مصوبات جلسه هفتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور مصوب ۱۳۹۸

مصوبات جلسه هفتم کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیک کشور

مصوبه شماره یک

در اجرای ماده ۵ آیین ‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوع بودن انجام استعلام مکتوب از تاریخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۸ بین دستگاه‌ های اجرایی و ضرورت انجام این استعلامات به ‌صورت الکترونیکی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارگروه تعامل‌ پذیری دولت الکترونیکی کشور به موجب اختیارات مصرح تعیین ‌شده توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب نمود دستگاه‌ های اجرایی اقدامات لازم به شرح زیر معمول نمایند:

۱ـ کلیه دستگاه‌ های اجرایی موظف ‌اند فهرست درخواست و پاسخ به استعلام ‌های خود از سایر دستگاه ‌های اجرایی را مطابق کاربرگ نمونه پیوست شامل اقلام اطلاعاتی (نوع داده‌ ها و اقلام داده ‌ای مورد نیاز تبادل، مبانی حقوقی استعلام ، تعیین پایگاه استعلام) به دبیرخانه اعلام نمایند.

۲ـ برای آن دسته از استعلام‌ هایی که به دلایلی تا قبل از تاریخ تعیین ‌شده توسط شورای عالی فضای مجازی امکان ارائه به‌ صورت الکترونیکی مقدور نباشد، با ذکر دلایل و مستندات کافی درخواست استمهال خود را جهت بررسی به کارگروه ارائه نمایند.

۳ـ دبیرخانه مکلف است ممنوعیت استعلام مکتوب را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاه‌ های اجرایی قوای سه‌ گانه و نهادهای مشمول اعلام و درخواست‌ های استمهال واصله از دستگاه‌ ها را ضمن بررسی کارشناسی مدت ‌زمان استمهال پیشنهادی را جهت تصمیم‌ گیری به کارگروه ارائه نماید.

مصوبه شماره دو
پیرو درخواست شرکت ملی پخش و پالایش و بیمه مرکزی برای ارائه اطلاعات خودروهای اسقاط شده به‌ منظور اعمال آثار حقوقی اسقاط مقرر شد تا نماینده نیروی انتظامی ج.ا.ا. با همکاری نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی لازم در خصوص نحوه ارائه سرویس مذکور را مبتنی بر داده‌های پایگاه اطلاعات ‌پایه وسایط نقلیه را انجام و به کارگروه جهت اتخاذ تصمیم ارائه دهند.

مصوبه شماره سه
پیرو درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص دریافت فهرست اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ممنوع‌ المعامله مقرر شد تا در جلسه ای که در دبیرخانه با حضور نماینده محترم قوه قضاییه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می‌ شود نحوه ارائه سرویس تعیین و به کارگروه اعلام نمایند.

مصوبه شماره چهار

با توجه به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص تأمین‌ کنندگان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر سامانه ‌های این مرکز و ایجاد سرویس تطبیق مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز دستگاه اجرایی مقرر شد:

۱ـ سرویس پروانه فعالیت صنفی، مرکز امور اصناف و بازرگانان برای سامانه‌ های تدارکات الکترونیکی دولت و‌ ای نماد مورد تائید قرار گرفت. مقرر شد نحوه ارائه سرویس با نمایندگان دستگاه‌ های ذی‌ ربط تدوین و به کارگروه ارائه شود.

۲ـ برای سرویس مورد نیاز (کارمند ایران) از سازمان امور اداری و استخدامی مقرر شد تا جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی (شامل نماینده سازمان در کارگروه، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رئیس امور مربوطه) و مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای ارائه سرویس صاحبان امضای مجاز دستگاه‌ های اجرایی برگزار و نحوه اجرایی شدن این سرویس تدوین و به کارگروه ارائه شود.

۳ـ در خصوص ارتباط سامانه ستاد با پایگاه ملی معاملات و قراردادها و همچنین سامانه ساجات مقرر شد تا جلسه ای در دبیرخانه با حضور نمایندگان سازمان برنامه‌ و بودجه (واحد فناوری و امور مربوط) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار و نحوه اجرایی شدن این سرویس تدوین و به کارگروه ارائه شود.