامه منعقده با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است مقرر خواهد شد هر زمان که وجوه صندوق سرمایه در گردش کافی نباشد دولت مقر، مساعده های مالی را اعطاء نماید. مبلغ این مساعده ها و شرایطی که براساس آنها مساعده های مربوط پرداخت می شود در هر مورد تابع موافقتنامه های جداگانه بین آن کشور و سازمان خواهد بود تا آنجا که به تعهد پرداخت مساعده ها مربوط می شود، کشور مقر دارای یک کرسی به اعتبار این سمت در مجمع و کارگروه (کمیته ) اجرائی خواهد بود.
ب ـ کشور مذکور در بند (الف ) و سازمان هر کدام حق دارند انصراف خود را از تعهد به پرداخت مساعده کتباً اعلام نمایند این انصراف با گذشت سه سال از تاریخ پایان سال اعلام مزبور مؤثر خواهد بود.

۹ـ حسابرسی حسابها به وسیله یک یا چند کشور متعاهد و یا توسط حسابرسان خارج ، به نحو مقرر در مقررات مالی صورت خواهد گرفت.این حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنان تعیین خواهد نمود.

ماده ۵۸ ـ آئین نامه

۱ ـ آئین نامه منضم به این معاهده متضمن مقررات در موارد زیر خواهد بود:
(۱)
موضوعاتی که درارتباط با آن ، این معاهده صراحتاً به آئین نامه اشاره می کند و یا صراحتاً مقرر می دارد که آئین نامه مربوطه در آن موارد تعیین تکلیف نموده یا خواهد نمود.
(۲)
هرگونه الزامات ، موضوعات یا آئین کار اداری .
(۳)
هرگونه جزئیات مفید درارتباط با اجراء مقررات این معاهده .

۲ـ الف ـ مجمع می تواند آئین نامه را اصلاح نماید.
ب ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده ، اصلاحیه ها مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه می باشد.

۳ ـ الف ـ آئین نامه مقرراتی را که می توان آنها را اصلاح نمود به طرق زیر مشخص خواهد ساخت .
(۱)
فقط با اتفاق نظر، یا
(۲)
فقط در مواردی که هیچ یک از کشورهای متعاهد که اداره ملی آنها به عنوان مرجع جست وجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی عمل می نمایند مخالف نباشند و اگر مرجع مزبور یک سازمان بین الدولی باشد درصورتی که کشور متعاهد عضو آن سازمان که از سوی سایر کشورهای عضو مجاز در این امر است مخالفت ننماید.
ب ـ مستثنی ساختن هر یک از مقررات آئین نامه از الزامات قابل اعمال در آینده ، حسب مورد مستلزم اجراء شرایط مذکور در ردیف (۱) جزء (الف ) یا ردیف (۲) جزء (الف ) خواهد بود
ج ـ درج هرگونه مقررات در آینده در یک یا سایر الزامات مذکور در جزء (الف ) این بند مستلزم اتفاق نظر است .

۴ ـ آن دسته از دستورات اداری مدیرکل که باید با نظارت مجمع تحقق یابد را آئین نامه مشخص خواهد نمود.

۵ ـ درصورت تعارض بین مقررات این معاهده و آئین نامه ، مقررات معاهده حاکم خواهد بود.

فصل ششم ـ اختلافات

ماده ۵۹ ـ اختلافات
با رعایت بند (۵) ماده (۶۴)، هرگونه اختلاف بین دو یا چند کشور متعاهد درباره تفسیر یا اجراء این معاهده یا آئین نامه که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، را هر یک از کشورهای مربوطه می تواند طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد مگر این که کشورهای مربوط به روش دیگری جهت حل و فصل توافق نمایند. کشور متعاهدی که اختلاف را در دیوان مطرح می کند مراتب را به دفتر بین المللی اعلام خواهد نمود. دفتر بین المللی موضوع را به اطلاع سایر کشورهای متعاهد خواهد رسانید.

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اصلاح

ماده ۶۰ ـ تجدیدنظر در معاهده
۱
ـ این معاهده می تواند هرچند وقت یک بار به وسیله یک فراهمایی (کنفرانس ) ویژه کشورهای متعاهد مورد تجدیدنظر واقع شود.
۲
ـ برگزاری هر فراهمایی (کنفرانس ) تجدیدنظر بنا بر تصمیم مجمع صورت خواهد گرفت .
۳
ـ هر سازمان بین الدولی که به عنوان مرجع جست وجو یا بررسی مقدماتی بین المللی تعیین شده باشد به عنوان ناظر در هر فراهمایی (کنفرانس ) تجدیدنظر پذیرفته خواهد شد.
۴
ـ بندهای (۵)، (۹) و (۱۱) ماده (۵۳)، ماده (۵۴)، بندهای (۴) الی (۸) ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۵۷) را می توان به وسیله فراهمایی (کنفرانس ) تجدیدنظر یا طبق مفاد ماده (۶۱) اصلاح نمود.

ماده ۶۱ ـ اصلاح برخی از مقررات معاهده

۱ـ الف ـ هر کشور عضو مجمع ، مدیرکل و یا کارگروه (کمیته ) اجرائی می توانند پیشنهادهای مربوط به اصلاح بندهای (۵)، (۹) و (۱۱) ماده (۵۳)، ماده (۵۴) بندهای (۴) الی (۸) ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۵۷) را مطرح نمایند.
ب ـ پیشنهادهای مذکور را مدیرکل حداقل شش ماه قبل از بررسی آنها به وسیله مجمع به کشورهای متعاهد اعلام خواهد نمود.

۲ـ الف ـ اصلاحیه های مواد مذکور در بند (۱) این ماده را مجمع تصویب خواهد نمود.
ب ـ تصویب مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه است .

۳ـ الف ـ هرگونه اصلاحیه به موارد مذکور در بند (۱) این ماده یک ماه پس از این که مدیرکل اعلام قبولی کتبی ، سه چهارم از کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه برابر با روشهای مقرر در قانون اساسی آنها را دریافت نماید، لازم الاجراء خواهد شد.
ب ـ هرگونه اصلاحیه مواد مذکور که به این ترتیب پذیرفته می شود در زمان لازم الاجراء شدن برای کلیه کشورهای عضو مجمع لازم الاتباع خواهد بود. با این قید که هر اصلاحیه ای که تعهدات مالی کشورهای متعاهد را افزایش دهد فقط درمورد آن عده از کشورهایی که پذیرش خود را نسبت به چنین اصلاحیه ای اعلام نموده باشند لازم الاتباع خواهد بود.
ج ـ هر اصلاحیه ای که طبق مفاد جزء (الف ) پذیرفته شده باشد درمورد کلیه کشورهایی که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه طبق مفاد جزء (الف )، به عضویت مجمع درآیند لازم الاتباع خواهد بود.

فصل هشتم ـ مقررات نهایی

ماده ۶۲ ـ عضویت در معاهده
۱
ـ هر کشور عضو اتحادیه بین المللی حمایت از مالکیت صنعتی می تواند به راههای زیر به عضویت این معاهده درآید:
(۱)
امضاء و سپس تودیع سند تصویب ، یا
(۲)
تودیع یک سند الحاق .
۲
ـ اسناد تصویب یا الحاق نزد مدیرکل تودیع خواهد شد.
۳
ـ مفاد ماده (۲۴) متن تجدیدنظر شده در استکهلم معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درمورد این معاهده اجراء خواهد شد.
۴
ـ بند (۳) این ماده نباید به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن و یا قبول ضمنی یک کشور متعاهد نسبت به وضعیت موجود سرزمینی تلقی شود که کشور متعاهد دیگر، آن سرزمین را طبق بند مذکور مشمول این معاهده نموده است .

ماده ۶۳ ـ لازم الاجراء شدن معاهده

۱ـ الف ـ این معاهده با رعایت مقررات بند (۳) این ماده سه ماه پس از این که هشت کشور اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع نمایند مشروط براین که حداقل چهار کشور از این هشت کشور هر یک یکی از شرایط زیر را محقق سازند لازم الاجراء خواهد شد:
(۱)
تعداد اظهارنامه های تسلیم شده در کشور مطابق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین المللی از ۴۰۰۰۰ متجاوز باشد.
(۲)
اتباع یا مقیمین کشور مطابق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین المللی حداقل ۱۰۰۰ اظهارنامه را در یک کشور خارجی تسلیم نموده باشند.
(۳)
اداره ملی کشور، طبق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین المللی حداقل ۱۰۰۰۰ اظهارنامه را از اتباع یا مقیمین کشورهای خارجی دریافت نموده باشند.
ب ـ در این بند واژه اظهارنامه ها شامل اظهارنامه های مربوط به مدل های اشیاء مصرفی نمی باشد.

۲ـ با رعایت مفاد بند (۳) این ماده هر کشور که در تاریخ لازم الاجراء شدن این معاهده برابر .بند (۱) این ماده ، به عضویت این معاهده در نیامده باشد، سه ماه پس از آن که سند الحاق یا تصویب خود را تودیع نماید به این معاهده ملزم خواهد شد.

۳ـ مع ذلک مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن که درآئین نامه منضم به این معاهده آمده فقط در تاریخی قابل اجراء خواهد بود که در آن تاریخ سه کشور که هرکدام از آنها حداقل یکی از سه الزامات مذکور در بند (۱) را انجام داده و اعلام ننموده باشند که طبق بند(۱) ماده (۶۴) قصد ملزم شدن به مقررات مذکور درفصل دوم را ندارند، به عضویت این معاهده در آمده باشند. به هرحال این تاریخ زودتر از تاریخ لازم الاجراء شدن طبق بند (۱) نخواهد بود.

ماده ۶۴ ـ حق شرطها

۱ـ الف ـ هر کشور می تواند اعلام نماید که ملزم به مقررات فصل دوم نخواهد بود.
ب ـ کشورهایی که اعلامیه موضوع جزء (الف ) بند (۱) را صادر می نمایند ملزم به مفاد .فصل دوم و مقررات مربوط به آن در آئین نامه نخواهند بود.

۲ـ الف ـ هر کشوری که طبق جزء (الف ) بند (۱) اعلامیه ای را صادر ننموده باشد می تواند اعلام نماید که:
(۱)
نسبت به مقررات بند (۱) ماده (۳۹) درخصوص ارائه یک نسخه از اظهارنامه بین المللی و ترجمه آن (به نحو مقرر) ملزم نخواهد بود.
(۲)
تأخیر بررسی ملی به نحو مقرر در ماده (۴۰) مانع از انتشار اظهارنامه بین المللی و یا ترجمه آن توسط یا از طریق اداره ملی نخواهد بود مع ذلک این امر بدان معنا نیست که کشور از محدودیت های مقرر در مواد (۳۰) و (۳۸) مستثنی باشد.
ب ـ کشورهایی که چنین اعلامیه ای را صادر نمایند ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

۳ـ الف ـ هر کشوری می تواند اعلام کند، تا آنجا که به آن کشور مربوط می شود، انتشار بین المللی اظهارنامه های بین المللی لازم نیست .
ب ـ هرگاه پس از انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم ، اظهارنامه بین المللی حاوی تعیین فقط کشورهایی باشد که اعلامیه ای را طبق جزء (الف ) این بند صادر نموده باشند در آن صورت انتشار اظهارنامه بین المللی طبق بند (۲) ماده (۲۱) منتفی است .
ج ـ حتی اگر مقررات جزء (ب ) فوق به اجراء در آید مع هذا دفتر بین المللی اظهارنامه بین المللی را در موارد زیر منتشر خواهد نمود
(۱)
بنا به تقاضای متقاضی به نحو مقرر در آئین نامه .
(۲)
هرگاه اظهارنامه ملی یا ورقه اختراع مبتنی بر اظهارنامه بین المللی به وسیله یا از طرف اداره ملی هر کشور تعیین شده که اعلامیه را طبق جزء (الف ) فوق صادر کرده منتشر شود، بلافاصله پس از انتشار مذکور به شرط انقضاء مدت هجده ماه از تاریخ حق تقدم .

۴ـ الف ـ هر کشوری که قانون ملی آن اثر سابقه اختراعات ادعایی را از تاریخی قبل از تاریخ انتشار مقرر نماید ولی از لحاظ سابقه اختراع ادعایی تاریخ حق تقدم مورد ادعا طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را همان تاریخ واقعی تسلیم اظهارنامه در آن کشور تلقی ننماید می تواند اعلام کند که تاریخ تسلیم یک اظهارنامه بین المللی درخارج از آن کشور که در آن اظهارنامه بین المللی کشور مزبور تعیین شده است با تاریخ تسلیم واقعی در آن کشور از حیث سابقه اختراع ادعایی یکسان نمی باشد.
ب ـ هر کشوری که اعلامیه ای را برابر جزء (الف ) فوق صادر نموده باشد تا حد مذکور در اعلامیه ملزم به رعایت مفاد بند (۳) ماده (۱۱) نخواهد بود.
ج ـ هر کشوری که اعلامیه ای را برابر جزء (الف ) فوق صادر نماید به صورت همزمان و مکتوب تاریخ و شرایط مربوط به تحقق اثر سابقه اختراع ادعایی هر اظهارنامه بین المللی که کشور مزبور را تعیین نموده باشد، در آن کشور اعلام خواهد نمود. اعلام مزبور را می توان در هر زمان طی اطلاعیه ای خطاب به مدیرکل تغییر داد.

۵ ـ هر کشور می تواند اعلام نماید که خود را ملزم به رعایت ماده (۵۹) نمی داند. مفاد ماده .(۵۹) درمورد هرگونه اختلاف بین هر کشور متعاهد صادرکننده این اعلامیه و هر دولت متعاهد دیگر اجراء نخواهد شد.

۶ ـ الف ـ هر اعلامیه صادره به موجب این ماده به صورت مکتوب خواهد بود. اعلامیه مذکور می تواند هنگام امضاء این معاهده ، هنگام تودیع سند تصویب یا الحاق ، یا به استثنای مورد مذکور در بند (۵) این ماده در هر زمان بعدی به وسیله اطلاعیه ای خطاب به مدیرکل به وی اعلام گردد. درمورد اطلاعیه مذکور اثر اعلامیه شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط مدیرکل خواهد بود و اظهارنامه های بین المللی تسلیم شده قبل از انقضاء دوره دوره شش ماهه مذکور را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ب ـ هرگونه اعلامیه صادره طبق این ماده را می توان در هر زمان به وسیله اطلاعیه ای خطاب به مدیرکل مسترد نمود. این استرداد سه ماه پس از دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل محقق خواهد شد و درمورد استرداد اعلامیه صادره طبق بند (۳) این استرداد، اظهارنامه های بین المللی تسلیمی قبل از انقضاء مدت سه ماه مذکور را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

۷ ـ هیچ حق شرط دیگری نسبت به این معاهده به غیر از حق شرطهای درنظر گرفته شده طبق بندهای (۱) تا (۵) مجاز نیست .

ماده ۶۵ ـ اجراء تدریجی
۱
ـ درصورتی که موافقتنامه منعقده با هر مرجع جست وجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ، به صورت موقت ، محدودیت هایی را درخصوص تعداد یا نوع اظهارنامه بین المللی که آن مرجع عهده دار رسیدگی به آن می شود را مقرر نماید، مجمع تدابیر لازم را برای اجراء تدریجی این معاهده و آئین نامه درارتباط با انواع اظهارنامه های بین المللی مشخص شده اتخاذ خواهد نمود. این مقررات همچنین درباره تقاضاهای مربوط به جست وجو از نوع جست وجوی بین المللی موضوع بند (۵) ماده (۱۵) اجراء خواهد شد.
۲
ـ مجمع تاریخهایی را که از آن تاریخها، با رعایت بند (۱) این ماده ، می توان اظهارنامه های بین المللی را تسلیم و تقاضاهای بررسی مقدماتی بین المللی را ارائه نمود معین خواهد کرد. تاریخهای مذکور به ترتیب دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این معاهده طبق مفاد بند (۱) ماده (۶۳) یا پس از قابلیت اجرائی یافتن فصل دوم به موجب بند (۳) ماده (۶۳) نخواهد بود.

ماده ۶۶ ـ انصراف از عضویت
۱
ـ هر کشور متعاهد می تواند با صدور اطلاعیه ای خطاب به مدیرکل انصراف خود را از عضویت در این معاهده اعلام دارد.
۲
ـ انصراف ازعضویت در معاهده شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور به وسیله مدیرکل محقق خواهد شد. انصراف مزبور نسبت به آثار اظهارنامه های بین المللی تسلـیمی به کشـور انـصراف دهنده قبل از انقـضاء مدت شش مـاه مذکور و همچنین نسبت به انتخاب کشور انصراف دهنده قبل از انقضاء این مدت اثری نخواهد داشت .

ماده ۶۷ ـ امضاء و زبانها
۱
ـ الف ـ این معاهده در نسخه ای واحد به زبان انگلیسی و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن مزبور از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
ب ـ مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی نفع متون رسمی این معاهده را به زبانهای آلمانی ، ژاپنی ، پرتغالی ، روسی ، اسپانیولی و زبانهای دیگری که ممکن است مجمع تعیین نماید، تهیه خواهد کرد.
۲
ـ این معاهده برای امضاء تا تاریخ سی و یکم دسامبر ۱۹۷۰ (برابر با ۱۰/۱۰/۱۳۴۹ هجری شمسی ) در واشنگتن مفتوح خواهد بود.

ماده ۶۸ ـ وظایف امین اسناد
۱
ـ نسخه اصلی این معاهده پس از انقضاء تاریخ مذکور در بند (۲) ماده (۶۷) نزد مدیرکل تودیع خواهد شد.
۲
ـ مدیرکل دو نسخه از رونوشت مصدق این معاهده و آئین نامه منضم به آن را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سایر کشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.
۳
ـ مدیرکل این معاهده را در دبیر خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.
۴
ـ مدیرکل دو نسخه از رونوشت مصدق هر اصلاحیه این معاهده و آئین نامه را برای کلیه کشورهای متعاهد و سایر کشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.

ماده ۶۹ ـ اطلاعیه ها
مدیرکل مراتب زیر را به کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اطلاع خواهد داد.
۱
ـ امضاءها به موجب ماده (۶۲).
۲
ـ تودیع اسناد تصویب یا الحاق به موجب ماده (۶۲).
۳
ـ تاریخ لازم الاجراء شدن این معاهده و تاریخی که در آن به موجب بند (۳) ماده (۶۳) فصل دوم لازم الاجراء می شود.
۴
ـ هر اعلامیه صادره به موجب بند (۱) تا (۵) ماده (۶۴).
۵
ـ استرداد هر اعلامیه صادره به موجب جزء (ب ) بند (۶) ماده (۶۴).
۶
ـ مراتب اعلام انصراف از عضویت در معاهده به موجب ماده (۶۶).
۷
ـ هرگونه ا علامیه صادره به موجب بند (۴) ماده (۳۱).

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و شصت و نه ماده و آئین نامه پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

آئین نامه معاهده همکاری در ثبت اختراع
(
لازم الاجراء از ۱۲ فروردین ۱۳۸۱ (۱ آوریل۲۰۰۲))

قسمت الف
مواد مقدماتی

ماده ۱ـ اصطلاحات اختصاری
۱
ـ۱- معنای اصطلاحات اختصاری
الف- کلمه « معاهده» به معنای معاهده همکاری در ثبت اختراعات است.
ب- کلمات « فصل» و « ماده» به فصل یا ماد ه ای مشخص از معاهده دلالت دارد.

ماده ۲ـ تفسیر برخی کلمات

۱ـ۲ – « متقاضی»
در هرجا که کلمه « متقاضی» به کار رفته باشد کلمه مذکور همچنین به معنای کارگزار و یا نماینده دیگر متقاضی نیز خواهدبود مگر اینکه صراحتاً از سیاق عبارت و یا ماهیت ماده و یا متنی که این کلمه در آن بکار رفته خلاف آن مستفاد گردد نظیر بالاخص موردی که ماده به محل اقامت و یا تابعیت متقاضی اشاره داشته باشد.

۲ـ۲ – « کارگزار»
در هرجا که کلمه کارگزار به کار رفته باشد، منظور کارگزاری است که وفق بند۱ ماده۹۰ آئین نامه تعیین شده است مگر اینکه صراحتاً از سیاق عبارت و یا ماهیت ماده یا متنی که این کلمه در آن بکار رفته خلاف آن مستفاد گردد.

۲مکررـ۲ « نماینده مشترک»
در هر جا که اصطلاح « نماینده مشترک» به کار رفته باشد منظور یک متقاضی منصوب شده به عنوان نماینده مشترک و یا تلقی شده به عنوان نماینده مشترک وفق بند۲ ماده۹۰ آئین نامه است.

۳ـ۲ -« امضاء»
در هر جا که کلمه امضاء بکار رفته باشد چنانچه قانون ملی مورد اجراء بوسیله اداره دریافت کننده یا مرجع صالح جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی استفاده از مهر را به جای امضاء الزامی سازد، مقصود از کلمه امضاء برای آن اداره یا مرجع به معنای مهر خواهدبود.

قسمت ب
مواد مربوط به فصل اول معاهده

ماده ۳ ـ تقاضا (فرم)

۱ـ۳ – فرم تقاضا
تقاضا بر روی یک فرم چاپی تنظیم یا بوسیله فرم چاپ شده رایانه ای ارائه خواهدشد.

۲ـ۳ – در دسترس بودن فرم ها :
نسخه هائی از فرم چاپی به وسیله اداره دریافت کننده، یا در صورت تمایل این اداره به وسیله دفتر بین المللی به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهدگرفت.

۳ـ۳ – فهرست کنترل
الف- تقاضا حاوی فهرستی خواهدبود که در آن موارد زیر مشخص خواهدشد:
«۱»
تعداد کل اوراق تشکیل دهنده اظهارنامه بین المللی و تعداد اوراق مربوط به هر جزء اظهارنامه بین المللی: تقاضا، توصیف (که به صورت جداگانه تعداد اوراق مربوط به هر بخش از توصیف را براساس فهرست ترتیبی نشان دهد)، ادعاها، نقشه ها، خلاصه؛
«۲»
در مواردی که اظهارنامه بین المللی تسلیمی با وکالت نامه همراه باشد (سندی که یک کارگزار و یا یک نماینده مشترک را منصوب نماید) نسخه ای از وکالت نامه کلی، سند حق تقدم، فهرست ترتیبی به صورت فرم رایانه ای قابل خواندن، سند مربوط به پرداخت هزینه ها و یا هر سند دیگر (که در فهرست کنترل تعیین خواهدشد.)؛
«۳»
شماره آن شکل از نقشه ها که متقاضی پیشنهاد می نماید باید به هنگام انتشار خلاصه همراه آن باشد؛ در موارد استثنائی متقاضی می تواند بیش از یک شکل را پیشنهاد نماید.
باین فهرست باید به وسیله متقاضی کامل شود و در صورت عدم انجام آن اداره دریافت کننده باین موضوع اشاره لازم را خواهدنمود. با این استثناء که اداره دریافت کننده به شماره مذکور در جزء «۳» شق الف فوق اشاره ای نخواهدداشت.

۴ـ۳ – مشخصات
با رعایت بند۳ فوق مشخصات فرم تقاضای چاپی و تقاضای ارائه شده به صورت فرم چاپی رایانه ای در دستورالعمل های اداری مشخص خواهندشد.

ماده ۴ـ تقاضا (محتویات)

۱ـ۴ – محتویات اجباری و اختیاری؛ امضاء
الف- تقاضا حاوی موارد زیر خواهدبود:
«۱»
خواسته،
«۲»
عنوان اختراع،
«۳»
مشخصات مربوط به متقاضی و کارگزار اگر کارگزاری معین شده باشد،
«۴»
تعیین کشورها،
«۵»
مشخصات مربوط به مخترع در موردی که قانون ملی حداقل یکی از کشورهای تعیین شده، ارائه نام مخترع را به هنگام تسلیم یک اظهارنامه ملی ضروری قلمداد نماید.
ب- تقاضا، عندالاقتضاء حاوی مراتب زیر خواهدبود:
«۱»
یک ادعای حق تقدم،
«۲»
ارجاع به هر نوع جستجوی بین المللی یا جستجوی از نوع بین المللی یا جستجوی دیگر قبلی،
«۳»
انتخاب های مربوط به انواع خاص حمایت،
«۴»
ذکر این مطلب که متقاضی مایل به تحصیل یک ورقه اختراع منطقه ای است،
«۵»
ارجاع به اظهارنامه اصلی و یا اختراع اصلی،
«۶»
انتخاب مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی توسط متقاضی.
ج- تقاضا می تواند حاوی موارد زیر باشد:
«۱»
مشخصات مربوط به مخترع در موردیکه قانون ملی هیچیک از کشورهای تعیین شده ارائه نام مخترع را در زمان تسلیم یک اظهارنامه ملی الزامی نداند،
«۲»
تقاضا از اداره دریافت کننده دائر به تهیه و ارسال سند حق تقدم به دفتر بین المللی در موردی که اظهارنامه ای که حق تقدم آن ادعاشده به اداره ملی یا مرجع بین الدولی به عنوان اداره دریافت کننده تسلیم شده باشد،
«۳»
اعلامیه ها به نحو مقرر در بند۱۷ ماده۴ آئین نامه.
د- تقاضا باید امضاء شود.

۲ـ۴ – خواسته
خواسته با مضمون ذیل بوده و ترجیحاً با کلمات زیر تنظیم خواهدشد:
«
اینجانب امضاءکننده زیر درخواست می نمایم که این اظهارنامه بین المللی بر طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات مورد رسیدگی قرار گیرد

۳ـ۴ – عنوان اختراع
دوست عنوان اختراع باید کوتاه (ترجیحاً از دو تا هفت کلمه به زبان انگلیسی و یا ترجمه شده به زبان انگلیسی) و دقیق باشد.

۴ـ۴ – اسامی و نشانی ها
(
الف)اسامی اشخاص حقیقی با ذکر نام خانوادگی، نام (نام هائی) که به آن معروفند درج خواهدشد و نام خانوادگی قبل از نام (نام ها) خواهدآمد.
(
ب) اسامی اشخاص حقوقی با ذکر مشخصات کامل و رسمی آنها درج خواهدشد.
(
ج) نشانی ها به نحوی درج خواهندشد که الزامات مرسوم برای تحویل فوری پستی به نشانی های درج شده را محقق سازد و در هر مورد شامل کلیه واحدهای اداری مربوطه، ازجمله شماره خانه درصورت وجود خواهدبود. هرگاه قانون ملی کشور تعیین شده ذکر شماره خانه را الزامی نداند، عدم ذکر این شماره دارای هیچ اثری در آن کشور نخواهدبود به منظور تسهیل ارتباط سریع با متقاضی توصیه می شود که هرگونه نشانی چاپ از راه دور، شماره تلفن و نمابر یا اطلاعات درباره سایر وسایل ارتباطی از این قبیل که مربوط به متقاضی یا عندالاقتضاء کارگزار و یا نماینده مشترک باشد، درج گردد.
(
د) برای هر متقاضی، مخترع یا کارگزار می توان فقط یک نشانی را درج نمود با این استثناء که اگر هیچ کارگزاری منصوب نشده باشد تا نمایندگی متقاضی یا متقاضیان را عهده دار باشد خود متقاضی و یا اگر تعداد متقاضی بیش از یک شخص باشد نماینده مشترک آنها می تواند علاوه بر هر نشانی دیگر اعلام شده در تقاضا یک نشانی را مشخص نماید که به آن نشانی اطلاعیه ها ارسال گردد.

۵ ـ۴ – متقاضی
(
الف) نام، نشانی، تابعیت و اقامتگاه متقاضی یا در صورت وجود متقاضیان متعدد، نام، نشانی، تابعیت و اقامتگاه هر یک از آن ها در تقاضا ذکر خواهدشد.
(
ب) تابعیت متقاضی بر حسب نام کشوری که وی تبعه آن است درج خواهدشد.
(
ج) اقامتگاه متقاضی برحسب نام کشوری که وی مقیم آنجا است درج خواهدشد.
(
د)برای کشورهای مختلف تعیین شده می توان متقاضیان مختلفی را در تقاضا درج نمود. در چنین موردی در تقاضا، متقاضی یا متقاضیان برای هر کشور تعیین شده یا گروه کشورهای تعیین شده درج خواهندشد.
(
ه) در موردی که مشخصات متقاضی نزد اداره ملی عمل کننده به عنوان اداره دریافت کننده ثبت شده باشد تقاضا می تواند حاوی شماره و سایر مشخصاتی باشد که تحت آن تقاضای متقاضی به ثبت رسیده است.

۶ ـ۴ – مخترع
(
الف) در موردی که جزء «۵» شق (الف) بند۱ ماده۴ این آئین نامه یا جزء «۱» شق (ج) آن بند مصداق داشته باشد نام و نشانی مخترع یا اگر چند مخترع وجود داشته باشند نام و نشانی هر یک از آن ها در تقاضا ذکر خواهدشد.
(
ب) اگر متقاضی مخترع باشد در آن صورت تقاضا به جای ذکر اطلاعات مقرر به موجب شق (الف)، حاوی اظهاریه ای به این منظور خواهدبود.
(
ج) هرگاه الزامات قوانین ملی کشورهای تعیین شده یکسان نباشند برای کشورهای تعیین شده مختلف، اشخاص مختلف را می توان در تقاضا به عنوان مخترع ذکر نمود. در اینصورت تقاضا حاوی یک اظهاریه جداگانه برای هر کشور تعیین شده یا گروه کشورهائی خواهدبود که در آن کشور یا گروه کشورها یک شخص بخصوص، یا همان شخص باید مخترع تلقی گردد یا در آن کشور یا گروه کشورها اشخاص بخصوص یا همان اشخاص باید به عنوان مخترعین تلقی گردند.

۷ـ۴ – کارگزار
(
الف)اگر کارگزاری تعیین شده باشد این موضوع در تقاضا ذکر و نام و نشانی وی در آن منعکس خواهدشد.
(
ب) هرگاه مشخصات کارگزار نزد اداره ملی عمل کننده به عنوان اداره دریافت کننده ثبت شده باشد در تقاضا می توان شماره و اطلاعات دیگری را که تحت آن مشخصات کارگزار به ثبت رسیده را ذکر نمود.

۸ ـ۴ – نماینده مشترک
هرگاه نماینده مشترکی منصوب شده باشد این موضوع باید در تقاضا ذکر شود.

۹ـ۴ – تعیین کشورها
الف- در موارد زیر در تقاضا کشورهای متعاهد تعیین خواهندشد:
«۱»
تعیین کشورها به منظور تحصیل ورقه های اختراع ملی از طریق ذکر نام هر کشور مربوط؛
«۲»
تعیین کشورها به منظور تحصیل ورقه اختراع منطقه ای با مشخص نمودن این مطلب که یک ورقه اختراع منطقه ای برای کلیه کشورهای متعاهد عضو معاهده اختراع منطقه ای مربوطه منظور است یا فقط برای کشورهای متعاهدی که نام آن ها ذکر شده است.
ب- در تقاضا همچنین ممکن است ذکر شود که کلیه کشورهائیکه برابر معاهده تعیین آن ها مجاز است غیر از موارد مذکور در شق (الف) نیز تعیین گردند مشروط بر اینکه:
«۱»
لااقل یک کشور متعاهد به موجب شق (الف) این بند تعیین شده باشد، و
«۲»
تقاضا همچنین حاوی اظهاریه ای باشد دایر بر این که هرگونه تعیین به عمل آمده به موجب این شق باید طبق شق (ج) مورد تأیید قرار گیرد و اینکه هر نوع تعیین کشور به ترتیب مذکور در صورتی که قبل از انقضاء ۱۵ ماه از تاریخ حق تقدم تأیید نشود در پایان مهلت مذکور مسترد شده بوسیله متقاضی تلقی خواهدشد.
ج- تأئید هر نوع تعیین کشورها که طبق شق (ب) به عمل آمده است به طرق زیر محقق خواهدشد:
«۱»
تسلیم اعلامیه کتبی به اداره دریافت کننده حاوی مراتب مذکور در جزءهای «۱» یا «۲» شق (الف) و
«۲»
پرداخت هزینه تعیین کشور و هزینه تأئید مذکور در بند۵ ماده ۱۵ آئین نامه به اداره دریافت کننده ظرف مهلت مقرر در جزء «۲» شق (ب) فوق.

۱۰ـ۴ – ادعای حق تقدم
(
الف)هر اعلامیه مذکور در بند (۱) ماده ۸ معاهده « ادعای حق تقدم» می تواند حق تقدم یک یا چند اظهارنامه قبلی تسلیم شده در یا برای هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا تسلیم شده در یا برای هر عضو سازمان جهانی تجارت که عضو آن کنوانسیون نمی باشد را ادعا نماید. هر ادعای حق تقدم با رعایت بند۱ ماده۲۶ مکرر آئین نامه می تواند در تقاضا ذکر شود؛ این ادعا شامل اظهاریه ای دایر به اینکه حق تقدم اظهارنامه ای که قبلاً تسلیم شده ادعا می گردد و موارد زیر خواهدبود:
«۱»
تاریخ تسلیم اظهارنامه قبلی؛
این تاریخ باید در طی مدت ۱۲ ماه قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی باشد.
«۲»
شماره اظهارنامه قبلی؛
«۳»
هرگاه اظهارنامه قبلی یک اظهارنامه ملی باشد نام کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا عضو سازمان جهانی تجارت غیر عضو آن کنوانسیون که در آن کشور اظهارنامه تسلیم شده است؛
«۴»
هرگاه اظهارنامه قبلی یک اظهارنامه منطقه ای باشد، نام مرجعی که معاهده اختراع منطقه ای، صلاحیت اعطای ورقه های اختراع منطقه ای را به آن تفویض نموده است؛
«۵»
هرگاه اظهارنامه قبلی یک اظهارنامه بین المللی باشد نام اداره دریافت کننده ای که اظهارنامه مزبور به آن تسلیم شده است.
(
ب) علاوه بر هر ذکر نام که به موجب جزء «۴» یا «۵» شق (الف) ضروری است:
«۱»
زمانی که اظهارنامه قبلی یک اظهارنامه منطقه ای یا یک اظهارنامه بین المللی باشد ادعای حق تقدم می تواند یک یا چند کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که برای آنها اظهارنامه قبلی تسلیم شده است را مشخص نماید؛
«۲»
هرگاه اظهارنامه قبلی یک اظهارنامه منطقه ای باشد و لااقل یکی از کشورهای عضو معاهده اختراع منطقه ای در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی تجارت عضویت نداشته باشد، در ادعای حق تقدم حداقل یک کشور عضو آن کنوانسیون یا یک عضو آن سازمان که برای آن اظهارنامه قبلی تسلیم شده مشخص خواهدشد.
(
ج) از لحاظ شق های (الف) و (ب) این ماده بند (۶) ماده۲ معاهده اعمال نخواهدشد.
د- اگر در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹ متن های اصلاح شده شق های (الف) و (ب) که از اول ژانویه سال ۲۰۰۰ به اجراء درمی آیند با قانون ملی مورد اجرا به وسیله یک اداره تعیین شده سازگاری نداشته باشند این شق ها به نحوی که تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ مجری بوده اند بعد از آن تاریخ نیز در ارتباط با آن اداره تعیین شده تا زمانیکه شق های اصلاح شده مذکور با آن قانون سازگاری نداشته باشند موردعمل خواهندبود به شرط اینکه اداره مذکور مراتب را تا ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹ به دفتر بین المللی اطلاع دهد دفتر بین المللی اطلاع واصله را فوراً در روزنامه رسمی منتشر خواهدنمود.

۱۱ـ۴ – اشاره به جستجوی قبلی
اگر جستجوی بین المللی یا جستجو از نوع بین المللی برای اظهارنامه ای طبق بند (۵) ماده۱۵ معاهده تقاضا شده باشد یا اگر متقاضی مایل باشد که مرجع جستجوی بین المللی تمام یا بخشی از گزارش جستجوی بین المللی را بر نتایج یک جستجو غیر از جستجوی بین المللی یا جستجو از نوع بین المللی انجام شده بوسیله اداره ملی یا سازمان بین الدولی که مرجع جستجوی بین المللی صلاحیتدار برای اظهارنامه بین المللی است مبتنی سازد در تقاضا به این موضوع اشاره خواهدشد. در این اشاره اظهارنامه ای که (یا ترجمه آن بر حسب مورد) در ارتباط با آن جستجوی قبلی انجام شده با ذکر نام کشور، تاریخ و شماره یا جستجوی مذکور و عندالاقتضاء با تعیین تاریخ و شماره تقاضا برای چنین جستجوئی مشخص خواهدشد.

۱۲ـ۴ – انتخاب انواع خاص حمایت
الف- اگر متقاضی مایل باشد که اظهارنامه بین المللی او در هر کشور تعیین شده نه به عنوان یک اظهارنامه برای یک ورقه اختراع بلکه به عنوان اعطای هر نوع از انواع حمایت تعیین شده در ماده۴۳ معاهده تلقی گردد این مطلب را در تقاضا ذکر خواهدنمود. از لحاظ این شق، بند (۲) ماده۲ معاهده اعمال نخواهدشد.
ب- در مورد مقرر در ماده۴۴ معاهده، متقاضی دو نوع حمایت مورد درخواست را ذکر خواهدنمود یا اگر یکی از این دو نوع حمایت از نظر او اصلی باشد مشخص خواهد کرد که کدام یک اصلی و کدام یک فرعی است.

۱۳ـ۴ – تعیین اظهارنامه مادر
اگر متقاضی مایل باشد که اظهارنامه بین المللی او در هر کشور تعیین شده به عنوان یک اظهارنامه برای یک ورقه اختراع یا گواهی تکمیل اختراع، گواهی تکمیل اختراع مخترع یا گواهی تکمیل اشیاء مصرفی تلقی گردد، او اظهارنامه مادر یا ورقه اختراعات، مادر، گواهی ورقه اختراع مادر یا گواهی اشیاء مصرفی مادر که به آن ورقه اختراع یا گواهی تکمیل اختراع، گواهی تکمیل مخترع یا گواهی تکمیل اشیاء مصرفی مربوط می شود را تعیین خواهدنمود. از لحاظ این بند مقررات بند(۲) ماده۲ معاهده اعمال نخواهدشد.

۱۴ـ۴ – استمرار یا استمرار جزئی
اگر متقاضی مایل باشد اظهارنامه بین المللی او در هر کشور تعیین شده به عنوان اظهارنامه ای برای استمرار کامل یا جزئی اظهارنامه قبلی تلقی شود مراتب را به همین نحو در تقاضا ذکر و اظهارنامه مادر مربوط را مشخص خواهدنمود.

.۱۴ مکرر ـ۴ انتخاب مرجع جستجوی بین المللی
اگر دو یا چند مرجع جستجوی بین المللی برای انجام جستجو در ارتباط با اظهارنامه بین المللی صلاحیت داشته باشند، متقاضی باید در تقاضا مرجع جستجوی بین المللی مورد نظر را تعیین نماید.

۱۵ـ۴ – امضاء
(
الف) با رعایت شق (ب) زیر تقاضا باید توسط متقاضی یا در صورت تعدد متقاضی توسط تمام آنان امضاء شود.
(
ب)در مواردی که دو یا چند متقاضی یک اظهارنامه بین المللی را تسلیم نموده باشند که در آن کشوری تعیین شده باشد که به موجب قانون ملی آن کشور تسلیم اظهارنامه های ملی بوسیله مخترع الزامی باشد و در مواردی که متقاضی آن کشور تعیین شده مخترع بوده ولی از امضاء تقاضا خودداری نماید یا نتوان او را پس از انجام تلاش های مقتضی یافت و یا نتوان به او دسترسی پیدا کرد، اگر تقاضا حداقل توسط یک متقاضی امضاء شود و اظهاریه ای نیز درخصوص توضیح مراتب عدم امضاء توسط مخترع برای متقاعد ساختن اداره دریافت کننده صادر گردد، در آنصورت نیازی به امضاء آن توسط متقاضی مخترع نخواهدبود.

۱۶ـ۴ – آوانویسی یا ترجمه کلمات خاص
(
الف) در مواردی که نام یا نشانی با حروفی غیر از حروف الفبای لاتین نوشته شود آن نام یا نشانی با حروف الفبای لاتین نیز یا فقط به صورت آوانویسی یا از طریق ترجمه آن به زبان انگلیسی نشان داده خواهندشد. متقاضی تعیین خواهدنمود که کدام کلمات فقط آوانویسی و کدام کلمات فقط ترجمه شوند.
(
ب) نام هر کشور که با حروفی غیر از حروف لاتین نوشته شده باشند به زبان انگلیسی نیز درج خواهدشد.

۱۷ـ۴ – اعلامیه های مربوط به الزامات ملی مذکور در جزء «۱» تا «۵» شق (الف) بند۱ ماده۵۱ مکرر آئین نامه
تقاضا ممکن است از لحاظ قانون ملی مجری در یک یا چند کشور تعیین شده، حاوی یک یا چند اعلامیه زیر بوده که متن آنها بر طبق دستورالعمل های اداری تهیه شده باشد:
«۱»
اعلامیه ای درخصوص تعیین هویت مخترع به نحو مذکور در جزء «۱» شق (الف) بند۱ ماده۵۱ مکرر آئین نامه ؛
«۲»
اعلامیه ای درخصوص استحقاق متقاضی برای تقاضای یک ورقه اختراع و اعطای آن از تاریخ تسلیم بین المللی به نحو مذکور در جزء «۲» شق (الف) بند۱ ماده۵۱ مکرر آئین نامه ؛
«۳»
اعلامیه ای درخصوص استحقاق متقاضی برای ادعای حق تقدم اظهارنامه قبلی از تاریخ تسلیم بین المللی به نحو مذکور در جزء «۳» شق (الف) بند۱ ماده۵۱ مکرر آئین نامه؛
«۴»
اعلامیه ای درخصوص مخترع بودن به نحو مذکور در جزء «۴» شق (الف) بند۱ ماده۵۱ مکرر که به نحو مقرر در دستورالعمل های اداری امضاء خواهدشد؛
«۵»
اعلامیه ای درخصوص افشاءهای غیرتبعیض آمیز یا استثنائات مربوط به فقدان نوآوری به نحو مذکور در جزء «۵» شق (الف) بند۱ ماده۵۱ مکرر آئین نامه .

۱۸ـ۴ – موضوع اضافی
(
الف) تقاضا حاوی هیچ موضوع دیگری غیر از موارد مذکور در بند ۱ تا ۱۷ ماده۴ آئین نامه نخواهدبود با این قید که بنا به دستورالعمل های اداری می توان درج هرگونه موضوع اضافی مذکوردر دستورالعمل های اداری را در تقاضا مجاز اعلام نمود بدون اینکه جنبه الزامی داشته باشد.
(
ب) اگر تقاضا حاوی موضوعی غیر از موارد مذکور در بند۱ تا ۱۷ ماده۴ آئین نامه و یا موارد مجاز بر طبق شق (الف) این ماده به موجب دستورالعمل اداری باشد، اداره دریافت کننده به اعتبار سمت خود موضوع اضافی را حذف خواهدنمود.

ماده ۵ ـ توصیف

۱ـ ۵ – نحوه توصیف
(
الف) در توصیف ابتدا باید عنوان اختراع به نحو مندرج در تقاضا ذکر شود و حاوی مطالب زیر باشد:
«۱»
رشته فنی که اختراع به آن مربوط می شود؛
«۲»
اشاره به سابقه اختراع تا حدود مکشوف بر متقاضی که می تواند برای فهم، جستجو و بررسی اختراع مفید باشد و ترجیحاً ذکر اسنادی که این سابقه را منعکس نمایند؛
«۳»
افشاء اختراع ادعائی با کلماتی که بتوان مشکل فنی و راه حل آن را دریافت (حتی اگر به صورت صریح نباشد) و ذکر اثرات مفید آن در صورت وجود، در مقایسه با سوابق قبلی؛
«۴»
شرح مختصری از شکلها در نقشه ها، در صورت وجود؛
«۵»
ذکر حداقل بهترین روشی که متقاضی برای اجرای اختراع ادعائی خود آن را در نظر دارد؛ این کار در عندالاقتضاء با ذکر مثال ها و در صورت وجود نقشه ها با اشاره به آنها صورت خواهدگرفت. در مواردی که قانون ملی کشور تعیین شده، توصیف بهترین روش را نخواهد و بر طبق آن قانون توصیف هر روش کافی باشد (اعم از اینکه آن روش بهترین روش موردنظر او باشد یا خیر) در آنصورت عدم توصیف بهترین روش موردنظر وی دارای هیچ اثری در آن کشور نخواهد بود؛
«۶»
درمواردی که از توصیف و یا ماهیت اختراع طریقه ای که بوسیله آن قابلیت اختراع برای بهره برداری در صنعت و طریقه ای که بتوان آن را ساخت و مورد استفاده قرار داد واضح نباشد یا اگر بتوان از اختراع فقط استفاده کرد، طریقه آن استفاده روشن نباشد، تعیین صریح این روش ها؛ از واژه « صنعت» مفهوم موسع آن به نحو مندرج در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی منظور است.
(
ب) روش و ترتیب مقرر در شق (الف) رعایت خواهدشد مگر در مواردی که به علت ماهیت اختراع، اتخاذ روش متفاوت و یا ترتیب متفاوت به فهم بهتر و ارائه اقتصادی تر منتج گردد.
(
ج) با رعایت مقررات شق (ب) از هر یک از قسمت های اشاره شده در شق (الف) ترجیحاً یک عنوان مناسب به نحو پیشنهادی در دستورالعمل های اداری درج خواهدشد.

۲ـ ۵ – افشاء ترتیب نوکلئوئید و یا اسید آمینه
(
الف) در مواردی که اظهارنامه بین المللی حاوی افشاء یک یا چند ترتیب اسیدآمینه و یا نوکلئوئید باشد، توصیف حاوی فهرست ترتیبی طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری خواهدبود و به عنوان بخش مجزا در توصیف بر طبق آن استاندارد ارائه خواهدشد.
(
ب)در مواردی که بخش فهرست ترتیبی توصیف، حاوی هر متن آزادی بر طبق تعریف آمده در استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری باشد، آن متن آزاد نیز در بخش اصلی توصیف و به همان زبانی که توصیف تنظیم شده است درج خواهدشد.

ماده ۶ ـ ادعاها

۱ـ ۶ – شماره و شماره گذاری ادعاها
(
الف) تعداد ادعاها باید با توجه به ماهیت اختراع ادعاشده معقول باشد.
(
ب) اگر ادعاهای متعددی وجود داشته باشند آن ادعاها بصورت پی درپی با ارقام عربی (۱,۲,۳,…..) شماره گذاری خواهندشد.
(
ج) درصورت اصلاح ادعاها، روش شماره گذاری تابع دستورالعمل های اداری خواهدبود.

۲ـ ۶ – ارجاعات به سایر بخش های اظهارنامه بین المللی
(
الف) به استثناء مواردی که مطلقاً ضروری باشد، ادعاها نباید درباره خصوصیات فنی اختراع به ارجاع به توصیف یا نقشه ها تکیه کنند بالاخص ادعاها نباید به ارجاعاتی نظیر « همانگونه که در بخش……. توصیف شرح داده شده است» یا « همانگونه که در شکل….. نقشه ها نشان داده شده است» تکیه کنند.
(
ب) در مواردی که اظهارنامه بین المللی حاوی نقشه ها باشد، خصوصیات فنی مندرج در ادعاها ترجیحاً با علایم ارجاعی مربوط به این خصوصیات همراه خواهندبود. اگر از این علامت های ارجاعی استفاده گردد آنها ترجیحاً در داخل پرانتز قرار خواهندگرفت. اگر درج این نوع علامت های ارجاعی بالاخص فهم سریعتر یک ادعا را تسهیل ننماید نباید از آن ها استفاده شود. اداره تعیین شده می تواند علامت های ارجاعی را برای اهداف انتشار اظهارنامه توسط خود حذف نماید.

۳ـ۶ – نحوه ادعا کردن
(
الف) تعریف موضوعی که حمایت از آن مورد نظر است بر حسب خصوصیات فنی اختراع خواهدبود.
(
ب) عندالاقتضاء ادعاها حاوی مطالب زیر خواهندبود:
«۱»
اظهاریه ای حاوی آن دسته از خصوصیات فنی اختراع که برای تعریف موضوع ادعا ضروری می باشند ولی در مجموع بخشی از سابقه اختراع را تشکیل می دهند،
«۲»
بخش مشخص کننده که قبل از آن کلمات « مشخص شده بصورت» مشخص شده بوسیله « که در آن بهبودی شامل….» یا هر کلمات دیگر با این مضمون آمده باشد که بصورت مختصر خصوصیات فنی که در مجموع با خصوصیات مذکور در جزء «۱» فوق حمایت از آن موردنظر است را بیان نماید.
(
ج) در مواردی که قانون ملی کشور تعیین شده روش ادعا کردن به نحو مندرج در شق .(ب) را خواستار نباشد، بر عدم استفاده از آن روش ادعا در آن کشور اثری مترتب نخواهدبود مشروط بر اینکه روش ادعای بکارگرفته شده در عمل منطبق با قانون ملی آن کشور باشد.

۴ـ۶ – ادعاهای وابسته
(
الف) هر ادعائی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد (ادعا به صورت وابسته) که از این پس « ادعای وابسته» نامیده می شود، باید درصورت امکان در آغاز به ادعای دیگر یا سایر ادعاها از طریق ارجاع، اشاره نماید و سپس خصوصیات اضافی مورد ادعا را بیان کند. هر ادعای وابسته که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع دهد (ادعای وابسته مرکب) باین ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد داد. ادعاهای وابسته مرکب را نمی توان به عنوان مبنایی برای هر ادعای وابسته مرکب دیگری بکار برد. در مواردی که قانون ملی اداره ملی که به عنوان مرجع جستجوی بین المللی عمل می نماید اجازه ندهد ادعاهای وابسته مرکب به روشی متفاوت از آنچه که در جملات قبل این شق ذکرشده تدوین شود. در آن صورت عدم استفاده از آن روش ادعا کردن می تواند به درج مطلبی در گزارش جستجوی بین المللی مطابق با شق (ب) بند (۲) ماده۱۷ معاهده منجر شود. اگر روش ادعا که در عمل مورد استفاده واقع شده منطبق با قانون ملی یک کشور تعیین شده باشد، عدم استفاده از روش ادعای مذکور، تأثیری در کشور تعیین شده، که روش ادعای عملاً مورداستفاده در آن کشور منطبق با قانون ملی آن کشور بوده است، نخواهد داشت.
(
ب)هر ادعای وابسته آن گونه تلقی خواهدشد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعائی است که به آن ارجاع می دهد یا اگر ادعای وابسته از نوع مرکب باشد دربرگیرنده، کلیه محدودیت های موجود در ادعای خاصی خواهدبود که در ارتباط با آن مورد بررسی قرار می گیرد.
(
ج) کلیه ادعاهای وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می دهند و کلیه ادعاهای وابسته که به چند ادعای قبلی ارجاع می نمایند در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یکدیگر دسته بندی خواهندشد.

۵ ـ ۶ – مدل های اشیاء مصرفی
هر کشور تعیین شده ای که در آن اعطای ورقه ثبت مدل اشیاء مصرفی براساس اظهارنامه بین المللی موردنظر باشد می تواند زمانی که رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در آن کشور آغازشده به جای .بند۱ تا ۴ ماده ۶ آئین نامه، قانون ملی خود را درخصوص موضوعات تنظیم شده در بندهای فوق اعمال نماید مشروط بر اینکه متقاضی مجاز باشد تا حداقل دو ماه از انقضاء مهلت مندرج در ماده۲۲ معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذکور در قانون ملی منطبق سازد.

ماده ۷ـ نقشه ها
۱
ـ۷ – نمودارهای گردش کار و دیاگرام ها
نمودارهای گردش کار و دیاگرام ها به عنوان نقشه تلقی خواهندشد.
۲
ـ۷ – مهلت
مهلت مندرج در شق «۲» بند (۲) ماده۷ معاهده باید برحسب شرایط و اوضاع و احوال هر مورد معقول باشد ولی این مهلت به هیچ وجه نباید از دو ماه از تاریخ دعوتنامه کتبی که در آن تسلیم نقشه یا نقشه های اضافی طبق مقررات مذکور درخواست شده کمتر باشد.

ماده ۸ ـ خلاصه

۱ـ ۸ – محتوا و شکل خلاصه
الف- خلاصه مشتمل بر موارد زیر خواهدبود:
«۱»
خلاصه ای از افشاء مندرج در توصیف، ادعاها و هریک از نقشه ها؛ خلاصه نشان دهنده رشته فنی که اختراع به آن مربوط می شود خواهدبود و به نحوی تدوین خواهدشد که درک روشن مشکل فنی و عصاره راه حل مشکل از طریق اختراع و استفاده یا استفاده های اصلی از اختراع را میسر سازد؛
«۲»
عندالاقتضاء ارائه آن فرمول شیمیائی که در مقایسه با کلیه فرمول های مندرج در اظهارنامه بین المللی به بهترین نحو اختراع را مشخص نماید.
(
ب) خلاصه تا حدی که حدود افشاء اجازه می دهد باید مختصر باشد (ترجیحاً بین ۵۰ تا ۱۵۰ کلمه اگر به زبان انگلیسی باشد، یا اگر به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد).
(
ج) خلاصه حاوی اظهاریه هائی در مورد مزیت ها یا ارزش اختراع ادعائی یا کاربرد مورد پیش بینی آن نخواهدبود.
(
د) هر نوع خصوصیت فنی عمده که در خلاصه ذکر شده و در اظهارنامه بین المللی با نقشه نشان داده شده است با یک علامت در داخل پرانتز همراه خواهدبود.

۲ـ ۸ – شکل
(
الف) اگر متقاضی نتواند موارد مندرج در جزء «۳» شق (الف) بند۳ ماده۳ آئین نامه را ارائه دهد یا اگر مرجع جستجوی بین المللی تشخیص دهد که شکل یا اشکالی غیر از شکل یا اشکال پیشنهادی متقاضی از میان کلیه شکل های مربوط به نقشه ها، بهتر صفات مشخصه اختراع را مشخص می سازد، آن مرجع با رعایت شق (ب) این بند شکل یا اشکالی که باید به هنگام انتشار نامه به وسیله دفتر بین المللی همراه خلاصه باشد را تعیین خواهدنمود. در اینصورت شکل یا اشکالی که به طریق مذکور توسط مرجع جستجوی بین المللی مشخص شده اند پیوست خلاصه خواهندبود. در غیراینصورت، با رعایت مفاد شق (ب)، خلاصه با شکل یا شکل های پیشنهادی متقاضی همراه خواهدبود.
(
ب) اگر مرجع جستجوی بین المللی تشخیص دهد که هیچ یک از اشکال نقشه ها برای درک خلاصه مفید نیست مراتب را به همین نحو به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد. در چنین حالتی هنگامی که خلاصه به وسیله دفتر بین المللی انتشار یابد با هیچ شکلی از نقشه ها همراه نخواهدبود حتی اگر متقاضی طبق جزء «۳» شق (الف) بند۳ ماده۳ آئین نامه پیشنهادی را ارائه داده باشد.

۳ـ ۸ – اصول راهنما در تدوین
خلاصه باید به طریقی تدوین شود که بتواند بصورت مؤثری به عنوان ابزاری دقیق برای جستجو در فن خاص کاربرد داشته باشد و علی الخصوص به دانشمند، مهندس یا پژوهشگر کمک نماید که بتوانند به نظری درخصوص ضرورت رجوع یا عدم رجوع به خود اظهارنامه بین المللی دست یابند.

ماده ۹ـ عبارات و غیره که نباید بکار روند

۱ـ ۹ – تعریف
اظهارنامه بین المللی حاوی مطالب زیر نخواهدبود:
«۱»
عبارات یا نقشه های مغایر با اخلاق حسنه؛
«۲»
عبارات یا نقشه های مخل نظم عمومی؛
«۳»
اظهاریه های موهن در مورد محصولات یا فرآیندهای هر شخص خاص غیر از متقاضی را بی اعتبار سازد یا به ارزش یا اعتبار اظهارنامه ها یا ورقه های اختراع اشخاص مزبور لطمه وارد سازد (صرف مقایسه با اختراعات قبلی فی نفسه عمل مشمول موارد فوق تلقی نخواهدشد)؛
«۴»
هر اظهاریه یا مطلبی که طبق شرایط و مقتضیات نا مربوط یا غیرضروری باشد.

۲ـ ۹ – تشخیص عدم رعایت
اداره دریافت کننده و مرجع جستجوی بین المللی می توانند عدم رعایت مقررات بند۱ ماده۹ آئین نامه را تشخیص داده و به متقاضی پیشنهاد نماید که به صورت داوطلبانه اظهارنامه بین المللی خود را بر آن اساس تصحیح نماید. اگر اداره دریافت کننده، عدم رعایت موارد فوق را تشخیص دهد، مراتب را به مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد؛ اگر مرجع جستجوی بین المللی متوجه عدم رعایت موارد فوق گردد مراتب را به اداره دریافت کننده و دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد.

۳ـ ۹ – ارجاع بند (۶) ماده۲۱ معاهده
«
اظهارات موهن که در بند (۶) ماده۲۱ معاهده به آنها اشاره شده» دارای همان معنای مذکور در شق «۳» بند ۱ ماده ۹ این آئین نامه می باشد.

ماده ۱۰ـ اصطلاحات، علامتها

۱ـ۱۰ – اصطلاحات، علامتها
الف- واحدهای اوزان و مقادیر برحسب سیستم متریک بیان خواهند شد و اگر ابتدائاً برحسب سیستم متفاوتی بیان شده باشند با سیستم متریک نیز بیان خواهند گردید.
ب- درجه حرارت برحسب درجه سانتیگراد خواهد بود و اگر ابتدائاً از نحوه دیگری استفاده شده باشد، به سانتیگراد نیز ذکر خواهدشد.
ج حذف شده است.
د- برای نشان دادن حرارت، انرژی، نور، صوت و مغناطیس و همچنین فرمول های ریاضی و واحدهای الکتریکی، قواعد موردعمل بین المللی رعایت خواهندشد. برای فرمولهای شیمیایی از نمادها، وزن اتمی و فرمول های مولکولی که به صورت معمول بکار می روند استفاده خواهدشد.
ه- بطورکلی فقط اصطلاحات فنی، علامتها و نمادهائی باید مورداستفاده قرار گیرند که معمولاً در آن فن به خصوص پذیرفته شده اند.
و- در مواردی که اظهارنامه بین المللی یا ترجمه آن به زبانهای چینی، انگلیسی یا ژاپنی باشد آغاز بخش اعشاری با نقطه مشخص خواهد شد ولی اگر اظهارنامه بین المللی یا ترجمه آن به زبانی غیر از چینی، انگلیسی یا ژاپنی باشد با ویرگول مشخص خواهدشد.

۲ـ۱۰ – سازگاری
درسراسر اظهارنامه بین المللی از اصطلاحات و علامتهای سازگار استفاده خواهدشد.

ماده ۱۱ـ الزامات مربوط به شکل اظهارنامه بین المللی و ضمایم آن

۱ـ۱۱ – تعداد نسخه ها
الف- با رعایت مقررات شق (ب)، اظهارنامه بین المللی و هریک از اسناد مذکور در فهرست کنترل (جزء «۲» شق(الف) بند۳ ماده۳ آئین نامه) دریک نسخه تسلیم خواهدشد.
ب- هر اداره دریافت کننده می تواند بخواهد که اظهارنامه بین المللی و هریک از اسناد ارجاعی در فهرست کنترل (جزء «۲» شق (الف) بند۳ ماده۳ آئین نامه)، به غیر از رسید هزینه های پرداختی یا چک پرداخت هزینه ها در دو یا سه نسخه تسلیم گردد. در آنصورت مسئولیت احراز برابر بودن نسخه های دوم و سوم با نسخه بایگانی به عهده اداره دریافت کننده خواهد بود.

۲ـ۱۱ – قابلیت تکثیر
الف- کلیه اجزاء اظهارنامه بین المللی (یعنی تقاضا، توصیف، ادعاها، نقشه ها، خلاصه) به نحوی ارائه خواهند شد که قابلیت تکثیر مستقیم از طریق عکس برداری، فرآیندهای الکترواستاتیک، فتوافست و میکروفیلم را به هرتعداد داشته باشند.
ب- کلیه اوراق بایستی عاری از چین و چروک و ترک خوردگی و تاخوردگی باشند.
ج- فقط از یک روی هر ورقه باید استفاده شود.
د- با رعایت شق (د) بند۱۰ ماده۱۱ و شق (ل) بند۱۳ ماده۱۱این آئین نامه از هر ورقه بصورت عمودی استفاده خواهدشد (یعنی دوعرض صفحه در بالا و پائین قرار خواهندگرفت.)

۳ـ۱۱ – مواد مورداستفاده
کلیه اجزاء اظهارنامه بین المللی برروی کاغذ قابل انعطاف، محکم، سفید، صاف، غیربراق و بادوام درج خواهد شد.

۴ـ۱۱ – اوراق مجزا و غیره
(
الف)هر جزء اظهارنامه بین المللی (تقاضا، توصیف، ادعاها، نقشه ها، خلاصه) از صفحه جدیدی آغاز خواهند گردید.
(
ب)کلیه اوراق اظهارنامه بین المللی به گونه ای به یکدیگر متصل خواهند بود که برای مراجعه به آنها به آسانی قابل تورق باشند و اگر لازم باشد اوراق مزبور برای اهداف تکثیر از یکدیگر جدا شوند بتوان آنها را به سهولت از یکدیگر جدا و مجدداً متصل نمود.

۵ ـ۱۱ – اندازه اوراق
قطع اوراق، کاغذ ۴A خواهدبود (۷/۲۹ ضربدر ۲۱ سانتیمتر) مع ذلک هر اداره دریافت کننده می تواند اظهارنامه بین المللی را روی اوراق غیر از این اندازه نیز بپذیرد مشروط بر اینکه نسخه بایگانی ارسال شده به دفتر بین المللی و در صورت درخواست مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی نسخه مخصوص جستجو در قطع کاغذ ۴A باشد.

۶ ـ۱۱ – حاشیه ها
الف- حداقل حاشیه های اوراق حاوی توصیف، اختراع، ادعاها و خلاصه به ترتیب زیر خواهد بود:
حاشیه بالا: ۲ سانتیمتر
حاشیه چپ: ۵/۲ سانتیمتر
حاشیه راست: ۲سانتیمتر
حاشیه پائین: ۲سانتیمتر
ب- حداکثر اندازه هائی که برای حاشیه های مقرر در شق (الف) فوق توصیه می شوند به ترتیب زیر می باشد:
حاشیه بالا: ۴سانتیمتر
حاشیه چپ: ۴سانتیمتر
حاشیه راست: ۳سانتیمتر
حاشیه پائین: ۳سانتیمتر
ج- روی اوراق حاوی نقشه ها، سطح قابل استفاده نباید بیش از ۲/۲۶ سانتیمتر در ۱۷ سانتیمتر باشد اوراق نباید حاوی کادر بر دور سطح قابل استفاده یا سطح استفاده شده باشد حداقل حاشیه ها به ترتیب زیر خواهند بود:
حاشیه بالا: ۵/۲ سانتیمتر
حاشیه چپ: ۵/۲سانتیمتر
حاشیه راست: ۵/۱سانتیمتر
حاشیه پائین: ۱سانتیمتر
د- حاشیه های مذکور در شق های (الف) تا (ج) مربوط به کاغذها در قطع ۴A می باشند و بنابراین حتی اگر اداره دریافت کننده کاغذهائی با اندازه های دیگری را بپذیرد، مع ذلک نسخه بایگانی که به قطع ۴A است و همچنین عنداللزوم نسخه ۴A مخصوص جستجو، دارای حاشیه های فوق الذکر خواهند بود.
ه- با رعایت شق (و) و شق (ب) بند ۸ ماده۱۱ آئین نامه حاشیه های اظهارنامه بین المللی هنگام ارائه باید کاملاً سفید و عاری از هر مطلبی باشد.
و- گوشه چپ حاشیه بالا می تواند حاوی ذکر مشخصات کلاسه پرونده متقاضی باشد مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در فاصله ۵/۱ سانتیمتری بالای صفحه قرار بگیرد. تعداد حروف این مشخصات نباید از حداکثر تعداد تعیین شده در دستورالعمل های اداری بیشتر باشد.

۷ـ۱۱ – شماره گذاری اوراق
الف- کلیه اوراق اظهارنامه بین المللی باید بصورت ترتیبی با اعداد عربی (۱,۲,۳,…) شماره گذاری شوند.
ب- شماره ها باید در وسط در بالا یا پائین صفحه قرار گیرند و نباید درون حاشیه باشند.

۸ ـ۱۱ – شماره گذاری سطرها
(
الف) قویاً توصیه می شود که هر پنج سطر از هر صفحه توصیف و هر صفحه ادعاها شماره گذاری شوند.
(
ب) شماره ها باید در نیمه سمت راست حاشیه سمت چپ قرار گیرند.

۹ـ۱۱ – نوشتن متن
(
الف) تقاضا، توصیف، ادعاها و خلاصه باید تایپ یا چاپ شوند.
(
ب)فقط نمادهای گرافیکی و حروف، فرمول های شیمیائی یا ریاضی، و حروف خاص در زبان های ژاپنی یا چینی را می توان در صورت لزوم با دست نوشته یا ترسیم نمود.
(
ج) سطور تایپ شده با فاصله ۵/۱ خواهد بود.
(
د) کلیه موضوع متن باید با حروفی باشد که ارتفاع حروف بزرگ آن کمتر از ۲۱% سانتیمتر نباشد و باید به رنگی تیره و محو نشدنی بوده و الزامات مقرر در بند (۲) ماده۱۱ این .آئین نامه رعایت شده باشد.
(
ه) تا آنجایی که به فاصله تایپ و اندازه حروف مربوط می شود، در مورد متن هائی که به زبان های چینی یا ژاپنی باشند شق (ج) و (د) اعمال نخواهد شد.

۱۰ـ۱۱ – نقشه ها، فرمول و جداول در متن
(
الف)تقاضا، توصیف، ادعاها و خلاصه نباید حاوی نقشه باشند.
(
ب) توصیف، ادعاها و خلاصه می تواند حاوی فرمول های شیمی یا ریاضی باشند.
(
ج) توصیف و خلاصه می توانند حاوی جدول باشند؛ هر ادعا ممکن است فقط در صورتی که موضوع ادعا استفاده از جداول را ایجاب کند حاوی جداول باشند.
(
د) اگر جداول و فرمول های شیمی یا ریاضی را نتوان بصورت قابل قبولی در وضعیت عمودی نشان داد می توان آن ها را از پهلو روی اوراق درج نمود؛ اوراقی که در آن ها فرمول های شیمی یا ریاضی یا جداول از پهلو ارائه می شوند به طریقی خواهندبود که قسمت فوقانی جدول یا فرمول در سمت چپ ورقه باشد.

۱۱ـ۱۱ – کلمات در نقشه ها
(
الف) نقشه ها حاوی نوشته نخواهند بود باستثنای کلمه یا کلماتی که کاملاً ضروری باشند مانند « آب» «بخار» « باز» « بسته» « بخشی روی AB» و در مورد مدارهای برقی و دیاگرام های قالب شماتیک یا گردش کاری، تعداد قلیلی از پاورقی های کوتاه برای درک مطلب ضروری باشند.
(
ب) هر کلمه ای که بکار می رود باید به طریقی درج شود که در صورت ترجمه بتوان آن را بدون اینکه تداخلی با خطوط نقشه پیدا کند روی آن چسباند.

۱۲ـ۱۱ تغییرات و غیره هر ورق باید در حد معقول فاقد پاک شدگی بوده و از تغییرات و بر رونویسی و بین السطور نویسی عاری باشد. عدم رعایت این بند در صورتی که اصالت محتوا را زیر سوال نبرد و الزامات مربوط به تکثیر خوب اوراق را خدشه دار نسازد مجاز خواهد بود.

۱۳ـ۱۱ – الزامات خاص برای نقشه ها
(
الف) نقشه ها با خطوط و هاشورهای قابل دوام سیاه و بقدر کافی پر رنگ و تیره با ضخامت یکنواخت و کاملاً مشخص و فاقد رنگ آمیزی خواهند بود.
(
ب) مقاطع باید با هاشورهای مورب که مانع از خواندن واضح علایم ارجاعی و خطوط اصلی نباشند نشان داده شوند.
(
ج) مقیاس نقشه ها و وجه تمایز اجرای گرافیکی آنها باید به گونه ای باشد که تکثیر فتوگرافیک آنها در حد دو سوم، تشخیص تمامی جزئیات را با مشکل مواجه نسازد.
(
د) هرگاه در موارد استثنائی، مقیاس در یک نقشه داده شود بصورت گرافیکی نمایش داده خواهدشد.
(
ه) کلیه شماره ها، حروف و خطوط ارجاعی که در نقشه ها درج می شوند ساده و روشن خواهند بود. کروشه ها، دایره ها یا گیومه ها همراه یا شماره و حروف بکار نخواهند رفت.
(
و) کلیه خطوط نقشه ها معمولاً با استفاده از ابزار نقشه کشی ترسیم خواهندشد.
(
ز) هر جزئی از شکل باید با سایر اجزاء آن تناسب داشته باشد مگر در مواردی که استفاده از نسبت متفاوت برای وضوح شکل ضروری باشد.
(
ح) ارتفاع شماره ها و حروف نباید کمتر از ۳۲/۰ سانتیمتر باشد برای حروف گذاری نقشه ها از حروف لاتین و اگر متداول باشد از الفبای یونانی استفاده خواهد شد.
(
ط) اشکال متعدد را می توان در همان ورقه نقشه ها درج نمود. هرگاه اشکال بر روی دو یا چند ورق در واقع یک شکل واحد را تشکیل دهند این اشکال بر روی ورقه های متعدد به نحوی مرتب خواهند شد که بتوان بدون اینکه هیچیک از قسمت های شکل هائی که در اوراق مختلف درج شده است غیر قابل رویت گردند شکل کامل را بوجود آورد.
(
ی) اشکال مختلف بدون اتلاف فضا، ترجیحاً در یک وضعیت عمودی و بصورت کاملاً مجزا از یکدیگر بر روی یک ورقه یا اوراق مرتب خواهند شد اگر اشکال بصورت عمودی مرتب نشوند بصورت از پهلو به نحوی که قسمت بالائی اشکال در بخش سمت چپ ورقه ظاهر شوند نشان داده خواهندشد.
(
ک) اشکال مختلف با شماره های غربی (۱,۲,۳,….) متوالی و مستقل از شماره اوراق شماره گذاری خواهند شد.
(
ل) علایم ارجاعی که در توصیف قید نشده اند در نقشه ها و بالعکس نیز قید نخواهند شد.
(
م) خصوصیات مشابهی که با علایم ارجاع نشان داده می شوند در سراسر اظهارنامه بین المللی نیز با همان علایم نشان داده خواهند شد.
(
ن) اگر نقشه ها حاوی علایم ارجاع متعدی باشند قویاً توصیه می گردد که ورقه جداگانه ای حاوی فهرست کلیه علایم ارجاع و خصوصیات مورد ارجاع به آنها ضمیمه گردد.

۱۴ـ۱۱ – اسناد بعدی
دوست.ماده ۱۰ و بندهای ۱ الی ۱۳ ماده ۱۱ این آئین نامه در مورد هر سندی از قبیل صفحات تصحیح شده، ادعاهای اصلاح شده، ترجمه های تسلیمی پس از تسلیم اظهارنامه بین المللی نیز مرعی خواهدبود.

ماده ۱۲ـ زبان اظهارنامه بین المللی و ترجمه برای اهداف جستجوی بین المللی

۱ ـ۱۲ – زبان های مورد قبول برای تسلیم اظهارنامه بین المللی
(
الف) اظهارنامه بین المللی به هر زبانی که مورد پذیرش اداره دریافت کننده برای تحقیق اهداف مورد نظر باشد تسلیم خواهدشد.
(
ب) هر اداره دریافت کننده برای تسلیم اظهارنامه بین المللی حداقل یک زبان را که دارای هر دو خصوصیت زیر باشد خواهد پذیرفت:
«۱»
زبانی که مرجع جستجوی بین المللی آن را پذیرفته باشد یا عندالاقتضاء به زبانی که حداقل یکی از مراجع جستجوی بین المللی صلاحیتدار برای انجام جستجوی بین المللی اظهارنامه های بین المللی تسلیمی به اداره دریافت کننده آن را پذیرفته باشد.
«۲»
جزء یکی از زبان های انتشار بین المللی باشد.
(
ج) علی رغم شق (الف) فوق تقاضا به زبانی تسلیم خواهد شد که طبق آن شق هم مورد پذیرش اداره دریافت کننده و هم یکی از زبان های انتشار بین المللی باشد.
(
د)علی رغم شق (الف) فوق هر متن مندرج در فهرست ترتیبی بخش توصیف مذکور در شق (الف) بند ۲ ماده ۵ آئین نامه طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری ارائه خواهد شد.

۲ـ۱۲ – زبان تغییرات در اظهارنامه بین المللی
(
الف) با رعایت بند ۳ ماده ۴۶، بند ۳ ماده ۵۵ و بند ۹ ماده ۶۶ آئین نامه هر اصلاح در اظهارنامه بین المللی به زبانی انجام خواهد شد که اظهارنامه بین المللی به آن زبان تسلیم شده است.
(
ب) تصحیح هرگونه اشتباه مسلم در اظهارنامه بین المللی که طبق بند ۱ ماده ۹۱ این .آئین نامه انجام شود به زبانی خواهد بود که اظهارنامه بین المللی به آن زبان تسلیم شده است مشروط بر اینکه:
«۱»
در مواردی که طبق شق (الف) بند ۳ ماده ۱۲، شق (ب) بند ۳ ماده ۴۸، یا شق (الف) بند ۲ .ماده ۵۵ آئین نامه ترجمه اظهارنامه بین المللی ضروری باشد، اصلاحات مذکور در جزء «۲» و جزء «۳» شق (ه) بند ۱ ماده ۹۱ آئین نامه باید به زبان اظهارنامه بین المللی و همچنین به زبان ترجمه آن انجام خواهد شد؛
«۲»
در مواردی که طبق شق (ج) بند ۳ ثالث ماده ۲۶ آئین نامه ترجمه تقاضا ضروری باشد اصلاحات مذکور در جزء «۱» شق (ه) بند ۱ ماده ۹۱ آئین نامه فقط باید به زبانی تسلیم شود که ترجمه به آن زبان صورت پذیرفته است.
ج- رفع هرگونه نقص در اظهارنامه بین المللی بر طبق ماده ۲۶ آئین نامه به زبانی انجام خواهد شد که اظهارنامه بین المللی به آن زبان تسلیم شده است. رفع هرگونه نقص به موجب .ماده .۲۶ آئین نامه در ترجمه اظهارنامه بین المللی که بر طبق بند ۳ ماده ۱۲ یا شق (الف) بند ۲ .ماده ۵۵ .آئین نامه ارائه شده یا رفع نقص در ترجمه تقاضای ارائه شده بر طبق شق (ج) بند ۳ ثالث .ماده ۲۶ .آئین نامه به زبانی انجام خواهد شد که آن ترجمه به آن زبان صورت گرفته است.

۳ـ۱۲ – ترجمه برای اهداف جستجوی بین المللی
(
الف) در موردی که زبانی که به آن زبان اظهارنامه بین المللی تسلیم شده است مورد پذیرش مرجع جستجوی بین المللی که باید جستجوی بین المللی را انجام دهد نباشد متقاضی باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی توسط اداره دریافت کننده، ترجمه اظهارنامه بین المللی به زبانی که واجد کلیه شرایط زیر باشد را به اداره مزبور ارائه نماید:
«۱»
به زبانی باشد که مورد پذیرش آن مرجع است، و
«۲»
به یکی از زبان های انتشار باشد، و
«۳»
به زبانی باشد که طبق شق (الف) بند ۱ ماده ۱۲ آئین نامه مورد پذیرش اداره دریافت کننده باشد مگر اینکه اظهارنامه بین المللی به یکی از زبان های انتشار بین المللی، تسلیم شده باشد.
(
ب) شـق (الف) در مورد تقـاضا و هر بخـش فهرسـت ترتیـبی در توصیف اجراء نخواهدشد.
(
ج) در موردی که تا زمان ارسال اطلاعیه توسط اداره دریافت کننده بر طبق شق (ج) بند .۵ ماده ۲۰ آئین نامه به متقاضی، نامبرده ترجمه مورد نیاز موضوع شق (الف) فوق را ارائه ننموده باشد، اداره دریافت کننده ترجیحاً ضمن همان اطلاعیه از متقاضی دعوت خواهدنمود که:
«۱»
ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق ترجمه لازم را ارائه نماید؛
«۲»
در صورتی که ظرف مهلت مقرر در شق (الف) ترجمه لازم ارائه نشده باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ دعوتنامه یا دو ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی توسط اداره دریافت کننده هر کدام که دیرتر منقضی شود، ترجمه مزبور و عندالاقتضاء هزینه دیرکرد مذکور در شق (ه) زیر را ارائه نماید.
(
د) در مواردی که طبق شق (ج) فوق اداره دریافت کننده دعوتنامه را برای متقاضی ارسال و متقاضی ظرف مهلت مقرر در جزء «۲» شق (ج) این بند ترجمه لازم را ارائه نکرده و هرگونه هزینه تأخیر تسلیم را تأدیه ننموده باشد، اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی و اداره دریافت کننده مراتب را به همین نحو اعلام خواهد کرد. هر ترجمه و پرداختی که اداره دریافت کننده قبل از صدور اعلامیه به موجب جمله قبل و پیش از انقضای ۱۵ ماه از تاریخ حق تقدم وصول کرده باشد به عنوان ترجمه و هزینه ای تلقی خواهد شد که قبل از انقضای آن مهلت وصول شده است.
(
ه) تسلیم ترجمه پس از انقضای مهلت مندرج در شق (الف) می تواند بنا به درخواست اداره دریافت کننده و به نفع آن اداره با پرداخت هزینه ارائه با تأخیر برابر با ۵۰ درصد مبلغ اصلی صورت گیرد.

ماده ۱۳ـ وحدت اختراع

۱ـ۱۳ – الزام
اظهارنامه بین المللی باید فقط مربوط به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط به یکدیگر به نحوی که یک مفهوم کلی از اختراع واحد را تشکیل دهند باشد (« الزام وحدت اختراع»)

۲ـ۱۳ – شرایطی که در آن باید الزام وحدت اختراع رعایت شده محسوب گردد.
هرگاه گروهی از اختراعات در یک اظهارنامه بین المللی واحدی ادعا شود، الزام وحدت اختراع مندرج در بند ۱ ماده ۱۳ آئین نامه فقط زمانی رعایت شده تلقی خواهدشد که یک رابطه فنی در بین اختراعات حاوی یک یا چند ویژگی فنی خاص مشابه یا متناظر وجود داشته باشد اصلاح « ویژگی های فنی خاص» به معنای آن دسته از ویژگی های فنی خواهدبود که مبین دست آوردی باشند که هریک از اختراعات ادعائی در کل به سابقه اختراع می افزایند.

۳ـ۱۳ – تشخیص وحدت اختراع بدون در نظر گرفتن روش ادعا
تشخیص اینکه گروهی از اختراعات به گونه ای بیکدیگر متصل هستند که یک مفهوم کلی از اختراع واحد را ایجاد می نمایند بدون توجه به اینکه اختراعها به صورت ادعاهای جداگانه یا به عنوان شقوق مختلف در یک ادعای واحد مورد ادعا قرار گرفته اند، انجام خواهدشد.

۴ـ۱۳ – ادعاهای وابسته
با رعایت بند ۱ ماده ۱۳ آئین نامه درج تعداد معقولی از ادعاهای وابسته در یک اظهارنامه بین المللی که اشکال خاص یک اختراع مورد ادعا در یک ادعای مستقل را ادعا نمایند حتی در مواردی که ویژگی های هر ادعای وابسته را بتوان فی نفسه به عنوان یک اختراع تلقی نمود، مجاز خواهدبود.

۵ ـ۱۳ – مدل های اشیاء مصرفی
هر کشور تعیین شده ای که اعطای ورقه اختراع مدل اشیاء مصرفی بر اساس اظهارنامه بین المللی در آن کشور تقاضا شود، می تواند پس از آغاز رسیدگی به آن اظهارنامه بین المللی، بجای اجرای مفاد .بندهای ۱ الی ۴ ماده ۱۳ آئین نامه، از مقررات متناظر قوانین ملی خود در خصوص مدل های اشیاء مصرفی استفاده کند مشروط براینکه متقاضی مجاز باشد که حداقل دو ماه پس از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۲ معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذکور در قانون ملی تطبیق دهد.

ماده ۱۳مکرر ـ اختراعات مربوط به ماده بیولوژیکی

ـ۱۳ مکرر ـ تعریف
از لحاظ این ماده « ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده» به معنای مشخصات ذکر شده در یک اظهارنامه بین المللی درخصوص تودیع ماده بیولوژیکی به یک موسسه امین یا ماده بیولوژیکی تودیع شده می باشد.

ـ۱۳ مکرر ـ ارجاعات (کلی)
هر ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده مشمول این ماده خواهد بود و اگر چنین ارجاعی به عمل آید به منزله این خواهدبود که الزامات مقرر در قانون ملی هر کشور تعیین شده رعایت شده است.

ـ۱۳ مکرر- ارجاعات: محتویات؛ عدم درج ارجاع یا مشخصات
(
الف) ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده متضمن موارد زیر خواهدبود:
«۱»
نام و نشانی موسسه امین که ماده بیولوژیکی به آن تودیع شده است؛
«۲»
تاریخ تودیع ماده بیولوژیکی به آن موسسه؛
«۳»
شماره ای که موسسه تودیع برای دسترسی به ماده بیولوژیکی تودیع شده داده است؛
«۴»
هر موضوع دیگری که طبق جزء «۱» شق (الف) بند ۷ ماده ۱۳ مکرر آئین نامه به اطلاع دفتر بین المللی رسیده باشد مشروط بر آنکه الزام ذکر آن موضوع طبق شق (ج) بند ۷ ماده ۱۳ مکرر .آئین نامه حداقل دوماه قبل از تسلیم اظهارنامه بین المللی در روزنامه رسمی انتشار یافته باشد.
(
ب)عدم درج ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده یا عدم درج اطلاعات بر طبق شق .(الف) فوق در ارجاع به یک ماده بیولوژیکی تودیع شده فاقد هرگونه اثر در کشور تعیین شده ای خواهد بود که قانون ملی آن ذکر آن ارجاعات یا درج آن اطلاعات را در یک اظهارنامه بین المللی الزامی ننموده باشد.

ـ۱۳ مکرر ـ ارجاعات: مهلت ارائه مشخصات
(.
الف) با رعایت شقوق (ب) و (ج) اگر هریک از مشخصات مندرج در شق (الف) بند۳ .ماده ۱۳ مکرر آئین نامه در ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده در اظهارنامه بین المللی تسلیم شده درج نشده باشد ولی ظرف مواعد زیر به دفتر بین المللی ارائه شده باشد:
«۱»
اگر این مشخصات ظرف ۱۶ ماه پس از تاریخ حق تقدم به دفتر بین المللی ارائه شده باشد، چنین تلقی خواهد شد که مشخصات مذکور به موقع به هریک از ادارات تعیین شده ارائه شده اند؛
«۲»
هرگاه پس از انقضاء ۱۶ ماه از تاریخ حق تقدم به دفتر بین المللی ارائه شده باشد، اداره تعیین شده چنین تلقی خواهد نمود که مشخصات مذکور در آخرین روز مهلت مقرر تسلیم شده است، مشروط براینکه قبل از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی به این دفتر واصل شده باشد.
(.
ب) اگر قانون ملی یک اداره تعیین شده در مورد اظهارنامه های ملی چنین مقرر نموده باشد، آن اداره می تواند بخواهد که مشخصات مذکور در شق (الف) بند۳ ماده ۱۳ مکرر .آئین نامه قبل از ۱۶ ماه از تاریخ حق تقدم ارائه شود مشروط براینکه دفتر بین المللی به موجب جزء «۲» شق (الف) بند ۷ ماده ۱۳ مکرر آئین نامه از مراتب مطلع شده و این الزام را بر طبق شق (ج) .بند۷ ماده ۱۳ مکرر .آئین نامه حداقل دو ماه قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی در روزنامه رسمی انتشار داده باشد.
(.
ج) هرگاه طبق شق (ب) بند ۲ ماده ۲۱ معاهده متقاضی درخواست نموده باشد که انتشار زودتر از موعد صورت پذیرد هر اداره تعیین شده می تواند هرگونه مشخصاتی که قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی ارائه شده باشد را چنین تلقی نماید که به موقع ارائه نشده است.
(
د) دفتر بین المللی تاریخ دریافت مشخصات مذکور در شق (الف) را به متقاضی اطلاع خواهدداد.
«۱»
اگر مشخصات مذکور قبل از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی دریافت شده باشند تاریخ آن را ذکر و داده های مربوط از مشخصات را در جزوه ای که طبق ماده ۴۸ آئین نامه انتشار می باید درج خواهد نمود؛
«۲»
اگر مشخصات مذکور پس از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی دریافت شده باشند تاریخ دریافت و داده های مربوط از مشخصات را به ادارات تعیین شده اطلاع خواهدداد.

۵ ـ۱۳ مکرر ـ ارجاعات و اطلاعات برای یک یا چند کشور تعیین شده؛
تودیع های مختلف برای کشورهای تعیین شده مختلف؛ تودیع به موسسات امین به غیر از موسسات اطلاع داده شده.
(.
الف) ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده چنین تلقی خواهدشد که برای کلیه کشورهای تعیین شده، صورت گرفته است مگر اینکه صریحاً فقط برای برخی کشورهای تعیین شده باشند؛ این موضوع درباره مشخصات مذکور در ارجاعات نیز صادق خواهدبود.
. (
ب) برای کشورهای مختلف تعیین شده می توان ارجاعات به تودیع های مختلف ماده بیولوژیکی را به عمل آورد.
(.
ج) هر اداره تعیین شده می تواند تودیع به موسسه امین به غیر از موسساتی که خود بر طبق شق .(ب) بند ۷ $ماده ۱۳ مکرر آئین نامه اعلام نموده را نادیده بگیرد.

۶ ـ۱۳ مکرر ـ ارائه نمونه ها
بر طبق مواد ۲۳ و ۴۰ معاهده هیچگونه ارائه نمونه های ماده بیولوژیکی تودیع شده که در اظهارنامه بین المللی به آن ارجاع شده نمی تواند مگر با اجازه متقاضی قبل از انقضاء مهلت مقرر که پس از آن رسیدگی ملی طبق مواد مذکور آغاز می شود، صورت گیرد. بااینحال هرگاه متقاضی اقدامات مذکور در مواد ۲۲ یا ۳۹ معاهده را پس از انتشار بین المللی ولی قبل از انقضاء مهلت های مذکور انجام دهد، ارائه نمونه های ماده بیولوژیکی تودیع شده به محض انجام اقدامات مذکور می تواند صورت گیرد. علی رغم مقررات قبلی ارائه نمونه های ماده بیولوژیکی تودیع شده می تواند به موجب قانون ملی مورد اجراء در اداره تعیین شده، بلافاصله پس از اینکه انتشار بین المللی به موجب این قانون دارای تأثیرات یک انتشار ملی اجباری اظهارنامه ملی بررسی نشده گردد، صورت پذیرد.

۷ـ۱۳ مکرر ـ الزامات ملی: اطلاعیه و انتشار
(
الف)هر اداره ملی می تواند هرگونه الزام در قانون ملی راجع به امور زیر را به دفتر بین المللی اطلاع دهد:
«۱»
هر موضوع مذکور در اطلاعیه علاوه بر موارد مذکور در جزءهای «۱»، «۲»، «۳» شق (الف) .بند ۳ ماده ۱۳ مکرر آئین نامه که لازم است در ارجاعی به ماده بیولوژیکی تودیع شده در یک اظهارنامه ملی درج شوند؛
«۲»
لازم است یک یا چند مشخصه مذکور در شق (الف) بند ۳ ماده ۱۳ مکرر آئین نامه در اظهارنامه ملی همانگونه که تسلیم شده است درج شود یا لازم است که مشخصات در زمان مقرر در اطلاعیه که زودتر از ۱۶ ماه از تاریخ حق تقدم است ارائه شوند.
(.
ب)هر اداره ملی، موسسات امینی را که قانون ملی اجازه می دهد مواد بیولوژیکی به منظور انجام تشریفات ثبت اختراعات نزد آن اداره تودیع شده یا اگر قانون ملی تودیع را مقرر نداشته و یا چنین تودیعی را اجازه ندهد مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد.
(.
ج) دفتر بین المللی الزاماتی را که طبق شق (الف) و اطلاعاتی که طبق شق (ب) به آن دفتر اطلاع داده شده را فوراً در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.

ماده ۱۳ثالث ـ فهرست های ترتیب اسید نوکلئید و یا اسید آمینه

۱ـ۱۳ثالث ـ فهرست ترتیبی برای مراجع بین المللی
.
الف- اگر مرجع جستجوی بین المللی احراز نماید که اظهارنامه بین المللی حاوی افشاء یک و یا چند ترتیب اسید آمینو و یا اسید نوکلئوئیدهاست ولی:
«۱»
اظهارنامه بین المللی حاوی فهرست ترتیبی منطبق با استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری نیست، آن مرجع می تواند از متقاضی دعوت بعمل آورد تا ظرف مهلتی که در دعوتنامه تعیین خواهدشد فهرست ترتیبی که در آن استاندارد مذکور رعایت شده باشد را ارائه نماید؛
«۲»
اگر متقاضی قبلاً فهرست ترتیبی به شکلی که بر طبق استانداردهای تعیین شده به وسیله دستورالعمل های اداری قابل خواندن توسط رایانه را تسلیم نکرده باشد، آن مرجع طی دعوتنامه ای از وی خواهد خواست ظرف مهلتی که در دعوتنامه تعیین می شود، فهرستی ترتیبی منطبق بر استانداردهای مذکور را به آن مرجع ارائه نماید.
(
ب) [حذف شده است]
(
ج) چنانچه متقاضی مفاد دعوتنامه مندرج در شق (الف) فوق را ظرف مهلت تعیین شده در دعوتنامه رعایت ننماید مرجع جستجوی بین المللی در آن حد که عدم رعایت مذکور سبب شود جستجوی معنادار انجام نشود، ملزم به جستجوی اظهارنامه بین المللی نخواهدبود.
. (
د) هرگاه مرجع جستجوی بین المللی احراز نماید که در توصیف اختراع، مقررات شق .(ب) ۲ .ماده ۵ آئین نامه رعایت نشده است از متقاضی دعوت خواهد نمود که اصلاحات لازم را ارائه نماید. در مورد هر نوع اصلاح ارائه شده از جانب متقاضی بند ۴ ماده ۲۶ آئین نامه، با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد. مرجع جستجوی بین المللی، اصلاحات مذکور را برای اداره دریافت کننده و درفتر بین المللی ارسال خواهدکرد.
(.
هـ) در مورد آئین کار مرجع بررسی مقدماتی بین المللی شقوق (الف) و (ج) با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد.
(
و)هر فهرست ترتیبی که در اظهارنامه بین المللی قید نشده باشد با رعایت ماده ۴۴ معاهده جزء اظهارنامه بین المللی محسوب نخواهد شد.

۲ـ۱۳ثالث ـ فهرست ترتیبی برای اداره تعیین شده
به محض اینکه رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در یک اداره تعیین شده آغاز شود شق (الف) بند ۱ .ماده ۱۳ ثالث آئین نامه ، نسبت به آئین کار آن اداره با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد. هیچ اداره تعیین شده ای از متقاضی نخواهد خواست فهرست ترتیبی به غیر از فهرست ترتیبی که مطابق با استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری باشد را ارائه نماید.

ماده ۱۴ـ هزینه ارسال
۱
ـ۱۴ – هزینه ارسال
(
الف) هر اداره دریافت کننده می تواند برای دریافت اظهارنامه بین المللی، ارسال نسخه های آن به دفتر بین المللی و مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و انجام کلیه وظایف دیگر که باید بنابر مقام خود به عنوان اداره دریافت کننده در ارتباط با اظهارنامه بین المللی انجام دهد، از متقاضی بخواهد هزینه ای را به نفغ آن اداره پرداخت نماید (هزینه ارسال).
(
ب) مبلغ هزینه ارسال، درصورت وجود، توسط اداره دریافت کننده تعیین خواهدشد.
(
ج)هزینه ارسال باید ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی پرداخت شود. مبلغ قابل پرداخت مبلغی خواهدبود که در تاریخ دریافت اظهارنامه قابل اجراء است.

ماده ۱۵ـ هزینه بین المللی

۱ـ ۱۵ ـ هزینه اصلی و هزینه تعیین
هر اظهارنامه بین المللی مشمول پرداخت هزینه ای به نفع دفتر بین المللی خواهدبود (هزینه بین المللی) که بوسیله اداره دریافت کننده وصول شده و شامل هزینه های زیر خواهدبود:
«۱»
هزینه اصلی؛ و
«۲»
هزینه تعیین به تعداد اختراعات ملی و اختراعات منطقه ای، طبق شق (الف) بند ۹ ماده ۴ .آئین نامه خواهدبود به استثنای اینکه هرگاه مفاد ماده ۴۴ معاهده در مورد یک تعیین مصداق داشته باشد، فقط یک هزینه تعیین باید برای آن پرداخت شود و اینکه جدول هزینه ها می تواند حداکثر تعداد هزینه های تعیین قابل پرداخت را مشخص نماید.

۲ـ ۱۵ – مبالغ
(
الف) مبالغ هزینه اصلی و هزینه تعیین به نحو مقرر در جدول هزینه هاست.
(
ب)هزینه اصلی و هزینه تعیین به پول یا یکی از پول هائی که توسط اداره دریافت کننده مقرر شده است (پول مقرر) قابل پرداخت خواهدبود با این تفاهم که وقتی که اداره دریافت کننده آن را به دفتر بین المللی ارسال نماید به صورت آزاد قابل تسعیر به پول کشور سوئیس باشد. مبالغ هزینه اصلی و هزینه تعیین برای هر اداره دریافت کننده ای که پرداخت هزینه های مذکور را به هر پولی به غیر از پول سوئیس مقرر نماید، توسط مدیرکل و پس از مشورت با اداره دریافت کننده کشوری که پول رسمی آن همان پول مقرر است یا طبق شق (ب) بند ۱ ماده ۱۹ آئین نامه برای آن کشور عمل می نماید تعیین خواهدشد. مبالغی که به این ترتیب تعیین می شوند با ارقام گرد شده، معادل با مبالغ به پول سوئیس که در جدول هزینه ها قید شده اند خواهدبود. مبالغ مذکور را دفتر بین المللی به هر اداره دریافت کننده که پرداخت هزینه را به پول مقرر تعیین کرده باشد اطلاع داده و مراتب را در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.
(
ج) هرگاه مبالغ هزینه ها که در جدول هزینه ها درج شده اند تغییر نماید، مبالغ متناظر به پول مقرر، از همان تاریخی که در جدول هزینه های اصلاح شده درج می شوند قابل اعمال خواهندبود.
(
د)هرگاه نرخ تسعیر پول سوئیس و هر پول مقرر از آخرین نرخ تسعیر به کاررفته متفاوت باشد، مدیرکل، مبالغ جدیدی را طبق رهنمودهای مجمع به پول مقرر تعیین خواهدنمود. مبالغ جدید پس از گذشت دو ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی قابل اعمال خواهندبود مشروط براینکه اداره دریافت کننده مذکور در جمله دوم شق (ب) فوق و مدیرکل در مورد تاریخی که در طی مهلت دوماهه مذکور خواهدبود به توافق برسند که در اینصورت مبالغ مذکور از آن تاریخ قابل اجراء خواهندبود.

۳ـ ۱۵ – ‍[حذف شده است.]

۴ـ ۱۵ – مهلت پرداخت: مبلغ قابل پرداخت.
(
الف) هزینه اصلی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی باید پرداخت شود. مبلغ قابل پرداخت مبلغی خواهدبود که در زمان دریافت معتبر است.
(
ب) هزینه تعیین ظرف مهلتی به قرار زیر پرداخت خواهدشد:
«۱»
یکسال از تاریخ حق تقدم، یا
«۲»
یک ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی مشروط براینکه این مهلت یکماهه دیرتر از یکسال از تاریخ حق تقدم منقضی شود.
(
ج) هرگاه هزینه تعیین قبل از انقضاء یک ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی پرداخت شود مبلغ قابل پرداخت مبلغی خواهدبود که در تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی معتبر است. در مواردی که مهلت مقرر در جزء «۱» شق (ب) فوق قابل اجرا باشد و هزینه تعیین قبل از انقضاء آن مهلت ولی پس از گذشت یکماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی پرداخت شده باشد، مبلغ قابل پرداخت مبلغی خواهدبود که در تاریخ پرداخت قابل اعمال است.

۵ ـ ۱۵ – هزینه های مقرر در شق (ج) بند ۹ ماده ۴ آئین نامه
(
الف) علی رغم شق (ب) بند ۴ ماده ۱۵ آئین نامه ، تأئیدیه مقرر در شق (ج) بند ۹ ماده ۴ .آئین نامه ، در مورد هر تعیین صورت گرفته طبق شق (ب) بند ۹ ماده ۴ آئین نامه ، مشمول پرداخت هزینه های تعیین به اداره دریافت کننده (به نفع دفتر بین المللی) به تعداد ورقه اختراعات ملی و اختراعات منطقه ای که متقاضی به موجب تأیید قصد تحصیل آن ها را دارد، به علاوه پرداخت هزینه تأئید (به نفع اداره دریافت کننده)، برابر با ۵۰ درصد مبلغ هزینه های تعیین قابل پرداخت طبق این شق خواهد بود. این گونه هزینه ها برای هر تعیین که به این ترتیب تأیید شود، قابل پرداخت خواهدبود، حتی اگر حداکثر تعداد هزینه های تعیین مندرج در ردیف (الف) بند ۲ جدول هزینه ها قبلاً قابل پرداخت شده باشد، یا اگر یک هزینه تعیین در ارتباط با تعیین همان کشور طبق شق .(الف) بند ۹ ماده ۴ آئین نامه برای مقصود متفاوت قبلاً قابل پرداخت شده باشد.
(
ب)هرگاه وجهی که متقاضی ظرف مهلت مقرر در جزء «۲» شق (ب) بند ۹ ماده ۴ .آئین نامه پرداخت کرده است برای پوشش هزینه های مندرج در شق (الف) فوق کافی نباشد، اداره دریافت کننده وجه پرداختی توسط متقاضی را همانگونه که خود متقاضی مشخص نموده، یا در غیر اینصورت، همانطور که در دستورالعمل های اداری مقرر شده اختصاص خواهدداد.

۶ ـ ۱۵ – استرداد وجوه
اداره دریافت کننده در موارد زیر هزینه ی بین المللی را به متقاضی مسترد خواهدکرد:
«۱»
اگر تشخیص بر طبق بند ۱ ماده ۱۱ معاهده منفی باشد،
«۲»
اگر قبل از ارسال نسخه بایگانی به دفتر بین المللی، اظهارنامه بین المللی مسترد شود یا مسترد شده تلقی شود، یا
«۳»
اگر به موجب مقتضیات مربوط به امنیت ملی اظهارنامه بین المللی به عنوان یک اظهارنامه بین المللی تلقی نشود:

ماده ۱۶ـ هزینه جستجو

۱ـ۱۶ – حق درخواست هزینه
(
الف) هر مرجع جستجوی بین المللی می تواند مقرر سازد که جهت انجام جستجوی بین المللی و برای انجام سایر وظایفی که طبق معاهده و آئین نامه به مراجع جستجوی بین المللی محول شده است، متقاضی هزینه ای را (هزینه جستجو) به آن مرجع و به نفع آن پرداخت نماید.
(
ب) هزینه جستجو توسط اداره دریافت کننده وصول خواهدشد. مبلغ مذکور به پول یا یکی از پول هایی که توسط اداره دریافت کننده مقرر شده است (پول اداره دریافت کننده) قابل پرداخت خواهدبود. با این تفاهم که اگر پول اداره دریافت کننده همان پول و یا یکی از پول هایی نباشد که هزینه ها بر حسب آن توسط مرجع جستجوی بین المللی تعیین شده است (پول تعیین شده) آن پول بتواند بهنگام انتقال بوسیله اداره دریافت کننده، به مرجع جستجوی بین المللی به طور آزاد قابل تسعیر به پول کشوری باشد که مقر مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی در آن واقع است (پول کشور مقر). مبلغ هزینه جستجو به پول هر اداره دریافت کننده غیر از پول تعیین شده توسط مدیرکل پس از مشورت با اداره دریافت کننده کشوری که پول رسمی آن همان پول اداره دریافت کننده می باشد، یا با اداره دریافت کننده ای که طبق شق (ب) بند ۱ ماده ۱۹ آئین نامه برای آن کشور عمل می نماید تعیین خواهد شد. مبالغی که به ترتیب مذکور تعیین می شوند، به صورت ارقام گرد شده، معادل مبلغی خواهدبود که توسط مرجع جستجوی بین المللی به پول کشور مقر تعیین شده است. این مبالغ به هر اداره دریافت کننده که پرداخت آن به پول آن اداره دریافت کننده مقرر شده است اعلام و در روزنامه رسمی منتشر خواهدشد.
(
ج)هرگاه مبلغ هزینه جستجو به پول مقر تغییر کند مبالغ متناظر با پول اداره دریافت کننده به غیر از پول یا پولهای تعیین شده، از همان تاریخ تغییر مبلغ به پول کشور مقر، اعمال خواهدشد.
(
د) هرگاه نرخ تسعیر بین پول مقر و پول هر اداره دریافت کننده به غیر از پول یا پول های تعیین شده نسبت به آخرین نرخ تسعیر اعمال شده تغییر نماید، مدیرکل طبق رهنمودهای مجمع، مبلغ جدید را به پول آن اداره دریافت کننده تعیین خواهدنمود. مبلغ جدید دوماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اعمال خواهدبود مشروط براینکه هر اداره دریافت کننده مندرج در جمله سوم .بند (ب) و مدیرکل درباره تاریخی که در طی دوماه مذکور خواهدبود به توافق برسند که دراینصورت مبلغ مذکور از آن تاریخ برای آن اداره قابل پرداخت خواهدبود.
(
ه) هرگاه درخصوص پرداخت هزینه جستجو به پول اداره دریافت کننده، غیر از پول یا پول های تعیین شده، مبلغی که عملاًًً توسط مرجع جستجوی بین المللی به پول مقر دریافت شده، کمتر از مبلغی باشد که مرجع مذکور تعیین نموده است، مابه التفاوت توسط دفتر بین المللی به مرجع جستجوی بین المللی پرداخت خواهدشد و اگر مبلغی که در عمل دریافت شده نیز بیشتر از مبلغی باشد که مرجع مذکور تعیین نموده تفاوت مربوطه به دفتر بین المللی متعلق خواهدبود.
(
و) درخصوص مهلت پرداخت هزینه جستجو و مبلغ قابل پرداخت، مفاد مقررات شق .(الف) بند ۴ ماده ۱۵ آئین نامه در مورد هزینه اصلی با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد.

۲ـ۱۶ – استرداد وجوه
اداره دریافت کننده در موارد زیر هزینه جستجو را به متقاضی مسترد خواهدنمود.
«۱»
اگر تشخیص بر طبق بند (۱) ماده ۱۱ معاهده، منفی باشد،
«۲»
اگر قبل از ارسال نسخه جستجو به مرجع جستجوی بین المللی اظهارنامه بین المللی مسترد شود یا مسترد شود، یا
«۳»
اگر به موجب مقتضیات مربوط به امنیت ملی، اظهارنامه بین المللی به عنوان یک اظهارنامه بین المللی تلقی نشود.

۳ـ۱۶ – استرداد قسمتی از وجوه
هرگاه اظهارنامه بین المللی حق تقدم اظهارنامه بین المللی قبلی که توسط همان مرجع جستجوی بین المللی، مورد جستجوی بین المللی قرار گرفته را ادعا نماید، در آنصورت اگر بتوان گزارش جستجوی بین المللی مربوط به اظهارنامه بین المللی مؤخر را جزءاً یا کلاً بر نتایج جستجوی بین المللی انجام شده برای اظهارنامه بین المللی قبلی مبتنی ساخت، آن مرجع تا حدود و تحت شرایط مندرج در موافقت نامه موضوع شق (ب) بند (۳) ماده ۱۶ معاهده، هزینه جستجوی پرداختی در رابطه با اظهارنامه بین المللی مؤخر را مسترد خواهدنمود.

ماده ۱۶ مکرر ـ تمدید مهلت های پرداخت هزینه ها

۱ـ۱۶مکرر ـ دعوت توسط اداره دریافت کننده
(.
الف) هرگاه اداره دریافت کننده تشخیص دهد، پرداخت هزینه ها طبق شق (ج) بند۱ ماده ۱۴، شق .(الف) بند ۴ ماده ۱۵ و شق (و) بند ۱ ماده ۱۶ آئین نامه به موقع صورت نگرفته است، مبلغ پرداختی برای پوشش دادن هزینه ارسال، هزینه اصلی و هزینه جستجو کافی نیست، از متقاضی دعوت خواهدنمود که مبلغ لازم برای پوشش دادن به هزینه های مذکور و عندالاقتضاء هزینه پرداخت به دلیل تأخیر موضوع بند ۲ این ماده را نیز ظرف مهلت یک ماه از تاریخ دعوتنامه پرداخت نماید.
(.
ب) هرگاه اداره دریافت کننده تشخیص دهد که پرداخت هزینه ها طبق شق (ب) بند ۴ .ماده ۱۵ .آئین نامه به موقع صورت نگرفته است، یا مبلغ پرداختی برای تأمین هزینه های تعیین لازم برای پوشش دادن به همه تعیین ها طبق شق (الف) بند ۹ ماده ۴ آئین نامه کافی نباشد، از متقاضی دعوت خواهدکرد که مبلغ مقرر برای پوشش دادن به آن هزینه ها و عند الاقتضاء هزینه پرداخت با تأخیر موضوع بند ۲ این ماده را نیز ظرف مهلت یکماه از تاریخ دعوتنامه بپردازد. اگر مهلت مقرر بر طبق .جزء «۱» شق (ب) بند ۴ ماده۱۵ آئین نامه مصداق داشته باشد، مبلغ قابل پرداخت برای هر تعیین، مبلغی خواهدبود که در آخرین روز مهلت یک ساله از تاریخ حق تقدم قابل پرداخت است، یا اگر مهلت مقرر در جزء «۲» شق (ب) بند ۴ ماده ۱۵ آئین نامه مصداق داشته باشد، مبلغی خواهدبود که در تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی قابل پرداخت است.
(
ج) هرگاه اداره دریافت کننده طبق شقوق (الف) یا (ب) فوق دعوتنامه ای را برای متقاضی ارسال نموده باشد و متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق مربوطه به طور کامل مبلغ بدهی از جمله، عندالاقتضاء، هزینه پرداخت با تأخیر را طبق بند ۲ این ماده پرداخت نکرده باشد اداره دریافت کننده با رعایت شق (د) زیر:
«۱»
هر مبلغ پرداختی وسیله متقاضی را به نحوی که او معین نموده یا در صورت عدم تعیین از طرف وی به نحو مقرر در دستورالعمل های اداری تخصیص خواهدداد،
«۲»
اعلامیه مربوطه بر طبق بند (۳) ماده ۱۴ معاهده را صادر خواهد نمود
و
«۳»
بر طبق ماده ۲۹ آئین نامه عمل خواهدنمود.
(
د)هر مبلغ پرداختی به اداره دریافت کننده، قبل از اینکه اداره مزبور دعوتنامه موضوع شقوق .(الف) یا (ب) فوق را ارسال نماید، برحسب مورد به عنوان مبالغی که قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق (ج) بند ۱ ماده ۱۴، شق (الف) یا شق (ب) بند ۴ ماده ۱۵ یا شق (و) بند ۱ ماده ۱۶ .آئین نامه پرداخت شده تلقی خواهدشد.
(.
هـ) هر پرداختی به اداره دریافت کننده قبل از صدور اعلامیه موضوع بند (۳) ماده ۱۴ معاهده به عنوان مبلغی تلقی خواهدشد که قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق (الف) یا (ب) پرداخت شده است.

ـ۱۶ مکرر ـ هزینه پرداخت با تأخیر
(
الف) پرداخت هزینه ها در پاسخ به دعوتنامه موضوع شق (الف) یا (ب) بند ۱ این ماده را اداره دریافت کننده می تواند مشمول پرداخت هزینه پرداخت با تأخیر به نفع خود قرار دهد. مبلغ هزینه مذکور به قرار زیر خواهدبود:
«۱» ۵۰
درصد مبالغی پرداخت نشده که در دعوتنامه مشخص شده است، یا
«۲»
اگر مبلغ محاسبه شده طبق جزء «۱» کمتر از هزینه ارسال باشد، مبلغی برابر با هزینه ارسال.
(
ب)به هرحال مبلغ هزینه پرداخت با تأخیر از مبلغ هزینه اصلی مندرج در شق (الف) ردیف ۱ جدول هزینه ها بیشتر نخواهدبود.

ماده ۱۷ـ سند حق تقدم

۱ـ۱۷ – الزام به تسلیم نسخه ای از اظهارنامه ملی یا بین المللی قبلی
(
الف)هرگاه حق تقدم یک اظهارنامه ملی یا بین المللی مقدم بر طبق ماده ۸ معاهده ادعا شود، متقاضی باید نسخه ای از اظهارنامه مقدم تأئید شده توسط مرجعی که به آن تسلیم شده است (سند حق تقدم) را در صورتی که قبلاً همراه با اظهارنامه بین المللی که در آن ادعای حق تقدم مطرح شده به اداره دریافت کننده تسلیم نشده باشد، با رعایت شق (ب) این ماده قبل از انقضاء ۱۶ ماه از تاریخ حق تقدم به دفتر بین المللی یا اداره دریافت کننده تسلیم نماید، با این قید که هر نسخه از اظهارنامه مقدم مذکور که دفتر بین المللی پس از انقضای آن مهلت دریافت می نماید، چنین تلقی شود که در آخرین روز مهلت مذکور به آن دفتر واصل شده است مشروط براینکه این وصول قبل از تاریخ انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی صورت پذیرفته باشد.
(
ب) هرگاه سند حق تقدم توسط اداره دریافت کننده صادر شده باشد، متقاضی می تواند بجای ارائه سند حق تقدم، از اداره دریافت کننده درخواست نماید، که سند حق تقدم را تهیه و به دفتر بین المللی ارسال نماید، چنین درخواستی نباید پس از انقضاء مدت ۱۶ ماه از تاریخ حق تقدم به عمل آید و اداره دریافت کننده می تواند آن را مشمول پرداخت هزینه ای قراردهد.
(
ج) اگر الزامات مذکور در هیچیک از شقوق (الف) و (ب) فوق رعایت نگردند، هرکشور تعیین شده می تواند، حق تقدم ادعائی را نادیده بگیرد به شرط اینکه هیچ اداره تعیین شده ای قبل از دادن مهلتی به متقاضی برای ارائه سند حق تقدم که برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، حق تقدم ادعائی را نادیده نگیرد.

۲ـ۱۷ – در دسترس بودن نسخه ها
(
الف) هرگاه متقاضی شق (الف) یا شق (ب) بند۱ماده۱۷ آئین نامه را رعایت کرده باشد، دفتر بین المللی برطبق درخواست خاص اداره تعیین شده فوراً ولی نه قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی، نسخه ای از سند حق تقدم را در اختیار آن اداره قرار خواهدداد. هیچ اداره تعیین شده ای از شخص متقاضی نخواهد خواست که رأساً نسخه ای از سند حق تقدم را به آن اداره ارائه کند. قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق ماده۲۲ معاهده از متقاضی درخواست نخواهد شد که ترجمه ای را به اداره تعیین شده ارائه نماید. هرگاه قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی، متقاضی طبق بند (۲) ماده۲۳ معاهده از اداره تعیین شده صریحاً درخواست نماید، در آن صورت دفتر بین المللی بنا بردرخواست خاص اداره تعیین شده نسخه ای از سند حق تقدم را فوراً پس از دریافت به آن اداره تسلیم خواهدنمود.
(
ب) دفتر بین المللی قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی سند حق تقدم را در اختیار عموم قرار نخواهدداد.
(
ج) هرگاه اظهارنامه بین المللی طبق ماده۲۱ معاهده منتشر شده باشد، دفتر بین المللی نسخه ای از سند حق تقدم را در اختیار هرشخصی که آن را تقاضا و هزینه های مربوطه را پرداخت نماید، قرار خواهد داد مگر اینکه،
۲
ـ۱۷ – قبل از انتشار بین المللی:
«۱»
اظهارنامه بین المللی مسترد شده باشد،
«۲»
حق تقدم ادعا شده مربوطه مسترد گردیده باشد یا طبق شق (ب) بند۲ ماده۲۶ مکرر آئین نامه چنین تقلی شود که ادعای حق تقدم صورت نگرفته است.

ماده ۱۸ ـ متقاضی

۱ـ ۱۸ – اقامتگاه و تابعیت
(
الف) با رعایت مفاد شق (ب) و (ج)، تشخیص این موضوع که آیا یک متقاضی مقیم یا تبعه کشور متعاهدی است که مدعی اقامت یا دارا بودن تابعیت آن است، تابع قانون ملی آن کشور بوده و تصمیم گیری درباره آن به وسیله اداره دریافت کننده صورت خواهدگرفت.
(
ب) در هرصورت،
«۱»
داشتن یک تأسیسات تجاری یا صنعتی مؤثر و واقعی دریک کشور متعاهد به عنوان اقامتگاه در آن کشور تلقی خواهدشد، و
«۲»
شخص حقوقی که طبق قانون ملی کشور متعاهد تأسیس شده باشد تبعه آن کشور محسوب خواهدشد.
(
ج)هرگاه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده تسلیم شده باشد، تحت شرایط و اوضاع و احوال مصرح دردستورالعمل های اداری، دفتربین المللی از اداره ملی کشور متعاهد ذیربط و یا اداره ملی که از طرف آن کشور عمل می نماید، درخواست خواهد نمود تا درباره موضوع مذکور در شق (الف) فوق تصمیم گیری نماید. دفتربین المللی متقاضی را از این درخواست مطلع خواهدنمود. متقاضی دارای این فرصت خواهد بود که استدلال های خود را مستقیماً به اداره ملی تسلیم نماید اداره ملی فوراً در این خصوص تصمیم گیری خواهدنمود.

۲ـ ۱۸ – حذف شده است.

۳ـ ۱۸ – دو یا چند متقاضی
در صورت وجود دو یا چند متقاضی، حق تسلیم اظهارنامه بین المللی زمانی وجود خواهدداشت که حداقل یکی از آنها طبق ماده۹ معاهده، حق تسلیم اظهارنامه بین المللی را داشته باشند.

۴ـ ۱۸ – اطلاعات در خصوص الزامات مربوط به متقاضیان برطبق قانون ملی (الف) و (ب) حذف شده است.
(
ج) دفتر بین المللی اطلاعات مربوط به قوانین ملی مختلف در ارتباط با این موضوع که چه کسی (مخترع، قائم مقام مخترع، مالک اختراع یا سایر اشخاص) واجدشرایط برای تسلیم یک اظهارنامه ملی است را گاه به گاه انتشار خواهدداد. این دفتر همراه با این اطلاعات اطلاعیه ای را نیز انتشار خواهدداد دایر براینکه تأثیر اظهارنامه بین المللی در هرکشور تعیین شده ممکن است منوط باین امر شود که شخص تعیین شده به عنوان متقاضی در اظهارنامه بین المللی، از نظر آن کشور مشخص باشد که برطبق قانون ملی آن کشور واجدشرایط برای تسلیم اظهارنامه ملی است.

ماده ۱۹ـ اداره دریافت کننده صلاحیتدار

۱ـ۱۹ – محل تسلیم
(
الف)با رعایت مفاد شق (ب)، اظهارنامه بین المللی بنا به اختیار متقاضی به مراجع زیر تسلیم خواهدشد:
«۱»
اداره ملی یا اداره عمل کننده برای کشور متعاهد که متقاضی مقیم آن است،
«۲»
اداره ملی یا اداره عمل کننده برای کشور متعاهدی که متقاضی تبعه آن است، یا،
«۳»
دفتر بین المللی، قطع نظر از اینکه متقاضی در چه کشور متعاهدی مقیم بوده یا تابعیت آن را داشته باشد.
(
ب) هرکشور متعاهد ممکن است با کشور متعاهد دیگر یا هر سازمان بین الدولی توافق نماید که اداره ملی کشور یا سازمان اخیرالذکر برای برخی یا کلیه مقاصد بجای اداره ملی کشور مقدم الذکر به عنوان اداره دریافت کننده برای متقاضیانی که مقیم یا تبعه کشور مقدم الذکر هستند اقدام نماید. علی رغم این توافق، اداره ملی کشور مقدم الذکر، به عنوان اداره دریافت کننده صلاحیتدار برای مقاصد مذکور در بند (۵) ماده۱۵ معاهده محسوب خواهدشد.
(
ج) در ارتباط با هر نوع تصمیمی که برطبق بند(۲) ماده۹ معاهده اتخاذ شود مجمع، اداره ملی یا سازمان بین الدولی، عمل کننده به عنوان اداره دریافت کننده برای اظهارنامه های مقیمین یا اتباع کشورهای تعیین شده توسط مجمع را منصوب خواهدنمود. این انتصاب مستلزم کسب رضایت قبلی اداره ملی و یا سازمان بین الدولی مذکور است.

۲ـ۱۹ – دو یا چند متقاضی
اگر دو یا چند متقاضی وجود داشته باشد:
«۱»
درصورتی که اداره ملی که اظهارنامه بین المللی به آن تسلیم شده اداره ملی یا اداره عمل کننده برای کشور متعاهدی باشد، که لااقل، یکی از متقاضیان مقیم یا تبعه آن باشند، الزامات بند۱ ماده۱۹ رعایت شده تلقی خواهدشد؛
«۲»
اگر لااقل یکی از متقاضیان مقیم و یا تبعه یک کشور متعاهد باشد اظهارنامه بین المللی، می تواند برطبق جزء «۳» شق (الف) بند۱ ماده۱۹ آئین نامه، به دفتر بین المللی تسلیم شود.

۳ـ۱۹ – انتشار موضوع واگذاری وظایف اداره دریافت کننده
(
الف) کشور متعاهدی که وظایف اداره دریافت کننده را به اداره ملی کشور دیگر یا اداره ملی عمل کننده برای کشور متعاهد دیگر یا به یک سازمان بین الدولی واگذار می کند، هرگونه توافق مذکور در شق (ب) بند۱ ماده۱۹ آئین نامه را فوراً به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
(
ب)دفتر بین المللی به مجرد وصول اطلاعیه آن را در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.

۴ـ۱۹ – ارسال به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده
(
الف) هرگاه یک اظهارنامه بین المللی به اداره ملی تسلیم شده باشد که به موجب معاهده به عنوان اداره دریافت کننده عمل می نماید ولی
«۱»
اداره ملی به موجب بند۱ ماده۱۹ آئین نامه یا بند۲ ماده۱۹ آئین نامه فاقد صلاحیت برای دریافت اظهارنامه بین المللی باشد، یا
«۲»
آن اظهارنامه بین المللی به زبانی نباشد که به موجب شق (الف) بند۱ ماده۱۲ این آئین نامه مورد قبول اداره ملی است ولی به زبانی باشد که به موجب ماده مزبور مورد قبول دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده است، یا
«۳»
آن اداره ملی و دفتر بین المللی به هر دلیلی غیر از دلایل مشخص شده به موجب جزء های «۱» و «۲» و با اجازه متقاضی توافق نمایند که آئین کار موضوع این ماده اجراء شود،
در آن صورت اظهارنامه بین المللی مزبور با رعایت شق (ب) فوق دریافت شده توسط آن اداره از طرف دفتربین المللی به عنوان اداره دریافت کننده به موجب جزء «۳» شق (الف) بند۱ماده۱۹ آئین نامه ، تلقی خواهدشد.
(
ب) هرگاه به موجب شق (الف) فوق یک اظهارنامه بین المللی توسط یک اداره ملی از طرف دفتر بین المللی که به موجب جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۱۹ آئین نامه، اداره دریافت کننده محسوب می گردد، وصول شود، آن اداره ملی فوراً اظهارنامه بین المللی را برای دفتربین المللی ارسال خواهند نمود، مگراینکه مقتضیات مربوط به امنیت ملی چنین ارسالی را مانع شود. چنین ارسالی را اداره ملی می تواند مشمول پرداخت هزینه ای به نفع خود برابر با هزینه ارسالی نماید که آن اداره به موجب ماده۱۴ این آئین نامه دریافت می نماید. اظهارنامه بین المللی که باین ترتیب ارسال می گردد، تاریخ وصول آن به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده برطبق جزء «۳» شق (الف) بند۱ ماده۱۹ آئین نامه ، تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی به وسیله آن اداره ملی تلقی خواهدشد.
(
ج) از لحاظ شق (ج) بند۱ماده۱۴ آئین نامه، شق (الف) تا شق (ج) بند۴ ماده۱۵ و شق .(و) بند۱ ماده۱۶ آئین نامه، هرگاه اظهارنامه بین المللی به موجب شق (ب) فوق به دفتر بین المللی ارسال شده باشد، تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی تاریخی محسوب خواهد شد که در آن تاریخ اظهارنامه بین المللی عملاً توسط دفتر بین المللی وصول شده باشد. از لحاظ این شق جمله آخر شق .(ب) قابل اعمال نخواهدبود.

ماده ۲۰ـ دریافت اظهارنامه بین المللی

۱ـ۲۰ – شماره و تاریخ
(
الف) پس از دریافت اوراق به عنوان یک اظهارنامه بین المللی، اداره دریافت کننده به گونه غیرقابل محو، تاریخ دریافت عملی را برروی تقاضای هرنسخه دریافتی و همچنین شماره اظهارنامه بین المللی را برروی هربرگ هر نسخه دریافت درخ خواهد نمود.
(
ب) محل مخصوص درج تاریخ یا شماره برروی هربرگ و سایر جزئیات را دستورالعمل های اداری مشخص خواهدنمود.

۲ـ۲۰ – دریافت در تاریخ های متفاوت
(
الف) در مواردی که کلیه اوراقی که به عنوان یک اظهارنامه بین المللی ارسال می شود دریک تاریخ بوسیله اداره دریافت کننده وصول نشود، آن اداره تاریخ درج شده برروی تقاضا را اصلاح خواهد نمود (مع ذلک تاریخ یا تاریخ های مندرج قبلی محو و پاک نخواهدشد) به نحوی که تاریخ دریافت اوراق تکمیل کننده اظهارنامه بین المللی را مشخص نماید مشروط براینکه
«۱»
اگر هیچ دعوتنامه ای برطبق شق (الف) بند(۲) ماده۱۱معاهده برای اصلاح جهت متقاضی ارسال نشده باشد، اوراق مزبور ظرف مدت۳۰ روز از تاریخی که اوراق برای اولین بار دریافت شده اند وصول شده باشد؛
«۲»
هرگاه دعوتنامه ای برطبق شق(الف) بند(۲) ماده۱۱معاهده برای اصلاح، جهت متقاضی ارسال شده باشد، اوراق مزبور ظرف مهلت قابل اجراء برطبق بند۶ این ماده واصل شده باشد؛
«۳»
در مورد بند(۲) ماده۱۴معاهده نقشه هائی که قبلاً وصول نشده اند ظرف مدت۳۰روز از تاریخی که اوراق ناقص تسلیم شده اند دریافت شده باشند؛
«۴»
وصول با تأخیر یا عدم وجود هرورقه محتوی خلاصه یا بخشی از آن، فی نفسه مستلزم اصلاح تاریخ درج شده برروی تقاضا نباشد.
(
ب) اداره دریافت کننده هرورقه دریافتی دیرتر از تاریخ اولین دریافت اوراق را، با ذکر تاریخ وصول آن، مشخص خواهدنمود.

۳ـ۲۰ – اظهارنامه بین المللی اصلاح شده
در مورد مذکور در شق (ب) بند(۲) ماده۱۱معاهده، اداره دریافت کننده تاریخ مندرج در تقاضا را اصلاح خواهدنمود (مع ذلک تاریخ یا تاریخ های مندرج قبلی محو و پاک نخواهند شد) به نحوی که تاریخ دریافت آخرین اصلاح لازم را مشخص نماید.

۴ـ۲۰ – تصمیم برطبق بند(۱) ماده۱۱معاهده
(
الف) به محض وصول اوراق به عنوان یک اظهارنامه بین المللی، اداره دریافت کننده در مورد رعایت یا عدم رعایت الزامات بند(۱) ماده۱۱ معاهده در این اوراق تصمیم گیری خواهدنمود.
(
ب) از لحاظ جزء (ج) شق «۳» بند۱ماده۱۱معاهده مشخص نمودن نام متقاضی به نحوی که هویت او را مشخص سازد کافی است، حتی اگر املای نام وی اشتباه باشد و اسامی دوم بطورکامل درج نشده باشد یا در مورد اشخاص حقوقی ذکر نام به صورت مخفف یا ناقص باشد.
(
ج) از لحاظ شق «۲» بند۱ماده۱۱معاهده، کافی است که قسمتی که به ظاهر دلالت برتوصیف دارد (به غیر از هر قسمت فهرست ترتیبی آن) و قسمتی که به نظرمی رسد که دلالت برادعا یا ادعاها دارد، به زبان موردقبول اداره دریافت کننده برطبق شق (الف) بند (۱) ماده۱۲ .آئین نامه باشد.
(
د) اگر در تاریخ اول اکتبر سال۱۹۹۷ شق (ج) فوق سازگار با قانون ملی مورد عمل اداره دریافت کننده نباشد شق (ج) در مورد آن اداره دریافت کننده تا زمانی که عدم سازگاری با آن قانون ادامه داشته باشد قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براینکه اداره مذکور دفتربین المللی را تا تاریخ۳۱دسامبر ۱۹۹۷ از این موضوع مطلع نماید. اطلاع واصله فوراً توسط دفتربین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

۵ ـ۲۰ – تصمیم مثبت
(
الف) اگر تصمیم برطبق بند(۱) ماده۱۱ معاهده مثبت باشد، اداره دریافت کننده برروی تقاضا نام اداره دریافت کننده و کلمات:
“DEMANDE INTERNATIONALEPCT”
یـا “PCT INTERNATIONAL APPLICATION
را ممهور خواهدکرد. اگر زبان رسمی اداره دریافت کننده نه انگلیسی و نه فرانسوی باشد کلمات
“DEMANDE INTERNATIONALE”
یا “INTERNATIONAL APPLICATION
می تواند همراه با ترجمه ای از این کلمات به زبان رسمی اداره دریافت کننده باشد.
(
ب) نسخه ای که تقاضای آن به این نحو ممهور باشد نسخه بایگانی آن اظهارنامه بین المللی خواهدبود.
(
ج) اداره دریافت کننده فوراً متقاضی اظهارنامه بین المللی را از شماره و تاریخ تسلیم بین ‍ المللی اظهارنامه بین المللی مطلع خواهدنمود. و همزمان اداره مذکور نسخه ای از اطلاعیه ارسالی برای متقاضی را برای دفتر بین المللی ارسال خواهدنمود مگر در مواردی که برطبق شق (الف) .بند۱ماده۲۲ آئین نامه ، نسخه بایگانی را به دفتر مزبور ارسال داشته و یا بطور همزمان این اقدام را انجام دهد.

۶ ـ۲۰ – دعوت برای اصلاح
(
الف)در دعوتنامه اصلاح برطبق بند(۲) ماده۱۱ معاهده، بند(۱) ماده۱۱ معاهده، الزامات مقرر دربند(۱) ماده۱۱معاهده که به نظر اداره دریافت کننده رعایت نشده باشد، مشخص خواهدشد.
(
ب)اداره دریافت کننده، دعوتنامه را فوراً از طریق پست به متقاضی ارسال و مهلتی را که به تناسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد برای تسلیم اصلاحات تعیین خواهدنمود. مهلت مزبور نباید کمتراز ۱۰روز و بیشتر ازیکماه از تاریخ دعوتنامه باشد. اگر مهلت مذکور پس از انقضاء یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ای که حق تقدم آن ادعا شده منقضی شود، اداره دریافت کننده می تواند توجه متقاضی را به شرایط و اوضاع و احوال مذکور جلب نماید.

۷ـ۲۰ – تصمیم منفی
اگر ظرف مهلت مقرر، اداره دریافت کننده پاسخی را درقبال دعوتنامه ارسالی برای اصلاح دریافت ننماید، یا اگر اصلاحی که متقاضی ارائه نموده، الزامات مقرر در بند (۱) ماده۱۱معاهده را رعایت ننموده باشد، اداره دریافت کننده اقدامات زیر را به عمل خواهدآورد:
«۱»
فوراً به متقاضی اطلاع خواهد داد که اظهارنامه او اظهارنامه بین المللی تلقی نمی شود و به آن به عنوان اظهارنامه بین المللی رسیدگی نخواهدشد و دلایل آن را نیز منعکس خواهدنمود،
«۲»
به اطلاع دفتربین المللی خواهدرساند که شماره مندرج برروی اوراق به عنوان شماره اظهارنامه بین المللی مورد استفاده قرار نخواهدگرفت،
«۳»
اوراق تشکیل دهنده به عنوان اظهارنامه بین المللی و هرمکاتبه مربوط به آن به نحو مقرر دربند(۱) ماده۹۳ آئین نامه را نگاهداری خواهدنمود؛
و
«۴»
بنا به درخواست متقاضی برطبق بند(۱) ماده۲۵ معاهده هرگاه دفتربین المللی به نسخه ای از اوراق مذکور نیازداشته باشد، و خصوصاً آن را درخواست کرده باشد، نسخه ای از آنها را برای دفتربین المللی ارسال خواهدکرد.

۸ ـ۲۰ – اشتباه اداره دریافت کننده
اگر متعاقباً اداره دریافت کننده کشف نماید، یا براساس پاسخ متقاضی دریابد که هنگام دریافت اوراق، الزامات مقرر دربند (۱) ماده۱۱معاهده رعایت شده بوده و لذا درصدور دعوتنامه مرتکب اشتباه شده است، برطبق بند۵ ماده۲۰ آئین نامه عمل خواهدنمود.

۹ـ۲۰ – نسخه مصدق برای متقاضی
درقبال پراخت یک هزینه، اداره دریافت کننده بنا به درخواست متقاضی، نسخه های مصدقی از اظهارنامه بین المللی تسلیم شده و هر اصلاحات انجام شده در آن را به متقاضی ارائه خواهدنمود.

ماده ۲۱ـ تهیه نسخ
۱
ـ۲۱ – مسؤولیت اداره دریافت کننده
(
الف) هرگاه لازم باشد که اظهارنامه بین المللی دریک نسخه تسلیم شود اداره دریافت کننده مسؤول تهیه نسخه اصلی و نسخه جستجوی موردلزوم برطبق بند(۱) ماده۱۲ معاهده خواهد بود.
(
ب) هرگاه لازم باشد که اظهارنامه بین المللی در دو نسخه تسلیم شود، اداره دریافت کننده مسؤول تهیه نسخه اصلی خواهدبود.
(
ج) اگر اظهارنامه بین المللی به تعداد کمتر از تعداد نسخ مورد لزوم در شق (ب) .بند۱ماده۱۱ آئین نامه تسلیم گردد، اداره دریافت کننده مسؤول تهیه فوری نسخ مورد لزوم خواهدبود و حق خواهد داشت برای انجام کار مذکور هزینه ای را تعیین و آن را از متقاضی دریافت نماید.

ماده ۲۲ـ ارسال نسخه بایگانی و ترجمه

۱ـ۲۲ – آئین کار
(
الف) اگر تصمیم متخذه برطبق بند(۱) ماده۱۱ معاهده مثبت باشد و مقتضیات مربوط به امنیت ملی مانع نباشد که اظهارنامه بین المللی باین عنوان رسیدگی شود، اداره دریافت کننده نسخه بایگانی را برای دفتر بین المللی ارسال خواهدکرد. چنین ارسالی فوراً پس از دریافت اظهارنامه بین المللی، و اگر باید برای حفظ امنیت ملی کنترلی صورت گیرد، به محض دریافت گواهی لازم صورت خواهدگرفت. در هر صورت اداره دریافت کننده نسخه بایگانی را به نحوی ارسال خواهدنمود که قبل از انقضاء سیزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم به دفتر بین المللی واصل شود. اگر ارسال از طریق پست انجام شود اداره دریافت کننده حداکثر۵ روز قبل از انقضاء سیزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم، نسخه بایگانی را پست خواهدنمود.
(
ب)اگر دفتر بین المللی نسخه ای از اطلاعیه مقرر در شق (ج) بند۵ ماده۲۰ آئین نامه را دریافت کرده باشد ولی تا زمان انقضاء مدت۱۳ ماه از تاریخ حق تقدم، نسخه بایگانی را در اختیار نداشته باشد، به اداره دریافت کننده یادآوری خواهد نمود که باید نسخه بایگانی را فوراً به دفتر بین المللی ارسال نماید.
(
ج) اگر دفتربین المللی نسخه ای از اطلاعیه مقرر در شق(ج) بند۵ ماده۲۰ آئین نامه را دریافت کرده باشد ولی پس از انقضاء مدت۱۴ ماه از تاریخ حق تقدم، نسخه بایگانی را دراختیار نداشته باشد، مراتب را به متقاضی و اداره دریافت کنند اطلاع خواهدداد.
(
د) پس از انقضاء ۱۴ ماده از تاریخ حق تقدم، متقاضی می تواند از اداره دریافت کننده درخواست نماید، نسخه ای از اظهارنامه بین المللی او را به عنوان نسخه برابر با اظهارنامه بین المللی تسلیمی گواهی نماید. مشارالیه می تواند نسخه مصدق را به دفتر بین المللی ارسال نماید.
(
هـ) هر نوع گواهی طبق شق (د) به صورت رایگان و بدون دریافت هزینه خواهد بود و درخواست صدور گواهی مزبور فقط می تواند با استناد به یکی از دلایل زیر رد شود:
«۱»
نسخه ای که گواهی نمودن آن از اداره دریافت کننده درخواست شده، برابر اظهارنامه بین المللی تسلیمی نباشد؛
«۲»
مقتضیات امنیت ملی اجازه ندهد اظهارنامه بین المللی به این عنوان تلقی و رسیدگی شود؛
«۳»
اداره دریافت کننده قبلاً نسخه بایگانی را به دفتر بین المللی ارسال نموده و دفتر مزبور وصول آن را به اداره دریافت کننده اعلام کرده باشد.
(
و) تا زمانی که دفتر بین المللی نسخه بایگانی را دریافت نکرده باشد، یا تا زمانی که نسخه بایگانی را دریافت نماید، نسخه مصدق طبق شق(ه) که دفتر بین المللی دریافت کرده است به عنوان نسخه بایگانی تلقی خواهد شد.
(
ز) اگر تا زمان انقضاء مهلت مقرر در ماده۲۲معاهده متقاضی اقدامات مذکور در آن ماده را انجام داده ولی دفتر بین المللی وصول نسخه بایگانی را به اداره تعیین شده اطلاع نداده باشد، اداره تعیین شده مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد. اگر دفتر بین المللی نسخه بایگانی را در اختیار نداشته باشد فوراً به متقاضی و اداره دریافت کننده اعلام خواهدنمود مگر اینکه مراتب قبلاً طبق شق (ج) به آنان اطلاع داده شده باشد.
(
ط) هرگاه اظهارنامه بین المللی باید به زبان ترجمه موضوع بند۳ ماده۱۲ انتشار باید آن ترجمه توسط اداره دریافت کننده برای دفتربین المللی همراه با نسخه بایگانی موضوع شق (الف) فوق ارسال خواهدشد یا اگر اداره دریافت کننده قبلاً نسخه بایگانی را طبق آن شق برای دفتربین المللی ارسال نموده باشد متن ترجمه را فوراً پس از دریافت به آن دفتر ارسال خواهدکرد.

۲ـ۲۲ – حذف شده است.

۳ـ۲۲ – مهلت برطبق بند(۳) ماده۱۲ معاهده
مهلت مذکور در بند (۳) ماده۱۲ معاهده سه ماه پس از تاریخی خواهدبود که دفتر بین المللی اطلاعیه را برای متقاضی طبق شق(ج) یا (ز) بند ۱ماده۲۲ آئین نامه ارسال نموده باشد.

ماده ۲۳ـ ارسال نسخه جستجو، ترجمه و فهرست ترتیبی
۱
ـ۲۳ – آئین کار
(
الف) هرگاه نیازی به ترجمه اظهارنامه بین المللی برطبق شق (الف) بند۳ ماده۱۲ آئین نامه نباشد، اداره دریافت کننده، نسخه جستجو را برای مرجع جستجوی بین المللی حداکثر تا همان روزی که نسخه بایگانی برای دفتر بین المللی ارسال می شود، خواهدفرستاد، مگراینکه هزینه جستجو پرداخت نشده باشد، که در این صورت پس از پرداخت هزینه جستجو فوراً ارسال خواهدشد.
(
ب) هرگاه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی برطبق بند۳ ماده۱۲ آئین نامه ارائه شده باشد، نسخه ای از آن ترجمه و تقاضا که به همراه یکدیگر به موجب بند(۱) ماده۱۲ معاهده، نسخه جستجو تلقی خواهد شد، توسط اداره دریافت کننده برای مرجع جستجوی بین المللی ارسال خواهدشد، مگر اینکه هزینه جستجو پرداخت نشده باشد، که در اینصورت پس از پرداخت هزینه جستجو نسخه ای از تقاضا و ترجمه مزبور فوراً ارسال خواهد شد.
(
ج) هرفهرست ترتیبی به شکل قابل خواندن برای رایانه که به اداره دریافت کننده ارائه شده باشد، توسط آن اداره برای مرجع جستجوی بین المللی ارسال خواهدشد.

ماده ۲۴ـ وصول نسخه بایگانی توسط دفتربین المللی
۱
ـ ۲۴ – حذف شده است
۲
ـ۲۴ – اطلاعیه وصول نسخه بایگانی
(
الف) دفتر بین المللی فوراً مراتب و تاریخ وصول نسخه بایگانی را به:
«۱»
متقاضی،
«۲»
اداره دریافت کننده، و
«۳»
مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی (مگر اینکه مرجع مذکور به دفتر بین المللی اعلام نموده باشد که مایل به مطلع شدن نمی باشد) اطلاع خواهدداد.
در اطلاعیه مزبور، اظهارنامه بین المللی به وسیله شماره آن، تاریخ تسلیم بین المللی و نام متقاضی مشخص خواهدشد و حاوی تاریخ تسلیم هر اظهارنامه قبلی که حق تقدم آن ادعا شده خواهدبود. اطلاعیه ارسالی به متقاضی همچنین حاوی فهرست کشورهای تعیین شده برطبق شق (الف) بند۹ .ماده۴ آئین نامه و عندالاقتضاء فهرست کشورهائیکه تعیین آنها برطبق شق (ج) بند۹ ماده۴ آئین نامه تأئید شده باشد خواهدبود.
(
ب) هر اداره تعیین شده ای که به دفتر بین المللی اعلام نموده باشد که مایل به وصول اطلاعیه مندرج در شق (الف) فوق قبل از مکاتبه موضوع بند۱ ماده۴۷ آئین نامه می باشد از همین قرار توسط دفتر بین المللی مطلع خواهد شد.
«۱»
اگر تعیین مربوطه برطبق شق (الف) بند۹ ماده۴ آئین نامه فوراً پس از وصول نسخه بایگانی صورت گرفته باشد؛
«۲»
اگر تعیین مربوطه برطبق شق(ب) بند۹ ماده۴ فوراً پس از مطلع شدن دفتر بین المللی توسط اداره دریافت کننده دایر به تأیید تعیین مزبور صورت گرفته باشد.
(
ج) اگر نسخه یایگانی پس از انقضاء مهلت تعیین شده در بند۳ ماده۲۲ آئین نامه واصل شود، دفتر بین المللی فوراً مراتب را به اطلاع متقاضی، اداره دریافت کننده و مرجع جستجوی بین المللی خواهدرسانید.

ماده ۲۵ـ وصول نسخه جستجو به وسیله مرجع جستجوی بین المللی
۱
ـ ۲۵ – اطلاعیه وصول نسخه جستجو
مرجع جستجوی بین المللی مراتب وصول و تاریخ وصول نسخه جستجو را فوراً به دفتر بین المللی، متقاضی و در صورتیکه مرجع جستجوی بین المللی همان اداره دریافت کننده نباشد، به اداره دریافت کننده اطلاع خواهدداد.

ماده ۲۶ـ بررسی و تصحیح برخی از اجراء اظهارنامه بین ‍ المللی به وسیله و درنزد اداره دریافت کننده

۱ـ۲۶ – مهلت بررسی
(
الف) اداره دریافت کننده دعوتنامه ای را برای تصحیح مذکور در شق (ب) بند(۱) ماده۱۴ معاهده در اسرع وقت ممکن، ترجیحاً ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول اظهارنامه بین المللی صادرخواهدکرد.
(
ب)اگر اداره دریافت کننده دعوتنامه ای را برای تصحیح نقص مذکور در جزء «۴» یا «۳» شق (الف) بند(۱) ماده۱۴معاهده (یعنی عدم ذکر عنوان اختراع یا عدم درج خلاصه) صادر نماید مراتب را به مرجع جستجوی بین المللی اعلام خواهدنمود.

۲ـ۲۶ – مهلت تصحیح
مهلت مذکور در شق (ب) بند(۱) ماده۱۴ معادهده باید طبق شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در هر مورد به وسیله اداره دریافت کننده تعیین شود. این مهلت کمتر از یک ماه از تاریخ دعوت برای تصحیح نخواهدبود. مهلت مزبور را اداره دریافت کننده می تواند در هرزمانی قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ شود تمدید نماید.

۳ـ۲۶ – بررسی الزامات شکلی و ضمائم برطبق جزء «۵» شق (الف) بند(۱) ماده۱۴ معاهده
(
الف) هرگاه اظهارنامه بین المللی به یک زبان انتشار تسلیم شود اداره دریافت کننده مراتب زیر را بررسی خواهدنمود:
«۱»
اظهارنامه بین المللی از لحاظ انطباق آن با الزامات شکلی و ضمایم مذکور در ماده۱۱آئین نامه فقط تا آنجا که این انطباق به منظور انتشار بین المللی منطقاً متحدالشکل ضروری باشد؛
«۲»
هرگونه ترجمه ارائه شده برطبق بند۳ ماده۱۲ آئین نامه جهت انطباق، آن با الزامات شکلی و ضمایم مذکور در ماده۱۱آئین نامه تا آنجا که این انطباق به منظور تکثیر مطلوب لازم باشد.
(
ب) هرگاه اظهارنامه بین المللی به زبانی تسلیم شود که زبان انتشار نباشد، اداره دریافت کننده موارد زیر را بررسی خواهد نمود:
«۱»
اظهارنامه بین المللی از لحاظ انطباق با الزامات شکلی و ضمایم مذکور در ماده۱۱ آئین نامه، فقط تا آنجا که انطباق مزبور به منظور تکثیر مطلوب لازم باشد؛
«۲»
هر ترجمه ارائه شده برطبق بند۳ ماده۱۲ آئین نامه و نقشه ها از لحاظ انطباق آنها با الزامات شکلی و ضمایم مذکور در ماده۱۱ آئین نامه تا آنجا که انطباق مزبور به منظور انتشار بین المللی منطقاً متحدالشکل، ضروری باشد.

۳مکررـ۲۶ دعوت برطبق شق (ب) بند(۱) ماده۱۴ معاهده برای تصحیح نواقص برطبق ماده۱۱ آئین نامه
هرگاه الزامات شکلی و ضمایم مذکور در ماده۱۱ آئین نامه تاحد موردلزوم برطبق بند۳ ماده۲۶ آئین نامه رعایت شده باشد، اداره دریافت کننده ملزم نخواهدبود، که دعوتنامه موضوع شق (ب) .بند(۱) ماده۱۴ معاهده را برای تصحیح نقص برطبق ماده۱۱ آئین نامه صادر نماید.

۳ثالث ـ۲۶ دعوت برای تصحیح نواقص برطبق شق «۱» بند (۴) ماده۳معاهده
(
الف) هرگاه خلاصه و یا هر متن مربوط به مطلب نقشه ها به زبانی تسلیم شده باشد که با زبان توصیف و ادعاها متفاوت باشد، اداره دریافت کننده، مگر در صورت وجود شرایط زیر، از متقاضی دعوت خواهدنمود که ترجمه ای از خلاصه یا متن مربوط به مطلب نقشه ها را به زبانی که اظهارنامه بین المللی باید به آن زبان انتشار یابد ارائه دهد. شق (الف) بند۱ ماده۲۶، بند۲ و ۳ ماده۲۶، بند۳مکرر ماده۲۶، بند۵ ماده۲۶ و بند۱ $ماده۲۹ آئین نامه با تغییرات مقتضی در این خصوص اعمال خواهندشد. شرایط فوق الاشعار عبارتنداز:
«۱»
اگر ترجمه اظهارنامه بین المللی برطبق شق(الف) بند۳ ماده۱۲ آئین نامه لازم باشد، یا
«۲»
اگر خلاصه و یا متن مربوط به مطلب نقشه ها به زبانی باشد که اظهارنامه بین المللی باید به آن زبان منتشر شود.
(
ب) اگر در تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۷، شق (الف) فوق با قانون ملی موردعمل در اداره دریافت کننده سازگار نباشد، مادام که این عدم انطباق ادامه داشته باشد، شق (الف) در مورد آن اداره دریافت کننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براینکه اداره دریافت کننده مراتب را قبل از ۳۱دسامبر۱۹۹۷ به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد. اطلاعات واصله را دفتر بین المللی فوراً در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.
(
ج) هرگاه تقاضا منطبق با شق(ج) بند۱ ماده۱۲آئین نامه نباشد، اداره دریافت کننده از متقاضی دعوت خواهد نمود که ترجمه ای که در آن، ماده مزبور رعایت شده باشد را تسلیم نماید. ماده۳، شق(الف) بند۱ماده۲۶، بند۲ و ۵ ماده۲۶ و بند۱ ماده۲۹ آئین نامه با تغییرات مقتضی در این خصوص قابل اعمال خواهندبود.
(
د) اگر در تاریخ اول اکتبر سال۱۹۹۷ شق (ج) با قانون ملی موردعمل در اداره دریافت کننده سازگارنباشد، مادام که این عدم انطباق ادامه داشته باشد، مفاد شق(ج) در مورد آن اداره دریافت کننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براینکه اداره دریافت کننده قبل از ۳۱دسامبر ۱۹۹۷مراتب را به دفتربین المللی اطلاع داده باشد. اطلاعات واصله را فوراً دفتر بین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.

۴ـ۲۶ – آئین کار
اگر تصحیح ارائه شده به اداره دریافت کننده، دارای چنان ماهیتی باشد که بتوان آن را از نامه ای به نسخه بایگانی منتقل نموده، به نحوی که بروضوح و قابلیت تکثیر مستقیم ورقه ای که تصحیح مذکور باید برآن منتقل شود آسیب و خدشه ای وارد نسازد، در آنصورت می توان تصحیح مزبور را در نامه ای خطاب به آن اداره درج نمود. در غیراینصورت از متقاضی خواسته خواهد شد که یک ورقه جایگزین حاوی تصمیم را همراه با نامه ای که در آن توجه به تفاوت های میان این ورقه جایگزین با ورقه قبلی جلب شده باشد تسلیم نماید.

۵ ـ۲۶ – تصمیم اداره دریافت کننده
اداره دریافت کننده، تصمیم گیری خواهدنمود که آیا متقاضی تصحیح را ظرف مهلت مقرر در .بند۲ماده۲۶ آئین نامه تسلیم نموده است یا خیر و درصورتیکه تصحیح درظرف مهلت مقرر تسلیم شده باشد آیا اظهارنامه بین المللی که باین نحو تصحیح شده است مسترد تلقی شده است یا خیر؟ مشروط براینکه هیچ اظهارنامه بین المللی به علت عدم رعایت الزامات مربوط به شکل و ضمایم مذکور درماده۱۱ آئین نامه مسترد تلقی نشده باشد با این قید که این الزامات درحدی که برای منظور انتشار بین المللی متحدالشکل معقول است رعایت شده باشد.

۶ ـ۲۶ – نقشه های ضمیمه نشده
(
الف) اگر همچنانکه دربند(۲) ماده۱۴معاهده مقرر شده اظهارنامه بین المللی به نقشه هایی ارجاع دهد که در واقع ضمیمه آن اظهارنامه نیست اداره دریافت کننده مراتب را به همین نحو در اظهارنامه مذکور مشخص خواهد نمود.
(
ب)تاریخ دریافت اطلاعیه موضوع بند(۲) ماده۱۴ معاهده توسط متقاضی هیچگونه اثری برمهلت مقرر برطبق جزء (۳) شق (الف) بند۲ ماده۲۰ آئین نامه نخواهد داشت.

ماده ۲۶مکرر ـ تصحیح یا اضافه نمودن ادعای حق تقدم

ـ۲۶مکرر ـ تصحیح یا اضافه نمودن حق تقدم
(
الف) متقاضی می تواند ظرف مهلت ۱۶ماه از تاریخ حق تقدم یا در موردی که تصحیح یا اضافه نمودن حق تقدم موجب تغییر حق تقدم شود، ظرف مهلت۱۶ماه از تاریخ حق تقدم تغییر یافته، هرکدام از این دو دوره که زودتر منقضی شود، طی اطلاعیه ای تصحیح یا اضافه نمودن ادعای حق تقدم را به اداره دریافت کننده یا دفتربین المللی تسلیم نماید، مشروط براینکه چنین اطلاعیه ای را بتوان تا انقضاء چهارماه از تاریخ تسلیم بین المللی ارائه نمود. تصحیح ادعای حق تقدم می تواند شامل اضافه نمودن هرگونه اطلاعات مذکور دربند۱۰ ماده۴ آئین نامه باشد.
. (
ب) هرگونه اطلاعیه مذکور درشق (الف) که اداره دریافت کننده یا دفتر بین المللی پس از آن دریافت نماید که متقاضی تقاضائی را برای انتشار زودتر از موعد برطبق شق (ب) بند(۲) .ماده۲۱ معاهده تسلیم نموده باشد، تسلیم شده تلقی نخواهد شد، مگر اینکه آن تقاضا قبل از تکمیل مراحل تهیه مقدمات فنی مربوط به انتشار بین المللی مسترد گردیده باشد.
(
ج) هرگاه تصحیح یا اضافه نمودن ادعای حق تقدم، در تاریخ حق تقدم تغییر ایجاد نماید، هرمهلت محاسبه شده از تاریخ حق تقدم قبلی اجرا، که منقضی نشده باشد، از تاریخ حق تقدم تغییر یافته محاسبه خواهد شد.

ـ۲۶ مکرر ـ دعوت به تصحیح نقایص در ادعاهای حق تقدم
(.
الف) هرگاه اداره دریافت کننده و یا درصورت عدم احراز آن اداره، دفتر بین المللی، تشخیص دهد که درادعای حق تقدم، الزامات مذکور دربند۱۰ ماده۴ آئین نامه رعایت نشده و یا اینکه هرمطلب ذکرشده در یک ادعای حق تقدم با مطلب متناظر مذکور در سند حق تقدم منطبق نیست، اداره دریافت کننده یا دفتربین المللی برحسب مورد، از متقاضی دعوت خواهدنمود که نسبت به تصحیح ادعای حق تقدم اقدام نماید.
(
ب) اگر در پاسخ ب یک دعوت به عمل آمده برطبق شق (الف) فوق، متقاضی قبل انقضاء مهلت مقرر در شق (الف) بند۱ ماده۲۶ مکرر آئین نامه، اطلاعیه ای را به منظور رعایت الزامات بند۱۰ .ماده۱۴ آئین نامه دایر به تصحیح حق تقدم تسلیم ننماید، از لحاظ آئین کار مندرج در معاهده، آن حق تقدم ادعا نشده تلقی و اداره دریافت کننده و یا دفتر بین المللی برحسب مورد مراتب را اعلام و متقاضی را از این موضوع مطلع خواهد نمود، مشروط براینکه یک ادعای حق تقدم، فقط به دلیل فقدان شماره اظهارنامه قبلی مذکور در جزء «۲» شق (الف) بند۱۰ ماده۴ آئین نامه، به دلیل عدم انطباق ادعای حق تقدم با مطالب متناظر درج شده در سند حق تقدم، حق تقدم ادعا نشده تلقی نشود.
. (
ج) هرگاه اداره دریافت کننده یا دفتر بین المللی اعلامیه ای را برطبق شق (ب) فوق صادر نموده باشند، دفتر بین المللی به درخواست متقاضی و در صورت وصول آن قبل از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی و مشروط به پرداخت هزینه خاص، که مبلغ آن را دستورالعمل های اداری مشخص خواهد نمود، به همراه اظهارنامه بین المللی اطلاعات مربوط به حق تقدمی که ادعا نشده تلقی می گردد را انتشار خواهدداد. هرگاه نسخه ای از جزوه برای مکاتبه مورداستفاده قرارنگیرد یا هرگاه اظهارنامه بین المللی برطبق بند(۳) ماده۶۴ معاده انتشار نیابد نسخه ای از آن تقاضا در مکاتبه موضوع ماده۲۰ معاهده ضمیمه خواهدشد.

ماده ۲۶ثالث ـ تصحیح یا اضافه نمودن براعلامیه های موضوع بند۱۷ ماده۴ آئین نامه

ـ۲۶ ثالث – تصحیح یا اضافه نمودن براعلامیه ها
متقاضی می تواند تقاضا را تصحیح نموده یا هراعلامیه مذکور در بند۱۷ماده۴ آئین نامه را از طریق اطلاعیه ای ظرف مهلت۱۶ماه از تاریخ حق تقدم که به دفتر بین المللی تسلیم می شود به تقاضا بیفزاید، مشروط براینکه هراطلاعیه واصله به دفتر بین المللی بعد از انقضاء آن مهلت دریافت شده در آخرین روز آن مهلت تلقی شود با این قید که اطلاعیه مزبور قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی واصل شده باشد.

ـ۲۶ ثالث – رسیدگی به اعلامیه ها
(
الف) هرگاه اداره دریافت کننده یا دفتربین المللی احراز نمایند که هر اعلامیه مذکور در .بند۱۷ماده۴ آئین نامه ، از نظر عبارتی، به نحو مقرر تنظیم نشده یا درمورد اعلامیه اختراع مذکور درشق «۴» بند۱۷ماده۴ آئین نامه ، آن اعلامیه به نحو مقرر امضاء نشده است، اداره دریافت کننده یا دفتربین المللی می توانند برحسب مورد از متقاضی دعوت به عمل آورند که نسبت به تصحیح اعلامیه ظرف مهلت ۱۶ماه از تاریخ حق تقدم اقدام نماید.
(
ب) هرگاه دفتر بین المللی هراعلامیه یا تصحیحی را برطبق بند۱ ماده۲۶ ثالث آئین نامه، پس از انقضاء مهلت مذکور دربند۱ماده۲۶ ثالث دریافت نماید، مراتب را به متقاضی اطلاع داده و برطبق دستورالعمل های اداری عمل خواهدکرد.

ماده ۲۷ـ عدم پرداخت هزینه ها
۱
ـ۲۷ – هزینه ها :
از لحاظ شق (الف) بند(۳) ماده۱۴معاهده عبارت هزینه های مقرر درشق(«۴» بند «۴» ماده۳ معاهده به معنای هزینه ارسال مذکور در ماده۱۴ آئین نامه)، هزینه اصلی به عنوان بخشی از هزینه بین المللی (شق «۱» بند۱ماده۱۵آئین نامه)، هزینه جستجو (ماده۱۶ آئین نامه) و عنداللزوم هزینه پرداخت با تأخیر (بند۲ $ماده۱۶ مکرر آئین نامه) می باشد.
.(
ب) از لحاظ شق (الف) و (ب) بند(۳) ماده۱۴ معاهده « عبارت هزینه های مقرر دربند (۲) .ماده۴معاهده» به معنای هزینه تعیین به عنوان بخشی از هزینه بین المللی (شق «۲» بند۱ .ماده۱۵آئین نامه ) و عنداللزوم هزینه پرداخت با تأخیر (بند۲ماده۱۶ مکرر آئین نامه) می باشد.

ماده ۲۸ـ تذکر نقایص بوسیله دفتربین المللی
۱
ـ ۲۸ – تذکر درباره برخی نقایص
(
الف) اگر بنظر دفتر بین المللی، اظهارنامه بین المللی حاوی هریک از نقایص مذکور در جزء «۱»، «۲»، یا «۵»، شق (الف) بند (۱) ماده۱۴ معاهده باشد، این دفتر توجه اداره دریافت کننده را به نقایص جلب خواهد نمود.
(
ب)اداره دریافت کننده طبق شق (ب) بند (۱) ماده۱۴ معاهده و ماده۲۶ آئین نامه عمل خواهد نمود مگر اینکه با نظر فوق موافق نباشد.

ماده ۲۹ـ اظهارنامه های بین المللی یا تعیین هائی که مسترد تلقی می شوند.

۱ـ ۲۹ – احراز توسط اداره دریافت کننده
(
الف) اگر اداره دریافت کننده برطبق شق (ب) بند (۱) ماده۱۴ معاهده و بند۵ ماده۲۶ آئین نامه (عدم تصحیح برخی نقایص) یا شق (الف) بند(۳) ماده۱۴ معاهده (عدم پرداخت هزینه های مقرر به موجب شق (الف) بند۱ماده۲۷ آئین نامه ) یا بند(۴) ماده۱۴ معاهده (احراز بعدی عدم رعایت الزامات مندرج در شق های «۱» تا «۳» بند(۱) ماده۱۱ معاهده یا شق (د) بند۳ ماده ۱۲ آئین نامه (عدم ارائه ترجمه لازم یا عندالاقتضاء عدم پرداخت هزینه ارائه با تأخیر)، یا جزء «۱» شق (ز) بند۴ ماده۹۲ آئین نامه (عدم ارائه اصل یک سند) اعلام نماید که اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی می گردد، در آن صورت:
«۱»
اداره دریافت کننده (نسخه بایگانی) در صورت عدم ارسال قبلی و هر تصحیح پیشنهادی توسط متقاضی را به دفتربین المللی ارسال خواهد نمود؛
«۲»
اداره دریافت کننده فوراً متقاضی و دفتربین المللی را از اعلامیه فوق مطلع نموده و دفتربین المللی نیز به نوبه خود مراتب را به هر اداره تعیین شده که قبلاً از تعیین خود مطلع شده است، اطلاع خواهد داد؛
«۳»
اداره دریافت کننده، نسخه جستجو را طبق ماده۲۳ آئین نامه ارسال نخواهد نمود یا اگر این نسخه قبلاً ارسال شده باشد اداره مزبور اعلام مذکور را به مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی اطلاع خواهد داد؛
«۴»
دفتربین المللی ملزم نخواهد بود که مراتب وصول نسخه بایگانی را به متقاضی اعلام نماید.
(
ب) اگر اداره دریافت کننده طبق شق (ب) بند(۳) ماده۱۴ معاهده، (عدم پرداخت هزینه تعیین بر طبق شق (ب) بند۱ماده۲۷ آئین نامه) اعلام نماید که تعیین کشور خاصی مسترد تلقی گردیده، اداره دریافت کننده فوراً متقاضی و دفتربین المللی را از اعلام مذکور مطلع خواهد نمود. دفتربین المللی به نوبه خود مراتب را به هر اداره تعیین شده که قبلاً از تعیین خود مطلع شده باشد اطلاع خواهد داد.

۲ـ ۲۹ – حذف شده است.

۳ـ ۲۹ – جلب توجه اداره دریافت کننده به برخی حقایق
اگر دفتر بین المللی یا مرجع جستجوی بین المللی تشخیص دهند که اداره دریافت کننده باید برطبق .بند(۴) ماده۱۴معاهده اعلام تصمیم نماید، توجه اداره دریافت کننده را به حقایق مربوطه جلب خواهند نمود.

۴ـ ۲۹ – اعلام نیت دایربه صدور اعلامیه برطبق بند(۴) ماده۱۴ معاهده
قبل از اینکه اداره دریافت کننده مبادرت به صدور اعلامیه برطبق بند (۴) ماده۱۴ معاهده نماید، متقاضی را از قصد خود برای صدور چنین اعلامیه ای، با ذکر دلایل مربوطه مطلع خواهدنمود. متقاضی می تواند چنانچه با اعلام نظر غیرقطعی اداره دریافت کننده مخالف باشد، دلایل عدم موافقت خود را ظرف مدت یکماه از تاریخ اطلاع تسلیم نماید.

ماده ۳۰ـ مهلت مقرر برطبق بند(۴) ماده۱۴ معاهده
۱
ـ۳۰ – مهلت
مهلت مذکور در بند(۴) ماده۱۴معاهده، چهارماه از تاریخ تسلیم بین المللی خواهد بود.

ماده ۳۱ـ نسخ لازم بر طبق ماده۱۳ معاهده
۱
ـ۳۱ – تقاضا برای نسخ
(
الف) تقاضاها بر طبق بند (۱) ماده ۱۳ معاهده، می تواند مربوط به تمام اظهارنامه های بین المللی، برخی از انواع آنها یا اظهارنامه های بین المللی منفردی باشد که در آن ها اداره ملی، که تقاضا را به عمل می آورد، تعیین شده باشد. تقاضاها برای تمام یا برخی انواع این اظهارنامه های بین المللی بایسـتی همه ساله از طریق اطلاعیه ای از طرف آن اداره خطاب به دفتر بین المللی، قبل از ۳۰ نوامبر سال قبل از آن، تمدید شوند.
(
ب) تقاضاها بر طبق شق (ب) بند (۲) ماده۱۳ معاهده مشروط به پرداخت هزینه تهیه نسخه و پست آن خواهدبود.
۲
ـ۳۱ – تهیه نسخ
تهیه نسخ لازم بر طبق ماده۱۳ معاهده بر عهده دفتر بین المللی خواهدبود.

ماده ۳۲ـ تسری آثار اظهارنامه بین المللی به برخی کشورهای جانشین

۱ـ۳۲ – تقاضا برای تسری اظهارنامه بین المللی به دولت جانشین
(
الف)آثار هر اظهارنامه بین المللی که تاریخ تسلیم بین المللی آن در مهلت تعیین شده در .بند (ب) می باشد، به شرط انجام الزامات مقرر در بـند (ج) توسط متـقاضی، می تـواند به کشور « کشور جانشین» که قلمرو آن قبل از استقلال آن کشور، بخشی از قلمرو یک کشور متعاهد « کشور سلف» بوده، که پس از استقلال دیگر وجود ندارد، تسری پیداکند، مشروط بر اینکه کشور جانشین از طریق تودیع یک اعلامیه استمرار اثر، به مدیرکل، مبنی براینکه معاهده در کشور جانشین اعمال می گردد، بصورت یک کشور متعاهد درآمده باشد.
(
ب) مهلت مقرر در بند (الف) از اولین روز پس از آخرین روز موجودیت کشور سلف آغاز و دوماه پس از تاریخی که اعلامیه مذکور در بند (الف) بوسیله مدیرکل به دولت کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اطلاع داده شود، خاتمه می یابد. با اینحال هرگاه تاریخ استقلال کشور جانشین زودتر از تاریخ اولین روز پس از آخرین روز موجودیت کشور سلف باشد، کشور جانشین می تواند اعلام نماید که مهلت مذکور از تاریخ استقلال آن آغاز می گردد؛ چنین اعلامیه ای همراه با اعلامیه مقرر در بند (الف) فوق صادر شده و تاریخ استقلال را مشخص خواهدنمود.
(
ج) در خصوص هر اظهارنامه بین المللی که تاریخ تسلیم آن در مهلت قابل اعمال در بند .(ب) است، دفتر بین المللی اطلاعیه ای را برای متقاضی ارسال و به او اطلاع خواهدداد که می تواند تقاضائی را برای تسری آثار، با انجام الزامات زیر، ظرف سه ماه از تاریخ اطلاعیه به عمل آورد:
«۱»
تسلیم تقاضا به دفتر بین المللی دایر به تسری آثار؛
«۲»
پرداخت مبلغی به فرانک سوئیس که با مبلغ هزینه تعیین مقرر در شق (الف) بند۲ ماده۱۵ .آئین نامه به دفتر بین المللی از بابت هزینه تسری آثار.
(
د) این ماده درباره فدراسیون روسیه اعمال نخواهدشد.

۲ـ۳۲ – آثار تسری به کشور جانشین
(
الف) هرگاه تقاضای تسری آثار بر طبق بند۱ ماده۳۲ این آئین نامه به عمل آید،
«۱»
کشور جانشین به عنوان کشوری که در اظهارنامه بین المللی تعیین شده تلقی خواهدشد، و
«۲»
مهلت قابل اعمال در مواد ۲۲ یا بند (۱) ماده ۳۹ معاهده، در مورد آن کشور، تا انقضاء حداقل ۳ماه از تاریخ تقاضای تسری، تمدید خواهدشد.
(
ب) هرگاه در مورد کشور جانشینی که ملزم به رعایت فصل دوم معاهده است، تقاضای تسری پس از انقضاء نوزدهمیـن ماه از تاریخ حق تقدم به عمل آمده ولی درخواست زودتر از این تاریخ صورت گرفته باشد و انتخاب بعدی کشور جانشین ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای تسری انجام شده باشد، مهلت قابل اعمال به موجب جزء «۲» شق (الف) فوق حداقل ۳۰ماه پس از تاریخ حق تقدم خواهدبود.
(
ج) کشور جانشین می تواند مهلت هائی که دیرتر از مهلت های مقرر در شق«۲» بند(الف) و بند(ب) منقضی می شوند را تعیین نماید. دفتر بین المللی اطلاعات مربوط به اینگونه مهلت ها را در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.

ماده ۳۳ـ سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی به منظور جستجوی بین المللی

۱ـ۳۳ – سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی، بمنظور جستجوی بین المللی
(
الف) از لحاظ بند (۲) ماده ۱۵ معاهده، سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی، شامل هر چیزی خواهدبود که قبلاً در هر کجا از طریق افشاء کتبی (شامل نقشه ها و سایر ترسیمات) در دسترس عموم قرار داده شده و بتواند بر تصمیم گیری در مورد اینکه آیا اختراع ادعائی جدید است یا جدید نیست و یا شامل گام ابتکاری می باشد یا خیر (مثلاً آشکار یا ناآشکار بودن) کمک نماید، مشروط بر اینکه در اختیار عموم قرار گرفتن آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی انجام شده باشد.
(
ب) در مواردی که هرگونه افشاء کتبی، ارجاع به افشاء شفاهی، استفاده، نمایش یا هر وسیله دیگری داشته باشد که از آن طریق محتویات افشاء کتبی در اختیار عموم قرار گرفته و اینگونه در اختیار عموم قرار دادن، در تاریخی قبل از تسلیم اظهارنامه بین المللی صورت گرفته شده باشد، گزارش جستجوی بین المللی بطور مستقل این مطلب و همچنین تاریخ وقوع آن را منعکس خواهدنمود، مشروط براینکه در اختیار عموم قرار دادن افشاء کتبی، در تاریخی که همان تاریخ تسلیم بین المللی است یا پس از آن صورت گرفته باشد.
(
ج)هر اظهارنامه بین المللی منتشر شده، یا هر اختراعی که تاریخ انتشار آن همان تاریخ و یا دیرتر از تاریخ تسلیم باشد ولکن تاریخ تسلیم آن و یا عندالاقتضاء تاریخ تسلیم حق تقدم ادعائی آن زودتر از تاریخ تسلیم بین المللی اظهارنامه بین المللی که مورد جستجو واقع شده باشد و از لحاظ .بند (۲) ماده ۱۵ معاهده، سابقه اختراع ادعائی را تشکیل دهد، در صورتیکه قبل از تاریخ تسلیم بین المللی منتشر شده باشد، به طور اخص در گزارش جستجوی بین المللی ذکر خواهدشد.

۲ـ۳۳ – زمینه های تحت پوشش در جستجوی بین المللی
(
الف) جستجوی بین المـللی شامل تمام زمـینه های فنی در برگیرنـده مواد مربوط به اختراع بوده و بر مبنای پرونده های جستجوی این زمینه ها انجام خواهدشد.
(
ب) در نتیجه نه تنها سابقه اختراع که در آن اختراع قابل طبقه بندی است، مورد جستجو قرار می گیرد، بلکه جستجو شامل سوابق مشابه صرفنظر از اینکه کجا طبقه بندی شده می گردد.
(
ج) این موضوع که در هر مورد خاص، کدام سوابق اختراع باید شبیه و همانند تلقی شوند، با توجه به آنچه که به نظر می رسد کارکرد اصلی یا موارد استفاده از اختراع باشد، و نه تنها کارکردهای خاص آن اختراع که صراحتاً در اظهارنامه بین المللی به آن اشاره شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
(
د) جستجوی بین المللی تمام موضوعاتی که برای کلیه یا برخی ویژگی های خاص اختراع ادعایی، عموماً به عنوان معادل با موضوع اختراع ادعائی مزبور شناخته می شوند را در برخواهد گرفت، حتی اگر با جزئیات خود اختراع به نحو توصیف شده در اظهارنامه بین المللی متفاوت باشد.

۳ـ۳۳ – جهت گیری جستجوی بین المللی
(
الف) جستجوی بین المللی براساس ادعاها و با توجه مقتضی به توصیف و نقشه ها (در صورت وجود) و با تأکید خاص بر مفهوم نوآوری که ادعاها به آن مربوط می شود انجام خواهدشد.
(
ب)تا آنجا که امکان داشته و معقول باشد، جستجوی بین المللی تمام موضوعی که ادعاها به آن مربوط می شود، یا کل موضوعی که پس از اصلاح قاعدتاً انتظار می رود بـاید به آن مربوط شود را شامل خواهدبود.

ماده ۳۴ـ حداقل اسناد
۱
ـ۳۴ تعریف
(
الف) تعریف مندرج در بند «۱» و «۲» ماده۲ معاهده درباره این ماده قابل اعمال نخواهدبود.
(
ب) اسناد مذکور در بند (۴) ماده ۱۵ معاهده (حداقل اسناد)، شامل موارد زیر خواهدبود:
«۱» «
اسناد ورقه اختراع ملی» به نحو مقرر در شق (ج) این ماده،
«۲»
اظهارنامه های بین المللی منتشره در چهارچوب این معاهده، اظهارنامه های منطقه ای منتشره برای اختراعات و گواهی های مخترعین و همچنین اختراعات منطقه ای و گواهی های مخترعین منطقه ای منتشره،
«۳»
دفتر بین المللی فهرست اولیه موارد منتشره مربوط به مطالب غیر مرتبط با اختراع که مراجع جستجوی بین المللی، در مورد آنها به توافق برسند و تغییرات بعدی آن را انتشار خواهدداد.
(
ج) با رعایت شقوق (د) و (ه) « اسناد ورقه اختراع ملی» به شرح زیر خواهندبود:
«۱»
ورقه های اختراع صادره در و بعد از سال ۱۹۲۰ توسط فرانسه، اداره ثبت اختراع سابق آلمان، ژاپن، اتحاد شوروی سابق، سوئیس (فقط به زبان های فرانسه و آلمانی) انگلستان و ایالات متحده آمریکا،
«۲»
ورقه های اختراع صادره توسط جمهوری فدرال آلمان و فدراسیون روسیه،
«۳»
اظهارنامه های اختراع انتشار یافته در و بعد از سال ۱۹۲۰ در کشورهای مندرج در جزءهای «۱» و «۲» فوق در صورت وجود،
«۴»
گواهینامه های مخترعین صادره به وسیله اتحاد شوروی سابق،
«۵»
گواهینامه های ثبت اختراع اشیاء مصرفی صادره توسط فرانسه و اظهارنامه های گواهی های اختراع اشیاء مصرفی انتشار یافته توسط این دولت،
«۶»
ورقه های اختراع و همچنین آن اظهارنامه های اختراعی که در هر کشور دیگری پس از سال ۱۹۲۰ صادر شده اند و به زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا اسپانیایی هستند و در آن کشورها حق تقدم ادعا نشده است، مشروط براینکه اداره ملی کشور ذینفع، این اسناد را مرتب کرده و آنها را در اختیار هر مرجع جستجوی بین المللی قراردهد.
(
د) هرگاه اظهارنامه ای یک بار مجدداً انتشار یابد نظیر
(FOR EXAMPLE, AN OFFENLEGUNGSSCHRIFT AS AN AUSLEGESCHRIFT)
و به عنوان یک یا بیش از یکبار مجدداً منتشر شود، هیچ مرجع جستجوی بین المللی مکلف نخواهدبود کلیه متون اسناد را نگهداری کند؛ در نتیجه هر یک از مرجع جستجوی بین المللی مجاز نخواهدبود که بیش از یک نسخه نگهداری نماید. بعلاوه، هرگاه اظهارنامه ای به شکل ورقه اختراع یا گواهینامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی (فرانسه) صادر شود، هیچ مرجع جستجوی بین المللی، مکلف نخواهدبود، هم اظهارنامه و هم ورقه اختراع یا گواهی نامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی (فرانسه) را در اسناد خود نگهداری کند. در نتیجه چنین مرجعی مجاز خواهدبود که یا فقط اظهارنامه و یا فقط گواهی ورقه اختراع یا گواهی نامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی (فرانسه) را نگهداری کند.
(
هـ)هر مرجع جستجوی بین المللی که زبان رسمی آن، یا یکی از زبان های رسمی آن، ژاپنی، روسی یا اسپانیایی نباشد، مجاز است آن دسته از اسناد اختراعات ژاپن، فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق و همچنین آن اسنادی که به زبان اسپانیائی هستند و خلاصه آن ها به زبان انگلیسی عموماً در دسترس نیست را، بسته به مورد، در اسناد خود نگهداری ننماید. خلاصه ها به زبان انگلیسی که عموماً پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه در دسترس قرار می گیرند، باید در اسناد اختراعی، که خلاصه به آن مرتبط است، قبل از انقضاء ۶ ماه از تاریخی که عموماً در دسترس قرار می گیرند، گنجانده شوند. در صورتی که خدمات خلاصه کردن به زبان انگلیسی در، زمینه های فنی که در آن ها خلاصه های انگلیسی بصورت عمومی در دسترس قرار می گرفته اند، مختل شود، مجمع برای از سرگیری فوری خدمات در این زمینه ها اقدامات مقتضی را به عمل خواهدآورد.
(
و) از لحاظ این ماده اظهارنامه هائی که فقط برای بررسی عموم در دسترس قرار گرفته، اظهارنامه های منتشره تلقی نمی شوند.

ماده ۳۵ـ مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی

۱ـ ۳۵ – در موردی که تنها یک مرجع جستجوی بین المللی دارای صلاحیت است.
هر اداره دریافت کننده بر طبق مفاد موافقتنامه قابل اعمال در شق (ب) بند (۳) ماده (۱۶) معاهده، به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد، که کدام مرجع جستجوی بین المللی برای جستجو در مورد اظهارنامه بین المللی که به آن اداره تسلیم شده است، دارای صلاحیت است و دفتر بین المللی این اطلاعات را فوراً منتشر خواهدنمود.

۲ـ ۳۵ – در موردی که چند مرجع جستجوی بین المللی دارای صلاحیت باشند:
(
الف) هر اداره دریافت کننده، می تواند بر طبق موافقت نامه قابل اعمال مندرج در شق .(ب) .بند (۳) ماده ۱۶ معاهده، مراجع جستجوی بین المللی متعدد را به ترتیب زیر تعیین نماید:
«۱»
با اعلام اینکه کلیه مراجع مذکور برای جستجو در مورد اظهارنامه بین المللی که به آن اداره تسلیم شده است، دارای صلاحیت هستند و حق انتخاب را به متقاضی محول نماید، یا
«۲»
با اعلام یک یا چند مرجع بعنوان مرجعی که برای جستجو در مورد انواع خاص اظهارنامه هائی که به آن اداره تسلیم شده صلاحیت دارند و اعلام یک یا چند مرجع دیگر که برای جستجو در مورد انواع دیگر اظهارنامه هائی که به آن اداره تسلیم شده اند صلاحیت دارند، مشروط براینکه در مورد آن دسته از اظهارنامه های بین المللی که مراجع جستـجوی بین المللی متـعدد به عنـوان مراجع صـلاحیتدار اعـلام شده اند، حق انتـخاب به متقاضی واگذار شده باشد.
(
ب) هر اداره دریافت کننده که دارای خصوصیات مقرر در بند (الف) این ماده باشد، مراتب تعیین مرجع جستجوی بین المللی را فوراً به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد و دفتر بین المللی نیز فوراً اطلاعات مذکور را منتشر خواهدنمود.

۳ـ ۳۵ – در مواردی که دفتر بین المللی طبق جزء «۳» شق (الف) بند۱ ماده۱۹ آئین نامه اداره دریافت کننده است.
(
الف) هرگاه طبق جزء «۳» شق (الف) بند۱ ماده۱۹ آئین نامه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده تسلیم شود، مرجعی صلاحیت جستجوی بین المللی آن اظهارنامه را خواهدداشت که صلاحیت جستجوی اظهارنامه بین المللی تسلیمی به اداره دریافت کننده ذی صلاح به موجب جزء «۱» یا «۲» شق (الف) بند۱، شق (ب) یا شق (ج) ماده ۱۹ آئین نامه یا شق (۱) بند۲ ماده ۱۹ آئین نامه را داشته باشد.
(
ب) هرگاه دو یا چند مرجع جستجوی بین المللی طبق بند (الف) این ماده صلاحیت داشته باشند حق انتخاب به متقاضی واگذار خواهدشد.
(
ج) بند ۱و۲ ماده ۳۵ آئین نامه در مورد دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده بر طبق جزء «۳» شق (الف) بند۱ ماده ۱۹ آئین نامه قابل اعمال نخواهدبود.

ماده ۳۶ـ الزامات حداقل، برای مراجع جستجوی بین المللی
۱
ـ۳۶ – تعریف الزامات حداقل
حداقل الزامات مندرج در شق (ج) بند۳ ماده ۱۶ معاهده به قرار زیر خواهدبود:
«۱»
اداره ملی یا سازمان بین الدولی باید حداقل دارای ۱۰۰ کارمند تمام وقت باشد که شرایط فنی کافی را برای انجام جستجو داشته باشند؛
«۲»
آن اداره یا سازمان باید حداقل اسناد مندرج در ماده ۳۴ آئین نامه را که به نحو مناسب برای اهداف جستجو روی کاغذ، میکروفیلم مرتب شده یا بر روی رسانه های الکترونیکی ذخیره شده اند را دارا باشد، یا به آن ها دسترسی داشته باشد؛
«۳»
آن سازمان یا اداره باید کارکنانی داشته باشد که بتوانند در زمینه های فنی لازم جستجو را انجام داده و دارای تسهیلات زبانی دست کم برای درک زبان هائی که اسناد حداقل مندرج در ماده ۳۴ این آئین نامه به آن زبان ها نوشته یا ترجمه شده اند، باشند.

ماده ۳۷ـ فقدان عنوان یا عنوان ناقص
۱
ـ۳۷ – فقدان عنوان
اگر اظهارنامه بین المللی فاقد عنوان باشد و اداره دریافت کننده به مرجع جستجوی بین المللی اعلام کرده باشد که از متقاضی دعوت نموده است تا نقص مذکور را تصحیح نماید، مرجع جستجوی بین المللی، نسبت به انجام جستجوی بین المللی اقدام خواهدکرد، مگر و تا زمانیکه مرجع مذکور اطلاعیه ای مبنی بر اینکه اظهارنامه بین المللی مسترد تلقی می گردد را دریافت نماید.
۲
ـ۳۷ – تعیین عنوان
اگر اظهارنامه بین المللی فاقد عنوان باشد و مرجع جستجوی بین المللی از اداره دریافت کننده، اطلاعیه ای را مبنی براینکه از متقاضی دعوت شده تا عنوانی را تسلیم نماید، دریافت ننموده باشد، یا اگر مرجع مذکور تشخیص دهد که عنوان ارائه شده منطبق بر بند۳ ماده۴ آئین نامه نمی باشد، خود عنوانی را معین خواهدنمود. این عنوان به زبانی تعیین خواهدشد که اظهارنامه بین المللی باید به آن زبان انتشار یابد، یا اگر طبق شق (ب) بند۱ ماده ۲۳ آئین نامه ترجمه ای به زبان دیگر ارسال شده و مرجع جستجوی بین المللی نیز با آن موافق باشد، عنوان به زبان ترجمه تعیین خواهدشد.

ماده ۳۸ـ فقدان یا ناقص بودن خلاصه

۱ـ ۳۸ – فقدان خلاصه
اگر اظهارنامه بین المللی حاوی خلاصه نباشد و اداره دریافت کننده به مرجع جستجوی بین المللی اطلاع داده باشد که از متقاضی دعوت نموده است که چنین نقصی را رفع نماید، مرجع جستجوی بین المللی، نسبت به جستجوی بین المللی اقدام خواهدنمود، مگر و تا زمانی که اطلاعیه ای دایر براینکه اظهارنامه مزبور مسترد تلقی شده است را دریافت نماید.

۲ـ ۳۸ – تهیه خلاصه
(
الف) اگر اظهارنامه بین المللی حاوی خلاصه ای نباشد و مرجع جستجوی بین المللی اطلاعیه ای را از اداره دریافت کننده دایر براینکه از متقاضی دعوت شده است که خلاصه ای را ارائه نماید دریافت ننموده باشد یا اگر مرجع مذکور تشخیص دهد که خلاصه منطبق با ماده۸ آئین نـامه نمی باشد، آن اداره رأساً خلاصه ای را تهیه خواهدنمود. چنین خلاصه ای به زبانی تهیه خواهدشد که به آن زبان اظهارنامه بین المللی باید انتشار یابد، یا اگر ترجمه ایی به زبان دیگر بر طبق شق (ب) .بند ۱ ماده۲۳ ارسال شده باشد و مرجع جستجوی بین المللی بخواهد به زبان ترجمه مزبور خواهدبود،
(
ب) متقاضی می تواند ظرف مدت یکماه از تاریخ پست گزارش جستجوی بین المللی، نقطه نظرات را درباره خلاصه تهیه شده بوسیله مرجع جستجوی بین المللی تسلیم نماید. هرگاه آن مرجع خلاصه تهیه شده بوسیله خود را اصلاح نماید، اصلاحیه را به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد.

ماده ۳۹ـ موضوع جزء «۱» شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده
۱
ـ ۳۹ – تعریف
اگر موضوع اظهارنامه بین المللی و تا آنجا که به آن مربوط می شود شامل هر یک از موارد زیر باشد، هیچ مرجع جستجوی بین المللی موظف نخواهدبود نسبت به جستجوی آن اقدام نماید:
«۱»
نظریه های علمی و ریاضی،
«۲»
گونه های مختلف گیاهی یا حیوانی یا فرآینده های اساساً بیولوژیکی برای تولید حیوانات یا گیاهان به غیر از فرآیندهای میکروبیولوژیکی و محصولات این نوع فرآیندها،
«۳»
طرح ها، قواعد یا روش های انجام کسب و کار، انجام عملیات فکری محض یا بازی های مختلف،
«۴»
روش های معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روش های تشخیص طبی،
«۵»
ارائه محض اطلاعات،
«۶»
برنامه های رایانه ای تا حدودی که مرجع جستجوی بین المللی، تجهیزات لازم برای جستجو سابقه قبلی مربوط به این برنامه ها را در اختیار نداشته باشد.

ماده ۴۰ـ عدم رعایت الزام مربوط به وحدت اختراع (جستجوی بین المللی)

۱ـ۴۰ – دعوت به پرداخت
در دعوتنامه مربوط به پرداخت هزینه اضافی مقرر در شق (الف) بند (۳) ماده۱۷ معاهده، دلایل مربوط به عدم رعایت الزام مربوط به وحدت اختراع در اظهارنامه بین المللی ذکر و مبلغی که باید پرداخت گردد، مشخص خواهدشد.

۲ـ۴۰ – هزینه های اضافی
(
الف) مبلغ هزینه های اضافی برای جستجو بر طبق شق (الف) بند (۳) ماده ۱۷ معاهده توسط مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی تعیین خواهدشد.
(
ب)هزینه اضافی برای جستجو بر طبق شق (الف) بند (۳) ماده ۱۷ معاهده مستقیماً به مرجع جستجوی بین المللی پرداخت خواهدشد.
(
ج)هر متقاضی می تواند، هزینه اضافی را علیرغم اینکه به آن معترض است پرداخت نماید، به این معنی که همراه با عمل پرداخت، اظهاریه مستدلی را دایر بر اینکه در اظهارنامه بین المللی، الزام وحدت اختراع رعایت شده، یا مبلغ هزینه اضافی درخواستی بیش از حد زیاد است، را ارائه دهد. اعتراض مذکور بوسیله هیأت سه نفره یا جلسه خاص دیگری از مرجع جستجوی بین المللی یا هر مرجع صلاحیتدار عالیتر، رسیدگی خواهدشد و تا آنجا که اعتراض وارد تشخیص داده شود، دستور استرداد کل یا بخشی از هزینه اضافی پرداختی به متقاضی را صادر خواهدنمود. بنا به تقاضای متقاضی متن اعتراض و تصمیم متخذه در قبال آن، همراه با گزارش جستجوی بین المللی به ادارات تعیین شده اطلاع داده خواهد شد. متقاضی نیز ترجمه ای از آن را به همراه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی طبق ماده۲۲ معاهده تسلیم خواهد نمود.
(
د) هیچکدام از اشخاصی که تصمیم آنان مورد اعتراض قرار گرفته، نباید در هیأت سه نفره، جلسه خاص مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع صلاحیتدار عالی تر مذکور در شق (ج) این ماده عضویت داشته باشند.
(
ه) هرگاه متقاضی طبق شق (ج) این ماده هزینه اضافی را علیرغم اینکه به آن معترض است پرداخت کرده باشد، مرجع جستجوی بین المللی پس از بررسی اولیه توجیهات مربوط به دعوت برای پرداخت هزینه اضافی، می تواند از متقاضی بخواهد که هزینه ای را برای رسیدگی به اعتراض پرداخت (هزینه اعتراض) پرداخت نماید. هزینه اعتراض باید ظرف یک ماه پس از اینکه نتیجه بررسی به متقاضی اطلاع داده شد، پرداخت شود. اگر هزینه اعتراض به نحو فوق پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده تلقی خواهدشد. در صورتی که هیئت سه نفره، جلسه خاص مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع صلاحیتدار عالیتر مذکور در شق (ج) این بند، تشخیص دهد که اعتراض کاملاً وارد است هزینه اعتراض به متقاضی مسترد خواهدشد.

۳ـ۴۰ – مهلت
مهلت مقرر در شق (الف) بند (۳) ماده ۱۷ معاهده، در هر مورد طبق شرایط و مقتضیات آن مورد، توسط مرجع جستجوی بین المللی تعیین خواهدشد؛
برحسب اینکه نشانی متقاضی در همان کشور یا کشوری متفاوت از محل استقرار مرجع جستجوی بین المللی باشد، مهلت مذکور به ترتیب کمتر از ۱۵ تا ۳۰ روز و بیش از ۴۵ روز از تاریخ دعوت نخواهدبود.

ماده ۴۱ـ جستجوی قبلی به غیر از جستجوی بین المللی
۱
ـ۴۱ – تعهد با استفاده از نتایج؛ استرداد هزینه
اگر در تقاضا به شکل مقرر در بند۱۱ ماده۴ آئین نامه به یک جستجو از نوع جستجوی بین المللی انجام شده بر طبق شرایط مقرر در بند (۵) ماده ۱۵ معاهده یا جستجوئی غیر از جستجوی بین المللی یا جستجوی از نوع جستجوی بین المللی اشاره شده باشد، مرجع جستجوی بین المللی، حتی الامکان از نتایج آن جستجو در تهیه گزارش جستجوی بین المللی، درباره اظهارنامه بین المللی استفاده خواهدنمود. اگر کل یا بخشی از گزارش جستجوی بین المللی براساس گزارش مذکور تهیه شده باشد، مرجع جستجوی بین المللی در حدود و شرایط مقرر در موافقت نامه مذکور در شق (ب) .بند (۳) ماده ۱۶ معاهده، یا مکاتبات خطاب به دفتر بین المللی و منتشر شده در روزنامه رسمی توسط آن دفتر، هزینه جستجو را مسترد خواهدنمود.

ماده ۴۲ـ مهلت جستجوی بین المللی
۱
ـ۴۲ – مهلت جستجوی بین المللی
مهلت تهیه گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مندرج در شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده، سه ماه از تاریخ دریافت نسخه جستجو توسط مرجع جستجوی بین المللی، یا ۹ ماه از تاریخ حق تقدم هر کدام که دیرتر منقضی شود، خواهدبود.

ماده ۴۳ـ گزارش جستجوی بین المللی

۱ـ۴۳ – مشخصات
در گزارش جستجوی بین المللی، مرجع جستجوی بین المللی تهیه کننده گزارش مذکور با ذکر نام آن مرجع و همچنین اظهارنامه بین المللی با ذکر شماره اظهارنامه بین المللی، نام متقاضی و تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی مشخص خواهدشد.

۲ـ۴۳ – تاریخ ها
گزارش جستجوی بین المللی دارای تاریخ بوده و همچنین تاریخ خاتمه واقعی جستجوی بین المللی را منعکس خواهدنمود. این گزارش همچنین تاریخ تسلیم هر اظهارنامه قبلی که حق تقدم آن ادعا شده و اگر حق تقدم بیش از یک اظهارنامه قبلی ادعا شده باشد، تاریخ تسلیم مقدم ترین آنها را منعکس خواهدکرد.

۳ـ۴۳ – طبقه بندی
(
الف) گزارش جستجوی بین المللی حاوی طبقه بندی موضوع اختراع، حداقل بر طبق طبقه بندی بین المللی اختراعات خواهدبود.
(
ب) این طبقه بندی توسط مرجع جستجوی بین المللی اعمال خواهدشد.

۴ـ۴۳ – زبان
هر گزارش جستجوی بین المللی و هر نوع اعلامیه صادره بر طبق شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده به زبانی خواهدبود که اظهارنامه بین المللی مربوط به آن باید به آن زبان انتشار یابد، یا اگر ترجمه ای به زبان دیگر طبق شق (ب) بند (۱) ماده ۲۳ آئین نامه ارسال شده باشد، در صورت موافقت مرجع جستجوی بین المللی، به زبان ترجمه مذکور.

۵ ـ۴۳ – نقل قول ها
(
الف) گزارش جستجوی بین المللی حاوی نقل و قول هائی از اسناد خواهدبود که مرتبط تشخیص داده شده باشند.
(
ب) روش شناسایی هر سندی که نقل شده در دستورالعمل های اداری تعیین خواهدشد.
(
ج) نقل قول هایی که ذکر آنها اهمیت خاصی دارند به نحو ویژه ای مشخص خواهندشد.
(
د) نقل قول هایی که به همه ادعا مرتبط نیستند، در ارتباط با ادعا یا ادعاهایی کـه به آنها مربوط می شوند، ذکر خواهندشد.
(
ه) اگر تنها بخشهای خاصی از اسناد نقل شده، دارای اهمیت باشند یا اختصاصاً دارای اهمیت باشند، آنها مشخص خواهندشد. مثلاً از طریق ذکر صفحه، ستون یا سطرهائی که متن در آن آمده است. اگر کل سند مهم باشد ولی برخی از عبارات از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند، این عبارات مشخص خواهندشد. مگر اینکه اینکار عملی نباشد.

۶ ـ۴۳ – زمینه های مورد جستجو
(
الف) گزارش جستجوی بین المللی مشخصات طبقات زمینه های مورد جستجو را در فهرستی منعکس خواهدنمود. اگر مشخصات مذکور براساس طبقه بندی از غیرطبقه بندی بین المللی اختراعات باشند، مرجع جستجوی بین المللی، طبقه بندی مورد استفاده را منتشر خواهدکرد.
(
ب) اگر جستجوی بین المللی، به گواهی ثبت اختراعات، گواهی نامه های مخترعین، گواهینامه های اختراع اشیاء مصرفی، گواهینامه های مدل های اشیاء مصرفی، ورقه اختراع تکمیلی یا گواهینامه های تکمیل اختراع مخترعین، گواهینامه های تکمیل اشیاء مصرفی یا اظهارنامه های انتشار یافته برای هر نوع از انواع حمایت، کشورها، مهلت ها یا زبان هائی که در حداقل اسناد تعیین شده به نحو مذکور در ماده (۳۴) آئین نامه ذکر نشده اند، تسری یابد، گزارش جستجوی بین المللی، در صورت عملی بودن، نوع اسناد، کشورها، مهلت ها و زبان هائی که جستجو به آنها تسری یافته را منعکس خواهدنمود. از لحاظ این شق بند «۲» ماده ۲ معاهده قابل اعمال نخواهدبود.
(
ج) اگر جستجوی بین المللی براساس پایگاه الکترونیکی بوده و یا به هر نوع پایگاه داده های الکترونیکی تسری داده شود، گزارش جستجوی بین المللی می تواند نام آن پایگاه داده ها را ذکر نماید و برای مواردی که برای دیگران مفید تشخیص داده شود و عملی باشد شرایطی که جستجو تحت آن به عمل آمده را منعکس خواهدنمود.

۷ـ۴۳ – ملاحظات مربوط به وحدت اختراع
اگر متقاضی هزینه اضافی برای جستجوی بین المللی را پرداخت کرده باشد این مطلب در گزارش جستجوی بین المللی ذکر خواهدشد. به علاوه، هرگاه جستجوی بین المللی فقط در مورد اختراع اصلی انجام شده باشد یا در مورد کلیه اختراعات انجام نشده باشد (شق (الف) بند (۳) ماده۱۷ معاهده)، گزارش جستجوی بین المللی مشخص خواهدنمود که چه بخش هائی از اظهارنامه بین المللی جستجو شده و چه بخش هائی مورد جستجو قرار نگرفته اند.

۸ ـ۴۳ – شخص مجاز
در گزارش جستجوی بین المللی نام شخص مسئول گزارش در مرجع جستجوی بین المللی ذکر خواهدشد.

۹ـ۴۳ – موضوع اضافی
گزارش جستجوی بین المللی، هیچ مطلبی جزء موارد مشخص شده در شق (ب) و شق (ج) بند۱ .ماده ۳۳ و بند۱ تا بند ۳ ماده ۴۳ و بند ۵ تا بند ۸ ماده ۴۳ و بند ۲ ماده۴۴ آئین نامه و مطالب مندرج در شق (ب) بند (۲)ماده ۱۷ معاهده نخواهدبود با این قید که دستورالعمل های اداری می توانند درج هر مطلب اضافی دیگر مشخص شده در دستورالعمل های اداری را در گزارش جستجوی بین المللی اجازه دهند. گزارش جستجوی بین المللی حاوی ابزار عقیده، استدلال و دلایل یا توضیحات نخواهدبود و دستورالعمل های اداری نیز درج این موارد را اجازه نخواهدداد.

۱۰ـ۴۳ – فرم
الزامات مربوط به شکل و ضمایم در مورد فرم گزارش جستجوی بین المللی در دستورالعمل های اداری تعیین خواهندشد.

ماده ۴۴ـ ارسال گزارش جستجوی بین المللی و غیره
۱
ـ۴۴ – نسخه های گزارش یا اعلامیه
مرجع جستجوی بین المللی، هم زمان نسخه ای از گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مقرر در شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده را به دفتر بین المللی و نسخه ای از ان را برای متقاضی ارسال خواهدنمود.
۲
ـ۴۴ – عنوان یا خلاصه
گزارش جستجوی بین المللی یا اعلام خواهدنمود که عنوان و خلاصه، به نحو ارسالی توسط متقاضی، مورد تأیید مرجع جستجوی بین المللی است، یا متن عنوان و/یا خلاصه ای که مرجع جستجوی بین المللی طبق مواد ۳۷و ۳۸ آئین نامه تهیه نموده همراه گزارش مذکور است.
۳
ـ۴۴ – نسخه های اسناد نقل شده
(
الف) تقاضای مذکور در بند (۳) ماده ۲۰ معاهده می تواند در هر زمان طی هفت سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی که گزارش جستجوی بین المللی به آن مربوط می شود تسلیم گردد.
(
ب) مرجع جستجوی بین المللی می تواند درخواست نماید که طرفی که (متقاضی یا اداره تعیین شده) تقاضا را تسلیم نموده، هزینه تهیه نسخ و پست آنها را به آن مرجع پرداخت کند. مبلغ هزینه مربوط به تهیه نسخه ها بر طبق موافقت نامه های موضوع شق (ب) بند (۳) ماده ۱۶ معاهده منعقده میان مراجع جستجوی بین المللی و دفتر بین المللی، تعیین خواهدشد.
(
ج) حذف شده است.
(
د) هر مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی می تواند وظایف مذکور در شقوق (الف) و (ب) فوق را از طریق کارگزار دیگری که در قبال این مرجع مسئولیت دارد انجام دهد.

ماده ۴۵ـ ترجمه گزارش جستجوی بین المللی
۱
ـ ۴۵ – زبان ها
هرگاه گزارش های جستجوی بین المللی و اعلامیه های مندرج در شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده، به زبان انگلیسی تهیه نشده باشند، به این زبان ترجمه خواهندشد.

ماده ۴۶ـ اصلاح ادعاها نزد دفتر بین المللی

۱ـ۴۶ – مهلت
مهلت مذکور در ماده ۱۹ معاهده دو ماه از تاریخ ارسال گزارش جستجوی بین المللی به دفتر بین المللی و متقاضی توسط مرجع جستجوی بین المللی یا ۱۶ماه از تاریخ حق تقدم، هر کدام که دیرتر منقضی شود، خواهدبود، با این قید که هرگونه اصلاح بر طبق ماده۱۹ معاهده را که دفتر بین المللی پس از انقضاء مهلت قابل اعمال و قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی وصول کرده باشد، چنین تلقی شود که اصلاحات مذکور در آخرین روز مهلت توسط آن دفتر دریافت شده اند.

۲ـ۴۶ – محل تسلیم
اصلاحات موضوع ماده ۱۹ معاهده مستقیماً تسلیم دفتر بین المللی خواهندشد.

۳ـ۴۶ – زبان اصلاحات
اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی غیر از زبانی که به آن زبان انتشار یافته تسلیم شود، هرگونه اصلاح بر طبق ماده ۱۹ معاهده نیز به زبان انتشار خواهدبود.

۴ـ۴۶ – اظهاریه
(
الف) اظهاریه مذکور در بند (۱) ماده ۱۹ معاهده به زبانی خواهد بودکه به آن زبان اظهارنامه بین المللی انتشار یافته است و اگر به زبان انگلیسی بوده و یا به آن زبان ترجمه شده باشد از ۵۰۰ کلمه تجاوز نخواهدنمود. اظهاریه با یک عنوان و ترجیحاً با استفاده از کلمات « اظهاریه موضوع بند (۱) ماده ۱۹ « معاهده» یا معادل آنها به زبان اظهاریه مشخص خواهدشد.
(
ب) اظهاریه شامل هیچ نوع مطالب موهنی درباره گزارش جستجوی بین المللی و یا مناسبت داشتن نقل و قول های آمده در گزارش نخواهدبود. ارجاع به نقل و قول های مرتبط به یک ادعای خاص مندرج در گزاش جستجوی بین المللی، فقط در ارتباط با یک اصلاح مربوط به آن ادعا امکان پذیر می باشد.

۵ ـ۴۶ – شکل اصلاحات
از متقاضی خواسته خواهدشد که یک ورقه جایگزین را برای هر ورقه ادعا بواسطه یک اصلاح یا اصلاحات بر طبق ماده ۱۹ معاهده که متفاوت با ورقه اصلی تسلیمی باشد ارائه نماید. در نامه همراه با اوراق جایگزین، توجه نسبت به تفاوت های میان اوراق جایگزین و اوراق اولیه جلب خواهدشد. تا آنجا که هر اصلاح منجر به ابطال کل ورقه گردد، اصلاحیه مزبور از طریق یک نامه اعلام خواهدشد.

ماده ۴۷ـ مکاتبه با ادارات تعیین شده

۱ـ۴۷ – آئین کار
(
الف) مکاتبه مذکور در ماده ۲۰ معاهده، توسط دفتر بین المللی صورت خواهدگرفت.
.(
الف مکرر) دفتر بین المللی در زمان مکاتبه مقرر در ماده۲۰ معاهده، مراتب دریافت و تاریخ دریـافت نسخه بایـگانی و مراتب دریافت و تاریخ دریافت هرگـونه سند مقـدم را به اطلاع هر اداره تعیین شده خواهد رسانید. این اطلاعیه به هر اداره تعیین شده ای که مکاتبه مقرر در ماده ۲۰ معاهده را اسقاط نموده باشد نیز ارسال خواهدشد، مگر اینکه آن اداره تعیین شده، اطلاعیه مربوط به تعیین خود را نیز اسقاط نموده باشد.
.(
الف ثالث) اطلاعیه موضوع شق (الف مکرر)، شامل هر اعلامیه مذکور در شق «۱» تا «۴» بند ۱۷ .ماده ۴ آئین نامه و هرگونه تصحیح به آن بر طبق بند ۱ ماده ۲۶ ثالث آئین نامه ، که قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند۱ ماده ۲۶ ثالث به دفتر بین المللی واصل شده باشد، خواهدبود، مشروط بر اینکه اداره تعیین شده به اطلاع دفتر بین المللی رسانده باشد که قانون ملی قابل اعمال، ارائه اسناد یا شواهد راجع به موضوعی که اعلامیه مربوط به آن است را الزامی نموده است.
(
ب) این مکاتبه فوراً پس از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی و به هر حال تا آخر نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم، انجام خواهدشد. هر اصلاحیه واصل به دفتر بین المللی ظرف مهلت مقرر در بند ۱ ماده ۴۶ آئین نامه که در مکاتبه ذکر نشده باشد، فوراً توسط دفتر بین المللی به ادارات تعییـن شده ارسال خواهـدشد و ادارات مذکور مـراتب را به متقاضی اطلاع خواهندداد.
(
ج) دفتر بین المللی، اطلاعیه ای حاوی ادارات تعیین شده که با آن ها مکاتبه انجام شده و تاریخ این مکاتبه را برای متقاضی ارسال خواهدنمود. این اطلاعیه در همان روزی که مکاتبه انجام می شود ارسال خواهدشد. هر اداره تعیین شده مجزای از مکاتبه از ارسال و تاریخ پست نمودن اطلاعیه مطلع خواهدشد اطلاعیه توسط کلیه ادارات تعیین شده به عنوان دلیل قاطع انجام مکاتبه در تاریخ مشخص شده در اطلاعیه قبول خواهدشد.
(
د) هر اداره تعیین شده، در صورتیکه لازم باشد، گزارش های جستجوی بین المللی و اعلامیه های مذکور در شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده و همچنین ترجمه مذکور در بند ۱ .ماده ۴۵ آئین نامه را دریافت خواهدنمود.
(
ه)هرگاه هر اداره تعیین شده، الزام مقرر در ماده ۲۰ معاهده را اسقاط نموده باشد، نسخ اسناد که در صورت عدم اسقاط الزام مزبور، می بایست به آن اداره ارسال می گردید، بنا به درخواست آن اداره یا متقاضی، در تاریخ ارسال اطلاعیه مذکور در شق (ج) فوق، برای متقاضی فرستاده خواهندشد.

۲ـ۴۷ – نسخه ها
(
الف) نسخه های لازم برای انجام مکاتبه توسط دفتر بین المللی تهیه خواهندشد.
(
ب) این نسخه ها بر روی اوراق به قطع ۴A خواهدبود.
(
ج) نسخه های جزوه مقرر در ماده ۴۸ آئین نامه می تواند، برای اهداف مکاتبه مربوط به اظهارنامه بین المللی موضوع ماده ۲۰ معاهده، مورد استفاده قرارگیرند، مگر در حدی که اداره تعیین شده، خلاف آن را به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد.

۳ـ۴۷ – زبان ها
(
الف) اظهارنامه بین المللی ارسالی بر طبق ماده۲۰ معاهده به زبانی خواهدبود که انتشار یافته است.
(
ب) هرگاه زبانی که اظهارنامه بین المللی با آن زبان انتشار یافته، با زبانی که با آن زبان، اظهارنامه تسلیم شده، متفاوت باشد، دفتر بین المللی، برحسب تقاضای آن اداره تعیین شده، نسخه ای از آن اظهارنامه را به زبانی که با آن زبان تسلیم شده، به اداره مزبور ارائه خواهدنمود.

۴ـ۴۷ – درخواست صریح بر طبق بند (۲) ماده ۲۳ معاهده
هرگاه قبل از اینکه مکاتبات مقرر در ماده ۲۰ معاهده انجام شود، متقاضی طبق بند (۲) ماده ۲۳ معاهده، درخواست صریحی را به یک اداره تعیین شده تسلیم نموده باشد، دفتر بین المللی بنا به تقاضای متقاضی یا اداره تعیین شده فوراً مکاتبه مزبور را با آن اداره به عمل خواهدآورد.

ماده ۴۸ـ انتشار بین المللی

۱ـ ۴۸ – شکل
(
الف) اظهارنامه بین المللی به صورت یک جزوه منتشر خواهدشد.
(
ب)مشخصات مربوط به شکل جزوه و روش تکثیر، تابع دستورالعمل های اداری خواهدبود.

۲ـ ۴۸ – محتویات
(
الف)جزوه حاوی موارد زیر خواهدبود:
«۱»
یک صفحه روی استاندارد،
«۲»
توصیف،
«۳»
ادعاها،
«۴»
نقشه ها در صورت وجود،
«۵»
با رعایت شق (ز) بند ۲ این ماده گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مذکور در شق (الف) .بند ۲ $ماده ۱۷ معاهده. به هر حال لازم نیست انتشار گزارش جستجوی بین المللی در جزوه، که شامل بخشی از گزارش جستجوی بین المللی است فقط راجع به موضوع مذکور در ماده۴۳ .آئین نامه باشد که قبلاً در صفحه روی جزوه آمده است،
«۶»
هرگونه اظهاریه تسلیمی بر طبق بند (۱) ماده ۱۹ معاهده، مگراینکه دفتر بین المللی احراز نماید که اظهاریه با مقررات بند ۴ ماده ۴۶ آئین نامه انطباق ندارد،
«۷»
هرگونه تقاضا برای رفع اشتباه مذکور در سومین جمله شق (و) بند۱ ماده ۹۱ آئین نامه ،
«۸»
داده های مرتبط ارائه شده از هر مطلب، در ارتباط با ماده بیولوژیکی تودیع شده بر طبق .ماده ۱۳ مکرر آئین نامه ، مجزای از توصیف، همراه با ذکر تاریخی که در آن تاریخ دفتر بین المللی چنین مطالبی را دریافت کرده است،
«۹»
هرگونه اطلاعات مربوط به ادعای حق تقدم که تشخیص داده شده باشد مطابق شق (ب) بند ۲ .ماده ۲۶ مکرر آئین نامه به عمل نیامده و انتشار آن بر طبق شق (ج) بند۲ ماده ۲۶ مکرر آئین نامه تقاضا شده باشد،
.«۱۰»
هر اعلامیه مذکور در شق «۵» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه و هر تصحیح مربوط به آن طبق بند ۱ .ماده ۲۶ ثالث آئین نامه ، که توسط دفتر بین المللی، قبل از انقضای مهلت مقرر در بند۱ ماده ۲۶ ثالث دریافت شده باشد.
(
ب) با رعایت شق (ج) این بند در صفحه رو موارد زیر درج خواهدشد:
«۱»
داده های مقتبس از ورقه تقاضا و داده های دیگری که بوسیله دستورالعمل های اداری مقرر شده است،
«۲»
شکل یا اشکال، در صورتی که اظهارنامه بین المللی حاوی نقشه ها باشد، مگر اینکه شق (ب) بند۲ .ماده ۸ آئین نامه مورد داشته باشد،
«۳»
خلاصه؛ اگر خلاصه هم به زبان انگلیسی و هم به زبان دیگری باشد، متن انگلیسی اول آورده خواهدشد،
«۴»
ذکر این مطلب که تقاضا حاوی هر اعلامیه مذکور در بند ۱۷ ماده۴ آئین نامه می باشد که دفتر بین المللی قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند ۱ ماده ۲۶ ثالث آئین نامه آن را دریافت کرده است.
(
ج) هرگاه اعلامیه ای بر طبق شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده صادر شده باشد صفحه اول رو به طرز مشخصی باین مطلب اشاره خواهدنمود و نیازی به ذکر نقشه یا خلاصه نخواهدبود.
(
د)شکل یا اشکال مذکور در جزء «۲» شق (ب) این بند بر طبق بند۲ ماده۸ آئین نامه انتخاب خواهندشد. تکثیر این شکل یا اشکال بر صفحه رو می تواند به شکل کوچک شده صورت پذیرد.
(
ه)اگر در صفحه رو فضای کافی برای درج کل خلاصه موضوع جزء «۳» شق (ب) این بند وجود نداشته باشد، خلاصه مذکور در ظهر صفحه رو درج خواهدشد. این امر در مورد ترجمه خلاصه نیز در صورتی که این ترجمه لازم باشد طبق شق (ج) بند۳ ماده ۴۸ آئین نامه انتشار یابد مصداق خواهدداشت.
(
و) اگر ادعاها بر طبق ماده ۱۹ معاهده اصلاح شده باشند، انتشار به دو صورت زیر می تواند تحقق یاید: انتشار متن کامل ادعاها، هم به صورت تسلیم شده و هم بصورت اصلاح شده، یا انتشار متن کامل ادعاها به صورت تسلیمی و مشخص نمودن اصلاحات. هرگونه اظهاریه مذکور در بند (۱) ماده ۱۹ معاهده نیز در انتشار درج خواهدشد، مگر اینکه دفتر بین المللی احراز نماید که اظهاریه منطبق بر مقررات بند ۴ ماده ۴۶ آئین نامه نمی باشد. تاریخ وصول ادعاهای اصلاح شده بوسیله دفتر بین المللی مشخص خواهدشد.
(
ز) اگر در زمان تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی، هنوز گزارش جستجوی بین المللی در دسترس نباشد (مثلاً به علت انتشار بر حسب تقاضای متقاضی به نحو مقرر در شق .(ب) بند (۲) ماده۲۱ و جزء «۱» شق (ج) بند (۳) ماده ۶۴ معاهده جزوه بجای گزارش جستجوی بین المللی، حاوی این مطلب خواهدبود که گزارش مزبور در دسترس نبوده و یا جزوه مجدداً انتشار خواهدیافت که در آنصورت (حاوی گزارش جستجوی بین المللی خواهدبود) یا گزارش جستجوی بین المللی (زمانی که در دسترس قرار گیرد) به صورت جداگانه انتشار خواهدیافت.
(
ح) اگر در زمان تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی مهلت، اصلاح ادعاها بر طبق .ماده۱۹ معاهده منقضی نشده باشد، در جزوه باین موضوع اشاره خواهدشد و ذکر خواهدگردید که اگر ادعاها بر طبق ماده۱۹ معاهده اصلاح شوند در آنصورت فوراً اصلاحیه ها یا جزوه (حاوی ادعاهای اصلاح شده) مجدداً منتشر خواهدشد، یا اینکه اظهاریه ای که منعکس کننده تمام اصلاحیه ها باشد، انتشار خواهدیافت. در مورد اخیر لااقل صفحه رو و ادعاها مجدداً منتشر خواهند شد و اگر اظهاریه ای بر طبق بند (۱) ماده ۱۹ معاهده تسلیم شده باشد، آن اظهاریه نیز منتشر خواهد شد، مگر اینکه دفتر بین المللی احراز نماید که اظهاریه با مقررات بند ۴ ماده ۴۶ آئین نامه انطباق ندارد.
(
ط) دستورالعمل های اداری، مواردی که در آنها گزینه های مختلف مذکور در شق (ز) و .(ح) مصداق داشته باشد را مشخص خواهد کرد. این تشخیص به میزان و پیچیدگی اصلاحات و یا تعداد اظهارنامه بین المللی و عوامل هزینه بستگی خواهد داشت.

۳ـ۴۸ – زبان های انتشار
(
الف)اگر اظهارنامه بین المللی به زبان چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، روسی یا اسپانیائی (زبان های انتشار) تسلیم شده باشد، آن اظهارنامه به زبانی که با آن تسلیم شده منتشر خواهد شد.
.(
الف ـ مکرر) اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی تسلیم شده باشد که جزء زبان های انتشار نیست و ترجمه ای نیز به یکی از زبان های انتشار بر طبق بند ۳ ماده ۱۲ آئین نامه ارائه شده باشد، اظهارنامه به زبان آن ترجمه منتشر خواهد شد.
(
ب)اگر اظهارنامه بین المللی به زبان تسلیم شده باشد که زبان انتشار نیست و هیچ ترجمه ای از آن به زبان انتشار طبق شق (الف) بند ۳ ماده ۱۲ آئین نامه لازم نباشد، اظهارنامه با ترجمه انگلیسی انتشار خواهد یافت. این ترجمه با مسئولیت مرجع، جستجوی بین المللی تهیه خواهد شد که موظف خواهد بود آن را به نحوی به موقع آماده کند تا انتشار بین المللی در تاریخ مقرر را امکان پذیر سازد یا هرگاه شق (ب) بند (۳) ماده ۶۴ معاهده مصداق داشته باشد، ترجمه به نحوی به موقع آماده شود، که انجام مکاتبه موضوع ماده ۲۰ معاهده، قبل از نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم را میسر سازد. علیرغم شق (الف) بند ۱ ماده ۱۶ آئین نامه مرجع جستجوی بین المللی می تواند هزینه ای را برای ترجمه از متقاضی مطالبه نماید.
مرجع جستجوی بین المللی، فرصتی را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد، تا در مورد متن پیش نویس ترجمه، اظهارنظر نماید. مرجع جستجوی بین المللی مهلت معقولی را برحسب شرایط و اوضاع و احوال مورد، برای این اظهارنظرها تعیین خواهد نمود. اگر قبل از ارسال ترجمه، زمانی برای لحاظ کردن نظرات متقاضی وجود نداشته باشد، یا اگر اختلاف عقیده ای بین متقاضی و مرجع جستجوی بین المللی درباره صحت ترجمه وجود داشته باشد، متقاضی می تواند نسخه ای از نظرات خود، یا موارد لاینحل را به دفتر بین المللی و هر اداره تعیین شده که ترجمه برای آن فرستاده شده، ارسال نماید. دفتر بین المللی بخش های مرتبط با اظهارنظرها را همراه با ترجمه انجام شده توسط مرجع جستجوی بین المللی یا متعاقب انتشار ترجمه مزبور انتشار خواهد داد.
(
ج) اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی غیر از زبان انگلیسی منتشر شده باشد، در آن صورت، گزارش جستجوی بین المللی، تا آنجا که بر طبق جزء «۵» شق (الف) بند ۲ ماده ۴۸ آئین نامه منتشر شده باشد، یا اعلامیه مذکور در شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده، عنوان اختراع، خلاصه و هر متن مربوط به شکل یا اشکال همراه با خلاصه، هم به آن زبان و هم به زبان انگلیسی انتشار خواهد یافت. ترجمه ها با مسئولیت دفتر بین المللی تهیه خواهند شد.

۴ـ ۴۸ – انتشار زودتر بنا بر تقاضای متقاضی
(
الف) هرگاه متقاضی تقاضای انتشار بر طبق شق (ب) بند (۲) ماده ۲۱ و جزء «۱» شق .(ج) بند (۳) ماده ۶۴ معاهده را نموده باشد و گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مذکور در شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده، هنوز برای انتشار به همراه اظهارنامه بین المللی، در دسترس نباشد، دفتر بین المللی یک هزینه خاص را برای انتشار وصول خواهد نمود که مبلغ آن در دستورالعمل های اداری معین خواهد شد.
(
ب)انتشار به موجب شق (ب) بند (۲) ماده ۲۱ و جزء «۱» شق (ج) بند (۳) ماده ۶۴ معاهده، به وسیله دفتر بین المللی، فوراً پس از این که متقاضی آن را خواستار شده باشد و در موردی که هزینه خاص بر طبق شق (الف) فوق مصداق داشته باشد، پس از دریافت آن هزینه صورت خواهد گرفت.

۵ ـ ۴۸ – اطلاعیه درباره انتشار ملی
هرگاه انتشار اظهارنامه بین المللی به وسیله دفتر بین المللی بر طبق جزء «۲» شق (ج) بند (۳) .ماده ۶۴ معاهده باشد، اداره ملی مربوطه، فوراً پس از به مرحله اجراء در آوردن انتشار ملی مذکور در جزء فوق الذکر، دفتر بین المللی را از این انتشار ملی مطلع خواهد نمود.

۶ ـ ۴۸ – اعلام برخی مطالب
(
الف)اگر اطلاعیه مقرر در جزء «۲» شق (الف) بند ۱ ماده ۲۹ آئین نامه دیرتر از زمانی به دفتر بین المللی واصل شود که بتواند از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی، جلوگیری نماید، دفتر بین المللی فوراً طی اطلاعیه ای در روزنامه رسمی چکیده اطلاعیه مزبور را انتشار خواهد داد.
(
ب) [حذف شده است.]
(
ج) اگر پس از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی، اظهارنامه بین المللی، تعیین هر کشور تعیین شده، یا ادعای حق تقدم بر طبق مده ۹۰ مکرر آئین نامه، مسترد شود، اعلامیه استرداد در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

ماده ۴۹ ـ رونوشت، ترجمه و هزینه موضوع ماده ۲۲ معاهده

۱ـ۴۹ – اطلاعیه
(
الف) هر کشور متعاهدی که بر طبق ماده ۲۲ معاهده خواستار ارائه یک ترجمه یا پرداخت یک هزینه ملی یا هر دو باشد، دفتر بین المللی را از موارد زیر مطلع خواهد نمود:
«۱»
زبان هائی که از آن زبان ها و زبانی که به آن زبان باید ترجمه صورت پذیرد،
«۲»
مبلغ هزینه ملی.
.(
الف ـ مکرر) هر کشور متعاهدی که ارائه نسخه ای از اظهارنامه بین المللی به نحو مقرر در .ماده ۲۲ معاهده را توسط متقاضی خواستار نباشد (حتی اگر ارسال نسخه اظهارنامه بین المللی به وسیله دفتر بین المللی بر طبق ماده ۴۷ آئین نامه تا انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۲ معاهده محقق نشده باشد)، مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
.(
الف ـ ثالث) هر کشور متعاهدی که کشور تعیین شده باشد و بر طبق بند (۲) ماده۲۴ معاهده اثر مقرر در بند (۳) ماده۱۱ معاهده را حتی اگر متقاضی نسخه ای از اظهارنامه بین المللی را تا قبل از انقضاء مهلت موضوع ماده ۲۲ معاهده ارائه ننموده باشد، حفظ نماید، مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
(
ب) هر اطلاعیه ای که طبق شق های (الف) (الف ـ مکرر) یا (الف ـ ثالث) توسط دفتر بین المللی دریافت شود، فوراً توسط دفتر بین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
ج) اگر الزامات موضوع شق (الف) فوق متعاقباً تغییر نماید، این تغییرات به وسیله کشور متعاهد به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهد شد و آن دفتر فوراً اطلاعیه را در روزنامه رسمی انتشار خواهد داد. اگر تغییر به این معنا باشد که ترجمه باید به زبانی انجام شود که قبل از تغییر لازم نبود، این تغییر فقط درخصوص اظهارنامه بین المللی که دیرتر از دو ماه پس از انتشار اطلاعیه در روزنامه رسمی تسلیم شده اند، مؤثر خواهد بود. در غیر این صورت تاریخ مؤثر هر تغییر توسط کشور متعاهد تعیین خواهد شد.

۲ـ ۴۹ – زبان ها
زبانی که به آن زبان ممکن است ترجمه خواسته شود، باید یک زبان رسمی اداره تعیین شده باشد. اگر تعداد این نوع زبان ها متعدد باشد و اگر اظهارنامه بین المللی به یکی از آن زبان ها باشد، هیچ ترجمه ای خواسته نخواهد شد. اگر تعداد زبانهای رسمی متعدد باشد و یک ترجمه باید ارائه شود، متقاضی می تواند هر کدام از آن زبان ها را انتخاب نماید. علیرغم مقررات فوق مذکور در این بند، اگر زبانهای رسمی متعدد باشند، ولی قانون ملی استفاده از یکی از این زبان ها را برای خارجیان مقرر داشته باشد، ترجمه ای به آن زبان می تواند خواسته شود.

۳ـ ۴۹ – اظهاریه ها بر طبق ماده ۱۹ معاهده، مشخصات بر طبق بند ۴ ماده ۱۳ مکرر آئین نامه
از لحاظ ماده ۲۲ معاهده و این ماده هرگونه اظهاریه بر طبق بند (۱) ماده ۱۹ معاهده و هرگونه مشخصات ارائه شده بر طبق بند ۴ ماده ۱۳ مکرر آئین نامه با رعایت شق (ج) و (ح) بنـد ۵ .ماده ۴۹ آئین نامه ، به عنوان قسمتی از اظهارنامه بین المللی تلقی خواهد شد.

۴ـ۴۹ – استفاده از فرم ملی
از هیچ متقاضی خواسته نخواهد شد که به هنگام انجام اقدامات مذکور در ماده ۲۲ معاهده از فرم ملی استفاده نماید.

۵ ـ ۴۹ – محتویات و الزامات شکلی و ضمایم مربوطه به ترجمه
(
الف) از لحاظ ماده ۲۲ معاهده، ترجمه اظهارنامه بین المللی حاوی توصیف (با رعایت .(الف مکرر زیر))، ادعاها، هر متن مربوط به مطلب نقشه ها و خلاصه خواهد بود. در صورتیکه اداره تعیین شده بخواهد، ترجمه با رعایت شق (ب) و (ج ـ مکرر) و (ه) این ماده، همچنین:
«۱»
حاوی تقاضا خواهد بود،
«۲»
اگر ادعا بر طبق ماده ۱۹ معاهده اصلاح شده باشد، حاوی ادعاهای تسلیمی و ادعاهای اصلاح شده خواهد بود، و
«۳»
با نسخه ای از نقشه ها همراه خواهد بود.
.(
الف مکرر) هیچ اداره تعیین شده ای از متقاضی نخواهد خواست که ترجمه ای را از متن مربوط به مطلب مذکور در قسمت فهرست ترتیبی توصیف، اگر آن قسمت فهرست ترتیبی، مطابق با شق (د) بند ۱ ماده ۱۲ آئین نامه بوده و توصیف بر طبق شق (ب) بند ۲ ماده ۵ آئین نامه باشد، ارائه دهد.
(
ب) هر اداره تعیین شده که خواستار ارائه ترجمه ای از تقاضا باشد، نسخه هائی از فرم تقاضا را به زبان ترجمه به صورت رایگان، در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد. شکل و محتویات فرم تقاضا، به زبان ترجمه با شکل و محتویات تقاضا بر طبق مواد ۳ و ۴ این آئین نامه متفاوت نخواهد بود؛ بالاخص فرم تقاضا به زبان ترجمه خواستار هیچگونه اطلاعاتی که در تقاضا به نحو تسلیم شده مندرج نیست، نخواهد بود. استفاده از فرم تقاضا به زبان ترجمه اختیاری خواهد بود.
(
ج) هر گاه متقاضی ترجمه ای را از هر اظهاریه موضوع بند (۱) ماده ۱۹ معاهده ارائه نکند، اداره تعیین شده می تواند چنین اظهاریه ای را نادیده بگیرد.
.(
ج ـ مکرر) هرگاه اداره تعیین شده بر طبق جزء «۲» شق (الف) این بند خواستار ترجمه ای از ادعاها، به نحو تسلیم شده و ادعاهای اصلاح شده به صورت توامان باشد، و متقاضی فقط یکی از این دو ترجمه خواسته شده را به آن اداره ارائه دهد، اداره تعیین شده، می تواند ادعاهائی که ترجمه آنها ارائه نشده را نادیده بگیرد و یا از متقاضی دعوت نماید که ترجمه ارائه نشده را ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوت نامه مشخص شده باشد، را ارائه دهد. در صورتی که اداره تعیین شده، تصمیم به دعوت از متقاضی برای ارائه ترجمه ارائه نشده بگیرد و ترجمه مزبور ظرف مهلت تعیین شده در دعوتنامه واصل نشود، اداره تعیین شده می تواند آن ادعاها که ترجمه آنها را ارائه نشده را نادیده گرفته و یا اظهارنامه بین المللی را مسترد شده تلقی نماید.
(
د) اگر هر نقشه ای حاوی متن مربوط به مطلب باشد، ترجمه آن متن مربوط به مطلب یا به شکل نسخه ای از نقشه اصلی همراه با ترجمه ای، ملصق به متن مربوط به مطلب اصلی، یا به شکل یک نقشه جدید، ارائه خواهد شد.
(
ه)هر اداره تعیین شده که بر طبق شق (الف) این ماده خواستار ارائه نسخه ای از نقشه ها باشد، می تواند در صورتی که متقاضی چنین نسخه ای را ظرف مهلت قابل اجرا بر طبق ماده ۲۲ معاهده ارائه ننموده باشد، از متقاضی دعوت نماید که نسخه مزبور را ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعیین خواهد شد، ارائه دهد.
(
و) اصطلاح «FIG» نیازی به ترجمه به هیچ زبانی ندارد.
(
ز)هرگاه هر نسخه ای از نقشه ها و یا هر نقشه جدید، که بر طبق شق (ج) یا (ه) این ماده ارائه شده، با الزامات شکلی و ضمایم مذکور در ماده ۱۱ آئین نامه، مطابقت نداشته باشد، اداره تعیین شده می تواند، از متقاضی ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعیین شده باشد، دعوت به رفع نقص نماید.
(
ح) هرگاه متقاضی ترجمه ای از خلاصه یا مشخصات ارائه شده بر طبق بند ۴ ماده ۱۳ مکرر آئین نامه را ارائه ننماید، اداره تعیین شده، از متقاضی دعوت خواهد نمود، که در صورت لزوم، ترجمه مزبور را ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعیین خواهد شد، ارائه نماید.
(
ط) اطلاعات درخصوص هر الزام و رویه ادارات تعیین شده بر طبق جمله دوم شق .(الف) فوق، به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
ی)هیچ اداره تعیین شده ای نخواهد خواست که ترجمه اظهارنامه بین المللی با الزامات شکلی و ضمایم، غیر از آنهایی که برای اظهارنامه بین المللی به نحو تسلیم شده، مقرر است، مطابقت داشته باشد.
(
ک) هرگاه عنوانی توسط مرجع جستجوی بین المللی، بر طبق بند ۲ ماده ۳۷ آئین نامه تعیین شده باشد، ترجمه حاوی عنوان به نحو تعیین شده به وسیله آن مرجع خواهد بود.
(
ل) اگر در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱ شق (ج ـ مکرر) یا شق (ک) این ماده، با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگاری نداشته باشد، شق مربوطه در مورد اداره تعیین شده، تا آن جا که این عدم سازگاری با آن قانون ادامه داشته باشد قابلیت اجرائی، نخواهد داشت، مشروط بر این که اداره مزبور تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ مراتب را به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله، فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

ماده ۵۰ ـ اختیارات موضوع بند (۳) ماده ۲۲ معاهده
۱
ـ۵۰ – اعمال اختیارات
(
الف) هر کشور متعاهدی که مهلتی را که انقضاء آن دیرتر از مهلت های مقرر در بند (۱) یا (۲) ماده ۲۲ معاهده باشد، مجاز قلمداد نماید، دفتر بین المللی را از مهلت هائی که به این ترتیب تعیین شوند، مطلع خواهد نمود.
(
ب)هر اطلاعیه ای که بر طبق شق (الف) فوق، به وسیله دفتر بین المللی وصول گردد، فوراً توسط دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
ج) اطلاعیه های مربوط به کوتاه کردن مهلت تعیین شده قبلی، در مورد اظهارنامه های بین المللی که پس از انقضاء سه ماه از تاریخی که اطلاعیه به وسیله دفتر بین المللی انتشار یافته، تسلیم شده باشد، مؤثر خواهد بود.
(
د) اطلاعیه های مربوط به طولانی کردن مهلت تعیین شده قبلی از تاریخ انتشار به وسیله دفتر بین المللی در روزنامه رسمی در ارتباط با اظهارنامه های بین المللی معوق تا آن زمان، یا تسلیم شده پس از تاریخ انتشار مزبور نافذ بوده یا اگر کشور متعاهد عمل کننده به اطلاعیه مزبور، تاریخ دیرتری را تعیین نماید، از تاریخ دیرتر مزبور مؤثر خواهد بود.

ماده ۵۱ ـ بررسی به وسیله ادارات تعیین شده
۱
ـ۵۱ – مهلت برای ارائه تقاضا جهت ارسال نسخه ها
مهلت مذکور در شق (ج) بند (۱) ماده ۲۵ معاهده، دو ماه از تاریخ اطلاعیه ارسالی به متقاضی بر طبق شق «۱» بند ۷ ماده ۲۰، شق (ج) بند ۲ ماده ۲۴، جزء «۲» شق (الف) بند ۱ ماده ۲۹ یا شق .(ب) بند ۱ ماده ۲۹ آئین نامه محاسبه خواهد شد.
۲
ـ ۵۱ – نسخه اطلاعیه
هرگاه متقاضی، پس از دریافت یک تصمیم منفی بر طبق بند (۱) ماده ۱۱ معاهده، از دفتر بین المللی بر طبق بند (۱) ماده ۲۵ معاهده، تقاضا نماید که نسخه هائی از پرونده اظهارنامه بین المللی مورد نظر را برای هر یک از ادارات نامبرده شده که او برای تعیین آنها اهتمام نموده ارسال دارد، مشارالیه یک نسخه از اطلاعیه مذکور در شق «۱» بند ۷ ماده ۲۰ آئین نامه را به تقاضای خود ملزم خواهد نمود.
۳
ـ ۵۱ – مهلت پرداخت هزینه ملی و ارائه ترجمه
مهلت مورد اشاره در شق (الف) بند (۲) ماده ۲۵ معاهده در همان زمان اختتام مهلت مقرر در بند .۱ ماده ۵۱ آئین نامه منقضی خواهد شد.

ماده ۵۱مکرر ـ برخی الزامات ملی مجاز بر طبق ماده ۲۷ معاهده

۱ـ ۵۱ مکرر ـ برخی الزامات ملی مجاز
(.
الف) با رعایت بند ۲ این ماده، قانون ملی قابل اجراء به وسیله اداره تعیین شده می تواند، بر طبق .ماده ۲۷ معاهده از متقاضی بخواهد که بالاخص موارد زیر را ارائه دهد:
«۱»
هر سندی که مربوط به هویت مخترع است،
«۲»
هر سند مربوط به واجد شرایط بودن متقاضی برای درخواست یا اعطای یک ورقه اختراع،
«۳»
هر سند حاوی هر دلیل واجد شرایط بودن متقاضی برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی، هرگاه متقاضی، همان شخصی نباشد که اظهارنامه قبلی را تسلیم نموده است، یا هرگاه نام متقاضی از تاریخی که در آن تاریخ اظهارنامه قبلی تسلیم شده، تغییر یافته باشد،
«۴»
هرگاه اظهارنامه بین المللی کشوری را تعیین نماید که بر طبق قانون ملی آن، باید اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، هر سند حاوی یک سوگند یا اعلامیه مخترع بودن،
«۵»
هر دلیل مربوط به افشاءهای غیرتبعیضی یا استثنائات به فقدان نوآوری، نظیر افشاهای ناشی از سوء استفاده، افشاها در برخی نمایشگاهها و افشاها به وسیله متقاضی در طی یک دوره خاص.
(
ب) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق بند (۷) ماده ۲۷ معاهده بخواهد که:
«۱»
یک کارگزار که حق معرفی متقاضیان نزد آن اداره را دارا بوده و/یا دارای نشانی در کشور تعیین شده برای دریافت اطلاعیه ها باشد، نمایندگی متقاضی را عهده دار شود،
«۲»
کارگزاری که نمایندگی متقاضی را دارد، در صورت وجود، صحیحاً به وسیله متقاضی منصوب شده باشد.
(.
ج) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق بند (۱) ماده ۲۷ معاهده، بخواهد که اظهارنامه بین المللی، ترجمه آن یا هر سند مربوط به آن در بیش از یک نسخه ارائه شود.
(.
د)قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق شق «۲» بند (۲) ماده ۲۷ معاهده، بخواهد که ترجمه اظهارنامه بین المللی ارائه شده به وسیله متقاضی بر طبق ماده ۲۲ معاهده:
«۱»
به وسیله متقاضی یا شخصی که اظهارنامه بین المللی را ترجمه نموده، طی یک اظهاریه ای دایر بر اینکه براساس بهترین اطلاعاتی که دارد، ترجمه کامل و صحیح است، مورد تأیید قرار گیرد؛
«۲»
فقط هرگاه اداره تعیین شده به صورت معقول درباره دقت ترجمه تشکیک نماید، به وسیله یک مرجع دولتی یا مترجم قسم خورده تصدیق شود.
(
هـ) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق ماده ۲۷ معاهده از متقاضی بخواهد که یک ترجمه از سند اولویت حق تقدم را ارائه نماید، مشروط بر این که، این ترجمه را فقط زمانی بتوان درخواست نمود که اعتبار ادعای حق تقدم به تعیین این که آیا اختراع مربوطه قابل ثبت است یا نه مربوط باشد.
(
و)اگر در تاریخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۰۰ مقرره مذکور در شق (ه) با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگار نباشد، آن مقرره در مورد آن اداره، تا زمانی که مقرره مذکور با این قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

۲ـ ۵۱ مکرر ـ شرایط و اوضاع و احوال خاص که در آنها اسناد یا دلایل ممکن است مورد نیاز نباشد.
(.
الف) هرگاه قانون ملی قابل ا جرا، نخواهد که اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده، نمی تواند هیچ سند یا مدرکی را در ارتباط با موارد زیر بخواهد، مگر اینکه بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعلامیه مربوطه شک نماید:
«۱»
در ارتباط با هویت مخترع (جزء «۱» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه ) چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند ۶ ماده ۴ آئین نامه در تقاضا منعکس شده یا چنانچه اعلامیه ای درباره هویت مخترع بر طبق شق «۱» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه ، در تقاضا منعکس شده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛
«۲»
در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی از تاریخ تسلیم بین المللی برای درخواست اعطای ورقه اختراع (جزء «۲» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای مربوط به آن موضوع بر طبق شق «۲» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه ، در تقاضا منعکس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده باشد؛
«۳»
در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی در تاریخ تسلیم بین المللی برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی (جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای راجع به آن موضوع، بر طبق جزء «۳» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه، در تقاضا منعکس باشد، یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد.
(
ب)هرگاه قانون ملی قابل اجرا بخواهد که اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده نمی تواند هیچ سند یا مدرکی در ارتباط با موارد زیر را بخواهد مگر این که بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعلامیه مربوط شک نماید:
«۱»
در ارتباط با هویت مخترع (جزء «۱» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه ) (غیر از سندی حاوی سوگند یا اعلامیه مخترع بودن (جزء «۴» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه » چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند ۶ ماده ۴ آئین نامه در تقاضا منعکس باشد؛
«۲»
درباره واجد شرایط بودن متقاضی، از تاریخ تسلیم بین المللی، برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی (جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای درباره موضوع، بر طبق جزء «۳» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه ، در تقاضا منعکس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛
«۳»
حاوی سوگند یا اعلامیه مخترع بودن باشد (جزء «۴» شق (الف) بند ۱ ماده ۵۱ مکرر آئین نامه ) اگر اعلامیه مخترع بودن بر طبق شق «۴» بند ۱۷ ماده ۴ آئین نامه در تقاضا منعکس باشد یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد.
(
ج) اگر در تاریخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۰۰ هر مطلب موضوع شق (الف) این بند، با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگار نباشد، شق (الف) در مورد آن اداره، تا زمانی که آن مطلب با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

۳ ـ ۵۱ مکرر ـ فرصت رعایت الزامات ملی
(
الف)هرگاه هر یک از شرایط مذکور در جزءهای «۱» تا «۴» شق (الف) و شق های (ج) تا (ه) .بند ۱ این ماده یا هر الزام دیگری از قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، که آن اداره می تواند طبق بند (۱) یا (۲) ماده ۲۷ معاهده اعمال نماید، قبلاً در طی مدتی که در آن دوره الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، اداره تعیین شده از متقاضی دعوت خواهد نمود، تا الزام را ظرف مهلتی که کمتر از دو ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود، رعایت نماید. هر اداره تعیین شده می تواند از متقاضی بخواهد که هزینه ای را برای رعایت الزامات ملی بر اثر دعوت فوق بپردازد.
(
ب) هرگاه هر الزام قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده که آن اداره می تواند بر طبق .بند (۶) یا (۷) معاهده اعمال نماید، قبلاً در طی مدتی که در آن مدت، الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، متقاضی پس از انقضاء آن مدت فرصتی خواهد داشت تا آن الزام را رعایت نماید.
(
ج) اگر در تاریخ ۱۷ مارس سال ۲۰۰۰، شق (الف) این بند با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده در ارتباط با مهلت مذکور در آن شق سازگار نباشد، شق مزبور در مورد آن اداره، در ارتباط با مهلت مزبور، تا زمانی که آن شق با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهدشد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

ماده ۵۲ ـ اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه ها نزد ادارات تعیین شده
۱
ـ۵۲ – مهلت
(
الف) در هر کشور تعیین شده که در آن رسیدگی یا بررسی بدون تقاضای خاص آغاز می شود، متقاضی در صورت تمایل، می تواند ظرف مدت یک ماه از اجرای الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده، حقوق مقرر در ماده ۲۸ معاهده را اعمال نماید، مشروط بر این که، اگر مکاتبه مقرر در .بند ۱ ماده ۴۷ آئین نامه ، قبل از انقضاء مهلت قابل اجرا بر طبق ماده ۲۲ معاهده، محقق نشده باشند، وی حقوق مذکور را دیرتر از چهارماه از تاریخ انقضاء مذکور اعمال ننماید. در هر صورت، اگر قانون ملی آن کشور اجازه دهد، متقاضی می تواند، حقوق مذکور را در هر زمان دیگری اعمال نماید.
(
ب) در هر اداره تعیین شده ای که در آن قانون ملی مقرر نماید که رسیدگی فقط براساس تقاضای خاص آغاز شود، مهلتی که ظرف آن مهلت یا زمانی که در آن، متقاضی می تواند حقوق مذکور در ماده ۲۸ معاهده را اعمال نماید، همان خواهد بود که در قانون ملی برای تسلیم اصلاحیه ها درخصوص رسیدگی به اظهارنامه های ملی که بنا به تقاضای خاص انجام می شود، مقرر شده است، مشروط بر این که مهلت مذکور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال در شق(الف) فوق منقضی نشود، یا زمان مذکور قبل از انقضاء مهلت قابل اجرا به موجب شق(الف) فوق نباشد.

قسمت ج
مواد مربوط به فصل دوم معاهده

ماده ۵۳ ـ درخواست

۱ـ ۵۳ – فرم
(
الف) تقاضا روی فرم چاپی به عمل خواهد آمد یا به صورت فرم چاپی رایانه ای ارائه خواهد شد. مشخصات فرم چاپی و درخواست ارائه شده به صورت فرم چاپی رایانه ای به وسیله دستورالعمل های اداری مشخص خواهد شد.
(
ب)نسخه هایی از فرمهای درخواست چاپی به صورت رایگان توسط اداره دریافت کننده یا توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ارائه خواهد شد.

۲ـ ۵۳ – محتوا
(
الف) درخواست حاوی مطالب زیر خواهد بود:
«۱»
خواسته،
«۲»
مشخصات مربوط به متقاضی و کارگزار در صورت وجود،
«۳»
مشخصات مربوط به اظهارنامه بین المللی که به آن مربوط می شود،
«۴»
انتخاب کشورها،
«۵»
عندالانقضاء، اظهاریه ای مربوط به اصلاحیه ها.
(
ب) درخواست امضاء خواهد شد.

۳ـ۵۳ – خواسته
خواسته باید دارای اثر زیر بوده و ترجیحاً با این کلمات و مضمون باشد درخواست طبق ماده ۳۱ معاهده همکاری در ثبت اختراعات: امضاءکننده زیر تقاضا می نماید که اظهارنامه بین المللی مشخص شده زیر مشمول بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات قرار گیرد.

۴ـ۵۳ – متقاضی
در ارتباط با مشخصات مربوط به متقاضی بندهای ۴ و ۱۶ ماده ۴ آئین نامه و بند ۵ ماده ۴ آئین نامه ، با تغییرات مقتضی، اعمال خواهد شد. فقط لازم است نام متقاضیان برای کشورهای منتخب در درخواست درج گردد.

۵ ـ۵۳ – کارگزار یا نماینده مشترک
اگر کارگزار یا نماینده مشترکی منصوب شده باشد، این مطلب در درخواست مشخص خواهد شد. .بندهای ۴ و ۱۶ ماده ۴ آئین نامه با تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد.

۶ ـ ۵۳ – مشخص کردن اظهارنامه بین المللی
اظهارنامه بین المللی با نام و نشانی متقاضی، عنوان اختراع، تاریخ تسلیم بین المللی (اگر برای متقاضی معلوم باشد) و شماره اظهارنامه بین المللی، یا اگر چنین شماره ای برای متقاضی معلوم نباشد، نام اداره دریافت کننده که در آن اظهارنامه بین المللی تسلیم شده، مشخص خواهد شد.

۷ـ ۵۳ – انتخاب کشورها
(
الف) در درخواست حداقل یک کشور متعاهد از میان کشورهای تعیین شده و ملزم به .فصل ۲ معاهده (کشورهای واجد شرایط) به عنوان یک کشور انتخاب شده، مشخص خواهد شد.
(
ب) انتخاب کشورهای متعاهد در تقاضا به طریق زیر صورت خواهد گرفت:
«۱»
به وسیله مشخص نمودن این که تمام کشورهای واجد شرایط انتخاب شده اند، یا،
«۲»
در مورد کشورهائی که به منظور تحصیل ورقه های اختراع ملی تعیین شده اند، با مشخص نمودن کشورهای واجد شرایطی که انتخاب شده اند، و، در مورد کشورهائی که به منظور تحصیل ورقه اختراع منطقه ای تعیین شده اند، با مشخص نمودن ورقه اختراع منطقه ای مربوطه، با مشخص نمودن تمام کشورهای واجد شرایط عضو معاهده ثبت اختراع منطقه ای مربوطه ای که انتخاب شده اند، یا ذکر نام کشورهائی که کشورهای مذکور از میان آنان انتخاب شده اند.

۸ ـ۵۳ – امضاء
(
الف) با رعایت شق (ب) زیر، درخواست به وسیله متقاضی، یا اگر بیش از یک متقاضی وجود داشته باشد، به وسیله تمام متقاضیان که تقاضا نموده اند، امضاء خواهد شد.
(
ب)هرگاه دو یا چند متقاضی، درخواستی را تسلیم کنند که در آن کشوری انتخاب شده باشد که قانون ملی آن کشور بخواهد که اظهارنامه های ملی باید به وسیله مخترع تسلیم شود و هرگاه متقاضی برای آن کشور انتخاب شده که همان مخترع است از امضای تقاضا خودداری کند، یا نتوان پس از تلاش های مقتضی او را یافت یا به او دسترسی پیدا نمود، اگر تقاضا حداقل توسط یک متقاضی امضاء شده باشد، به شرط رعایت یکی از موارد زیر لازم نخواهد بود که تقاضا به وسیله آن متقاضی (متقاضی مربوطه) امضاء شود.
«۱»
ارائه اظهاریه ای حاوی توضیح قانع کننده برای مرجع بررسی مقدماتی دایر به عدم امضاء متقاضی مربوطه، یا
«۲»
متقاضی مربوطه تقاضا را امضاء نکرده باشد، اما الزامات شق (ب) بند ۱۵ ماده ۴ آئین نامه رعایت شده باشد.

۹ـ۵۳ – اظهاریه راجع به اصلاحیه ها
(
الف) اگر اصلاحیه ها، بر طبق ماده ۱۹ معاهده به عمل آمده باشد، اظهاریه مربوط به اصلاحیه ها مشخص خواهد نمود که آیا متقاضی به منظور انجام بررسی مقدماتی بین المللی مایل است که:
«۱»
آن اصلاحیه ها در نظر گرفته شوند که در آن صورت نسخه ای از اصلاحات ترجیحاً با درخواست تسلیم خواهد شد، یا
«۲»
به وسیله یک اصلاحیه به موجب ماده ۳۴ معاهده باطل شوند.
(
ب) اگر هیچ اصلاحیه ای بر طبق ماده ۱۹ معاهده به عمل نیامده باشد و مهلت مربوط به تسلیم این اصلاحیه ها منقضی نشده باشد، اظهاریه می تواند، حاکی از این باشد که متقاضی مایل است که آغاز بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق شق (د) بند ۱ ماده ۶۹ آئین نامه به تعویق افتد.
(
ج) اگر هر اصلاحیه بر طبق ماده ۳۴ معاهده، با درخواست تسلیم شود، اظهاریه مراتب را مشخص خواهد نمود.

ماده ۵۴ ـ متقاضی واجد شرایط برای درخواست

۱ـ۵۴ – اقامت و تابعیت
(
الف) با رعایت مقررات شق (ب) این بند، اقامت یا تابعیت متقاضی از لحاظ بند (۲) .ماده ۳۱ معاهده، بر طبق شق (الف) و (ب) بند ۱ ماده ۱۸ آئین نامه تعیین خواهد شد.
(
ب) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، در شرایط و اوضاع و احوال مشخص شده در دستورالعمل های اداری، از اداره دریافت کننده، یا هرگاه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده تسلیم شده باشد، از اداره ملی یا اداره ای که از طرف اداره ملی کشور متعاهد مربوط عمل می کند، تقاضا خواهد نمود که درباره این مسئله که آیا متقاضی مقیم یا تبعه کشور متعاهدی است که او مدعی است، یک تبعه یا مقیم آن است، تصمیم گیری نماید. مرجع بررسی مقدماتی بین المللی متقاضی را از چنین تقاضائی مطلع خواهد نمود. متقاضی فرصتی خواهد داشت تا استدلال های خود را مستقیماً به اداره مربوطه تسلیم نماید. اداره مربوطه به این مسأله فوراً رسیدگی خواهد نمود.

۲ـ۵۴ – حق تسلیم درخواست
حق تسلیم درخواست بر طبق بند (۲) ماده ۳۱ معاهده در صورتی وجود خواهد داشت که متقاضی مطرح کننده درخواست، یا اگر متقاضی دو یا چند نفر باشند، حداقل یکی از آنها مقیم یا تبعه کشور متعاهدی باشند که ملزم به فصل دوم معاهده است، و اظهارنامه بین المللی به یک اداره دریافت کننده یک کشور متعاهد ملزم به فصل دوم معاهده یا اداره عمل کننده برای کشور متعاهد ملزم به فصل مزبور تسلیم شده باشد.

۳ـ۵۴ – اظهارنامه های بین المللی تسلیمی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده.
هرگاه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده به موجب جزء «۳» شق .(الف) بند ۱ ماده ۱۹ آئین نامه تسلیم شده باشد، از لحاظ شق (الف) بند (۲) ماده ۳۱ معاهده، دفتر بین المللی به عنوان عمل کننده برای کشور متعاهدی که متقاضی مقیم یا تبعه آن است، تلقی خواهد شد.

۴ـ۵۴ – متقاضی غیرواجد شرایط برای درخواست
اگر متقاضی دارای حق (طرح یک) تقاضا نباشد، یا در مورد وجود دو یا چند متقاضی، اگر هیچکدام از آنها دارای حق تسلیم درخواست بر طبق بند ۲ ماده ۵۴ آئین نامه نباشند، درخواست تسلیم نشده تلقی خواهد شد.

ماده ۵۵ زبان ها (بررسی مقدماتی بین المللی)

۱ـ ۵۵ – زبان درخواست
درخواست به زبانی خواهد بود که اظهارنامه بین المللی به آن زبان است، یا اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی غیر از زبانی که انتشار یافته تسلیم شده باشد، درخواست به زبانی خواهد بود که انتشار اظهارنامه بین المللی به آن زبان صورت گرفته است، مع هذا اگر طبق بند ۲ ماده ۵۵ .آئین نامه ، ترجمه اظهارنامه بین المللی لازم باشد، درخواست به زبان آن ترجمه خواهد بود.

۲ـ۵۵ – ترجمه اظهارنامه بین المللی
(
الف) هرگاه هیچ یک از زبانی که اظهارنامه بین المللی به آن زبان تسلیم شده یا زبانی که اظهارنامه بین المللی به آن زبان منتشر شده، مورد قبول مرجع بررسی مقدماتی بین المللی که باید بررسی مقدماتی بین المللی را انجام دهد نباشد، با رعایت شق (ب) این بند، متقاضی همراه با درخواست، ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی را به زبانی ارائه خواهد نمود که:
«۱»
هم مورد قبول آن مرجع باشد،
«۲»
و هم یک زبان انتشار باشد.
(
ب) هرگاه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی به زبانی که در بند (الف) فوق به آن اشاره شد در اجرای شق (ب) بند ۱ ماده ۲۳ آئین نامه به مرجع جستجوی بین المللی ارسال شده باشد و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی بخشی از همان اداره ملی یا سازمان بین الدولی باشد، که مرجع جستجوی بین المللی است، متقاضی ملزم به ارائه ترجمه ای بر طبق شق (الف) فوق نخواهد بود. در چنین موردی بررسی مقدماتی بین المللی براساس ترجمه تسلیمی بر طبق شق (ب) بند (۱) ماده ۲۳ آئین نامه صورت خواهد گرفت، مگر این که متقاضی ترجمه ای را بر طبق شق (الف) فوق ارائه نماید.
(
ج) اگر الزام موضوع شق (الف) فوق رعایت نشود و شق (ب) فوق صادق نباشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی از متقاضی دعوت خواهد نمود که ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، ترجمه لازم را ارائه دهد. این مهلت کمتر از یک ماه از تاریخ دعوتنامه نخواهد بود. این مهلت می تواند توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی در هر زمان قبل از این که تصمیمی اتخاذ شده باشد، تمدید گردد.
(
د)اگر متقاضی ظرف مهلت مقرره بر طبق بند (ج) فوق دعوت را اجابت نماید، الزام مزبور رعایت شده تلقی می گردد. اگر متقاضی چنین نکند، تقاضا تسلیم شده تلقی نخواهد شد و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مراتب را از همین قرار اعلام خواهد نمود.

۳ـ۵۵ – ترجمه اصلاحیه ها
(
الف) هرگاه بر طبق بند ۲ ماده ۵۵ آئین نامه ، ترجمه اظهارنامه بین المللی لازم باشد، هر اصلاحاتی که در اظهاریه مربوط به اصلاحات موضوع بند ۹ ماده ۵۳ آئین نامه به آن اشاره و متقاضی مایل است که در بررسی مقدماتی بین المللی در نظر گرفته شوند، و هر اصلاحات موضوع .ماده ۱۹ معاهده که باید بر طبق شق (ج) بند ۱ ماده ۶۶ آئین نامه در نظر گرفته شوند، به زبان آن ترجمه خواهد بود. هرگاه اینگونه اصلاحیه ها به زبان دیگری بوده یا تسلیم شده باشند، ترجمه آنها نیز ارائه خواهد شد.
(
ب)هرگاه ترجمه لازم از یک اصلاح مذکور در شق (الف) فوق ارائه نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی از متقاضی دعوت خواهد نمود که ظرف مهلتی که بر طبق شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، ترجمه مزبور را ارائه نماید. این مهلت کمتر از یک ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود. این مهلت می تواند توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، در هر زمان قبل از این که تصمیمی اتخاذ شده باشد تمدید گردد.
(
ج) اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق (ب) فوق، دعوت را اجابت ننماید، از لحاظ بررسی مقدماتی بین المللی، اصلاحیه در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده ۵۶ انتخاب های متعاقب

۱ـ۵۶ – انتخاب هایی که بعد از درخواست تسلیم شوند.
(
الف) انتخاب کشورها، متعاقب تسلیم درخواست (انتخاب متعاقب)، به وسیله تسلیم اطلاعیه ای به دفتر بین المللی محقق خواهد شد. در اعلامیه مزبور اظهارنامه بین المللی و درخواست مشخص شده و حاوی مشخصات به نحو مذکور در جزء «۲» شق (ب) بند ۷ ماده ۵۳ آئین نامه خواهد بود.
(
ب) با رعایت شق (ج)، اعلامیه مذکور در شق (الف) فوق برای کشورهای انتخاب شده مربوطه به وسیله متقاضی امضاء خواهد شد، یا اگر بیش از یک متقاضی برای آن کشورها وجود داشته باشد، توسط همه آنها امضاء خواهد شد.
(
ج) هرگاه دو یا چند متقاضی اعلامیه ای مبنی بر انتخاب متعاقب کشوری را تسلیم نمایند، که قانون ملی آن بخواهد که اظهارنامه های ملی باید به وسیله مخترع تسلیم شود، و هرگاه متقاضی برای آن کشور منتخب که همان مخترع است از امضاء اعلامیه امتناع ورزد یا نتوان پس از تلاش مقتضی او را یافت یا به او دسترسی پیدا نمود، احتیاجی به امضای اعلامیه به وسیله آن متقاضی نخواهد بود «متقاضی مربوطه» اگر حداقل به وسیله یک متقاضی امضاء شود و
«۱»
ارائه اظهاریه ای حاوی توضیح قانع کننده برای دفتر بین المللی دایر به عدم امضای متقاضی مربوطه یا،
«۲»
متقاضی مربوط تقاضا را امضاء ننموده باشد ولی الزامات شق (ب) بند ۱۵ ماده ۴ آئین نامه رعایت شده باشد. یا درخواست را امضاء نکرده باشد اما الزامات شق (ب) بند ۸ ماده ۵۳ آئین نامه رعایت شده باشد.
(
د) ذکر نام متقاضی برای کشوری که متعاقباً انتخاب می شود، به عنوان متقاضی در درخواست ضرورتی ندارد.
(
ه) گر اعلامیه ای دایر به انتخاب متعاقب پس از انقضاء ۱۹ ماه از تاریخ حق تقدم تسلیم گردد، دفتر بین المللی، به متقاضی اطلاع خواهد داد که آن انتخاب فاقد اثر مقرر در شق .(الف) بند .(۱) ماده ۳۹ معاهده خواهد بود و اقدامات مذکور در ماده ۲۲ معاهده، بایستی درخصوص آن اداره منتخب مربوطه ظرف مهلت قابل اعمال بر طبق ماده ۲۲ معاهده انجام شود.
(
و) اگر با وجود شق (الف)، اعلامیه ای دایر به انتخاب متعاقب به وسیله متقاضی به جای تسلیم به دفتر بین المللی به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم شود. آن مرجع تاریخ وصول را بر روی اعلامیه مشخص نموده و آن را فوراً برای دفتر بین المللی ارسال خواهد نمود. چنین تلقی خواهد شد که وصول اعلامیه به دفتر بین المللی همان تاریخی است که فوقاً مشخص شده است.

۲ـ۵۶ – مشخص نمودن اظهارنامه بین المللی
اظهارنامه بین المللی به نحو مقرر در بند ۶ ماده ۵۳ آئین نامه مشخص خواهد شد.

۳ـ۵۶ – مشخص نمودن درخواست
درخواست به وسیله تاریخی که در آن تاریخ به مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم شده و به وسیله نام آن مرجع مشخص خواهد شد.

۴ـ۵۶ – فرم انتخاب های متعاقب
اعلامیه دایر به انتخاب متعاقب، ترجیحاً با کلمات زیر تنظیم خواهد شد:
«
درخصوص اظهارنامه بین المللی تسلیمی به ….. در ….. تحت شماره …. به وسیله …. (متقاضی) (و تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی تسلیمی در …. به ….) امضاءکننده زیر کشور(های) زیر را نیز بر طبق ماده ۳۱ معاهده همکاری در ثبت اختراعات انتخاب می نماید…..»

۵ ـ۵۶ – زبان برای انتخاب های متعاقب
انتخاب متعاقب به همان زبان درخواست خواهد بود.

ماده ۵۷ هزینه اقدام

۱ـ۵۷ – الزام به پرداخت
هر درخواست برای بررسی مقدماتی بین المللی، مشمول پرداخت هزینه ای به نفع دفتر بین المللی (هزینه اقدام) خواهد بود که به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی که درخواست به آن تسلیم شده است، وصول خواهد شد.

۲ـ۵۷ – مبلغ
(
الف) مبلغ هزینه اقدام به نحو مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود.
(
ب) [حذف شده است.]
(
ج) هزینه اقدام به پول یا یکی از پول های مقرر توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی (پول مقرر) پرداخت خواهد شد. با این تفاهم که هنگامی که توسط آن مرجع به دفتر بین المللی انتقال داده شود، آن پول به راحتی قابل تسعیر به پول سوئیس باشد. برای هر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی که پرداخت هزینه اقدام را به هر پولی غیر از پول سوئیس مقرر نماید، مبلغ هزینه اقدام به هر پول مقرر را مدیر کل پس از مشورت با اداره ای که بر طبق شق (ب) بند ۲ .ماده ۱۵ آئین نامه در ارتباط با آن پول، مشورت صورت می گیرد، یا در صورتی که چنین اداره ای وجود نداشته باشد، پس از مشورت با مرجعی که پرداخت به آن پول را مقرر نموده، تعیین خواهد نمود. مبلغی که به این ترتیب تعیین می شود، به صورت گرد شده، معادل مبلغی به پول سوئیس خواهد بود که در جدول هزینه ها تعیین شده است. این مبلغ توسط دفتر بین المللی به هر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، که پرداخت به آن پول مقرر را تجویز نموده، اطلاع داده شده، و در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
د)هرگاه مبلغ هزینه اقدام که در جدول هزینه ها مقرر شده، تغییر پیدا کند، مبلغ متناظر به پول های مقرر از همان تاریخ درج مبلغ در جدول اصلاح شده هزینه ها اعمال خواهد شد.
(
ه)هرگاه نرخ تسعیر بین پول سوئیس و هرپول مقرر با آخرین نرخ تسعیر اعمال شده متفاوت شود، مدیرکل مبلغ جدید به پول مقرر را بر طبق رهنمودهای مجمع تعیین خواهد نمود.
مبلغی که جدیداً تعیین می شود، پس از دو ماه از انتشار آن در روزنامه رسمی قابل اعمال خواهد بود، با این قید که مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ذینفع و مدیرکل می توانند درباره تاریخی در آن دو ماه به توافق برسند که در آن صورت مبلغ مذکور برای آن مرجع از آن تاریخ قابل اعمال خواهد بود.

۳ـ ۵۷ – مهلت پرداخت: مبلغ قابل پرداخت
هزینه اقدام ظرف مدت یک ماه از تاریخی که در آن تاریخ درخواست تسلیم شده پرداخت خواهد شد. مشروط بر اینکه، هرگاه درخواست به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی برطبق بند ۳ ماده ۵۹ .آئین نامه ارسال شده باشد، هزینه اقدام ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول بوسیله آن مرجع پرداخت خواهد شد. مبلغ قابل پرداخت همان مبلغی خواهد بود که در تاریخ تسلیم یا تاریخ دریافت، برحسب مورد، قابل پرداخت است. از لحاظ دوجمله اخیر شق (ه) بند ۳ ماده ۵۹ آئین نامه قابل اجراء نخواهد بود.

۴ـ ۵۷ و ۵ ـ ۵۷ – حذف شده است.

۶ ـ ۵۷ – استرداد
مرجع بررسی مقدماتی بین المللی در موارد زیر هزینه اقدام را به متقاضی مسترد خواهد نمود:
«۱»
اگر درخواست قبل از اینکه توسط آن مرجع به دفتر بین المللی ارسال شود مسترد گردد، یا
«۲»
اگر درخواست بر طبق بند ۴ ماده ۵۴ آئین نامه تسلیم نشده تلقی گردد.

ماده ۵۸ ـ هزینه بررسی مقدماتی
۱
ـ ۵۸ – حق مطالبه هزینه
(
الف) هر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، می تواند از متقاضی بخواهد که به نفع آن مرجع در قبال انجام بررسی مقدماتی بین المللی و همچنین انجام سایر وظایفی که طبق معاهده و این آئین نامه به مراجع بررسی مقدماتی بین المللی محول شده، هزینه ای (هزینه بررسی مقدماتی) را پرداخت نماید.
(
ب) مبلغ هزینه بررسی مقدماتی بین المللی، در صورت وجود، توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تعیین خواهد شد. در مورد مهلت پرداخت هزینه بررسی مقدماتی و مبلغ قابل پرداخت، مقررات بند ۳ ماده ۵۷ آئین نامه در خصوص هزینه اقدام با تغییرات مقتضی اجرا خواهد شد.
(
ج) هزینه بررسی مقدماتی مستقیماً به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه آن مرجع یک اداره ملی باشد، آن هزینه به پولی که آن اداره تعیین نموده است، پرداخت خواهد شد، و هرگاه آن مرجع یک سازمان بین الدولی باشد، هزینه مزبور به پول کشور مقر آن سازمان یا هر پول دیگری که به راحتی قابل تسعیر به پول آن کشور باشد، پرداخت خواهد شد.
۲
ـ ۵۸ – حذف شده است.
۳
ـ ۵۸ – استرداد
هرگاه چنین تلقی شود که درخواست تسلیم نشده است، مراجع بررسی مقدماتی بین المللی، حدود، در صورت وجود، و شرایط، در صورت وجود، که به موجب آن ها هرگونه هزینه پرداختی به عنوان هزینه بررسی مقدماتی قابل استرداد است را به دفتر بین المللی اعلام خواهند نمود و دفتر بین المللی فوراً این اطلاعات را انتشار خواهد داد.

ماده ۵۸ مکررـ تمدید مهلت های پرداخت هزینه ها

۱ـ ۵۸ مکرر ـ دعوت توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) هرگاه بر طبق بند ۳ ماده ۵۷ و شق (ب) بند ۱ ماده ۵۸ آئین نامه، پرداخت ها می بایست صورت گیرد اما مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که هیچ هزینه ای به آن پرداخت نشده است، یا اینکه مبلغ پرداختی به آن کافی برای پوشش دادن به هزینه اقدام و هزینه بررسی مقدماتی نمی باشد، آن مرجع از متقاضی دعوت خواهدنمود که ظرف مهلت یکماه از تاریخ دعوت، مبلغ لازم برای پوشش دادن به آن هزینه ها را، عندالاقتضاء، همراه با هزینه پرداخت با تاخیر طبق .بند ۲ ماده ۵۸ مکرر آئین نامه، به آن پرداخت نماید.
(
ب)هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی طبق شق (الف) فوق دعوتنامه ای را ارسال کرده باشد و ظرف مهلت مقرر در آن. شق، متقاضی مبلغ مربوطه را به صورت کامل، شامل، عندالاقتضاء، هزینه پرداخت با تأخیر طبق بند ۲ ماده ۵۸ مکرر آئین نامه پرداخت نکرده باشد، با رعایت شق (ج)، درخواست تسلیم نشده تلقی خواهد شد و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مراتب را اعلام خواهد نمود.
(
ج) هر مبلغ دریافتی بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قبل از اینکه آن مرجع دعوتنامه را بر طبق شق (الف) فوق ارسال نموده باشد، بر حسب مورد، دریافت شده قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند ۳ ماده ۵۷ یا شق (ب) بند ۱ ماده ۵۸ آئین نامه ، تلقی خواهد شد.
(
د) هر مبلغ دریافتی بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قبل از اینکه آن مرجع بر طبق شق .(ب) فوق اقدام نموده باشد، دریافت شده قبل از انقضای مهلت مقرر در شق (الف) فوق تلقی خواهد شد.

۲ـ ۵۸ – هزینه پرداخت با تأخیر
(
الف)پرداخت هزینه ها در پاسخ به یک دعوت بر طبق شق (الف) بند ۱ ماده ۵۸ مکرر .آئین نامه ، ممکن است، بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مشمول پرداخت هزینه پرداخت با تاخیر به نفع آن مرجع گردد، مبلغ هزینه مزبور به قرار زیر خواهد بود:
«۱» ۵۰
درصد مبلغ هزینه های پرداخت نشده که در دعوتنامه مشخص شده است، یا
«۲»
اگر مبلغ محاسبه شده بر طبق جزء «۱» فوق کمتر از هزینه اقدام باشد، مبلغی معادل با آن:
(
ب)مبلغ هزینه پرداخت با تأخیر به هر حال، از دو برابر مبلغ هزینه اقدام بیشتر نخواهد بود.

ماده ۵۹ ـ مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی

۱ـ ۵۹ – درخواست طبق شق (الف) بند (۲) ماده ۳۱ معاهده
(
الف) در مورد درخواست های به عمل آمده بر طبق شق (الف) بند (۲) ماده ۳۱ معاهده، هر اداره دریافت کننده یا عمل کننده برای یک کشور متعاهد، که ملزم به مقررات فصل دوم باشد، بر طبق شرایط موافقتنامه قابل اجرای مذکور در بند (۲) و بند (۳) ماده ۳۲ معاهده، به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد که کدام مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین المللی، صالح برای بررسی مقدماتی اظهارنامه های بین المللی تسلیم شده به آن خواهدبود. دفتر بین المللی فوراً این اطلاعات را انتشار خواهد داد. هرگاه چند مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صلاحیتدار باشند، مقررات بند ۲ ماده ۳۵ .آئین نامه با تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد.
(
ب)هرگاه اظهارنامه بین المللی بر طبق جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۱۹ آئین نامه و دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده، تسلیم شده باشد، شق (ب) و (الف) بند ۳ ماده ۳۵ .آئین نامه با تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد. شق (الف) این ماده در مورد دفتر بین المللی، به عنوان اداره دریافت کننده بر طبق جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۱۹ آئین نامه اعمال نخواهد شد.

۲ـ ۵۹ – درخواست ها طبق شق (ب) بند (۲) ماده ۳۱ معاهده
در مورد درخواست های به عمل آمده بر طبق شق (ب) بند (۲) ماده ۳۱ معاهده، به هنگام تعیین مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی برای اظهارنامه های بین المللی که به اداره ملی، که خود یک مرجع رسیدگی مقدماتی بین المللی است، تسلیم شده باشد، مجمع ارجحیت را به آن مرجع خواهد داد و اگر آن اداره ملی یک مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نباشد، مجمع ارجحیت را به آن مرجع بررسی مقدماتی بین المللی خواهد داد که اداره مزبور آن را توصیه نموده باشد.

۳ـ ۵۹ – ارسال درخواست به مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) اگر درخواست به یک اداره دریافت کننده، یک مرجع جستجوی بین المللی یا یک مرجع بررسی مقدماتی بین المللی که صالح برای انجام بررسی مقدماتی بین المللی در مورد اظهارنامه بین المللی نیست، تسلیم شده باشد، آن اداره یا مرجع، تاریخ دریافت را روی درخواست درج نموده و درخواست را فوراً به دفتر بین المللی ارسال خواهد نمود، مگر اینکه تصمیم بگیرد که بر طبق شق (و) این بند عمل نماید.
(
ب) اگر درخواست به دفتر بین المللی تسلیم شده باشد، دفتر بین المللی تاریخ دریافت را روی درخواست درج خواهد نمود.
(
ج) هرگاه درخواست بر طبق شق (الف) فوق به دفتر بین المللی ارسال شده باشد، یا به آن اداره بر طبق شق (ب) فوق تسلیم شده باشد، دفتر بین المللی فوراً:
«۱»
اگر فقط یک مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صلاحیتدار وجود داشته باشد، تقاضا را به آن مرجع ارسال و مراتب را به متقاضی اطلاع خواهد داد، یا
«۲»
اگر دو یا چند مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صالح باشند، از متقاضی دعوت خواهد نمود که ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دعوت یا ۱۹ ماه از تاریخ حق تقدم، هرکدام که دیرتر باشد، مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی که باید درخواست به آن ارسال شود را مشخص نماید.
(
د) هرگاه مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق جزء «۲» شق (ج) فوق اعلام نماید، دفتر بین المللی فوراً درخواست را به آن مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی اعلامی از طرف متقاضی ارسال خواهد نمود. هرگاه چنین اعلامی از طرف متقاضی صورت نگرفته باشد درخواست تسلیم نشده تلقی و دفتر بین المللی مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.
(
ه)هرگاه درخواست به یک مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق بند .(ج) ارسال شده باشد، چنین تلقی خواهد شد که درخواست مزبور از طرف آن مرجع در تاریخ درج شده روی آن بر طبق شق (الف) یا (ب)، هرکدام که مقتضی باشد، دریافت شده است، و چنین تلقی خواهد شد که درخواستی که با این نحو ارسال گردیده در آن تاریخ بوسیله آن مرجع وصول شده است.
(
و) هرگاه یک اداره یا یک مرجع که درخواست به آن بر طبق شق (الف) فوق تسلیم شده، تصمیم بگیرد که درخواست مزبور را مستقیماً به مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی ارسال نماید، شقوق (ج) الی (ه) با تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد.

ماده ۶۰ ـ برخی نقایص در درخواست یا انتخاب ها

۱ـ۶۰ – نقایص در درخواست
اگر در درخواست، الزامات تعیین شده در بند ۱ ماده ۵۳، جزء «۱» تا «۴» شق
(
الف) بند ۲ .ماده ۵۳، شق (ب) بند ۲ ماده ۵۳، بند ۳ تا بند ۸ ماده ۵۳ و بند ۱ ماده ۵۵ آئین نامه رعایت نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی از متقاضی دعوت خواهد نمود که نقایص را ظرف مهلتی که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، رفع نماید. مهلت اعطائی، کمتر از یک ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود. این مهلت را مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند در هر زمان تا قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ شود، تمدید نماید.
(
ب) اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق دعوت را اجابت نماید، چنین تلقی خواهد شد که درخواست در تاریخی که عملاً تسلیم شده، دریافت گردیده است، مشروط بر اینکه درخواستی که به این نحو تسلیم شده، حداقل حاوی یک انتخاب بوده و شناسائی اظهارنامه بین المللی را میسر سازد، در غیر اینصورت چنین تلقی خواهدشد که درخواست در تاریخی که مرجع رسیدگی مقدماتی بین المللی در آن تاریخ رفع نقص را دریافت نموده، واصل شده است.
(
ج) با رعایت شق (د) این بند، اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق، دعوت را اجابت ننماید، چنین تلقی خواهد شد که تقاضا تسلیم نشده و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نیز مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.
(
د) هرگاه پس از انقضای مهلت مقرر در شق (الف) فوق، مشخص شود که امضای لازم بر طبق بند۸ ماده ۵۸ آئین نامه، یا یک مطلب مقرر در خصوص یک متقاضی برای یک کشور منتخب خاص وجود ندارد، چنین تلقی خواهد شد که انتخاب آن کشور صورت نگرفته است.
(
ه) اگر نقص به وسیله دفتر بین المللی مشاهده شود، آن دفتر توجه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی را به نقص مزبور جلب نموده و آن مرجع سپس بر طبق شقوق (الف) تا (د) فوق اقدام خواهد نمود.
(
و) اگر درخواست حاوی اظهاریه ای راجع به اصلاحیه ها نباشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق بند ۱ ماده ۶۶ و شق (الف) یا شق (ب) بند ۱ ماده ۶۹ آئین نامه اقدام خواهد نمود.
(
ز) هرگاه اظهاریه راجع به اصلاحیه ها، حاوی مطلبی باشد، دایر بر اینکه اصلاحیه ها بر طبق ماده ۳۴ معاهده همراه با درخواست تسلیم شده اند [شق (ج) بند۹ ماده۵۳ آئین نامه ] ولی در واقع چنین اصلاحیه هائی تسلیم نشده باشند، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی از متقاضی دعوت خواهد نمود که ظرف یک مهلت که در دعوتنامه تعیین می شود، اصلاحیه ها را تسلیم نماید و بر طبق شق (ه) بند ۱ ماده ۶۹ آئین نامه اقدام خواهد نمود.

۲ـ۶۰ – نقایص در انتخاب های متعاقب
(
الف) اگر در اعلامیه مربوط به یک انتخاب متعاقب، الزامات ماده ۵۶ آئین نامه رعایت نشده باشد، دفتر بین المللی از متقاضی خواهد خواست که نقایص را در ظرف مهلتی که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد رفع نماید.
این مهلت کمتر از یک ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود. مهلت مزبور می تواند قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ شده باشد، توسط دفتر بین المللی تمدید گردد.
(
ب) اگر متقاضی، دعوت را ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق اجابت نماید، چنین تلقی خواهد شد که اعلامیه در تاریخی که عملاً تسلیم شده دریافت شده است،مشروط بر اینکه اعلامیه ای که به این نحو تسلیم شده، حداقل حاوی یک انتخاب بوده و شناسائی اظهارنامه بین المللی را میسر سازد؛ در غیر اینصورت چنین تلقی خواهد شد که اعلامیه در تاریخی که مرجع رسیدگی مقدماتی بین المللی در آن تاریخ رفع نقص را دریافت نموده، واصل شده است.
(
ج) با رعایت شق (د) این بند اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق دعوت را اجابت ننماید، چنین تلقی خواهد شد که اعلامیه تسلیم نشده و دفتر بین المللی مراتب را از همین قرار اعلام خواهد نمود.
(
د)هرگاه در خصوص یک متقاضی برای یک کشور خاص انتخاب شده، مشخص شود که پس از انقضای مهلت موضوع شق (الف)، امضای لازم بر طبق شق (ب) و (ج) بند ۱ .ماده ۵۶ آئین نامه یا نام یا نشانی وجود ندارد، چنین تلقی خواهد شد که انتخاب متعاقب کشور صورت نگرفته است.

ماده ۶۱ ـ اطلاع درخواست و انتخاب ها

۱ـ۶۱ – اطلاع به دفتر بین المللی و متقاضی
(
الف) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی بر روی درخواست، تاریخ دریافت یا عندالاقتضاء، تاریخ مذکور در شق (ب) بند ۱ ماده ۶۰ آئین نامه را مشخص خواهد نمود. مرجع بررسی مقدماتی بین المللی فوراً یا درخواست را برای دفتر بین المللی ارسال و کپی آن را در بایگانی خود ضبط خواهد نمود، یا اینکه کپی آن را برای دفتر بین المللی ارسال، واصل آن را در بایگانی خود نگاهداری می نماید.
(
ب) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی فوراً تاریخ دریافت درخواست را به متقاضی اطلاع خواهد داد. هرگاه درخواست بر طبق بند ۴ ماده ۵۴، شق (د) بند ۲ ماده ۵۵، شق (ب) بند ۱ ماده ۵۸ مکرر یا شق (ج) بند ۱ ماده ۶۰ آئین نامه تسلیم نشده، تلقی شده باشد، یا هرگاه یک انتخاب بر طبق شق (د) بند ۱ ماده ۶۰ آئین نامه صورت گرفته تلقی نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مراتب را به متقاضی و دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
(
ج) دفتر بین المللی دریافت و تاریخ دریافت هر اطلاعیه دایر به انتخاب متعاقب را فوراً به متقاضی اطلاع خواهد داد. تاریخ مزبور، تاریخ واقعی دریافت بوسیله دفتر بین المللی یا عندالاقتضاء تاریخ مقرر در شق (و) بند ۱ ماده ۵۶ یا شق (ب) بند ۲ ماده ۶۰ آئین نامه خواهد بود. هرگاه اطلاعیه بر طبق شق (ج) بند ۲ ماده ۶۰ اطلاعیه تسلیم نشده، تلقی شده باشد یا هرگاه یک انتخاب متعاقب بر طب شق (د) بند ۲ ماده ۶۰ آئین نامه صورت گرفته تلقی نشده باشد، دفتر بین المللی مراتب را به متقاضی اطلاع خواهد داد.

۲ـ۶۱ – اطلاع به ادارات منتخب
(
الف) اطلاعیه مقرر در بند (۷) ماده ۳۱ معاهده بوسیله دفتر بین المللی محقق خواهد شد.
(
ب) در اطلاعیه، شماره و تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی، نام متقاضی، تاریخ تسلیم اظهارنامه ای که حق تقدم آن ادعا شده (هرگاه حق تقدم ادعا شده باشد) تاریخ دریافت درخواست بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ـ و در مورد یک انتخاب متعاقب ـ تاریخ دریافت اطلاعیه دایر به تحقق انتخاب متعاقب،مشخص خواهد شد.
(
ج) اطلاعیه همراه با مکاتبه مقرر در ماده ۲۰ معاهده به اداره منتخب ارسال خواهد شد. انتخاب های محقق شده، پس از این مکاتبه، فوراً پس از انجام آنها اطلاع داده خواهدشد.
(
د)هرگاه قبل از انجام مکاتبه مقرر در ماده ۲۰ معاهده، متقاضی بر طبق بند (۲) ماده ۴۰ معاهده، تقاضای صریحی را از یک اداره منتخب به عمل آورد، دفتر بین المللی بنا به تقاضای متقاضی یا اداره منتخب، فوراً مکاتبه مزبور را با آن اداره، انجام خواهد داد.

۳ـ۶۱ – اطلاعات برای متقاضی
دفتر بین المللی، متقاضی را کتباً از اطلاعیـه مذکور در بند ۲ ماده ۶۱ آئین نامه و ادارات منتخب اعلام شده بر طبق بند (۷) ماده ۳۱ معاهده مطلع خواهد ساخت.

۴ـ۶۱ – انتشار در روزنامه رسمی
هرگاه درخواستی قبل از انقضاء ۱۹ ماه از تاریخ حق تقدم تسلیم شده باشد، دفتر بین المللی، فوراً پس از تسلیم درخواست ولی نه قبل از انتشار بین المللی، اظهارنامه بین المللی، اطلاعات مربوط به درخواست و کشورهای منتخب مربوطه را به نحو مقرر در دستورالعمل های اداری، در روزنامه رسمی انتشار خواهد داد.

ماده ۶۲ ـ نسخه اصلاحیه ها برطبق ماده ۱۹ معاهده برای مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ۶۲ – اصلاحات انجام شده قبل از تسلیم درخواست
پس از دریافت یک درخواست یا نسخه ای از آن از مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، دفتر بین المللی فوراً نسخه ای از هر اصلاحیه موضوع ماده ۱۹ معاهده و هر اظهاریه مذکور در آن ماده را به آن مرجع ارسال خواهد داشت، مگر اینکه مرجع مزبور اعلام نموده باشد که قبلا چنین نسخه ای را دریافت کرده است.
۲
ـ۶۲ – اصلاحات انجام شده پس از تسلیم درخواست
اگر در زمان تسلیم هرگونه اصلاحیه موضوع ماده ۱۹ معاهده، درخواستی قبلاً تسلیم شده باشد، مرجح است که متقاضی همزمان با تسلیم اصلاحیه ها به دفتر بین المللی، نسخه ای از این اصلاحیه ها و هرگونه اظهاریه مذکور در آن ماده را نیز به مرجع رسیدگی مقدماتی بین المللی تسلیم نماید. در هر حال دفتر بین المللی فوراً نسخه ای از این اصلاحیه ها و اظهاریه را به آن مرجع ارسال خواهد نمود.

ماده ۶۳ ـ حداقل الزامات برای مراجع بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ۶۳ – تعریف حداقل الزامات
حداقل الزامات مذکور در بند (۳) ماده ۳۲ معاهده به قرار زیر خواهد بود:
«۱»
اداره ملی یا سازمان بین الدولی حداقل باید دارای ۱۰۰ نفر مستخدم تمام وقت و واجد خصوصیات فنی کافی برای انجام بررسی ها باشند؛
«۲»
اداره یا سازمان مذکور باید حداقل اسناد مذکور در ماده ۳۴ آئین نامه که به نحو مناسب برای اهداف بررسی منظم شده باشد را به سهولت در دسترس داشته باشد؛
«۳»
اداره یا سازمان مذکور باید دارای کارکنانی باشند که می توانند بررسی را در رشته های فنی مورد نظر، انجام دهند و از لحاظ زبان توانائی لازم را دست کم برای فهم زبان هائی که حداقل اسناد مذکور در ماده ۳۴ آئین نامه به آن زبان ها نوشته یا ترجمه شده اند دارا باشند.

ماده ۶۴ ـ سابقه اختراع ادعائی برای بررسی مقدماتی بین المللی

۱ـ۶۴ – سابقه اختراع ادعائی
از لحاظ بند (۲) و بند (۳) ماده ۳۳ معاهده، هر چیزی که در ارتباط با اختراع ادعائی) از طریق افشاء کتبی (شامل نقشه ها و سایر تصاویر) در هرجائی از جهان در دسترس عموم گذارده شده باشد، به عنوان سابقه اختراع ادعائی تلقی خواهد شد، مشروط بر اینکه در دسترس قرار گرفتن مزبور قبل از تاریخ مربوطه محقق شده باشد.
ب- از لحاظ شق (الف) فوق تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از:
«۱»
با رعایت جزء «۲» زیر، تاریخ تسلیم بین المللی اظهارنامه بین المللی که تحت بررسی مقدماتی بین المللی است؛
«۲»
هرگاه اظهارنامه بین المللی تحت بررسی مقدماتی بین المللی به صورت معتبری حق تقدم اظهارنامه مقدمی را ادعا نماید، تاریخ تسلیم آن اظهارنامه مقدم.

۲ـ۶۴ – افشاهای غیرمکتوب
در مواردی که در دسترس عموم قراردادن از طریق افشاء شفاهی، استفاده، نمایش و یا سایر وسایل غیرکتبی (افشاء غیرکتبی) قبل از تاریخ مربوط به نحو مقرر در شق (ب) بند ۱ ماده ۶۴ آئین نامه صورت گرفته باشد و تاریخ اینگونه افشاء غیرکتبی در یک افشاء مکتوبی که در دسترس عموم قرار گرفته و تاریخ آن همان تاریخ مربوط یا دیرتر از آن باشد، منعکس شود، افشاء غیرمکتوب بخشی از سابقه اختراع ادعائی، از لحاظ بند (۲) و بند (۳) ماده ۳۳ معاهده تلقـی نخواهد شد. مع هذا گزارش بررسی مقدماتی بین المللی توجه را به چنین افشاء غیرکتبی به نحو مقرر در بند ۹ ماده ۷۰ آئین نامه جلب خواهدنمود.

۳ـ۶۴ – برخی اسناد منتشر شده
در مواردی که هر اظهارنامه یا هر اختراع ثبت شده که اگر قبل از تاریخ مربوطه مذکور در بند ۱ .ماده ۶۴ آئین نامه انتشار می یافت می توانست از لحاظ بند (۲) و (۳) ماده ۳۳ معاهده، سابقه اختراع ادعائی تلقی شود، در همان تاریخ مربوطه یا دیرتر از آن انتشار یافته باشد، ولی قبل از تاریخ مربوطه تسلیم شده یا حق اولویت یک اظهارنامه قبلی که قبل از تاریخ مربوطه تسلیم شده را ادعا نماید، چنین اظهارنامه منتشره یا اختراع ثبت شده، بخشی از سابقه اختراع ادعائی از لحاظ بند (۲) و (۳) ماده ۳۳ معاهده تلقی نخواهدشد. مع هذا گزارش بررسی مقدماتی بین المللی توجه را به چنین اظهارنامه یا اختراع ثبت شده به نحو مقرر در بند ۱۰ ماده ۷۰ آئین نامه جلب خواهد نمود.

ماده ۶۵ ـ گام ابتکاری یا نا آشکار بودن
۱
ـ ۶۵ – روش مربوط به سابقه اختراع ادعائی
از لحاظ بند (۳) ماده ۳۳ معاهده، در هر بررسی مقدماتی بین المللی، رابطه هر ادعای خاص با سابقه اختراع ادعائی بطور کلی در نظر گرفته خواهد شد. بررسی مزبور رابطه ادعا را نه تنها با یکایک اسناد یا بخشی از آنها به صورت جداگانه در نظر می گیرد، بلکه همچنین رابطه آن را با ترکیب های اینگونه اسناد یا بخش های اسناد، هرگاه چنین ترکیب هائی برای شخصی که در فن مربوط دارای مهارت است واضح و آشکار باشد، نیز در نظر خواهد گرفت.
۲
ـ ۶۵ – تاریخ مربوط
از لحـاظ بند (۳) ماده ۳۳ معـاهـده، تاریخ مربوط برای بررسی یک گام ابتکاری (نا آشکار بودن)، تاریخی است که در بند ۱ ماده ۶۴ آئین نامه مقرر شده است.

ماده ۶۶ ـ آئین کار مرجع بررسی مقدماتی بین المللی

۱ـ ۶۶ – مبنای بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) با رعایت شقوق (ب) تا (د) این بند، بررسی مقدماتی بین المللی مبتنی بر اظهارنامه بین المللی تسلیمی خواهد بود.
(
ب) متقاضی می تواند اطلاحیه هائی را طبق ماده ۳۴ معاهده، در زمان تسلیم درخواست یا با رعایت بند ۴ مکرر ماده ۶۶ آئین نامه ، تا قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم نماید.
(
ج) هر اصلاحیه به موجب ماده ۱۹ معاهده که قبل از تسلیم درخواست ارائه شود، از لحاظ بررسی مقدماتی بین المللی در نظر گرفته خواهد شد، مگر اینکه بوسیله اصلاحیه بر طبق .ماده ۳۴ معاهده، باطل تلقی شده یا اصلاحیه جایگزین شده باشد.
(
د) هر اصلاحیه به موجب ماده ۱۹ معاهده که بعد از تسلیم درخواست ارائه شود و هر اصلاحیه که به موجب $ماده ۳۴ معاهده به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم شود، از لحاظ بررسی مقدماتی بین المللی، با رعایت بند ۴ مکرر ماده ۶۶ آئین نامه، در نظر گرفته خواهد شد.
(
ه) نیازی نیست که ادعاهای مربوط به اختراعاتی که در ارتباط با آن ها هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نشده، موضوع بررسی مقدماتی بین الملل قرار گیرند.

۲ـ ۶۶ – اولین نظریه کتبی مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
«۱»
تشخیص دهد که هرکدام از وضعیت های مذکور در بند (۴) ماده ۳۴ معاهده وجود دارد،
«۲»
تشخیص دهد که گزارش بررسی مقدماتی بین المللی باید در خصوص هر ادعایی به علت اینکه ادعای اختراعی در آن به نظر جدید نمی رسد، شامل گام ابتکاری نیست (به نظر ناآشکار نمی رسد) یا به نظر نمی رسد که کاربرد صنعتی داشته باشد، منفی باشد،
«۳»
ملاحظه نماید که در فرم یا محتوای اظهارنامه بین المللی بر طبق معاهده یا مقررات آئین نامه، برخی نقایص وجود دارد،
«۴»
تشخـیص دهـد که اصـلاحیه ای فـراتر از افـشاء در اظـهارنامه بیـن المللی تسلیمی است،
«۵»
مایل باشد که نقطه نظرات مربوط به وضوح ادعاها، توصیف و نقشه ها یا این موضوع که آیا ادعاها کاملاً به وسیله توصیف تائید می شوند یا خیر به گزارش بررسی مقدماتی بین المللی منضم باشد،
«۶»
تشخیص دهد که ادعا مربوط می شود به اختراعی که در خصوص آن هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نشده و تصمیم گرفته باشد که بررسی مقدماتی بین المللی در خصوص آن ادعا انجام نشود، یا
«۷»
تشخیص دهد که فهرست ترتیب نوکلئوتید و یا اسید آمینه نحوی که بتوان یک بررسی مقدماتی بین المللی معناداری را انجام داد در اختیار آن نیست،
در آنصورت مرجع مذکور، مراتب را به متقاضی به صورت کتبی اطلاع خواهد داد. هرگاه قانون ملی اداره ملی عمل کننده به عنوان مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مجاز نداند که ادعاهای وابسته مرکب، به نحوی متفاوت از آنچه در جملات دوم و سوم شق (الف) بند ۴ ماده ۶ آئین نامه مقرر شده، تدوین شوند، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، می تواند در صورت عدم استفاده از آن روش ادعا کردن، شق (ب) بند (۴) ماده ۳۴ معاهده را اعمال نماید. در چنین موردی مرجع مزبور مراتب را کتباً به متقاضی اطلاع خواهد داد.
(
ب) در اطلاعیه، دلایل نظریه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی به طور کامل بیان خواهد شد.
(
ج) در اطلاعیه، از متقاضی دعوت به عمل خواهد آمد که یک پاسخ کتبی را، عندالاقتضاء، همراه با اصلاحیه ها تسلیم نماید.
(
د) اطلاعیه، یک مهلتی را برای پاسخ تعیین خواهد نمود. مهلت بر طبق شرایط و اوضاع و احوال معقول خواهد بود. این مهلت معمولاً دو ماه پس از تاریخ اطلاعیه خواهدبود. در هیچ موردی مهلت مذکور کمتر از یک ماه پس از تاریخ مذکور نخواهد بود. هرگاه گزارش جستجوی بین المللی در همان تاریخ اطلاعیه ارسال شده باشد، این مهلت حداقل دو ماه پس از تاریخ اطلاعیه خواهد بود. این مهلت بیش از سه ماه پس از تاریخ مذکور نخواهد بود ولی می تواند در صورت تقاضای متقاضی قبل از انقضای آن تمدید شود.

۳ـ ۶۶ – پاسخ رسمی به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) متقاضی می تواند به دعوت مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مذکور در شق(ج) بند ۲ ماده ۶۶ آئین نامه از طریق ارائه اصلاحیه ها یا ـ اگر او با نظریه آن مرجع مخالف باشد ـ با تسلیم استدلال ها، بر حسب مورد، یا به هر دو طریق پاسخ دهد.
(
ب)هر پاسخ مستقیماً به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم خواهد شد.

۴ـ ۶۶ – فرصت اضافی برای تسلیم اصلاحیه ها یا استدلال ها
(
الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی باشد که، یک یا چند نظریه کتبی دیگر را صادر نماید می تواند چنین کند که در این صورت بند ۲ و ۳ ماده ۶۶ آئین نامه اعمال خواهد شد.
(
ب) بنا به تقاضای متقاضی، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند یک یا چند فرصت اضافی را در اختیار وی برای تسلیم اصلاحیه ها یا استدلال ها قرار دهد.

مکرر ـ۶۶ – بررسی اصلاحیه ها و استدلال ها
اگر اصلاحیه ها یا استدلال ها پس از اینکه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی شروع به تنظیم نظریه یا گزارش بررسی مقدماتی بین المللی نموده باشد، واصل گردد، این اصلاحیه ها یا استدلال ها لازم نیست که در نظریه کتبی یا گزارش مزبور ملحوظ گردند.

۵ ـ۶۶ – اصلاحیه
هرنوع تغییر در ادعاها، توصیف یا نقشه ها، ازجمله ابطال ادعاها، حذف عبارات در توصیف، یا حذف نقشه های خاص به جز اصلاح اشتباهات فاحش، به عنوان اصلاحیه محسوب خواهد شد.

۶ ـ۶۶ – ارتباطات غیر رسمی با متقاضی
مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند در هر زمان از طریق تلفن، کتبی، یا از طریق مصاحبه شخصی با متقاضی ارتباط برقرار نماید. مرجع مزبور بنا بر تشخیص خود در خصوص اینکه آیا مایل است در صورت تقاضای متقاضی بیش از یک مصاحبه شخصی با وی داشته باشد یا مایل است به هر مکاتبه غیررسمی کتبی از متقاضی پاسخ دهد، تصمیم گیری خواهد نمود.

۷ـ۶۶ – سند حق تقدم
(
الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی احتیاج به نسخه ای از اظهارنامه داشته باشد که حق اولویت آن در اظهارنامه بین المللی ادعا شده، دفتر بین المللی، بنا به تقاضا، فوراً نسخه مزبور را در اختیار قرار خواهد داد. اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی به علت اینکه متقاضی الزامات .بند (۱) ماده (۱۷) آئین نامه را رعایت ننموده، نسخه مزبور را در اختیار قرار ندهد، گزارش بررسی مقدماتی بین المللی به گونه ای تهیه خواهد شد که حق تقدم ادعا نشده است.
(
ب) اگر اظهارنامه ای که حق تقدم آن در اظهارنامه بین المللی ادعا شده به زبانی غیر از زبان یا یکی از زبان های مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، تنظیم شده باشد، آن مرجع می تواند در صورتی که اعتبار ادعای حق تقدم برای تنظیم نظریه مذکور در بند (۱) ماده۳۳ معاهده موضوعیت داشته باشد، از متقاضی دعوت نماید که ظرف دو ماه از تاریخ دعوت، ترجمه ای به آن زبان یا یکی از زبان ها را تسلیم نماید. اگر ظرف مهلت مذکور ترجمه ای ارائه نشود، گزایش بررسی مقدماتی بین الملللی می تواند به گونه ای تهیه شود که حق تقدم ادعا نشده است.

۸ ـ۶۶ – شکل اصلاحیه ها
(
الف) با رعایت شق (ب) این بند، از متقاضی خواسته خواهد شد، که برای هر ورقه از اظهارنامه بین المللی که به علت یک اصلاحیه با ورقه تسلیمی قبلی متفاوت می شود، یک ورقه جایگزین را تسلیم نماید. در نامه ای که به همراه اوراق جایگزین تسلیم می شود، توجه به تفاوت های بین اوراق جایگزین شده و اوراق جایگزین جلب و ترجیحاً دلایل اصلاحیه شرح داده خواهد شد.
(
ب) هرگاه اصلاحیه از حذف عبارات یا تغییرات یا اضافات جزئی تشکیل شده باشد، ورقه جایگزین مذکور در شق (الف) این بند، می تواند نسخه ای از ورقه مربوطه در اظهارنامه بین المللی حاوی تغییرات یا اضافات باشد، مشروط بر اینکه به واضح بودن و امکان تکثیر مستقیم آن ورقه لطمه ای وارد نیاید. تا آنجا که هر اصلاحیه ای به بطلان کل ورقه منجر شود، آن اصلاحیه طی نامه ای که ترجیحاً دلایل اصلاحیه را نیز توضیح دهد، ارسال خواهد شد.

۹ـ۶۶ – زبان اصلاحیه ها
(
الف)با رعایت شقوق (ب) و (ج) این بند، اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی غیر از زبانی که به آن زبان انتشار یافته، تسلیم شده باشد، هر اصلاحیه و هر نامه مذکور در بند ۸ ماده ۶۶ به زبان انتشار تسلیم خواهد شد.
(
ب)اگر بر طبق بند ۲ ماده ۵۵ آئین نامه، بررسی مقدماتی بین المللی بر اساس ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی صورت گرفته باشد، هر اصلاحیه و هم چنین نامه مذکور در شق (الف) فوق، به آن زبان ترجمه، تسلیم خواهد شد.
(
ج) با رعایت بند ۳ ماده ۵۵ آئین نامه، اگر یک اصلاحیه یا نامه به زبان مقرر در شق .(الف) یا (ب) فوق تسلیم نشود، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، اگر با توجه به مهلت تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی عملی باشد، از متقاضی دعوت خواهد نمود که اصلاحیه یا نامه را به زبان مقرر، ظرف مهلتی که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، در اختیار قرار دهد.
(
د) اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در بند (ج) فوق، دعوت مربوط به ارائه یک اصلاحیه را به زبان مقرر اجابت ننماید، اصلاحیه در بررسی مقدماتی بین المللی در نظر گرفته نخواهد شد. اگر متقاضی، ظرف مهلت مقرر در شق (ج) فوق، دعوت مربوط به ارائه نامه مذکور در شق (الف) فوق به زبان مقرر را اجابت ننماید، از لحاظ بررسی مقدماتی بین المللی، در نظر گرفتن اصلاحیه ضروری نخواهد بود.

ماده ۶۷ ـ موضوع طبق جزء «۱» شق (الف) بند (۴) ماده ۳۴ معاهده
۱
ـ۶۷ – تعریف
از هیچ مرجع بررسی مقدماتی بین المللی خواسته نخواهد شد که بررسی مقدماتی بین المللی را درباره اظهارنامه بین المللی انجام دهد اگر موضوع آن و تا آنجا که به آن مربوط می شود، یکی از موارد زیر باشد:
«۱»
نظریه های علمی و ریاضی،
«۲»
گونه های نباتی یا حیوانی یا فرایندهای اساساً بیولوژیکی برای تولید نباتات و حیوانات، غیر از فرایندهای میکروبیولوژیکی و محصولات این فرآیندها،
«۳»
طرحها، قواعد یا روشهای انجام کسب و کار، فعالیت های فکری محض یا انجام بازی ها،
«۴»
روش های معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق جراحی یا درمان و هم چنین روش های تشخیص طبی،
«۵»
ارائه محض اطلاعات،
«۶»
برنامه های رایانه ای تا آنجا که مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مجهز برای انجام بررسی مقدماتی بین المللی برای اینگونه برنامه ها نباشد.

ماده ۶۸ ـ فقدان اصل وحدت اختراع (بررسی مقدماتی بین المللی)

۱ـ ۶۸ – عدم دعوت برای محدودسازی یا پرداخت
هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که الزام وحدت اختراع رعایت نشده و تصمیم بگیرد که از متقاضی دعوت ننماید که ادعاها را محدود نماید، یا هزینه های اضافی را بپردازد، آن مرجع با رعایت شق (ب) بند (۴) ماده ۳۴ معاهده و شق (هـ) بند ۱ ماده ۶۶ آئین نامه در ارتباط با کلیه اظهارنامه بین المللی، بررسی مقدماتی را آغاز خواهد نمود، ولی در اظهارنظر کتبی و در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، اعلام خواهد نمود که تشخیص می دهد که الزام وحدت اختراع تحقق نیافته، و دلایل آن را مشخص خواهد ساخت.

۲ـ ۶۸ – دعوت برای محدودسازی یا پرداخت
هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که الزام وحدت اختراع رعایت نشده و تصمیم بگیرد که از متقاضی دعوت کند که، بنظر خود، ادعاها را محدود کند، یا هزینه های اضافی را پرداخت نماید، آن مرجع لااقل یک امکان محدودسازی که بنظرش، مطابق با الزام قابل اعمال خواهد بود، را مشخص و مبلغ هزینه های اضافی و دلایلی که بر طبق آن تشخیص داده شده که اظهارنامه بین المللی الزام وحدت اختراع را رعایت ننموده معلوم خواهد نمود. مرجع به طور هم زمان با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مورد، مهلتی را برای اجابت دعوت تعیین خواهد نمود؛ این مدت کمتر از یکماه و بیشتر از دو ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود.

۳ـ ۶۸ – هزینه های اضافی
(
الف) مبلغ هزینه اضافی برای بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق شق (الف) بند (۳) ماده۳۴ معاهده، به وسیله مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی تعیین خواهدشد.
(
ب)مبلغ هزینه اضافی برای بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق شق (الف) بند (۳) ماده ۳۴ معاهده، مستقیماً به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قابل پرداخت خواهد بود.
(
ج)هر متقاضی می تواند ضمن اعتراض، هزینه اضافی را، همراه با یک اظهاریه مستدل، دایر بر اینکه در اظهارنامه بین المللی الزام وحدت اختراع رعایت شده، یا اینکه مبلغ هزینه اضافی درخواستی بسیار زیاد است، پرداخت کند. این اعتراض به وسیله یک هیئت سه نفره یا جلسه خاص مرجع بررسی مقدماتی بین المللی یا هر مرجع صلاحیتدار عالیتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تا آنجا که تشخیص دهد اعتراض موجه است، دستور به استرداد کل یا قسمتی از هزینه اضافی به متقاضی خواهد داد. بنا به تقاضای متقاضی متن اعتراض و تصمیم متخده در قبال آن به نحو توامان، به صورت ضمیمه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، به ادارات منتخب ارسال خواهد شد.
(
د) هیئت سه نفره، جلسه خاص یا مرجع عالیتر صلاحیتدار مذکور در شق (ج) فوق، نباید از هر شخصی که تصمیم مورد اعتراض را اتخاذ نموده تشکیل شود.
(
هـ) هرگاه طبق بند (ج)، متقاضی هزینه اضافی را همراه با اعتراض پرداخت نموده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند پس از یک بررسی اولیه درباره موجه بودن دعوت به پرداخت هزینه اضافی، از متقاضی بخواهد که هزینه ای را برای بررسی اعتراض (هزینه اعتراض) پرداخت نماید. هزینه اعتراض ظرف مدت یکماه از تاریخ اطلاع نتایج بررسی به متقاضی، پرداخت خواهد شد. اگر هزینه اعتراض باین نحو پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده تلقی خواهد شد. هرگاه هیئت سه نفره، جلسه خاص یا مرجع عالیتر مذکـور در بند (ج) فوق تشخیص دهد که اعتراض کاملاً موجه است، هزینه اعتراض به متقاضی مسترد خواهد شد.

۴ـ ۶۸ – روش در مورد محدودسازی ناکافی ادعاها
اگر متقاضی ادعاها را محدود نماید ولی کافی برای رعایت الزام وحدت اختراع نباشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی به نحو مقرر در شق (ج) بند (۳) ماده ۳۴ معاهده اقدام خواهد نمود.

۵ ـ ۶۸ – اختراع اصلی
از لحاظ شق (ج) بند (۳) ماده ۳۴ معاهده، در صورت وجود شک و تردید درباره اینکه کدام اختراع اصلی است، اختراعی که اول در ادعاها ذکر شده به عنوان اختراع اصلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۹ ـ آغاز و مهلت بررسی مقدماتی بین المللی

۱ـ ۶۹ – آغاز بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) با رعایت شقوق (ب) تا (ه) این بند، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، زمانی که، درخواست و یکی از این دو مورد یعنی گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مربوط به اعلام مرجع جستجوی بین المللی برطبق شق (الف) بند (۲) ماده (۱۷) معاهده، دایر بر اینکه هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نخواهد شد را بصورت توأمان در اختیار داشته باشد، بررسی مقدماتی بین المللی را آغاز خواهد نمود.
(
ب) اگر مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی، بخشی از همان اداره ملی یا سازمان بین الدولی به عنوان مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی باشد، بررسی مقدماتی بین الملی می تواند، اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مایل باشد و با رعایت شق (د) این بند، همزمان با جستجوی بین المللی آغاز شود.
(
ج) هرگاه اظهاریه مربوط به اصلاحیه ها، حاوی مطلبی باشد دال بر اینکه، اصلاحیه ها بر طبق ماده ۱۹ معاهده باید در نظر گرفته شوند (جزء (۱) شق (الف) بند ۹ ماده۵۳ آئین نامه)، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، قبل از دریافت نسخه ای از اصلاحیه های مربوطه، بررسی مقدماتی بین المللی را آغاز نخواهد نمود.
(
د) هرگاه اظهاریه مربوط به اصلاحیه ها حاوی مطلبی باشد که آغاز بررسی مقدماتی بین المللی باید به حالت تعلیق درآید (شق (ب) بند ۹ ماده ۵۳ آئین نامه ) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قبل از:
«۱»
دریافت نسخه ای از هر اصلاحیه به عمل آمده بر طبق ماده ۱۹ معاهده،
«۲»
دریافت اعلامیه از متقاضی دایر بر اینکه او مایل نیست اصلاحاتی را بر طبق ۱۹ معاهده انجام دهد، یا،
«۳»
منقضی شدن ۲۰ ماه از تاریخ حق تقدم، هرکدام که زودتر باشد، بررسی مقدماتی بین المللی را آغاز نخواهد نمود.
(
ه) هرگاه اظهاریه مربوط به اصلاحیه ها، حاوی مطلبی باشد که اصلاحیه ها برطبق ماده۳۴ معاهده همراه با درخواست تسلیم شده اند (شق(ج) بند۹ ماده۵۳ آئین نامه )، اما در واقع چنین اصلاحیه هائی تسلیم نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، قبل از دریافت اصلاحیه ها یا قبل از انقضاء مهلت تعیین شده در دعوتنامه مذکور در شق (ز) بند۱ ماده۶۰ آئین نامه ، هرکدام که زودتر باشد، بررسی مقدماتی بین المللی را آغاز نخواهدنمود.

۲ـ ۶۹ – مهلت برای بررسی مقدماتی بین المللی
مهلت برای تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی هرکدام که دیرتر منقضی شوند به شرح زیر خواهدبود:
«۱» ۲۸
ماه از تاریخ حق تقدم، یا
«۲»
هشت ماه از تاریخ پرداخت هزینه های مذکور در بند ۱ ماده۵۷ و شق (الف) بند۱ ماده۵۸ .آئین نامه یا
«۳»
هشت ماه از تاریخ دریافت ترجمه ارائه شده برطبق بند۲ ماده ۵۵ آئین نامه ، توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی.

ماده ۷۰ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی

۱ـ۷۰ – تعریف
از لحاظ این ماده گزارش به معنای گزارش بررسی مقدماتی بین المللی خواهدبود.

۲ـ۷۰ – مبنای گزارش
(
الف) اگر ادعاها اصلاح شده باشند، گزارش براساس ادعاهای اصلاح شده صادر خواهد شد.
(
ب) اگر برطبق شق (ب) یا (الف) بند۷ ماده۶۶ آئین نامه، گزارش به گونه ای تنظیم شده باشد که حق تقدمی ادعا نشده بوده است، گزارش مراتب را اعلام خواهدنمود.
(
ج) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که اصلاحیه ای فراتر ازافشاء در اظهارنامه بین المللی تسلیمی است، گزارش به گونه ای تهیه خواهدشدکه چنین اصلاحیه ای ارائه نشده است و در گزارش مراتب اعلام خواهدشد. گزارش هم چنین دلایل اینکه چرا مرجع تشخیص می دهد که اصلاحیه فراتر از افشاء مذکور است، بیان خواهدشد.
(
د) هرگاه ادعاها مربوط به اختراعاتی شود که درخصوص آن هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نشده و درنتیجه موضوع بررسی مقدماتی بین المللی نبوده، در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی مراتب اعلام خواهدشد.

۳ـ۷۰ – مشخصات
در گزارش، مشخصات مرجع بررسی مقدماتی بین المللی که آن را تهیه نموده، ازطریق ذکر نام آن مرجع و اظهارنامه بین المللی باذکر شماره اظهارنامه بین المللی، نام متقاضی و تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی، مشخص خواهدشد.

۴ـ۷۰ – تاریخ ها
در گزارش تاریخ های زیر ذکر خواهندشد:
«۱»
تاریخی که در آن تاریخ درخواست تسلیم شده است، و
«۲»
تاریخ گزارش؛ یعنی تاریخی که در آن تاریخ گزارش کامل شده است.

۵ ـ۷۰ – طبقه بندی
(
الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی با طبقه بندی داده شده برطبق بند۳ ماده۴۳ آئین نامه موافق باشد، همان طبقه بندی در گزارش تکرار خواهدشد.
(
ب) در غیراینصورت، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، طبقه بندی که تشخیص می دهد حداقل برطبق طبقه بندی بین المللی اختراع صحیح است را درگزارش ذکر خواهدنمود.

۶ ـ۷۰ – اظهاریه بر طبق بند (۲) ماده۳۵ معاهده
(
الف) اظهاریه مذکور در بند (۲) ماده ۳۵ معاهده متشکل خواهدبود از کلمات « آری» یا « نه» یا معادل آن ها در زبانی که گزارش به آن زبان تهیه شده یا علامت مناسبی که در دستورالعمل های اداری مقرر شده است و در صورت وجود، نقل و قول ها، توضیحات و مشاهدات مذکور در جمله آخر بند (۲) ماده ۳۵ معاهده.
(
ب) اگر هر یک از سه ضابطه مذکور در بند (۲) ماده ۳۵ معاهده (یعنی جدید بودن، گام ابتکاری (ناآشکار بودن)، کاربرد صنعتی داشتن) رعایت نشده باشد، اظهاریه منفی خواهدبود. اگر در چنین حالتی هر یک از این ضابطه ها به تنهایی رعایت شده باشد، گزارش، ضابطه یاضوابطی را که باین نحو رعایت شده، مشخص خواهدنمود.

۷ـ۷۰ – نقل قول ها برطبق بند(۲) ماده ۳۵ معاهده
(
الف) اسنادی که برای حمایت از اظهاریه های صادره طبق بند (۲) ماده۳۵ معاهده مرتبط تشخیص داده شوند، اعم از اینکه نام آنها درگزارش جستجوی بین المللی نقل شده یا نشده باشد، در گزارش ذکر خواهدشد. اسناد مذکور درگزارش جستجوی بین المللی تنها هنگامی لازم است در گزارش درج شوند که ازنظر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مرتبط تلقی گردند.
(
ب) مقررات شق (ب) و (ه) بند۵ ماده۴۳ آئین نامه درمورد گزارش نیز اعمال خواهدشد.

۸ ـ۷۰ – توضیحات برطبق بند (۲) ماده۳۵ معاهده
در مواردی که می باید توضیحات مذکور در بند (۲) ماده ۳۵ معاهده داده شود یا خیر و شکل این توضیحات، دستورالعمل های اداری حاوی رهنمودهائی خواهدبود. رهنمودهای مذکور براساس اصول زیر خواهندبود:
«۱»
هرگاه اظهاریه مربوط به هرادعا منفی باشد، توضیحات ارائه خواهدشد،
«۲»
هرگاه اظهاریه مثبت باشد توضیحات ارائه خواهدشد، مگر اینکه دلیل نقل و قول هرسند براساس مراجعه به سند ذکر شده به آسانی قابل تصور باشد،
«۳»
به طور کلی اگر مورد مقرر در جمله آخر شق (ب) بند۶ ماده۷۰ آئین نامه مصداق داشته باشد، توضیحات ارائه خواهدشد.

۹ـ۷۰ – افشاءهای غیرکتبی
هر افشاء غیرکتبی مورد اشاره در گزارش، حسب بند۲ ماده ۶۴ آئین نامه، با ذکر نوع، تاریخی که در آن تاریخ افشاء کتبی که به افشاء غیرکتبی اشاره می نماید در دسترس عموم قرارگرفته و تاریخی که افشاء غیرکتبی برای عموم صورت گرفته، انجام خواهدشد.

۱۰ ـ۷۰ – اسناد منتشره خاص
هر اظهارنامه انتشاریافته، یا هراختراع مورد اشاره درگزارش حسب بند۳ ماده۶۴ آئین نامه، به همان ترتیب ذکر خواهدشد و همراه خواهدبود با ذکری از تاریخ انتشار آن، تاریخ تسلیم آن و تاریخ حق تقدم ادعائی آن (در صورت وجود) درخصوص تاریخ حق تقدم هریک از این اسناد، درگزارش ممکن است اعلام شود که نظر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی چنین تاریخی بصورت معتبر ادعا نشده است.

۱۱ـ۷۰ – ذکر اصلاحیه ها
اگر اصلاحیه نزد مرجع بررسی مقدماتی بین المللی به عمل آمده باشد، مراتب مزبور درگزارش اعلام خواهدشد. هرگاه، هراصلاحیه ای به بطلان کامل یک ورقه منجر شده باشد، این واقعیت نیز در گزارش مشخص خواهدشد.

۱۲ـ۷۰ – ذکر نقایص خاص و سایر موضوعات
اگر به هنگام تهیه گزارش، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که:
«۱»
اظهارنامه بین المللی، حاوی هریک از نقایص مذکور در جزء «۳» شق (الف) بند۲ ماده۶۶ .آئین نامه است، آن مرجع این نظر را همراه با دلایل آن درگزارش درج خواهدنمود؛
«۲»
اظهارنامه بین المللی خواهان هر یک از مشاهدات مندرج در جزء (۵) شق (الف) بند۲ ماده۶۶ .آئین نامه است، آن مرجع می تواند این نظر را درگزارش درج نماید و اگر مبادرت به چنین اقدامی نماید، آن مرجع همچنین دلایل چنین نظریه ای را در گزارش ذکر خواهدنمود،
«۳»
در صورتی که هر یک از وضعیت های مذکور در بند (۴) ماده۳۴ معاهده مصداق داشته باشد، آن مرجع این نظر و دلایل آن را در گزارش بیان خواهدنمود؛
«۴»
فهرست ترتیب نوکلئوتید و یا اسیدآمینه در دسترس آن قرارندارد به نحوی که انجام بررسی مقدماتی بین المللی معنادار را نتوان انجام داد، آن مرجع مراتب را از همین قرار در گزارش خواهدآورد.

۱۳ـ۷۰ – توضیحات درخصوص وحدت اختراع
اگر متقاضی برای بررسی مقدماتی بین المللی هزینه های اضافی را پرداخت نماید، یا اگر اظهارنامه بین المللی یا بررسی مقدماتی به موجب بند(۳) ماده۳۴ معاهده، محدود شده باشد، مراتب به همین نحو درگزارش اعلام خواهدشد. به علاوه هرگاه بررسی مقدماتی بین المللی درباره ادعاهای محدود شده [شق (الف) بند (۳) $ماده ۳۴ معاهده یا فقط درباره اختراع اصلی شق (ج) بند(۳) .ماده۳۴ معاهده] انجام شده باشد، گزارش مشخص خواهدنمود که چه قسمت هایی از اظهارنامه بین المللی، موضوع بررسی مقدماتی بوده یا نبوده است. هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تصمیم گرفته باشد که از متقاضی دعوت ننماید که ادعاها را محدودنماید یا هزینه های اضافی را پرداخت کند، گزارش حاوی مطلب مقرر در بند۱ ماده۶۸ آئین نامه خواهدبود.

۱۴ـ۷۰ – کارمند دارای اختیار
در گزارش نام مأمور مرجع بررسی مقدماتی بین المللی که مسئول گزارش است، ذکر خواهدشد.

۱۵ـ۷۰ – فرم
الزامات مربوط به شکل و ضمایم راجع به فرم گزارش در دستورالعمل های اداری تعیین خواهدشد.

۱۶ـ۷۰ – ضمایم گزارش
هر ورقه جایگزین بر طبق شق (الف) یا (ب) بند۸ ماده۶۶ آئین نامه ، هرورقه جایگزین حاوی اصلاحیه ها بر طبق ماده۱۹ معاهده و هر ورقه جایگزین حاوی اصلاحات، اشتباهات فاحش مجاز بر طبق جزء «۳» شق (ه) بند۱ ماده۹۱ آئین نامه ، اگر بوسیله اوراق جایگزین بعدی یا اصلاحیه های منتهی به ابطال تمام اوراق به موجب شق(ب) بند۸ ماده۶۶ آئین نامه باطل نشده باشند، به گزارش ضمیمه خواهندشد. اصلاحیه های موضوع ماده ۱۹ معاهده که از طریق اصلاحیه طبق ماده ۳۴ معاهده لغو شده باشند و نامه های موضوع بند ۸ ماده ۶۶ آئین نامه منضم نخواهدشد.

۱۷ـ۷۰ – زبان های گزارش و ضمایم
گزارش و هر ضمیمه آن، به زبان انتشار اظهارنامه بین المللی مربوط به آنها، یا، آگر بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق بند ۲ ماده ۵۵ آئین نامه براساس ترجمه اظهارنامه بین المللی انجام شده باشد، به آن زبان ترجمه خواهدبود.

ماده ۷۱ـ ارسال گزارش بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ۷۱ – دریافت کنندگان
مرجع بررسی مقدماتی بین المللی یک نسخه از گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و ضمایم آن، را در صورت وجود، برای دفتر بین المللی و در همان روز یک نسخه را برای متقاضی ارسال خواهدنمود.
۲
ـ۷۱ – نسخه هایی از اسناد که نقل قول شده اند.
(
الف) تقاضا برطبق بند (۴) ماده۳۶ معاهده می تواند در هرزمان، ظرف هفت روز از تاریخ تسلیم بین المللی که گزارش به آن مربوط است، ارائه شود.
(
ب) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند بخواهد که طرف ارائه کننده تقاضا (متقاضی یا اداره منتخب)، هزینه مربوط به تهیه و ارسال با پست نسخه ها را به آن بپردازند. میزان هزینه های تهیه نسخه ها در موافقت نامه های مذکور در بند (۲) ماده ۳۲ معاهده بین مراجع بررسی مقدماتی بین المللی و دفتر بین المللی مقرر خواهدشد.
(
ج) [حذف شده است]
(
د) هرمرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند از طریق کارگزار دیگری که در قبال آن مرجع مسؤول است، وظایف مذکور در شق های (الف) و (ب) فوق را انجام دهد.

ماده ۷۲ـ ترجمه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ۷۲ – زبان ها
(
الف)هرکشور منتخب می تواند بخواهد که گزارش بررسی مقدماتی بین المللی که به هر زبان دیگری غیراز زبان رسمی و یا یکی از زبان های رسمی اداره ملی آن، تهیه شده است، به زبان انگلیسی ترجمه شود.
(
ب) چنین الزامی به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهدشد و آن دفتر مراتب را فوراً در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.
۲
ـ۷۲ – نسخه ترجمه برای متقاضی
دفتر بین المللی نسخه ای از ترجمه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی مذکور در شق (الف) بند ۱ .ماده۷۲ آئین نامه را هم زمان برای اداره یا ادارات منتخب ذی نفع و متقاضی ارسال خواهدنمود.
۳
ـ۷۲ – ملاحظات درباره ترجمه
متقاضی می تواند ملاحظات خود را به صورت کتبی درباره آنچه که به نظر او، اشتباهات ترجمه ای در ترجمه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی است، تنظیم و نسخه ای از آن ملاحظات را به هریک از ادارات منتخب ذی نفع و نسخه ای از آن را به دفتر بین المللی ارسال نماید.

ماده ۷۳ـ ارسال گزارش بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ۷۳ – تهیه نسخه ها
دفتر بین المللی نسخه هایی از اسناد که باید بر طبق شق (الف) بند (۳) ماده ۳۶ معاهده ارسال شوند را تهیه خواهدنمود.
۲
ـ۷۳ – مهلت ارسال
ارسال مقرر در شق (الف) بند (۳) ماده ۳۶ معاهده در اسرع وقت ممکن ولی نه زودتر از ارسال مقرر در ماده۲ معاهده اجرا خواهدشد.

ماده ۷۴ـ ترجمه های ضمایم گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و ارسال آنها
۱
ـ۷۴ – محتویات ترجمه و مهلت ارسال آن ها
(
الف)هرگاه اداره منتخب، برطبق بند (۱) ماده۳۹ معاهده، ارائه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی را خواستار شود، متقاضی ظرف مهلت قابل اعمال برطبق بند(۱) ماده۳۹، ترجمه ای از هرورق جایگزین مندرج در بند۱۶ ماده۷۰ آئین نامه را که منضم به گزارش بررسی مقدماتی بین المللی است، ارسال خواهدنمود، مگر اینکه چنین ورقه ای به زبان ترجمه مقرر برای اظهارنامه بین المللی باشد. همین مهلت در موردیکه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی باید به اداره منتخب به دلیل اعلامیه صادره برطبق جزء «۱» شق (الف) بند (۲) ماده۶۴ معاهده، ظرف مهلت مقرر در ماده۲۲ معاهده، ارائه شود، نیز اعمال خواهدشد.
(
ب)هرگاه ارائه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی موضوع بند (۱) ماده۳۹ معاهده را اداره منتخب ضروری نداند، این اداره می تواند از متقاضی بخواهد که ظرف مهلت قابل اعمال به موجب .ماده مزبور، در صورتی که هر ورق جایگزین مذکور در بند ۱۶ ماده۷۰ آئین نامه که منضم به گزارش بررسی مقدماتی بین المللی است به زبانی نباشد که اظهارنامه بین المللی به آن زبان انتشاریافته، ترجمه ای از آن را به آن زبان ارائه نماید.

ماده ۷۵ـ [حذف شده است]

ماده ۷۶ـ نسخه ترجمه و هزینه برطبق بند(۱) ماده ۳۹ معاهده؛ ترجمه سند حق تقدم
۴
ـ ۷۶ – مهلت ترجمه سند حق تقدم
۱
ـ۷۶، ۲ـ۷۶ و۳ـ۷۶ – [حذف شده است]
از متقاضی خواسته نخواهدشد که ترجمه ای را از سند حق تقدم قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق .ماده۳۹ معاهده به هیچ اداره منتخب ارائه نماید.
۵
ـ۷۶ – اعمال شق (ز) بند۱ ماده ۲۲ و ماده۴۹ و ماده ۵۱ مکرر آئین نامه، شق(ز) بند۱ .ماده۲۲، ماده۴۹ و ماده۵۱ مکرر آئین نامه، اعمال خواهدشد، مشروط براینکه:
«۱»
هر ارجاعی در مقررات فوق به اداره تعیین شده یا کشور تعیین شده به ترتیب به عنوان ارجاع به اداره منتخب یا کشور منتخب تلقی گردد.
«۲»
هرگونه ارجاع در مقررات فوق به ماده۲۲ یا بند(۲) ماده۲۴ معاهده به ترتیب به عنوان ارجاع به بند (۱) ماده ۳۹ یا بند (۳) ماده ۳۹ معاهده تلقی شود.
«۳»
عبارت « اظهارنامه های بین المللی تسلیمی» در شق (ج) بند۱ ماده ۴۹ آئین نامه جایگزین عبارت « تقاضای تسلیمی» شوند.
«۴»
از لحاظ بند (۱) ماده ۳۹ معاهده، هرگاه یک گزارش بررسی مقدماتی بین المللی تهیه شده باشد، ترجمه ای از هراصلاحیه مقرر در ماده ۱۹ معاهده، فقط زمانی خواسته خواهدشد، که آن اصلاحیه به گزارش منضم باشد.
۶
ـ۷۶ – مقررات مربوط به دوره انتقالی
اگر در تاریخ دوازدهم ژوئیه سال ۱۹۹۱ شق «۴» بند۵ ماده ۷۶ آئین نامه با قانون ملی مورد عمل بوسیله اداره منتخب در ارتباط با ادعاهای اصلاح شده به موجب ماده ۱۹ معاهده، سازگار نباشد، تا زمانی که شق«۴» بند ۵ ماده ۷۶ آئین نامه با آن قانون سازگار نباشد، بند مذکور در مورد اداره منتخب اعمال نخواهدشد، مشروط براینکه اداره مزبور قبل از ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد. اطلاعات دریافتی فوراً بوسیله دفتر بین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهدیافت.

ماده ۷۷ـ اختیار موضوع شق (ب) بند (۱) ماده ۳۹ معاهده
۱
ـ۷۷ – اعمال اختیار
(
الف) هرکشور متعاهدی که مهلتی را اجازه دهد که انقضاء آن دیرتر از مهلت مقرر در شق (الف) بند (۱) ماده ۳۹ معاهده باشد، دفتر بین المللی را از مهلت تعیین شده مزبور مطلع خواهدنمود.
(
ب)هر اطلاعیه دریافتی بوسیله دفتر بین المللی به موجب شق (الف) فوق فوراً به وسیله آن دفتر در روزنامه رسمی انتشار خواهدیافت.
(
ج) اطلاعیه های مربوط به کاهش مهلت های تعیین شده قبلی در ارتباط با درخواست های تسلیمی پس از انقضاء سه ماه از تاریخی که در آن تاریخ اطلاعیه بوسیله دفتر بین المللی انتشاریافته، مؤثر خواهدبود.
(
د) اطلاعیه های مربوط به افزایش مهلت های تعیین شده قبلی، پس از انتشار آن ها توسط دفتر بین المللی در روزنامه رسمی، درخصوص درخواست های رسیدگی نشده یا ارائه شده پس از تاریخ انتشار یا، اگر کشور متعاهد صادر کننده اطلاعیه تاریخ دیرتری را تعیین نماید، از تاریخ اخیر مؤثر خواهدبود.

ماده ۷۸ـ اصلاحیه ادعاها، توصیف و نقشه ها نزد ادارات تعیین شده

۱ـ ۷۸ – مهلت، در موردی که انتخاب قبل از انقضاء ۱۹ ماه از تاریخ حق تقدم محقق شود.
(
الف) هرگاه انتخاب هرکشور متعاهدی قبل از انقضاء ۱۹ ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد، متقاضی در صورتیکه تمایل داشته باشد، حقوق مقرر در ماده ۴۱ معاهده در خصوص اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه ها نزد اداره منتخب مربوطه را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اجرای الزامات موضوع شق (الف) بند (۱) ماده۳۹معاهده اعمال خواهدنمود، مشروط براینکه، اگر ارسال گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، موضوع بند (۱) ماده ۳۶ معاهده، تا قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق ماده ۳۹ معاهده صورت نگرفته باشد، متقاضی حقوق مزبور را دیرتر از چهارماه پس از انقضاء تاریخ مزبور اعمال ننماید. در هر دو صورت متقاضی می تواند حقوق مزبور را در هر زمان دیگری که قانون ملی کشور مزبور مجاز دانسته باشد، اعمال نماید.
(
ب) در هرکشور منتخبی که قانون ملی، آغاز بررسی را منوط به تقاضای خاص نماید، قانون ملی می تواند، هرگاه انتخاب هرکشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد، مقرر نماید که مهلتی که ظرف آن یا زمانی که در آن زمان، متقاضی می تواند حقوق موضوع ماده ۴۱ معاهده را اعمال نماید، همان باشد که قانون ملی در مورد بررسی اظهارنامه های ملی، برمبنای تقاضای خاص مقرر می نماید، مشروط بر اینکه چنین مهلتی قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق شق (الف) فوق منقضی نشود و یا زمان مزبور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق شق (الف) مزبور نباشد.

۲ـ ۷۸ – مهلت، درموردی که، انتخاب پس از انقضاء ۱۹ ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد.
هرگاه انتخاب هرکشور متعاهد، پس از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد، و متقاضی مایل باشد، طبق ماده۴۱ معاهده، اصلاحیه هایی را انجام دهد، مهلت انجام اصلاحیه های مقرر در ماده ۲۸ معاهده اعمال خواهدشد.

۳ـ ۷۸ – مدل های اشیاء مصرفی
مقررات بند۵ ماده۶ و بند۵ ماده۱۳ آئین نامه با تغییرات مقتضی، نزد ادارات منتخب اجراء خواهدشد. اگر انتخاب قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم انجام شده باشد، به جای ارجاع به مهلت قابل اعمال برطبق ماده۲۲ معاهده، به مهلت قابل اعمال برطبق ماده۳۹ معاهده ارجاع خواهدشد.

قسمت د ـ مواد مربوط به فصل سوم معاهده

ماده ۷۹ـ تقویم
۱
ـ ۷۹ – ذکر تاریخ ها
متقاضیان، ادارات ملی، ادارات دریافت کننده، مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی و دفتر بین المللی، از لحاظ معاهده و آئین نامه، هر تاریخی را بر حسب تاریخ مسیحی و تقویم میلادی، یا، اگر آنها تاریخ ها و تقویم های دیگر را بکار برند، تمامی تاریخ ها براساس تاریخ مسیحی و تقویم میلادی نیز ذکر خواهدشد.

ماده ۸۰ ـ محاسبه مهلت ها

۱ـ۸۰ – مدت های ذکرشده برحسب سال
هرگاه یک مدت بصورت یکسال یا تعداد مشخصی از سال ها ذکر شده باشد، محاسبه از روز بعد از حدوث واقعه مربوطه آغاز شده و دوره در سال بعد مربوطه در ماهی که دارای همان نام ماه و در روزی که دارای همان عدد ماه و روز وقوع واقعه است پایان خواهدیافت، مشروط براینکه، اگر ماه مربوطه سال بعد، دارای روزی با همان عدد نباشد، دوره آخرین روز آن ماه خاتمه خواهدیافت.

۲ـ۸۰ – دوره هایی که با ماه بیان شده اند
هرگاه یک دوره بصورت یک ماه یا تعداد مشخصی از ماه ها بیان شده باشد، محاسبه از روز بعد از روزیکه در آن روز، واقعه مربوطه اتفاق افتاده است، آغاز و دوره در ماه بعدی مربوطه در روزیکه دارای همان عدد روزی است که در آن واقعه مربوطه اتفاق افتاده خاتمه می یابد، با این قید که اگر ماه مربوطه بعدی دارای روزی با همان عدد نباشد دوره در آخرین روز آن ماه خاتمه خواهدیافت.

۳ـ۸۰ – دوره هایی که به روز بیان شده اند.
هرگاه دوره بصورت تعداد مشخصی از روزها بیان شده باشد، محاسبه از روز بعد از روزی که واقعه مربوطه اتفاق افتاده آغاز و دوره در روزی که آخرین روز شمارش است، خاتمه خواهدیافت.

۴ـ۸۰ – تاریخ های محلی
(
الف)تاریخی که به عنوان تاریخ آغاز محاسبه هر دوره در نظر گرفته می شود، تاریخی خواهدبود که در منطقه ای که واقعه رخ داده است، حاکم است.
(
ب) تاریخی که در آن هر دوره ای خاتمه می یابد، تاریخی خواهدبود که در منطقه ای که اسناد لازم باید تسلیم شوند یا هزینه لازم باید پرداخت شود، حاکم است.

۵ ـ۸۰ – انقضاء در یک روز غیرکاری
اگر انقضاء هر دوره که طی آن سند یا هزینه ای بایستی به یک اداره ملی یا سازمان بین الدولی واصل شود، روزی باشد که درآن روز اداره یا سازمان مذکور به روی عموم از لحاظ انجام امور رسمی باز نباشد، یا در آن روز پست عادی در منطقه ای که اداره یا سازمان مزبور در آن واقع است، توزیع نمی شود دوره در روز بعدی که در آن روز هیچکدام از دو حالت فوق وجود نداشته باشد، منقضی خواهدشد.

۶ ـ۸۰ – تاریخ اسناد
هرگاه دوره ای از روز تاریخ یک سند یا نامه صادره از یک اداره ملی یا سازمان بین الدولی آغاز شود، هرطرف ذی نفع می تواند اثبات نماید که سند یا نامه مزبور در تاریخی مؤخر بر تاریخ مذکور پست شده است، در اینصورت از لحاظ محاسبه دوره، تاریخی که سند یا نامه مزبور عملاً پست شده اند، به عنوان تاریخ آغاز دوره در نظرگرفته خواهدشد. بدون توجه به تاریخ پست نمودن سند یا نامه، چنانچه متقاضی به اداره ملی یا سازمان بین الدولی دلیلی را ارائه نماید که اداره ملی یا سازمان بین الدولی را متقاعدسازد که سند یا نامه را پس از هفت روز از تاریخ درج شده برروی آنها دریافت نموده، اداره ملی یا سازمان بین الدولی تاریخ آغاز دوره مربوطه را از تاریخ سند یا نامه و تاریخ انقضاء آن را دیرتر با اضافه نمودن تعداد روزی که برابر است با تعداد روزهایی که سند یا نامه پس از هفت روز از تاریخ ذکر شده بر روی آن دریافت شده، محاسبه خواهدنمود.

۷ـ۸۰ – پایان روزکاری
(
الف) مهلتی که خاتمه آن روز معینی باشد، در لحظه ای از آن روز خاتمه خواهدیافت که اداره ملی یا سازمان بین الدولی که سند باید به آن تسلیم یا هزینه به آن پرداخت گردد، فعالیت خود را در آن روز خاتمه داده باشد.
(
ب)هر سازمان یا اداره می تواند، مفاد بند (الف) فوق را تا نیمه شب روز مربوطه تمدید نماید.

ماده ۸۱ ـ تغییر مهلت های تعیین شده در معاهده

۱ـ۸۱ – پیشنهاد
(
الف) هرکشور متعاهد، یا مدیرکل می تواند، تغییری را بر طبق بند (۲) ماده ۴۷ معاهده پیشنهاد نماید.
(
ب) پیشنهادات یک کشور متعاهد به مدیرکل ارائه خواهدشد.

۲ـ۸۱ – تصمیم مجمع
(
الف)هرگاه پیشنهاد به مجمع ارائه شود، متن آن به وسیله مدیرکل، حداقل دو ماه قبل از آن اجلاس مجمع که دستور کار آن شامل پیشنهاد است، برای تمام کشورهای متعاهد ارسال خواهدشد.
(
ب) در طی مباحثات مربوط به پیشنهاد در مجمع، پیشنهاد می تواند اصلاح شده یا مشمول اصلاحات پیشنهادی بعدی قرارگیرد.
(
ج)اگر هیچیک از کشورهای متعاهد حاضر در مجمع، به هنگام رأی گیری برعلیه پیشنهاد رأی ندهد، پیشنهاد مزبور تصویب شده تلقی خواهدشد.

۳ـ۸۱ – رأی مکاتبه ای
(
الف)هرگاه رأی گیری مکاتبه ای انتخاب شود، پیشنهاد به صورت مکتوب، توسط مدیرکل، خطاب به کشورهای متعاهد ارسال و از آنها دعوت به عمل خواهدآمد که رأی خود را به صورت مکتوب بیان دارند.
(
ب)مهلتی که طی آن پاسخ حاوی رأی مکتوب باید به دفتر بین المللی واصل شود، در دعوتنامه معین خواهدشد. این مهلت کمتر از سه ماه از تاریخ دعوت نخواهدبود.
(
ج)پاسخ ها باید مثبت یا منفی باشند. پیشنهادات برای اصلاحات، یا ملاحظات صرف به عنوان رأی تلقی نخواهندشد.
(
د) اگر هیچیک از کشورهای متعاهد با اصلاحیه مخالفت ننمایند و اگر حداقل نیمی از کشورهای متعاهد، تأئید یا ممتنع یا بی تفاوت را اعلام نمایند، پیشنهاد تصویب شده تلقی می گردد.

ماده ۸۲ ـ بی نظمی در خدمات پستی

۱ـ ۸۲ – تأخیر یا مفقودشدن در پست
(
الف)هرطرف ذینفع می تواند دلیلی را ارائه نماید که سند یا نامه ای را پنج روز قبل از انقضاء مهلت، از طریق پست ارسال نموده است. باستثنای مواردی که پست زمینی معمولاً ظرف دو روز از تاریخ پست به مقصد می رسد یا هرگاه هیچ هیچگونه خدمات پستی هوائی در دسترس نباشد، چنین دلیلی را تنها می توان زمانی ارائه نمود که پست از طریق پست هوایی ارسال شده باشد. در هرصورت، دلیل تنها در صورتی قابل ارائه خواهدبود که پست از نوع سفارشی بوده و توسط مقامات اداره پست ثبت شده باشد.
(
ب) اگر برطبق شق (الف) فوق، پست، یک سند یا نامه، به طرز متقاعد کننده ای برای اداره ملی یا سازمان بین الدولی که مخاطب است اثبات شود، تأخیر در وصول موجه خواهدبود، یا اگر سند یا نامه در پست مفقودشود، جایگزین سازی آن بایک نسخه جدید مجاز خواهدبود، مشروط براینکه طرف ذی نفع بتواند اداره یا سازمان مزبور را با دلیل متقاعد سازد که سند یا نامه پیشنهادی، برای جایگزینی، برابر با سند یا نامه مفقوده است.
(
ج) در موارد مقرر در شق (ب) فوق،دلیل پست نمودن ظرف مهلت مقرر، و، هرگاه سند یا نامه مفقود شده باشد، سند یا نامه جایگزین و هم چنین دلیل مربوط به برابری آن با نامه یا سند مفقوده، ظرف یک ماه پس از تاریخی که طرف ذینفع تأخیر یا فقدان آن را ملاحظه می نماید، یا با سعی و کوشش مقتضی می توانسته ملاحظه نماید تسلیم خواهدشد و درهیچ موردی دیرتر از شش ماه پس از انقضاء مهلت قابل اعمال در هرمورد تسلیم نخواهدشد.
(
د)هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی که به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد که بدین گونه عمل خواهدنمود که هرگاه خدمات تحویل دیگری غیر از مقامات پستی برای پست یک سند یا نامه به کار گرفته شود، مقررات شق (الف) تا (ج) فوق همانند اینکه خدمات تحویل توسط مقامات پستی انجام شده است، اعمال خواهدشد. در چنین حالتی جمله آخر شق (الف) اعمال نخواهدشد ولی دلیل فقط زمانی می تواند ارائه شود که جزئیات پست نمودن به وسیله ارائه دهنده خدمات تحویل هنگام پست ثبت شده باشد. اطلاعیه می تواند شامل این مطلب باشد که اطلاعیه فقط در مورد محموله های پستی که از خدمات تحویل معین یا خدمات تحویل که منطبق برضوابط مشخص شده هستند استفاده کرده اند، اعمال خواهدشد. دفتر بین المللی اطلاعاتی را که باین ترتیب دریافت شده است در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.
(
ه)هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی می تواند طبق شق (د) فوق اقدام نماید:
«۱»
حتی اگر، در صورت اقتضاء، خدمات تحویلی مورد استفاده، جزء خدماتی نباشد که در اطلاعیه مربوطه مندرج در شق (د) فوق مشخص شده است، یا ضوابط مشخص شده در اطلاعیه مزبور را رعایت ننماید، یا
«۲»
حتی اگر آن اداره یا سازمان بر طبق شق (د) فوق اطلاعیه ای را به دفتر بین المللی ارسال ننموده باشد.

۲ـ۸۲ – قطع خدمات پستی
(
الف) هر طرف ذی نفع می تواند دلیلی را ارائه نماید که در هر یک از ده روز مقدم بر روز انقضاء مهلت در منطقه ای که وی مقیم است یا محل کسب و پیشه او در آنجا واقع است یا در آنجا سکونت دارد، خدمات پستی به دلیل جنگ، انقلاب، بی نظمی های داخلی، اعتصاب، بلایای طبیعی یا دلایل مشابه دیگر، خدمات پستی قطع شده است.
(
ب) اگر چنین شرایط و اوضاع و احوالی بصورت متقاعدکننده ای برای اداره ملی یا سازمان بین الدولی که مخاطب است اثبات شود، تأخیر در وصول موجه خواهدبود، مشروط براینکه طرف ذی نفع اداره یا سازمان مذکور را متقاعد سازد که او پست را ظرف مدت پنج روز پس از سرگیری خدمات پستی انجام داده است. مقررات شق (ج) بند ۱ ماده۸۲ آئین نامه ، با تغییرات مقتضی، اجرا، خواهدشد.

ماده ۸۲مکرر ـ موجه شناختن تأخیرها در رعایت برخی مهلت ها بوسیله کشور تعیین شده یا منتخب

۱ـ۸۲ مکرر ـ معنای مهلت در بند (۲) ماده۴۸ معاهده
ارجاع به « هرمهلت» در بند(۲) ماده ۴۸ معاهده به معنای ارجاع به مهلت های زیر خواهدبود:
«۱»
هرمهلت تعیین شده درمعاهده یا این آئین نامه؛
«۲»
هرمهلت تعیین شده بوسیله اداره دریافت کننده، مرجع جستجوی بین المللی، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی یا دفتر بین المللی یا قابل اعمال بوسیله اداره دریافت کننده برطبق قانون ملی آن؛
«۳»
هرمهلت تعیین شده بوسیله اداره تعیین شده یا منتخب یا در قانون ملی قابل اعمال این ادارات برای اجرای هر اقدام بوسیله متقاضی نزد آن اداره.

ـ۸۲ مکرر ـ برقراری مجدد حقوق و سایر مقررات که بند(۲) ماده ۴۸ معاهده در مورد آن ها قابل اعمال است.
مقررات قانون ملی که در بند (۲) ماده ۴۸ معاهده راجع به موجه بودن هرگونه تأخیر در رعایت هرمهلت بوسیله کشور تعیین شده یا منتخب به آنها ارجاع شده، مقرراتی هستند که برقراری مجدد حقوق، اعاده، بازگرداندن به وضع سابق، رسیدگی های بیشتر را علیرغم عدم رعایت یک مهلت، مقرر می دارند و هر مقرره دیگر که تمدید مهلت ها یا شناختن تأخیرات در رعایت مهلت ها را مقرر می دارند.

ماده ۸۲ثالث ـ رفع اشتباهاتی که اداره دریافت کننده یا دفتر بین المللی مرتکب شده اند
۱
ـ۸۲ ثالث ـ اشتباهات مربوط به تاریخ تسلیم بین المللی و ادعای حق تقدم
اگر متقاضی به نحو متقاعدکننده ای برای اداره منتخب یا اداره تعیین شده ثابت نماید که تاریخ تسلیم بین المللی به علت اشتباه انجام شده توسط اداره دریافت کننده صحیح نمی باشد، یا بوسیله اداره دریافت کننده یا دفتر بین المللی به صورت اشتباه چنین تلقی شده باشد که ادعای حق تقدم به عمل نیامده و اگر اشتباه از نوع اشتباهی باشد، که اگر بوسیله خود اداره تعیین شده یا اداره منتخب انجام می گردید، آن اداره اشتباه مزبور را بر طبق قانون ملی یا رویه ملی رفع می نمود، در آنصورت اداره مزبور آن اشتباه را رفع و چنین تلقی خواهدنمود که اظهارنامه بین المللی دارای تاریخ تسلیم بین المللی اصلاح شده بوده یا ادعای حق تقدم به عمل آمده است.

ماده ۸۳ ـ حق اقدام نزد مراجع بین المللی

۱ـ۸۳ – دلیل حق
دفتر بین المللی، مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی، می توانند ارائه دلیل حق اقدام مذکور در ماده ۴۹ معاهده را خواستار شوند.

۱ـ۸۳مکرر – هرگاه دفتر بین المللی اداره دریافت کننده باشد.
(
الف)هر شخصی که دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا اداره عمل کننده برای یک کشور متعاهدی باشد که متقاضی، یا در صورت وجود دو یا چند متقاضی، هرکدام از متقاضیان، مقیم یا تبعه آن کشور باشند، دارای حق اقدام نزد دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده در ارتباط با اظهارنامه بین المللی برطبق جزء «۳» شق (الف) بند ۱ ماده ۱۹ آئین نامه خواهدبود.
(
ب) هر شخص دارای حق اقدام نزد دفتر بین المللی در سمت اداره دریافت کننده، در ارتباط با یک اظهارنامه بین المللی، دارای حق اقدام درباره آن اظهارنامه نزد دفتر بین المللی در هر سمت دیگر، و نزد مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی خواهدبود.

۲ـ۸۳ – اطلاع
(
الف) اداره ملی یا سازمان بین الدولی، که شخص ذینفع مدعی است که دارای حق اقدام نزد آن است، به محض تقاضا، دفتر بین المللی، مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی، یا مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی را درباره اینکه شخص مزبور دارای حق اقدام نزد آن است، مطلع خواهدنمود.
(
ب)این اطلاع برحسب مورد بوسیله دفتر بین المللی، مرجع جستجوی بین المللی، یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی لازم الاتباع خواهدبود.

قسمت ۵ ـ مواد مربوط به فصل ۵ معاهده

ماده ۸۴ ـ هزینه های هیأت های نمایندگی
۱
ـ۸۴ – هزینه ها بوسیله دولت ها تقبل می شوند
هزینه های هر هیأت نمایندگی مشارکت کننده در هر ارگان ایجاد شده بوسیله یا برطبق معاهده، بوسیله دولتی که آن هیأت را منصوب نموده، پرداخت خواهدشد.

ماده ۸۵ ـ عدل حصول حدنصاب در مجمع
۱
ـ ۸۵ – رأی بوسیله مکاتبه
در مورد مقرر در شق (ب) بند(۵) ماده۵۳ معاهده، دفتر بین المللی تصمیمات مجمع (غیر از تصمیمات مربوط به آئین کار خود مجمع) را برای کشورهای متعاهدی که در آن نماینده نداشته اند، ارسال و از آنها خواهدخواست که به صورت مکتوب رأی یا نظر ممتنع خود را ظرف یک مهلت سه ماهه از تاریخ ارسال بیان دارند.
اگر، در تاریخ انقضاء آن مدت، تعداد کشورهای متعاهدی که به نحو فوق رأی یا نظر ممتنع خود را اعلام نموده اند، به تعداد کشورهای متعاهد غایب برای حصول حدنصاب در جلسه بالغ شود، چنین تصمیماتی دارای اثر خواهند شد، مشروط براینکه اکثریت لازم نیز در عین حال بدست آمده باشد.

ماده ۸۶ ـ روزنامه رسمی

۱ـ۸۶ – محتویات و فرم
(
الف)روزنامه رسمی مذکور در بند(۴) ماده۵۵ معاهده، حاوی موارد زیر خواهدبود:
«۱»
برای هر اظهارنامه بین المللی منتشره، اطلاعات مشخص شده بوسیله دستورالعمل های اداری، متخذه از صفحه روی جزوه منتشره برطبق ماده۴۸ آئین نامه، نقشه ظاهر در همان صفحه رو (درصورت وجود) و خلاصه،
«۲»
جدول تمام هزینه های قابل پرداخت به ادارات دریافت کننده، دفتر بین المللی و مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی،
«۳»
اعلامیه ها که انتشار آن ها برطبق معاهده و این آئین نامه ضروری است.
«۴»
اگر و تا آنجا که توسط ادارات تعیین شده یا منتخب به دفتر بین المللی ارائه شده باشد، اطلاعات مربوط به این موضوع که آیا الزامات مقرر در ماده ۲۲ و ۳۹ معاهده در ارتباط با اظهارنامه های بین المللی که تعیین کننده یا انتخاب کننده اداره مربوطه می باشند رعایت شده است یا خیر؟
«۵»
هرگونه اطلاعات مفید دیگر مشخص شده بوسیله دستورالعمل های اداری، مشروط براینکه دسترسی به این اطلاعات برطبق معاهده یا این آئین نامه ممنوع نشده باشد.
(
ب) اطلاعات مذکور در شق (الف) فوق به دو صورت زیر در دسترس قرار خواهدگرفت:
«۱»
به صورت روزنامه رسمی به شکل کاغذی، حاوی اطلاعات مشخص شده بوسیله دستورالعمل های اداری متخذه از صفحه روی جزوه منتشره برطبق ماده ۴۸ آئین نامه (« اطلاعات کتابشناسی») و موضوعات مورد اشاره در جزء «۲» تا «۵» شق (الف) فوق؛
«۲»
به صورت روزنامه رسمی به شکل الکترونیک، حاوی اطلاعات کتابشناسی، نقشه ظاهر در صفحه روی مذکور (در صورت وجود) و خلاصه.

۲ـ۸۶ – زبان ها؛ دسترسی به روزنامه رسمی
(
الف) روزنامه رسمی به شکل کاغذی به دو زبان (انگلیسی و فرانسه) چاپ و منتشر خواهدشد. این روزنامه همچنین به هرزبان دیگری چاپ خواهدشد، مشروط براینکه اطمینان حاصل شود که هزینه انتشار را فروش یا کمک های مالی تأمین خواهدنمود.
(
ب) مجمع می تواند انتشار روزنامه رسمی را به زبان هایی غیر از زبان های مذکور در شق .(الف) فوق دستور دهد.
(
ج) روزنامه رسمی به شکل الکترونیک مذکور در جزء «۲» شق (ب) بند۱ ماده ۸۶ .آئین نامه به طور هم زمان به زبان انگلیسی و فرانسه به هر طریق و وسیله الکترونیک، مشخص شده در دستورالعمل های اداری، قابل دسترسی خواهد بود. ترجمه ها به زبان انگلیسی و فرانسه بوسیله دفتر بین المللی تضمین خواهدشد.
دفتر بین المللی تضمین خواهدنمود که قابل دسترسی بودن روزنامه رسمی به شکل الکترونیک در تاریخ انتشار جزوه حاوی اظهارنامه بین المللی یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، محقق گردد.

۳ـ۸۶ – فاصله انتشار
فاصله انتشار روزنامه رسمی بوسیله مدیرکل تعیین خواهدشد.

۴ـ۸۶ – فروش
آبونمان و سایر قیمت های فروش روزنامه رسمی بوسیله مدیرکل تعیین خواهدشد.

۵ ـ۸۶ – .عنوان
دوست عنوان روزنامه رسمی بوسیله مدیرکل تعیین خواهدشد.

۶ ـ۸۶ – جزئیات بیشتر
جزئیات بیشتر راجع به روزنامه رسمی می تواند در دستورالعمل های اداری مقررشود.

ماده ۸۷ ـ نسخ انتشارات
مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی
۱
ـ۸۷ – هرمرجع جستجو یا بررسی مقدماتی بین المللی دارای این حق خواهدبود که بصورت رایگان دو نسخه از هر اظهارنامه بین المللی منتشره، روزنامه رسمی و هر انتشارات دیگر مورد علاقه، منتشره بوسیله دفتر بین المللی در ارتباط با معاهده یا این آئین نامه را دریافت نمایند.
۲
ـ۸۷ – ادارات ملی
(
الف) هر اداره ملی دارای این حق خواهدبود که بصورت رایگان یک نسخه از هر اظهارنامه بین المللی منتشره، روزنامه رسمی و هر انتشارات دیگر مورد علاقه، منتشره به وسیله دفتر بین المللی در ارتباط با معاهده یا این آئین نامه را دریافت نماید.
(
ب) انتشارات مذکور در شق (الف) بنا به تقاضای خاص ارسال خواهدشد. اگر هر یک از انتشارات به بیش از یک زبان در دسترس باشد، در تقاضا زبان یا زبان های مطلوب که انتشار به آن صورت گرفته مشخص خواهدشد.

ماده ۸۸ ـ اصلاح آئین نامه
۱
ـ ۸۸ – الزام اتفاق آراء
اصلاح مواد زیر از آئین نامه مستلزم این خواهدبود که هیچ کشور دارای حق در مجمع، به اصلاحیه پیشنهادی رأی منفی ندهد.
«۱»
بند ۱ ماده ۱۴ (هزینه ارسال)،
«۲» [
حذف شده است]
«۳»
بند ۳ ماده ۲۲ (مهلت بر طبق بند (۳) ماده ۱۲ معاهده)،
«۴»
ماده ۳۳ (سابقه اختراع ادعائی مربوطه برای جستجوی بین المللی)
«۵»
ماده ۶۴ (سابقه اختراع ادعائی برای بررسی مقدماتی بین المللی)
«۶»
ماده ۸۱ (تغییر مهلت تعیین شده در معاهده)
«۷»
بند حاضر (یعنی بند ۱ ماده ۸۸ آئین نامه)
۲
ـ ۸۸ – [حذف شده است]
۳
ـ ۸۸ – الزام مربوط به عدم مخالفت بوسیله کشورهای خاص
اصلاح مواد زیر از آئین نامه مستلزم این است که هیچ کشور مذکور در جزء «۲» شق (الف) بند (۳) .ماده ۵۸ معاهده و دارای حق رأی در مجمع به اصلاحیه پیشنهادی رأی منفی ندهد:
«۱»
ماده ۳۴ (حداقل اسناد)،
«۲»
ماده ۳۹ (موضوع بر طبق جزء «۱» شق (الف) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده)،
«۳»
ماده ۶۷ (موضوع بر طبق جزء «۱» شق (الف) بند (۴) ماده ۳۴ معاهده)،
«۴»
بند حاضر (یعنی بند ۳ ماده ۸۸ آئین نامه).
۴
ـ ۸۸ – آئین کار
هر پیشنهاد برای اصلاح یک مقرره مذکور در بند ۱ ماده ۸۸ یا بند ۳ ماده ۸۸ آئین نامه، اگر پیشنهاد باید در مجمع مورد تصمیم گیری قرار گیرد، حداقل دو ماه قبل از افتتاح اجلاس مجمع که برای اخذ تصمیم درباره آن پیشنهاد فراخوانده می شود، برای کلیه کشورهای متعاهد ارسال خواهد شد.

ماده ۸۹ ـ دستورالعمل های اداری
۱
ـ ۸۹ – دامنه مشمول
(
الف)دستورالعمل های اداری حاوی مقررات در موارد زیر خواهد بود:
«۱»
راجع به موضوعاتی که در ارتباط با آن این آئین نامه صراحتاً اشاره به چنین دستورالعمل هایی دارد،
«۲»
راجع به هرگونه جزئیات در ارتباط با اجرای مقررات این آئین نامه.
(
ب) دستورالعمل های اداری معارض با مقررات معاهده، آئین نامه، یا هر موافقت نامه منعقده بوسیله دفتر بین المللی یا یک مرجع جستجوی بین المللی یا یک مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نخواهد بود.
۲
ـ ۸۹ – منبع
(
الف) دستورالعمل های اداری بوسیله مدیرکل، پس از مشورت با ادارات دریافت کننده و مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی، تنظیم و اعلام خواهد شد.
(
ب) آنها می توانند بوسیله مدیرکل، پس از مشورت با ادارات یا مراجعی که دارای نفع مستقیم در تغییر پیشنهادی هستند، تغییر یابند.
(
ج) مجمع می تواند از مدیر کل دعوت نماید که دستورالعمل های اداری را تغییر دهد و مدیر کل به همین ترتیب اقدام خواهد نمود.
۳
ـ ۸۸ – انتشار و لازم الاجراء شدن
(
الف) دستورالعمل های اداری و هر تغییر مربوط به آن در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
ب) در هر انتشار تاریخی که در آن تاریخ مقررات منتشره جنبه اجرائی پیدا می کنند مشخص خواهد شد. تاریخ ها می توانند در مورد مقررات مختلف با یکدیگر اختلاف داشته باشند، مشروط بر اینکه هیچ مقرره ای قبل از انتشار آن در روزنامه رسمی قابل اجراء اعلام نشده باشد.

قسمت و ـ مواد مربوط به فصول متعدد معاهده

ماده ۸۹ مکرر ـ تسلیم، رسیدگی و ارسال اظهارنامه های بین المللی و سایر اسناد به شکل الکترونیک یا با وسایل الکترونیک

۱ـ ۸۹ مکرر ـ اظهارنامه های بین المللی
(
الف) با رعایت شقوق (ب) تا (ه)، اظهارنامه های بین المللی می توانند بر طبق دستورالعمل های اداری، به شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیک تسلیم و رسیدگی شوند، مشروط بر اینکه هر اداره دریافت کننده، تسلیم اظهارنامه های بین المللی را روی کاغذ مجاز بداند.
(
ب)با رعایت هر مقررات خاص دستورالعمل های اداری، این آئین نامه با تغییرات مقتضی نسبت به اظهارنامه های بین المللی تسلیمی به شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیک اجراء خواهد شد.
(
ج) دستورالعمل های اداری، مقررات و الزامات در ارتباط با تسلیم و رسیدگی اظهارنامه های بین المللی که کلاً یا جزئاً به شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیکی تسلیم شده اند را تعیین خواهد نمود. از جمله این مقررات و الزامات و نه بصورت احصائی می توان به مقررات و الزامات در ارتباط با اعلام وصول، آئین کارهای مربوط به اعطای یک تاریخ تسلیم بین المللی، الزامات شکلی و ضمائم و نتایج عدم رعایت آن الزامات، امضای اسناد، وسایل تعیین اصالت اسناد و هویت طرف های مکاتبه کننده با ادارات و مراجع و عملکرد ماده ۱۲ معاهده در ارتباط با نسخه اصلی، نسخه بایگانی و نسخه جستجو اشاره نمود. این دستورالعمل ها همچنین می توانند حاوی مقررات و الزامات مختلف در ارتباط با اظهارنامه های بین المللی تسلیم شده به زبان های مختلف باشد.
(
د)هیچ اداره ملی یا سازمان بین الدولی، ملزم به دریافت یا رسیدگی اظهارنامه های بین المللی تسلیمی به شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیک نخواهد بود. مگر اینکه به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد که در رعایت مقررات قابل اعمال در دستورالعمل های اداری، آمادگی دریافت یا رسیدگی به نحو مذکور را دارد، دفتر بین المللی اطلاعاتی را که به این نحو از آن مطلع شده در روزنامه رسمی انتشار خواهد داد.
(
ه) هیچ اداره دریافت کننده ای که اطلاعیه ای را به موجب شق (د) فوق به دفتر بین المللی داده است، نمی تواند رسیدگی به یک اظهارنامه بین المللی تسلیمی به شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیک که در آن الزامات قابل اعمال بر طبق دستورالعمل های اداری، رعایت شده باشد را رد نماید.

ـ ۸۹ مکرر ـ سایر اسناد

بند ۱ ماده ۸۹ مکرر با تغییرات مقتضی در مورد سایر اسناد و مکاتبات مربوط به اظهارنامه های بین المللی اجرا خواهد شد.

ـ ۸۹ مکرر ـ ارسال بین ادارات
هرگاه معاهده، این آئین نامه یا دستورالعمل های اداری مقرر سازد که اسناد، اطلاعیه ها، مکاتبات، یا انتقال ها بوسیله یک اداره ملی یا سازمان بین الدولی برای دیگری ارسال شود، چنین ارسالی می تواند در صورت توافق بین ارسال کننده و دریافت کننده به شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیک محقق شود.

ماده ۸۹ثالث ـ نسخه های اسناد به شکل الکترونیک که بر روی کاغذ تسلیم شده اند
ثالث ـ ۸۹ نسخه های اسناد به شکل الکترونیک که بر روی کاغذ تسلیم شده اند.
هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی می تواند مقرر نماید که هرگاه یک اظهارنامه بین المللی یا سند دیگر مربوط به اظهارنامه بین المللی روی کاغذ تسلیم شده باشد، نسخه ای از آن می تواند بر طبق دستورالعمل های اداری، بوسیله متقاضی به شکل الکترونیک ارائه شود.

ماده ۹۰ ـ کارگزاران و نمایندگان مشترک

۱ـ۹۰ – انتصاب به عنوان کارگزار
(
الف)شخصی که دارای حق اقدام نزد اداره ملی، که به آن اداره، اظهارنامه بین المللی تسلیم شده است باشد، یا هرگاه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی تسلیم شده باشد، آن شخص دارای حق اقدام در خصوص اظهارنامه بین المللی نزد دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده باشد، او می تواند بوسیله متقاضی به سمت کارگزار او برای عهده داری نمایندگی وی نزد اداره دریافت کننده، دفتر بین المللی، مرجع جستجوی بین المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی منصوب گردد.
(
ب) شخصی که دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا سازمان بین الدولی است که به عنوان مرجع جستجوی بین المللی عمل می نماید، می ‍ تواند به وسیله متقاضی به عنوان کارگزار او برای عهده داری نمایندگی وی اختصاصاً در نزد آن مرجع منصوب گردد.
(
ج) شخصی که دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا سازمان بین الدولی است که به عنوان مرجع بررسی مقدماتی بین الدولی عمل می نماید، می تواند بوسیله متقاضی به عنوان کارگزار خود برای عهده داری نمایندگی وی اختصاصاً در نزد آن مرجع منصوب گردد.
(
د) اگر به نحو دیگری در سند انتصاب کارگزار مقرر نشده باشد کارگزار منصوب شده بر طبق شق (الف) فوق می تواند تعداد یک یا چند نفر از کارگزار فرعی را برای عهده داری نمایندگی متقاضی، به عنوان کارگزار متقاضی در موارد زیر منصوب نماید:
«۱»
نزد اداره دریافت کننده، دفتر بین المللی، مرجع جستجوی بین المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مشروط بر اینکه هر شخصی که به این ترتیب به عنوان کارگزار فرعی منصوب می گردد، بر حسب مورد، دارای حق اقدام نزد اداره ملی که اظهارنامه بین المللی به آن تسلیم شده یا حق اقدام نزد دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت کننده در ارتباط با اظهارنامه بین المللی باشد؛
«۲»
بصورت خاص نزد مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مشروط بر اینکه هر شخصی که به این ترتیب به عنوان کارگزار فرعی انتخاب می شود، بر حسب مورد، دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا سازمان بین الدولی که به عنوان مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی عمل می نماید، باشد.

۲ـ۹۰ – نماینده مشترک
(
الف) هرگاه دو یا چند متقاضی وجود داشته باشد و متقاضیان بر طبق شق (الف) بند ۱ .ماده ۹۰ آئین نامه یک کارگزار که نمایندگی همه آنها را داشته باشد (کارگزار مشترک) منصوب ننموده باشند، یکی از متقاضیان که دارای حق تسلیم اظهارنامه بین المللی بر طبق ماده ۹۰ معاهده است، می تواند، به وسیله متقاضیان دیگر، به عنوان نماینده مشترک آنها منصوب گردد.
(
ب) هرگاه دو یا چند متقاضی وجود داشته باشد و همه متقاضیان یک کارگزار مشترک بر طبق شق (الف) بند ۱ ماده ۹۰ آئین نامه، یا یک نماینده مشترک بر طبق شق (الف) این بند را منصوب ننموده باشند، متقاضی که نام او در تقاضا به عنوان اولین نام واجد شرایط بر طبق بند ۱ .ماده ۱۹ آئین نامه برای تسلیم اظهارنامه بین المللی به اداره دریافت کننده آمده، به عنوان نماینده مشترک همه متقاضیان تلقی خواهد شد.

۳ـ۹۰ – آثار اقدامات کارگزاران و نمایندگان مشترک یا اقدامات در ارتباط با آن ها
(
الف) هر اقدام کارگزار یا در ارتباط با او، دارای اثر یک اقدام متقاضی یا در ارتباط با متقاضی یا متقاضیان مربوطه است.
(
ب) اگر دو یا چند کارگزار نمایندگی همان متقاضی یا متقاضیان را عهده دار باشند، هر اقدام مربوط به هر کدام از این کارگزاران یا در ارتباط با آنها دارای اثر یک اقدام متقاضی یا متقاضیان مذکور یا در ارتباط با آنها خواهد بود.
(
ج) با رعایت جمله دوم شق (الف) بند ۵ ماده ۹۰ مکرر آئین نامه، هر اقدام یک نماینده مشترک یا در ارتباط با او یا کارگزار او، دارای اثر یک اقدام همه متقاضیان یا در ارتباط با آنها خواهد بود.

۴ـ۹۰ – نحوه انتصاب کارگزار یا نماینده مشترک
(
الف) انتصاب یک کارگزار با امضای تقاضا، درخواست یا یک وکالت نامه جداگانه توسط متقاضی محقق خواهد شد. هرگاه دو یا چند متقاضی وجود داشته باشند، انتصاب یک کارگزار مشترک، یا نماینده مشترک با امضای تقاضا، درخواست یا یک وکالت نامه جداگانه توسط هر متقاضی بنا به انتخاب وی محقق خواهد شد.
(
ب)با رعایت بند ۵ ماده ۹۰ آئین نامه ، وکالتنامه جداگانه به یکی از دو اداره دریافت کننده یا دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد، مشروط بر اینکه هرگاه وکالتنامه، کارگزاری را بر طبق شق .(ب)، (ج) یا جز «۲» شق (د) بند ۱ ماده ۹۰ آئین نامه منصوب نماید، بر حسب مورد، به مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم گردد.
(
ج) اگر وکالتنامه جداگانه امضاء نشده باشد یا وکالتنامه جداگانه درخواستی مفقود شده باشد، یا اگر ذکر نام یا نشانی شخص منصوب شده، با بند ۴ ماده ۴ آئین نامه مطابقت نداشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که وکالتنامه وجود ندارد، مگر اینکه رفع نقص گردد.

۵ ـ۹۰ – وکالتنامه کلی
(
الف) انتصاب یک کارگزار در ارتباط با یک اظهارنامه بین المللی خاص می تواند با اشاره در تقاضا درخواست یا یادداشت جداگانه به یک وکالت نامه جداگانه موجود که آن کارگزار را برای عهده دار شدن نمایندگی متقاضی در ارتباط با هر اظهارنامه بین المللی که ممکن است به وسیله آن متقاضی تسلیم شود، منصوب نموده، (یعنی وکالت نامه کلی) محقق شود، مشروط بر اینکه:
«۱»
وکالتنامه کلی به موجب شق (ب) این بند تودیع شده باشد، و
«۲»
نسخه ای از آن بر حسب مورد به تقاضا، درخواست، یا یادداشت جداگانه به وکالت نامه ملصق شده باشد. نسخه مزبور لازم نیست امضاء شود.
(
ب) وکالتنامه کلی نزد اداره دریافت کننده تودیع خواهد شد، مشروط بر اینکه هرگاه وکالتنامه مزبور کارگزاری را بر طبق شق (ب)، (ج) یا جزء «۲» شق (د) بند ۱ ماده ۹۰ آئین نامه منصوب نماید، بر حسب مورد، نزد مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تودیع گردد.

۶ ـ۹۰ – لغو و انصراف
(
الف) هر انتصاب یک کارگزار یا نماینده مشترک می تواند بوسیله اشخاصی که انتصاب را به عمل آورده اند یا به وسیله قائم مقام آنان لغو گردد، که در آن صورت هر انتصاب کارگزار فرعی بر طبق شق (د) بند ۱ ماده ۹۰ آئین نامه به وسیله کارگزار لغو شده تلقی خواهد شد. هر انتصاب کارگزار فرعی بر طبق شق (د) بند ۱ $ماده ۹۰ آئین نامه نیز می تواند به وسیله متقاضی مربوطه لغو شود.
(
ب) انتصاب یک کارگزار بر طبق شق (الف) بند ۱ ماده ۹۰ آئین نامه دارای اثر لغو هر انتصاب قبلی کارگزاری است که بر طبق آن ماده منصوب شده است، مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
(
ج) انتصاب یک نماینده مشترک دارای اثر لغو هر انتصاب قبلی یک نماینده مشترک است مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.
(
د) یک کارگزار یا نماینده مشترک می تواند بوسیله یک اطلاعیه امضاء شده به وسیله او از انتصاب خود انصراف حاصل نماید.
(
ه) شقوق (ب) و (ج) بند ۴ ماده ۹۰ آئین نامه با تغییرات مقتضی در مورد سندی که حاوی یک لغو یا انصراف بر طبق این ماده باشد، اجرا خواهد شد.

ماده ۹۰مکررـ استرداد

۱ـ۹۰ مکرر ـ استرداد اظهارنامه بین المللی
(
الف) متقاضی می تواند در هر زمان تا قبل از انقضاء ۳۰ ماه از تاریخ حق تقدم، اظهارنامه بین المللی را مسترد نماید.
(.
ب) استرداد با وصول اعلامیه متقاضی خطاب به دفتر بین المللی، اداره دریافت کننده، به انتخاب متقاضی، یا هرگاه بند (۱) ماده ۳۹ معاهده مصداق داشته باشد، به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی محقق خواهد شد.
(
ج)اگر اعلامیه استرداد ارسالی به وسیله متقاضی یا ارسالی به وسیله اداره دریافت کننده، یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی به دفتر بین المللی واصل شود، هیچ انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی محقق نخواهد شد.

ـ۹۰ مکرر ـ استرداد تعیین ها
(
الف) متقاضی می تواند تعیین هر کشور تعیین شده را در هر زمانی قبل از انقضاء ۳۰ ماه از تاریخ حق تقدم، مسترد نماید. استرداد تعیین یک کشور که انتخاب شده است، متضمن استرداد انتخاب متناظر بر طبق بند ۴ ماده ۹۰ مکرر آئین نامه خواهد بود.
(
ب) هرگاه کشوری به منظور تحصیل یک ورقه اختراع ملی و یک ورقه اختراع منطقه ای تعیین شده باشد، استرداد تعیین کشور فقط به معنای استرداد تعیین برای هدف تحصیل ورقه اختراع ملی تلقی خواهد شد، به استثنای موردی که خلاف آن ذکر شده باشد. ژ
(
ج) استرداد تعیین های تمام کشورهای تعیین شده به معنای استرداد اظهارنامه بین المللی بر طبق بند ۱ ماده ۹۰ مکرر تلقی خواهد شد.
(
د) استرداد با وصول یک اطلاعیه ارسالی متقاضی، به انتخاب خود، خطاب به دفتر بین المللی، اداره دریافت کننده یا هرگاه بند ۱ ماده ۳۹ معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، محقق خواهد شد.
(
ه) اگر اطلاعیه استرداد ارسالی به وسیله متقاضی یا ارسال شده به وسیله اداره دریافت کننده، یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی به دفتر بین المللی واصل شود، هیچ انتشار بین المللی در مورد تعیین، محقق نخواهد شد.

ـ۹۰ مکرر ـ استرداد ادعاهای حق تقدم
(
الف) متقاضی می تواند یک ادعای حق تقدم را که براساس بند (۱) ماده ۸ معاهده در اظهارنامه بین المللی به عمل آورده، در هر زمانی قبل از انقضاء ۳۰ ماه از تاریخ حق تقدم مسترد نماید.
(
ب) هرگاه اظهارنامه بین المللی حاوی بیش از یک ادعای حق تقدم باشد، متقاضی می تواند، حقوق مقرر در شق (الف) فوق را در ارتباط با یک یا چند یا تمام ادعاهای حق تقدم اعمال نماید.
(
ج) استرداد، با وصول یک اطلاعیه ارسالی متقاضی، به انتخاب خود، خطاب به دفتر بین المللی، اداره دریافت کننده یا هرگاه بند ۱ ماده ۳۹ معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، محقق خواهد شد.
(
د) هرگاه استرداد ادعای حـق تـقدم، در تـاریخ حق تقدم تغییر ایجاد نماید، هر مهلتـی که از تاریخ اصلی حق تقدم محاسبـه شده و هنـوز منقـضی نـشده باشد، با رعایت شـق (ه) از تاریخ حـق تقدم که در نتیجه آن تغییر بوجود آمده است، محاسبه خواهد شد.
(.
هـ) در مورد مهلت مذکور در شق (الف) بند (۲) ماده ۲۱ معاهده، اگر اطلاعیه استرداد ارسالی به وسیله متقاضی یا ارسال شده، به وسیله اداره دریافت کننده یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی پس از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی به دفتر بین المللی واصل شود، مع هذا دفتر بین المللی می تواند براساس مهلت مذکور به نحو محاسبه شده از تاریخ حق تقدم اصلی، نسبت به انتشار بین المللی اقدام نماید.

ـ۹۰ مکرر ـ استرداد درخواست یا انتخاب ها
(.
الف) متقاضی می تواند درخواست یا هر انتخاب یا کلیه انتخاب ها را در هر زمان تا قبل از انقضاء ۳۰ ماه از تاریخ حق تقدم مسترد نماید.
ب- استرداد، با وصول اطلاعیه متقاضی خطاب به دفتر بین المللی محقق خواهد شد.
ج- اگر اطلاعیه استرداد به وسیله متقاضی به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم شده باشد، آن مرجع تاریخ وصول را بر روی اطلاعیه درج و آن را فوراً به دفتر بین المللی ارسال خواهد نمود. چنین تلقی خواهد شد که اطلاعیه در تاریخ درج شده بر روی آن به دفتر بین المللی ارسال شده است.

۵ ـ۹۰ مکرر ـ امضاء
(
الف) هر اطلاعیه استرداد مذکور در بند ۱ تا بند ۴ ماده ۹۰ آئین نامه، با رعایت شق (ب) این بند، به وسیله متقاضی امضاء خواهد شد. هرگاه یکی از متقاضیان بر طبق شق (ب) بند ۲ ماده .۹۰ .آئین نامه ، نماینده مشترک تلقی شده باشد، اطلاعیه مذکور با رعایت شق (ب) این بند مستلزم .امضاء توسط کلیه متقاضیان خواهد بود.
(
ب) هرگاه دو یا چند متقاضی یک اظهارنامه بین المللی را تسلیم نمایند که در آن کشوری تعیین شده باشد که قانون ملی آن مقرر نموده باشد که اظهارنامه های ملی باید به وسیله مخترع تسلیم شوند و هرگاه یک متقاضی برای آن کشور تعیین شده که یک مخترع است. را نتوان یافت یا به او پس از تلاش های لازم دست یافت، مقتضی نخواهد بود که اطلاعیه استرداد مذکور در بند ۱ تا ۴ .ماده ۹۰ مکرر آئین نامه ، به وسیله آن متقاضی (متقاضی مربوطه) امضاء شود، مشروط بر اینکه حداقل به وسیله یک متقاضی امضاء شود،
و
«۱»
اظهاریه قانع کننده ای بر حسب مورد برای اداره دریافت کننده، دفتر بین المللی، یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی درباره توضیح علت فقدان امضاء متقاضی مربوطه ارائه می گردد، یا
«۲»
در مورد اطلاعیه استرداد مذکور در شق (ب) بند ۱ و شق (د) بند ۲ و شق (ج) بند ۳ ماده ۹۰ مکرر آئین نامه ، متقاضی مربوطه تقاضا را امضاء نکرده باشد، ولی الزامات شق (ب) بند ۱۵ ماده ۴ .آئین نامه رعایت شده باشد، یا
«۳»
در مورد اطلاعیه استرداد مذکور در شق (ب) بند ۴ ماده ۹۰ مکرر آئین نامه ، متقاضی مربوطه درخواست را امضاء نکرده باشد ولی الزامات مذکور در شق (ب) بند ۸ ماده ۵۳ آئین نامه رعایت شده باشد، یا انتخاب متعاقب مربوطه را امضاء نکرده باشد ولی الزامات شق (ج) بند ۱ ماده ۵۶ .آئین نامه رعایت شده باشد.

۶ ـ۹۰ مکرر ـ اثر استرداد
(
الف)هرگاه بررسی یا رسیدگی اظهارنامه بین المللی بر طبق بند (۲) ماده ۲۳ یا بند (۲) ماده ۴۰ معاهده قبلاً شروع شده باشد، استرداد اظهارنامه بین المللی، هرگونه تعیین، هرگونه ادعای حق تقدم به موجب ماده ۹۰ مکرر آئین نامه ، دارای هیچ اثری بر درخواست یا هرگونه انتخاب در هیچ اداره تعیین شده یا منتخب نخواهد بود.
(
ب) هرگاه اظهارنامه بین المللی بر طبق بند ۱ ماده ۹۰ مکرر مسترد شود، رسیدگی بین المللی اظهارنامه بین المللی متوقف خواهد شد.
(
ج) هرگاه درخواست یا کلیه انتخاب ها بر طبق بند ۴ ماده ۹۰ مکرر آئین نامه ، مسترد شوند، رسیدگی به اظهارنامه بین المللی به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی متوقف خواهد شد.

۷ ـ۹۰ مکرر ـ اختیارات بر طبق شق (ب) بند (۴) ماده ۳۷ معاهده
(
الف) هر کشور متعاهدی که قانون ملی آن، آنچه که در قسمت دوم شق (ب) بند (۴) ماده۳۷ معاهده توصیف شده را مقرر نماید، مراتب را کتباً به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
(
ب) اطلاعیه مذکور در شق (الف) این بند، فوراً به وسیله دفتر بین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت و در مورد اظهارنامه های بین المللی که دیرتر از یک ماه از تاریخ انتشار آن تسلیم شده باشند، مؤثر خواهد بود.

ماده ۹۱ـ اشتباهات فاحش در اسناد
۱
ـ۹۱ – رفع اشتباه
(
الف) با رعایت شقوق (ب) تا (ز رابع) این بند، اشتباهات فاحش در اظهارنامه بین المللی یا اوراق دیگر تسلیمی به وسیله متقاضی می تواند رفع شود.
(
ب) اشتباهاتی که علت آن این واقعیت باشد که چیزی غیر از آنچه که بطور آشکار مورد نظر بوده در اظهارنامه بین المللی یا ورقه دیگر نوشته شده، اشتباهات فاحش تلقی خواهند شد. خود رفع اشتباه نیز باید آشکار باشد به این معنا که هر کس بتواند فوراً درک نماید که هیچ چیز دیگری غیر از آنچه به عنوان رفع اشتباه پیشنهاد شده، منظور نظر نبوده است.
(
ج) حذف کل عناصر یا اوراق اظهارنامه بین المللی، حتی اگر به وضوح ناشی از بی توجهی برای مثال، در مرحله نسخه برداری یا مرتب نمودن اوراق باشد، قابل رفع نخواهد بود.
(
د) رفع اشتباه می تواند براساس تقاضای متقاضی به عمل آید. مرجعی که آن چیزی را که بنظر می رسد اشتباه فاحش است کشف نموده باشد، می تواند از متقاضی دعوت نماید که تقاضایی را که برای رفع اشتباه به نحو مقرر در شقوق (هـ) تا (ز رابع) این بند ارائه نماید. بند ۴ ماده ۲۶ .آئین نامه با تغییرات مقتضی، در مورد نحوه تقاضا برای رفع اشتباه اعمال خواهد شد.
(
ه) هیچ گونه رفع اشتباهی مگر با اجازه صریح مراجع زیر صورت نخواهد گرفت:
«۱»
اداره دریافت کننده چنانچه اشتباه در تقاضا باشد،
«۲»
مرجع جستجوی بین المللی چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بین المللی غیر از تقاضا یا هر ورقه تسلیمی به آن مرجع باشد،
«۳»
مرجع بررسی مقدماتی بین المللی چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بین المللی غیر از تقاضا یا هر ورقه تسلیمی به آن مرجع باشد،
«۴»
دفتر بین المللی چنانچه اشتباه در هر ورقه تسلیمی به دفتر بین المللی، غیر از اظهارنامه بین المللی یا تصحیحات یا اصلاحیه ها به آن اظهارنامه باشد.
(
و) هر مرجعی که هر رفع اشتباه را اجازه داده یا رد نماید، فوراً متقاضی را از اجازه یا رد و در صورت رد از دلایل رد مطلع خواهد نمود. مرجعی که یک رفع اشتباه را اجازه دهد، مراتب را فوراً به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رسانید. هرگاه اجازه رفع اشتباه رد شود، دفتر بین المللی، بر اساس تقاضای متقاضی، تا قبل از زمان مربوط بر طبق شقوق (ز مکرر)، (ز ثالث) یا (ز رابع) این بند و با رعایت پرداخت یک هزینه خاص که مبلغ آن در دستورالعمل های اداری تعیین خواهد شد، تقاضای رفع اشتباه را همراه با اظهارنامه بین المللی انتشار خواهد داد. نسخه ای از تقاضای رفع اشتباه جزء مکاتبه موضوع ماده ۲۰ معاهده، در موردی که، نسخه ای از جزوه برای آن مکاتبه استفاده نشود یا هرگاه اظهارنامه بین المللی بر طبق بند (۳) ماده ۶۴ معاهده انتشار نیابد، خواهد آمد.
(
ز) اجازه برای رفع اشتباه مذکور در شق (هـ) این بند با رعایت شقوق (ز مکرر)، (ز ثالث) و (ز رابع) این بند مؤثر خواهد بود:
«۱»
هرگاه اجازه مزبور به وسیله اداره دریافت کننده یا به وسیله مرجع جستجوی بین المللی داده شده باشد، چنانچه اطلاعیه آن به دفتر بین المللی قبل از انقضاء ۱۷ ماه از تاریخ حق تقدم به آن دفتر واصل شده باشد؛
«۲»
هرگاه اجازه مزبور به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی داده شده باشد، چنانچه آن اجازه قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی داده شده باشد؛
«۳»
هرگاه اجازه مزبور به وسیله دفتر بین المللی داده شده باشد، چنانچه آن اجازه قبل از انقضاء ۱۷ ماه از تاریخ حق تقدم داده شده باشد.
(
ز مکرر) اگر اطلاعیه موضوع جزء «۱» شق (ز) این بند پس از انقضای ۱۷ ماه از تاریخ حق تقدم ولی قبل از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی، به دفتر بین المللی واصل شود، یا اگر رفع اشتباه انجام شده بر طبق جزء «۳» شق (ز) این بند را دفتر بین المللی پس از انقضاء ۱۷ ماه از تاریخ حق تقدم ولی قبل از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی اجازه دهد، اجازه مؤثر بوده و رفع اشتباه در انتشار مزبور خواهد آمد.
(
ز ثالث) هرگاه متقاضی از دفتر بین المللی خواسته باشد که اظهارنامه بین المللی او را قبل از انقضاء ۱۸ ماه از تاریخ حق تقدم انتشار دهد، برای تحقق این خواسته باید هر اطلاعیه صادره بر طبق جزء «۱» شق (ز) این بند تا قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی، به دفتر بین المللی واصل و دفتر بین المللی هر رفع اشتباه انجام شده بر طبق جزء «۳» شق (ز) این بند را تا قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی اجازه داده باشد.
(
ز رابع) هرگاه اظهارنامه بین المللی در اجرای بند (۳) ماده ۶۴ معاهده، منتشر نشده باشد، برای محقق شدن اجازه برای رفع اشتباه، هرگونه اطلاعیه صادره بر طبق جزء «۱» شق (ز) این بند به دفتر بین المللی، و هرگونه رفع اشتباه به عمل آمده بر طبق جزء «۳» بند (ز) این ماده توسط آن دفتر، نبایستی دیرتر از زمان مکاتبه مربوط به اظهارنامه بین المللی موضوع ماده ۲۰ معاهده باشد.

ماده ۹۲ـ مکاتبه

۱ـ۹۲ – نیاز به نامه و امضاء
(
الف) هر ورقه ای که بوسیله متقاضی در جریان آئین کار بین المللی مقرر در معاهده و این آئین نامه به غیر از خود اظهارنامه بین المللی تسلیم شود، اگر آن ورقه بصورت یک نامه نباشد، باید همراه با نامه ای باشد که اظهارنامه بین المللی که به آن مربوط است را مشخص نماید. نامه به وسیله متقاضی امضاء خواهد شد.
(
ب) اگر الزامات مقرر در جزء (الف) این بند رعایت نشود، متقاضی از عدم رعایت مطلع و از او دعوت خواهد شد که ظرف یک مهلت تعیین شده در دعوتنامه نسبت به جبران نقیصه اقدام نماید. مهلتی که به این ترتیب تعیین می شود بر حسب شرایط و اوضاع و احوال، معقول خواهد بود؛ حتی اگر مهلتی که به این ترتیب تعیین می شود دیرتر از مهلت ارائه ورقه منقضی شود (یا حتی اگر زمان اخیرالذکر قبلاً منقضی شده باشد)، مهلت مزبور نبایستی کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از یک ماه از تاریخ پست دعوتنامه باشد. اگر نقیصه ظرف مهلت تعیین شده در دعوتنامه جبران شود، نقیصه مزبور، کان لم یکن تلقی، خواهد شد. در غیر اینصورت به متقاضی اطلاع داده خواهد شد که ورقه نادیده گرفته شده است.
(
ج)هرگاه عدم رعایت الزامات مقرر در شق (الف) این بند از نظر دور بماند و ورقه در .آئین کار بین المللی در نظر گرفته شود، در آن صورت عدم رعایت نادیده گرفته خواهد شد.

۲ـ۹۲ – زبان ها
(
الف) با رعایت بند ۱ ماده ۵۵ و بند ۹ ماده ۶۶ آئین نامه و شق (ب) این بند، هر نامه یا سند تسلیمی متقاضی به مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، به همان زبان اظهارنامه بین المللی مربوطه خواهد بود، مع هذا هرگاه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی بر طبق شق (ب) بند ۱ ماده ۲۳ آئین نامه ارسال یا بر طبق بند ۲ ماده ۵۵ آئین نامه ارائه شده باشد، از زبانی که در متن ترجمه بکار رفته استفاده خواهد شد.
(
ب) هر نامه از سوی متقاضی به مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند به زبانی غیر از زبان اظهارنامه بین المللی باشد، مشروط بر اینکه مرجع مذکور اجازه استفاده از چنین زبانی را داده باشد.
(
ج) [حذف شده است]
(
د)هر نامه ای از سوی متقاضی به دفتر بین المللی، به زبان انگلیسی یا فرانسه خواهد بود.
(
ه) هر نامه یا اطلاعیه از دفتر بین المللی به متقاضی یا به هر اداره ملی به زبان انگلیسی یا فرانسه خواهد بود.

۳ـ۹۲ – ارسال پستی توسط ادارات ملی و سازمان های بین الدولی
هر نامه یا سند ناشی از، یا ارسالی بوسیله، یک اداره ملی یا یک سازمان بین الدولی که حاکی از یک رخ داد باشد که از تاریخ آن رخ داد هر مهلتی به موجب معاهده یا این آئین نامه آغاز شده و ادامه یابد، آن سند یا نامه بوسیله پست هوایی ارسال خواهد شد، با این قید که در مواردی که پست زمینی معمولاً ظرف دو روز از تاریخ پست به مقصد واصل می شود، یا هر گاه خدمات پستی هوایی در دسترس نباشد، می توان از پست زمینی بجای پست هوایی استفاده نمود.

۴ـ۹۲ – استفاده از تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر و غیره
(
الف) سندی که اظهارنامه بین المللی را تشکیل می دهد و یا هر سند یا مکاتبه پس از آن که به آن مربوط باشد، علی رغم مفاد بند ۱۴ ماده ۱۱ و شق (الف) بند ۱ ماده ۹۲ آئین نامه ، ولی با رعایت شق (ح) این بند، تا آنجا که عملی باشد، می تواند بوسیله تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر، یا وسایل مشابه ارسال دیگر، که منجر به تسلیم یک سند مکتوب یا چاپی می شود، ارسال گردد.
(
ب)امضاء ظاهر بر روی یک سند ارسالی بوسیله دستگاه نمابر، از لحاظ این معاهده و این آئین نامه به عنوان امضاء صحیح شناخته خواهد شد.
(
ج) هرگاه متقاضی تلاش نموده باشد که سندی را به هر یک از وسایل مذکور در شق .(الف) این بند ارسال نماید ولی قسمتی یا کل سند دریافتی ناخوانا باشد یا قسمتی از سند دریافت نشده باشد، تا آن حد که سند ناخوانا باشد، یا کوشش ارسال محقق نشده باشد، سند دریافت نشده تلقی خواهد شد. اداره ملی یا سازمان بین الدولی فوراً مراتب را به متقاضی اطلاع خواهد داد.
(
د) هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی می تواند بخواهد که اصل هر سند ارسالی بوسیله هر یک از وسایل مذکور در شق (الف) این بند و یک نامه همراه آن که مشخص کننده ارسال قبلی باشد ظرف مهلت ۱۴ روز از تاریخ ارسال، ارائه شود، مشروط بر اینکه این الزام به دفتر بین المللی اطلاع داده شده و دفتر بین المللی اطلاعات مربوط به آن را در روزنامه رسمی انتشار داده باشد. اطلاعیه مشخص خواهد نمود که آیا این الزام به تمام یا فقط به انواع خاص اسناد مربوط می شود.
(
هـ) هرگاه متقاضی اصل سند به نحو مقرر در شق (د) این بند را ارائه نکند، اداره ملی یا سازمان بین الدولی مربوطه می تواند، بسته به نوع سند ارسالی و با توجه به ماده ۱۱ و بند ۳ .ماده ۲۶ این آئین نامه :
«۱»
الزام موضوع شق (د) این بند را اسقاط نماید، یا
«۲»
از متقاضی دعوت نماید که ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع معقول بوده و در دعوتنامه تعیین می شود، اصل ارسالی را ارائه نماید، مشروط بر اینکه هرگاه سند ارسالی حاوی نقایصی بوده یا نشان دهد که سند اصلی حاوی نقایصی است که در ارتباط با آن اداره ملی یا سازمان بین الدولی ممکن است دعوتنامه ای برای تصحیح صادر نماید، آن اداره یا سازمان می تواند چنین دعوتنامه ای را اضافه بر، یا بجای اقدام بر طبق جزء «۱» یا «۲»، صادر نماید.
(
و) هرگاه ارائه اصل یک سند بر طبق شق (د) این بند ضروری نباشد ولی اداره ملی یا سازمان بین الدولی دریافت اصل سند مذکور را ضروری تشخیص دهد، آن اداره می تواند دعوتنامه ای به نحو مقرر در جزء «۲» شق (ه) این بند را صادر نماید.
(
ز) اگر متقاضی دعوت موضوع جزء «۲» شق (ه) یا (و) این بند را اجابت ننماید:
«۱»
هرگاه سند مربوطه، اظهارنامه بین المللی باشد، آن اظهارنامه مسترد شده تلقی و اداره ملی مراتب را اعلام خواهد نمود؛
«۲»
هرگاه سند مربوطه سندی متعاقب بر اظهارنامه بین المللی باشد، چنین تلقی خواهد شد که سند تسلیم نشده است.
(
ح)هیچ اداره ملی یا سازمان بین الدولی ملزم نخواهد بود که هر سند تسلیمی از طریق یکی از وسایل مذکور در شق (الف) این بند را وصول نماید، مگر اینکه دفتر بین المللی را مطلع نموده باشد که آماده است تا چنین سندی را با آن طریق دریافت نماید و دفتر بین المللی اطلاعات مربوط به آن را در روزنامه رسمی منتشر ساخته باشد.

ماده ۹۲ مکرر ـ ثبت تغییرات برخی مطالب در تقاضا یا درخواست
ـ۹۲ مکرر ـ ثبت تغییرات بوسیله دفتر بین المللی
(.
الف) دفتر بین المللی، بنا به تقاضای متقاضی یا اداره دریافت کننده، تغییرات در مطالب زیر در تقاضا یا درخواست را ثبت خواهد نمود:
«۱»
شخص، نام، اقامت، تابعیت یا نشانی متقاضی،
«۲»
شخص، نام یا نشانی کارگزار، نماینده مشترک یا مخترع.
(
ب) دفتر بین المللی تغییر مورد تقاضا را اگر تقاضا برای ثبت پس از انقضاء مهلت های زیر به آن واصل شود ثبت نخواهد نمود:
«۱»
مهلت مذکور در بند (۱) ماده ۲۲ معاهده، هرگاه بند (۱) ماده ۳۹ معاهده در ارتباط با هر دولت متعاهد قابل اعمال نباشد؛
«۲»
مهلت مذکور در شق (الف) بند (۱) ماده ۳۹ معاهده، هرگاه بند (۱) ماده ۳۹ معاهده حداقل در مورد یک کشور متعاهد قابل اعمال باشد.

ماده ۹۳ـ نگاهداری سوابق و پرونده ها
۱
ـ۹۳ – اداره دریافت کننده
هر اداره دریافت کننده سوابق مربوط به هر اظهارنامه بین المللی یا اظهارنامه به عنوان اظهارنامه بین المللی، از جمله نسخه اصلی را برای حداقل ۱۰ سال از تاریخ تسلیم بین المللی، یا هرگاه هیچ تاریخ تسلیم بین المللی داده نشده باشد، از تاریخ وصول نگاهداری خواهد نمود.
۲
ـ ۹۳ – دفتر بین المللی
(
الف) دفتر بین المللی پرونده، ازجمله نسخه بایگانی، اظهارنامه بین المللی را برای حداقل .۳۰ سال از تاریخ دریافت نسخه بایگانی نگاهداری خواهد نمود.
(
ب) سوابق اصلی دفتر بین المللی، برای مدت نامحدود نگاهداری می شود.
۳
ـ ۹۳ – مراجع جسنجو و بررسی مقدماتی بین المللی
هر مرجع جستجوی بین المللی و هر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، پرونده هر اظهارنامه بین المللی را که دریافت می دارد، حداقل برای ۱۰ سال از تاریخ تسلیم بین المللی نگاهداری می نماید.
۴
ـ ۹۳ – تکثیرها
از لحاظ این ماده، سوابق، نسخه ها و پرونده ها را می توان به صورت فیلم (فتوگرافیک)، الکترونیک، یا سایر روشهای تکثیر نگاهداری نمود، مشروط بر اینکه تکثیرها بنحوی باشد که تعهدات مربوط به حفظ سوابق، نسخه ها و پرونده ها بر طبق بند ۱ ماده ۹۳ تا بند ۳ ماده ۹۳ .آئین نامه رعایت شوند.

ماده ۹۴ـ دسترسی به پرونده ها
۱
ـ۹۴ – دسترسی به پرونده نگاهداری شده توسط دفتر بین المللی
(
الف) بنا به تقاضای متقاضی یا هر شخص مجاز از طرف متقاضی، دفتر بین المللی مشروط به پرداخت هزینه خدمات، نسخه هائی از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.
(
ب) دفتر بین المللی بنا به تقاضای هر شخص و نه قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی و با رعایت $ماده ۳۸ معاهده و مشروط به پرداخت هزینه خدمات، نسخه هائی از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.
۲
ـ۹۴ – دسترسی به پرونده نگاهداری شده توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی بنا به تقاضای متقاضی یا هر شخص مجاز از طرف متقاضی، یا، زمانی که گزارش بررسی مقدماتی بین المللی تهیه شده باشد، بنا به تقاضای هر اداره منتخب، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مشروط به پرداخت هزینه خدمات، نسخه هائی از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.
۳
ـ۹۴ – دسترسی به پرونده نگاهداری شده بوسیله اداره منتخب
اگر قانون ملی قابل اعمال توسط هر اداره منتخب، دسترسی اشخاص ثالث به پرونده اظهارنامه ملی را مجاز بداند، آن اداره می تواند دسترسی به هر سند مربوط به اظهارنامه بین المللی، ازجمله هر سند مربوط به بررسی مقدماتی بین المللی موجود در پرونده خود را تا همان حدی که در قانون ملی برای دسترسی به پرونده اظهارنامه ملی مقرر است ولی، نه قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی، اجازه دهد.
ارائه نسخه هائی از اسناد می تواند مشروط به پرداخت هزینه خدمات شود.

ماده ۹۵ـ در دسترس بودن ترجمه ها
۱
ـ۹۵ – ارائه نسخه های ترجمه
(
الف) بنا به تقاضای دفتر بین المللی، هر اداره تعیین شده یا منتخب نسخه ای از ترجمه اظهارنامه بین المللی ارائه شده به وسیله متقاضی به آن اداره را در اختیار آن دفتر قرار خواهد داد.
(
ب) دفتر بین المللی می تواند، بنا به تقاضا و مشروط به پرداخت هزینه، نسخه هائی از ترجمه های دریافتی به موجب شق (الف) بند۱ فوق را در اختیار هرشخص قرار دهد.

ماده ۹۶ـ جدول هزینه ها
۱
ـ۹۶ – جدول هزینه های منضم به آئین نامه
مبلغ هزینه های مذکور در مواد ۱۵ و ۵۷ آئین نامه به صورت پول سوئیس خواهدبود.
آنها در جدول هزینه ها که منضم به این آئین نامه است و جزء لاینفک آن بشمار می رود مشخص خواهدشد.

جدول هزینه ها

۱- هزینه اصلی :
(شق (الف ) بند ۲ ماده ۱۵ آئین نامه )
(الف) اگر اظهار نامه بین المللی حاوی بیش از ۳۰ ورق نباشد .
(ب) اگر اظهارنامه بین المللی حاوی بش از ۳۰ ورق باشد .
۶۵۰ فرانک سوئیس
۶۵۰
فرانک سوئیس با اضافه ۱۵ فرانک سوئیس برای هر ورق مازاد بر ۳۰ ورق
۲- هزینه تعیین :
(شق (الف ) بند ۲ ماده ۱۵ آئین نامه )
(الف) برای تعیین های انجام شده بر طبقشق (الف ) بند ۹ ماده ۴آئین نامه )
(ب)برای تعیین های انجام شده بر طبق شق (ب ) بند ۹ ماده ۴آئین نامه و مورد تأیید بر طبق
شق (ج) بند ۹ ماده ۴ آئین نامه
۱۴۰فرانک سوئیس برای تعیین به شرطی که هر گونه تعیین بیش از ۵ مورد طبق شق (الف) بند ۹ ماده ۴ ائین نامه مستلزم پرداخت هزینه تعیین نباشد

۱۴۰فرانک سوئیس برای تعیین

۳- هزینه اقدام:
شق (الف) بند ۲ ماده۵۷ آئین نامه
۲۳۳فرانک سوئیس

تخفیف ها
ـ اگر اظهارنامه بین المللی بر طبق و در حد مقرر در دستورالعمل های اداری، روی کاغذ، هـمراه با یک نسـخه به صورت الکترونیک تسلیـم شده باشـد، کـل مبلغ هزینـه های قابل پـرداخت موضـوع موارد ۱ و ۲ (الـف) به مقدار ۲۰۰ فرانک سوئیس کاهش می یابد.
ـ بـرای اظـهارنامه هـای بیـن المللی تسلیـمی توسـط یک متقاضی که شخص حقیـقی بوده و تـبعه و مقـیم کشـوری باشـد که درآمـد ملی سرانه آن (بر طبق میانگین ارقام درآمد ملی سرانه مورداستفاده سازمان ملل متحد برای تعیین سهمیه آن کشور در بودجه سال های ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ آن سازمان) کمـتر از ۳۰۰۰ دلار آمریکا باشد، کلیه هزینه های قابل پرداخت (هرجا که مورد .۴ فوق قابل اعمال باشد به صورت هزینه های کاهش یافته بر طبق این مورد) به میزان ۷۵ درصد تخفیف می یابد؛ اگر متقاضیان متعدد باشند
هرکدام از آنها باید ضابطه های فوق را رعایت نمایند