آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 1390

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 1390,02,20

وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌ نامه شماره ۱۵۱۷۳۳ / ت۳۲۵۶۵هـ مورخ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۸ آیین‌ نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱

اصطلاحات زیر در این تصویب‌ نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف ـ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌ شودسامانه یادشده در این تصویب‌ نامه به اختصار (ستاد) نامیده می‌ شود.
ب ـ تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد، کالا، خدمت یا اموال غیرمنقول خود را جهت فروش به خریداران ارایه می‌ کند.
ج ـ مزایده‌ گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند.
د ـ اقلام قابل معامله: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاههای اجرایی.

ماده ۲

کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات موظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند.

ماده ۳

دستگاه های مشمول این آیین‌ نامه برای انجام معاملات بالای (۱۰) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک، ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می‌ باشند.

ماده ۴

تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران‌ کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند.

ماده ۵ 

دستگاههای اجرایی موظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار، ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره‌ های آموزشی معرفی نمایند.

ماده ۶ 

معاملات محرمانه از شمول این تصویب نامه مستثنی و با رعایت مقررات مربوط انجام می‌ شود.

این تصـویب‌ نامه در تاریخ ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۰ به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.