آئیننامه اختصاص 20% از تلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت مصوب 1367

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367/4/15 بنا به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و تائید ستاد پیگیری امور رفاهی کارکنان دولت تصویب ‌نمودند 20% از تلفنهای قابل واگذاری در هر شهر مطابق آئیننامه ذیل به کارکنان دولت واگذار شود.

آئیننامه اختصاص 20% از تلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت مصوب 1367,04,15با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول کلیات

محل سهمیه بر اساس مصوبه عبارت است از 20تلفنهائیکه شرکت مخابرات ایران جهت پذیرش متقاضی جدید توسط آگهی عمومی پیش‌بینی ‌مینماید.
‌بدیهی است تعداد تلفن برای پذیرش متقاضی جدید پس از کسر رزرو فنی، رزرو اضطراری و سایر تعهدات شرکت مخابرات تعیین میگردد.

– 1- تعداد سهمیه در هر محل توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مشخص و همراه با شرایط مندرج در آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن و آگهی محل ‌به ستاد پیگیری امور رفاهی کارکنان دولت که در این آئیننامه ستاد نامیده میشود اعلام خواهد شد.

– 1 – با توجه به تعداد تعیین شده، سهمیه هر وزارتخانه، نهاد و ارگان دولتی توسط ستاد تعیین و به سازمان ذیربط ابلاغ خواهد شد.

– 1 – اسامی و مشخصات کارکنان متقاضی انتخاب شده بر اساس سهمیه، از طریق بالاترین مقام اجرائی سازمان ذیربط به وزارت پست و تلگراف و‌تلفن معرفی میشوند بالاترین مقام اجرائی کلیه سازمانهای تابع وزارتخانه‌ ها وزیر مربوطه و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان مستقل سرپرست آن ‌نهاد و یا سازمان خواهد بود که در این آئیننامه بالاترین مقام اجرائی نامیده میشود.

– 1 – در صورتیکه متقاضیان فوق‌الذکر با رعایت آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن، شرایط مندرج در آگهی پذیرش محل و مقررات مندرج در این آئیننامه‌ واجد شرایط تشخیص داده شوند. شرکت مخابرات ایران نسبت به دعوت، تکمیل پرونده و دایری تلفن آنان همراه با سایر متقاضیان برنده شده در‌قرعه‌ کشی اقدام خواهد نمود.

فصل دوم تعیین سهمیه ارگانها

– 2- 3% خارج از شمول فصل سوم و چهارم این آئیننامه بعنوان سهمیه خاص تشویقی در اختیار بالاترین مقام اجرائی سازمانهایی که دارای واحد‌مستقر در محل میباشند به نسبت تعداد کمی کارکنان محل هر سازمان بتشخیص شرکت مخابرات ایران قرار خواهد گرفت.

– 2 17% بقیه نیز به نسبت تعداد کمی کارکنان هر ارگان در محل بتشخیص شرکت مخابرات ایران تقسیم و تخصیص مییابد.

فصل سوم شرایط متقاضی

– 3 – از تاریخ تصویب این مصوبه، فاقد تلفن یا تقاضای قبلی بنام خود در شهر محل مورد درخواست باشد.

– 3 – در هیچیک از شهرهای کشور از تلفن سهمیه رفاهی کارکنان دولت و یا تلفن خارج از نوبت استفاده نکرده باشد.

– 3 – فقط میتواند جهت محل مالکیت مسکونی یا سکونت خود تقاضا نماید.

– 3 – متقاضی میبایست شاغل در شهر محل تقاضا باشد.

– 3 در صورت شاغل بودن کارمند و همسر کارمند یکی با اعلام رضایت کتبی بنفع دیگر صرف نظر نماید.

– 3 – حداقل سابقه کار دولتی جهت قبول تقاضا 5 سال و در شهرهای بزرگ 10 سال میباشد شهرهای بزرگ شامل مراکز استانها و شهرهای کرج و قم میباشد.

– 3 – در صورتیکه متقاضی در زمان اعلام لیست واجدین شرایط توسط سازمان متبوعه به شرکت مخابرات ایران شاغل باشد و سپس بازنشسته شود شامل طرح‌ میگردد و در صورت اخراج یا انفصال تا قبل از دایری تلفن با اعلام کتبی سازمان متبوعه از دایری تلفن خودداری خواهد شد.

فصل چهارم عناوین امتیازبندی

– 4 شرایط خانواده

‌در صورت متاهل بودن 8 امتیاز
‌به ازاء هر فرزند یا فرد‌تحت تکفل 2 امتیاز و حداکثر 6 امتیاز

– 4 سابقه اشتغال

‌به ازاء هر سال سابقه تأیید شده 1 امتیاز حداکثر 15 امتیاز


(‌
به تأیید امور اداری سازمان متبوعه) بالاتر از شش ماه معادل یکسال و کمتر از ششماه محاسبه نمیگردد.

– 3 مدرک تحصیلی

‌خواندن و نوشتن تا ششم 1 امتیاز
‌سیکل و سوم راهنمائی 2 امتیاز
‌دیپلم 3 امتیاز
‌فوق دیپلم 5 امتیاز
‌لیسانس 7 امتیاز
‌فوق لیسانس 8 امتیاز در صورت عضویت هیئت
علمی دانشگاه‌ها 10 امتیاز
‌دکترا 9 امتیاز در صورت عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها 10 امتیاز

– 4 – حضور در جبهه و معلولیت جنگی

‌به ازاء هر ششماه حضور در جبهه‌ها 2 امتیاز حداکثر 6 امتیاز
‌به ازاء هر 10% معلولیت جنگی 2 امتیاز حداکثر 6 امتیاز

– 4 – تاریخ مبنای محاسبه امتیازات تاریخ ابلاغ رسمی سهمیه از طریق شرکت مخابرات ایران به ارگان مربوطه میباشد.

فصل پنجم نحوه پذیرش تقاضا

– 5 – پس از ابلاغ سهمیه توسط ستاد وزارتخانه‌ها و ارگانها، دستگاههای اجرائی میبایست حداکثر ظرف مدت دو ماه لیست کارکنان واجد شرایط را‌برابر سهمیه اعلام شده با امضاء بالاترین مقام اجرائی یا نماینده رسمی معرفی شده از طرف ایشان همراه با فرمهای تکمیل شده درخواست اشتراک تلفن ‌ویژه کارکنان دولت به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام و ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال لیست در مهلت مقرر بمنزله انصراف ‌یا عدم وجود فرد واجد شرایط تلقی و مراتب توسط شرکت مخابرات ایران به ستاد گزارش و سهمیه از طریق ستاد به سایر ارگانها تخصیص خواهد‌ یافت.

– 5 – شرکت مخابرات ایران از طریق مخابرات محل نسبت به دعوت از متقاضیان برابر شرایط مندرج در این آئیننامه اقدام خواهد نمود.

– 5 – وزارت یا نهاد یا ارگان متبوعه یک نسخه از فرم درخواست اولیه را جهت ضبط در پرونده پرسنلی متقاضی به کارگزینی مرکزی – و یک نسخه ‌جهت ضبط در پرونده محلی متقاضی به استان مربوطه ارسال مینماید.

– 5 – در صورت شاغل دولتی بودن همسر متقاضی یک نسخه نیز جهت ضبط در پرونده همسر متقاضی به سازمان متبوعه متقاضی ارسال میگردد.

– 5 – این مصوبه مانع شرکت کارکنان دولت در آگهی عمومی پذیرش تقاضای تلفن شرکت مخابرات در محل نمیباشد. و در صورت برنده شدن در‌قرعه‌کشی عمومی شامل بند 1 – 3 فصل سوم این آئیننامه خواهد بود.

نخست‌وزیر – ‌میرحسین موسوی