اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها مصوب 1374

اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها مصوب 1374,11,01

‌فصل اول کلیات:

‌ماده 1 

شرکت سهامی مخابرات استان مربوطه که در این اساسنامه به اختصار ‌شرکت نامیده می‌شود بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس‌شرکت مخابرات ایران مصوب 1373.2.6 تأسیس می‌گردد تا برابر مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره گردد.

‌ماده 2 

مرکز اصل شرکت مرکز اداره کل مخابرات موجود استان‌ها است و شرکت می‌تواند برای اجرای فعالیت‌های مقرر، در سایر نقاط استان‌نسبت به تشکیل واحدهای تابع اقدام نماید.

‌ماده 3 

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است.

‌ماده 4 

مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

‌ماده 5 

موضوع و هدف شرکت، عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شرکت و نگهداری و بهره‌برداری‌از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه‌های وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس‌شرکت مخابرات ایران در حوزه استان…. و اجرای تکالیف شرکت مخابرات در مواردی که تفویض اختیار می‌شود.

‌تبصره 1 آن قسمت از فعالیت شرکت مخابرات ایران در بخش ارتباطات بین شهری و بین‌المللی اعم از تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری‌مراکز بین شهری (‌اس.‌تی.‌دی) ایستگاه‌های ماهواره‌ای و مایکروویو و غیره و نیز متعلقات آن همچنان تحت مسئولیت و کنترل شرکت مخابرات ایران‌است.

‌تبصره 2 تصمیمات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران (‌شرکت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های استانی نخواهد شد.

‌فصل دوم سرمایه شرکت:

‌ماده 6 

سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که به یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم شده که از محل اموال و دارایی‌های واگذاری‌توسط شرکت مخابرات ایران تأمین و تماماً متعلق به شرکت اخیرالذکر است.

‌تبصره 1 از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت، تمامی تأسیسات و لوازم و نیز ابواب جمعی و حقوق و مطالبات و دیون و تعهدات و اموال منقول و‌غیر منقول متعلق به شرکت مخابرات ایران، در حوزه استان…. به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت مخابرات‌ایران اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح نمایند.

تبصره 2 شرکت موظف است کلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به شرکت مخابرات ایران را که به موجب این اساسنامه به شرکت منتقل‌ میشود و همچنین طرحهای ناتمام تأسیسات و مراکز مخابراتی را با تمامی ساختمان، متعلقات و ملحقات آن که توسط اداره کل مخابرات استان…. در‌دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل داده خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالعات پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جزو‌ دارائی خود منظور نماید:

‌الف – اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به شرکت مخابرات ایران در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت قرار میگیرد مطابق ‌آخرین عملکرد طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی شرکت یاد شده یا بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.
ب – در مواردی که وجوه پرداخت شده برای طرح مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت‌ میتواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن از نظریه کارشناسان منتخب رئیس مجمع شرکت استفاده نماید.

‌تبصره 3 کلیه اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات مربوط به فعالیت ارتباطات بین شهری و بین‌المللی اعم از مراکز بین شهری (‌اس.‌تی.‌دی)‌ایستگاه‌های ماهواره‌ای و شبکه مایکروویو کشور، دکل‌ها، راه‌های اختصاصی ایستگاه‌ها و ابواب جمعی آن‌ها در اختیار و مالکیت شرکت مخابرات‌ایران است.

ماده 7 

درآمد و منابع اعتبارات شرکت به شرح زیر است:

1 – هزینه‌های اشتراک.
2 –
تعرفه‌های مکالماتی (‌شهری – بین شهری – بین‌المللی).
3 –
تراز مکالمات بر اساس توافق کانالهای ورودی و خروجی بین استانها.
4 –
کمک‌های نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی.
5 –
عواید دیگری که برابر قوانین یا مقررات مربوط، به شرکت تعلق می‌گیرد

‌تبصره منابع و درآمدهای شرکت مخابرات ایران با توجه به این ماده تعدیل می‌گردد سایر منابع درآمدی شرکت مخابرات کماکان معتبر و قابل اجرا‌است.

‌ماده 8 

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهد.

‌ماده 9 

تقسیم سود و اندوخته پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جایز خواهد بود.

‌فصل سوم ارکان شرکت:

ماده 10 

شرکت دارای ارکان زیر است:
1 –
مجمع عمومی.
2 –
هیئت مدیره و مدیر عامل.
3 –
بازرس (‌حسابرس).

ماده 11 

مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1 – وزیر پست و تلگراف و تلفن (‌رئیس مجمع عمومی)
2 –
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران (‌عضو مجمع)
3 –
اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران (‌اعضاء مجمع) تشکیل می شود.
‌ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن و در غیاب او با یکی از اعضای حاضر به ترتیب تقدم مندرج در فوق خواهد بود.
‌در صورتیکه هر یک از اعضای مجمع عمومی نتوانند در جلسه شرکت نماید معاون یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد نمود.

ماده 12 

مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است:
‌الف – مجمع عمومی عادی.
ب – مجمع عمومی فوق العاده.

‌ماده 13 

شرکت از نظر زمان و چگونگی تشکیل جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره و نیز سایر موارد مربوط تابع اساسنامه شرکت مخابرات‌ایران – مصوب اسفند ماه 1350 می‌باشد و در صورت عدم پیش‌بینی برابر قانون تجارت عمل خواهد شد.

‌تبصره 1 هیأت مدیره شرکت از یک نفر رییس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود.‌اعضا و رییس هیأت مدیره و مدیره عامل شرکت توسط رییس مجمع (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن) برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و تا اعضا و‌رییس هیأت مدیره و مدیر عامل جدید انتخاب نشده‌اند در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.

‌تبصره 2 رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص متعهد که دارای تحصیلات عالی بوده و در یکی از سازمان‌های‌اداری کشور یا بنگاه‌های صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند منصوب خواهند شد.

‌تبصره 3 رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود یک نفر از اعضای هیأت مدیره یا مدیران ارشد شرکت را به سمت قائم‌مقام‌تعیین نماید تا قسمتی از وظایفی که به مدیر عامل محول شده از طرف او انجام دهد.

‌ماده 14 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مطابق مواد 10، 11، 22، 23، 24، 25 و 26‌اساسنامه شرکت مخابرات ایران و تبصره‌های آن و نیز قانون تجارت می‌باشد.

‌تبصره 1 هیأت مدیره شرکت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یک درصد از آن را برای امر توسعه و تحقیق و آموزش و‌روابط بین‌الملل و کمک‌های انسانی (‌اعم از شاغل و بازنشسته و مراجعات عمومی) در راه اهداف وزارت پست و تلگراف و تلفن برای وزارتخانه یاد‌شده اختصاص دهد.

‌تبصره 2 تعیین پاداش برای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با تصویب و تأیید رییس مجمع عمومی شرکت (‌وزیر پست و‌تلگراف و تلفن) و تعیین پرداخت پاداش سایر کارکنان با تصویب و تأیید مدیر عامل خواهد بود.

‌تبصره 3 تعرفه خدمات مخابراتی مشترکان در محدوده تحت پوشش شرکت با تصویب مجمع عمومی شرکت قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره 4 اجرای تبصره مواد 25 و 26 اساسنامه شرکت مخابرات ایران منوط به رعایت قوانین مربوط است.

‌ماده 15 

وظیفه بازرس (‌حسابرس) شرکت بر عهده سازمان حسابرسی است که در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی – مصوب 1362 – و‌اساسنامه آن – مصوب 1366 – اقدام می‌نماید.

‌فصل چهارم امور مالی (‌ترازنامه‌ها و حساب سود و زیان)

‌ماده 16 

سال مالی شرکت از اول فرودین ماه هر سال شروع و تا آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد و به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ‌ابلاغ اساسنامه شرکت خواهد بود.

‌ماده 17 

کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداکثر سه ماه پس از پایان‌سال مالی باید از طرف رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرس (‌ حسابرس) گذارده شود.

‌ماده 18 

تصویب ترازنامه شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب هیأت مدیره تلقی می‌شود.

‌ماده 19 

رییس مجمع می‌تواند نسبت به جابجایی اعتبارات شرکت از محل اعتبارات مربوط به شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استان‌ها‌به سایر شرکت‌های مخابرات استان‌ها اقدام نماید.

‌ماده 20 

آیین‌نامه مالی، معاملاتی و اداری شرکت باید از طرف هیأت‌مدیره تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی در خصوص آیین‌نامه‌های اداری‌به اجرا گذاشته شود و تا موقعی که آیین‌نامه‌های یاد شده تنظیم و تصویب نشده، شرکت مجاز است امر مالی و معاملاتی و استخدامی خود را برابر‌آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد عمل شرکت مخابرات ایران انجام دهد.

‌ماده 21 

هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی‌به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع آن منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم‌یاد شده ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ شود.

‌فصل پنجم سایر مقررات

‌ماده 22 

کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

‌ماده 23 

کارکنان شرکت و همه اشخاصی که به گونه‌ای به همکاری با شرکت دعوت شده‌اند موظف به حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات شرکت‌هستند. برداشت یا تصاحب اموال شرکت به نفع خود یا دیگری در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مرتکب به کیفر مقرر در قانون مجازات اسلامی(‌تعزیرات) محکوم خواهد شد.

‌ماده 24 

شرکت مجاز است به موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن و رعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط‌کشورهای دیگر که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم را برای تربیت جانشین‌آن‌ها در اسرع وقت به عمل آورد.

‌ماده 25 

اختلافات حاصله بین شرکت‌های سهامی مخابرات استان‌ها و اختلافات هر یک از آن‌ها با شرکت مخابرات ایران در کمیته‌ای که اعضای‌آن را رییس مجمع عمومی (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن) تعیین می‌نماید، رسیدگی و حل و فصل خواهد شد تصمیمات کمیته منتخب، قطعی و‌لازم‌الاجرا است.

‌ماده 26 

شرکت مخابرات ایران مکلف است آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و حدود روابط بین خود با شرکت‌های مخابرات استان‌ها و‌چگونگی مبادله اطلاعات فنی، علمی و بازرگانی در زمینه امور مربوط و نحوه رفع اختلافات با شرکت را با رعایت مقررات تهیه کند که پس از تصویب‌مجمع عمومی شرکت یاد شده به اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 27 

نسبت به سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است برابر قوانین مربوط عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و سیزده تبصره بر اساس اصل 85 قانون اساسی و در اجرای قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس شرکت‌مخابرات ایران مصوب 1373.2.6 در جلسه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست‌و تلگراف و نیرو تصویب و در تاریخ 1374.11.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری