تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی و اصلاحات برخی از ردیف های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات سال مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی و اصلاحات برخی از ردیف های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۸ مصوب ۱۳۹۸,۰۶,۱۳

هیأت وزیران در جلسه ۱۳ /۶ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۵۷۱۱۷ /۶۰ مورخ ۶ /۶ /۱۳۹۸ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

۱ حقوق ورودی و اصلاحات برخی از ردیف های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر تعیین می شود :

ردیف ردیف تعرفه ( HS ) شرح کالا حقوق ورودی
۱ ۰۱۰۵۱۲۲۰ جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی ۵
۲ ۰۴۰۷۱۱۱۱ تخم نطقه دار بوقلمون گوشتی ۵
۳ ۰۶۰۲۴۰۰۰ اندام های تکثیری رز حتی پیوندزده ۵
۴ ۰۷۱۳۳۱۰۰ – لوبیا از گونه های
Vigna mungo (L ) Hepper or Vigna radiate (L ) Wilczek
۵
۵ ۰۷۱۳۳۳۹۰ سایر ۵
۶ ۰۷۱۳۳۹۰۰ سایر ۵
۷ ۰۷۱۳۳۳۲۰ لوبیا قرمز ۵
۸ ۰۷۱۳۳۲۰۰ لوبیا آدزوکی
(Phaseolus or Vigna angularis )
۵
۹ ۰۹۰۲۴۰۱۰ – کوبیده در بسته غیر خرده فروشی ۵
۱۰ ۱۲۰۹۹۱۳۰ – بذر پیاز ۵

۲ این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری