آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی مصوب 1385

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵ /۹ / ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۳۴۸ / ۱۰۰ مورخ ۱۶ /۳ / ۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ـ مصوب۱۳۸۴-آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی مصوب ۱۳۸۵,۰۹,۰۵

ماده ۱ 

در این آیین نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می شوند:
الف – ناحیه صنعتی روستایی : که در این آیین نامه ناحیه خوانده می شود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرحهای ناحیه ای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز واحدهای مذکور تأمین می شود.
ب – سازمان : سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران.
ج – شرکت استانی : شرکت شهرکهای صنعتی استان

تبصره ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکانپذیر خواهد بود.

ماده ۲ 

تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکتهای استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به وسیله شرکتهای مذکور ایجاد می شود.

تبصره ۱ ـ شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهاد کشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکتهای استانی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ نواحی به شرح فهرست پیوست – ممهور به مهر دفتر هیئت دولت – که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی ـ مصوب ۱۳۸۴ – توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده، مصوب تلقی می شود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و داراییها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل می شوند.

تبصره ۳ کمک های دولت در آماده سازی و زیرساختها به عنوان یارانه متقاضی محسوب می شود.

ماده ۳ 

شرکتهای استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهره برداری نواحی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) این قانون را رأساً کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تأسیسات شهرکهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند.

ماده ۴ 

وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی موردنیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه ای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکتهای استانی انتقال می دهد.

تبصره ـ همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای استانی، این شرکتها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود.

ماده ۵ 

واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند.

ماده ۶ 

تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

ماده ۷ 

دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامهای لازم را به عمل آورند.

تبصره اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد.

ماده ۸ 

نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است.

ماده ۹ 

سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکتهای استانی، موظف هستند، هر شش ماه یکبار، اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور