تصویب نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین الملل وارده و صادره مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین الملل وارده و صادره مصوب ۱۳۹۸,۰۴,۳۰

هیأت وزیران در جلسه ۳۰ /۴ /۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک شماره ۵۱۷۲۵ /۱ مورخ ۱۷ /۴ /۱۳۹۸ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین الملل وارده به میزان صفر درصد تعیین می شود و درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین الملل صادره مطابق مقررات مربوط و مفاد موافقت نامه دارنده پروانه و پس از کسر مبالغ پرداختی به شرکت ارتباطات زیرساخت محاسبه خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری