آئین‌نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.

آئین‌نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362/ 12/17با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند منابع لازم برای بانکها را تامین و یا مازاد منابع خود آنها را بشکل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط‌ تامین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد‌ موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده (4) این آئین‌نامه میباشد.

تبصره ـ قبول منابع توسط بانک مرکزی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده (3) این آئین‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.

ماده 2 

بانکها میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز بانکهای دیگر را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.

ماده 3

در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع بوکالت توکیلی ازطرف ‌بانک تامین‌کننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بشرح آئین‌نامه تجهیز منابع پولی (‌موضوع تصویبنامه شماره81962 مورخ 12/10/1362) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.

تبصره ـ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها براساس توافق بین بانکهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حق‌الوکاله‌ای که از صاحبان سپرده‌های ‌سرمایه‌گذاری اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعیین شده بموجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد کرد.

ماده 4 

در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر بصورت وام و یا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد، وجوه دریافتی‌ توسط بانک گیرنده، جزو منابع بانک اخیر محسوب میگردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین بانکها ازیکطرف بحساب درآمد بانک تامین‌کننده ‌منابع و از طرف دیگر بحساب هزینه بانک دریافت‌کننده منظور میشود.

ماده 5 

موسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات‌ بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند مگر در مواردیکه بانک مذکور به استناد ماده 22 قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف‌ توسط بانکهای دیگرموافقت نماید. دراینصورت بانکها میتوانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز‌بانکی نمایند.


ماده 6

دستورالعملها و ضوابط اجرائی این آئین‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی مکلف است این دستورالعملهای صادره را بافاصله به اطلاع شورای اقتصاد برساند.

ماده 7 

بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که بموجب قوانین و آئین‌نامه‌های متکی به آن صادر میگردد به موقع اجرا بگذارند.

ماده 8 

واحدهائی که بانکها درآنها بهرمیزان مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده و یا بنمایند، با توجه به ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا بسبب‌ مشارکت و یا سرمایه‌گذاری بانکها، شرکت دولتی محسوب نمی‌گردند.

میرحسین موسوی – نخست‌وزیر