آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب 1367

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۷ باستناد ماده ۷ قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۸ مجلس شورای‌اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه، بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌آئیننامه اجرائی قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۸

ماده ۱ 

قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت و شرکت اتحادیه تعاونی کارکنان دولت موضوع ماده دو قانون مزبور در این آئیننامه بترتیب به‌اختصار«قانون»و«شرکت» نامیده میشود.

ماده ۲ 

به منظور توزیع عادلانه و هماهنگ کالا بین کارکنان عضو شرکت، کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی و مؤسسات و شرکتهای‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهای ملی شده و مؤسسات وابسته یا تحت پوشش بنیاد امور جانبازان و سازمان صنایع ملی که تولید کننده یا وارد کننده یا‌توزیع ‌کننده و یا فروشنده فرآورده‌های کالا و لوازم و اجناس هستند مکلفند ۲۰% از کلیه کالا و اجناس و لوازم آماده برای مصرف خود را در صورت اعلام نیاز‌شرکت در هر مورد به قیمت تحویل در کارخانه و بطور مستقیم و بودن واسطه واحدهای توزیع‌کننده به شرکت تحویل نمایند.

تبصره ـ لیست کالا و اجناس موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون و این ماده بشرح پیوست این آئیننامه خواهد بود.

ماده ۳ 

جهت ایجاد سرعت عمل در فراهم‌آوردن تسهیلات لازم در امر تدارک و توزیع کالاهای غیر نقدی موضوع ماده ۷ تصویبنامه شماره ۳۱۴۸۴ مورخ۱۳۶۳/۵/۱۴ هیئت وزیران وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مکلفند اعتبارات یک ساله مربوط به کمکهای غیر نقدی کارکنان در اختیار‌دستگاههای اجرائی قرار دهند.

تبصره ۱ ـ دستگاههای اجرائی موظفند اعتبارات مذکور را بصورت یکجا و بلافاصله در حساب جداگانه‌ای که بهمین منظور توسط شرکت تعیین میگردد‌ واریز نمایند.

تبصره ۲ ـ شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات انتفاعی و کلیه دستگاههائی که خود اعتبارات جاری مربوطه را تأمین میکنند و‌برای آنها اعتباری از محل درآمد عمومی دولت منظور نمیشود موظفند اعتبارات مربوط به کمکهای غیر نقدی کارکنان خود را از منابع داخلی رأساً بر اساس مفاد‌این ماده پرداخت نمایند.

تبصره ۳ ـ شرکت مکلف است کالاهای کمک‌های غیر نقدی موضوع این ماده را با توجه به اعتبارات هر دستگاه اجرائی و واحدهای تابعه آن که اختیار پرداخت‌حقوق و مزایای آنرا دارند بتدریج تامین و تا پایان همان سال تسویه حساب گردد.

ماده ۴ 

جهت تامین هر چه بیشتر کالا و اجناس و لوازم ضروری و نظارت بر تخصیص سهم واقعی لوازم و اجناس مورد نیاز شرکت از تولیدات داخلی و‌اجناس وارداتی و لوازم موضوع ماده ۲ و تبصره آن در آئیننامه و ارائه طرح‌های لازم در این رابطه کمیته هماهنگی تأمین کالای ضروری کارکنان دولت با‌مسئولیت وزیر بازرگانی و یا یکی از معاونین ایشان با عضویت نمایندگان تام ‌الاختیار نخست ‌وزیر، سازمان امور اداره و استخدامی کشور، شرکت و ‌وزارتخانه‌های دفاع، صنایع، کشاورزی تشکیل خواهد شد.

ماده ۵ 

وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه بر اساس آمار ارائه شده و توسط ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین سهمیه قرض‌الحسنه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون برای هر یک از بانکهای عامل کشور به میزان هر نفر‌بیست هزار ریال اقدام لازم معمول دارند.

تبصره ۱ ـ بانکهای کشور مکلفند بنا به درخواست شرکت میزان سهمیه موضوع این ماده را در اختیار شرکت قرار دهند.

تبصره ۲ ـ به منظور تحقق اهداف شرکت و تأمین مایحتاج عمومی کارکنان دولت و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری مناسب و ایجادشرکتهای تولیدی و تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شروع بازپرداخت قرض‌الحسنه موضوع این ماده برای اولین بار در پایان پنج ساله اول و با‌اقساط سالیانه خواهد بود. لیکن در نوبتهای بعدی بازپرداخت با اقساط مساوی سالیانه در طول پنج سال صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳ ـ در صورت عدم کفاف منابع قابل تخصیص قرض‌الحسنه موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون با تشخیص شورای پول و اعتبار از منابع بانکی ارزان ‌قیمت ‌تخصیص داده خواهد شد.

ماده ۶ 

واگذاری زمین و تأمین مصالح ساختمانی برای کارکنان مشمول این قانون بر اساس مفاد تصویبنامه شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۰ و ۶۸۵۰۴‌مورخ ۱۳۶۵/۹/۱۱ و تصمیمات موضوع بند یک مصوبه اخیرالذکر و تغییرات ماده ۶۴ آئیننامه اجرائی قانون زمین‌شهری موضوع مصوبه شماره.۵۱۹۹۴/ت/۳۱۵. مورخ ۱۳۶۷/۴/۲۹ هیئت وزیران و تغییرات زیر انجام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ کارکنانی که قصد احداث واحدهای مسکونی در بخشهای روستاهای کشور مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحمیلی و نیز مناطق‌آسیب ‌دیده از جنگ را دارند در استفاده از تسهیلات بانکی حق تقدم دارند همچنین واگذاری زمین به اینگونه کارکنان در بخشها و روستاها کشور بدون رعایت ‌شرایط مندرج در جدول پیوست شماره پنج تصویبنامه شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۶۴/۱۲/۲۰ [۱۳۶۴]و اصلاحات وارد بر آن انجام خواهد شد.

تبصره ۲ ـ قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط کشور بر اساس قیمت منطقه‌ای سال ۶۲[۱۳۶۲] خواهد بود مگر اینکه بهای خرید زمین برای دولت بیش‌از بهای مذکور باشد که در غیر این صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد.

تبصره ۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۷۴)ـ حق انشعاب آب، برق و گاز مصرفی کارکنان دولت مشمول ۳۰% تخفیف خواهد شد

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۷۴)ـ مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحمیلی و نیز مناطق آسیب‌دیده از جنگ موضوع تبصره یک این ماده حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط ‌وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ۷ 

به منظور تهیه و واگذاری زمین و تأمین سهمیه مصالح ساختمانی مورد نیاز برای کارکنان دولت و یا ایجاد و احداث واحدهای مورد نیاز برای واگذاری‌ به آنان و همچنین ارائه طرح‌های لازم در این زمینه کمیته هماهنگی تأمین مسکن کارکنان دولت با مسئولیت وزیر مسکن و شهرسازی یا یکی از معاونین ایشان با‌عضویت نمایندگان تام‌الاختیار نخست‌ وزیری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، کشور، نیرو، بازرگانی، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی، صنایع و کشاورزی تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ کلیه دستگاه‌های دولتی یا تحت پوشش دولت که بنحوی از انحاء در زمینه ساخت واحد مسکونی یا تهیه و تولید مصالح ساختمانی اقدام مینماید موظفند همکاری لازم‌را با کمیته موضوع این ماده معمول دارند.

تبصره ۲ ـ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد امور جانبازان و سایر مراجع ذیربط که بر حسب مورد اختیار واگذاری زمین و‌یا مصالح ساختمانی و یا واحد مسکونی را دارا میباشند مکلفند همکاری لازم با کمیته موضوع ماده فوق معمول دارند.

تبصره ۳ ـ زمین‌های واگذاری به کارکنان دولت از طریق دستگاههای موضوع این ماده مشمول تسهیلات این آئیننامه خواهد شد.

تبصره ۴ ـ وزارت مسکن و شهرسازی مرجع و مسئول تأمین زمین و مسکن کارکنان دولت بوده و برای این منظور دفتری در آن وزارتخانه و ادارات کل تابعه‌جهت ایجاد هماهنگی امور مذکور و پاسخگوئی به نیازهای کارکنان تشکیل میشود.

ماده ۸

نقشه‌های ساختمانی تیپ، متناسب با وضعیت اقلیمی و جغرافیائی هر منطقه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و در اختیار تعاونیهای ‌مسکن قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱ ـ نظارت بر انعقاد پیمان با پیمانکاران و اجرای کار ساختمانی واحدهای مسکونی که توسط تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت احداث میشود بعهده ‌وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب این آئیننامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و همکاری سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹ 

کارمزد یا سود اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث یا تکمیل و تعمیر و یا خرید واحد مسکونی بر اساس حداقل کارمزد در قرض‌الحسنه محاسبه و‌دریافت خواهد شد. ضمناً نحوه پرداخت تسهیلات اعطائی بانکها بر اساس دستورالعملهای فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با رعایت مفاد این آئیننامه‌انجام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ باقیمانده اقساط بدهی کارکنان دولت به بانکها اعم از وام خرید یا ساخت یا تعمیر و تکمیل واحد مسکونی مشروط بر اینکه سود یا کارمزد قبلی از‌نرخ کارمزد در این آئیننامه بیشتر باشد بر اساس نرخ تعیین شده در این آئیننامه قابل محاسبه و دریافت است.

تبصره ۲ ـ منظور از ساختمانهای جدیدالاحداث موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون، ساختمانی است که به تشخیص بانک اعطاء‌کننده تسهیلات برای اولین بار مورد‌سکونت قرار میگیرد یا اینکه کمتر از ده سال از مهلت پایان کار آن سپری شده باشد.

ماده ۱۰ 

در صورتیکه زن و شوهر هر دو مشمول ماده ۵ قانون و این آئیننامه باشند یکی از آنان با رعایت ضوابط این آئیننامه میتوانند از تسهیلات بانکی در‌رابطه با خرید احداث و یا تکمیل واحد مسکونی بهره‌مند گردند.
احتساب مبنای محاسبه بازپرداختی تسهیلات اعطائی بانکها بر اساس مجموع حقوق و مزایای ‌مستمر آنان بلامانع است.

ماده ۱۱ 

میزان تسهیلات اعطائی بانکها جهت خرید یا احداث، تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی کارکنان مشمول این آئیننامه شش ‌میلیون ریال خواهد بود.‌لیکن بنابه تشخیص بانک اعطاء ‌کننده میزان فوق تا هشت میلیون ریال قابل افزایش میباشد.

ماده ۱۲ 

کارکنان مشمول این آئیننامه فقط یکبار حق استفاده از وام خرید خانه را خواهند داشت.

ماده ۱۳ 

نحوه پرداخت و بازپرداخت وامهای اضطراری موضوع ماده ۳ قانون بر اساس آئیننامه اجرائی تسهیلات اعطائی قرض‌الحسنه خواهد بود لیکن تعیین ‌اولویت پرداخت به کارکنان مشمول و تعیین سهم هر دستگاه بر اساس ضوابطی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با نظر ستاد امور رفاهی کارکنان‌دولت حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آئیننامه تهیه و ابلاغ میشود.

ماده ۱۴

به منظور فراهم آوردن تسهیلات بانکی و تأمین اعتبارات لازم در زمینه‌های مختلف تأمین مسکن، مایحتاج عمومی و وامهای اضطراری و‌قرض‌الحسنه کمیته هماهنگی تأمین تسهیلات اعتباری کارکنان دولت با مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت نمایندگان‌تام‌الاختیار نخست‌وزیری، سازمان امور اداری و استخدامی شور و وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۵ 

وظایف دبیرخانه کمیته‌های موضوع مواد ۴، ۷، ۱۴ بعهده دستگاههای مسئول خواهد بود و جلسات آنان بصورت عادی هر سه ماه یکبار و به‌صورت فوق‌العاده حسب مورد به درخواست ستاد امور رفاهی کارکنان دولت و وزارتخانه‌های بازرگانی و مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ کمیته‌های فوق میتوانند جهت تحقق اهداف خود و استفاده از امکانات سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی از نمایندگان آن به منظور همکاری و‌شرکت در کمیته دعوت نمایند.

تبصره ۲ ـ کمیته‌های فوق حسب مورد تحت نظارت ستاد امور رفاهی کارکنان دولت جایگزین کمیته‌های موضوع بندهای«الف»،«ب» در تصویبنامه‌های‌شماره ۷۶۵۵۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۲ هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۱۶ 

کارکنان زیر در دستگاههای مشمول این قانون میتوانند از تسهیلات مواد ۶ و ۱۱ استفاده نمایند.
‌الف ـ کارکنان شاغل دولت که حداقل دارای سه سال سابقه خدمت باشند.
ب ـ مستخدمین بازنشسته در یکی از دستگاههای موضوع این قانون.
ج ـ همسران مستخدمین مستمری یا وظیفه ‌بگیران که دارای فرزند تحت تکفل میباشند.

ماده ۱۷ 

در اجرای ماده هشت قانون و به منظور ارائه به موقع گزارش به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی از طرف سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور، وزارتخانه‌ها برنامه و بودجه، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، و کمیته‌های مواد ۴، ۷، ۱۴ این آئیننامه و شرکت‌اتحادیه تعاونی مصرف موظفند هر شش ماه یکبار گزارش تفصیلی از فعالیتهای و اقدامات انجام شده در زمینه این قانون را به سازمان مزبور ارسال نمایند.

ماده ۱۸ 

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون موظفند ضمن همکاری لازم با ستاد و سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت اجرای قانون بمنظور‌فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین مسکن و اعطای تسهیلات، اعتباری کارکنان دولت اطلاعات و اسناد مدارک لازم را در این زمینه در مورد لزوم به ستاد و‌سازمان مزبور ارائه نمایند.

ماده ۱۹ 

کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مکلفند ضمن پرداخت همه ماهه کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و کمک هزینه عائله‌ مندی اعم از‌نقدی و غیر نقدی کارکنان تحت پوشش خود مبالغ آنرا در فیشهای حقوقی درج نمایند.

تبصره ۱ ـ کمکهای غیر نقدی موضوع تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ که بصورت غیر نقدی پرداخت میگردد فقط مبلغ ریالی آن در فیش درج خواهد شد.

ماده ۰۲ 

کارگران شاغل در دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون در صورتی از تسهیلات این آئیننامه استفاده مینماید که مشمول استفاده از تسهیلات بانکی بانک‌رفاه کارگران و یا امور رفاهی کارگران در زمینه ارزاق عمومی و کوپن کالاهای اساسی مخصوص کارگران و یا عضو اتحادیه مصرف کارگران (‌امکان) نباشند.

ماده ۲۱ 

کمیته هماهنگی تأمین بهداشت و درمان کارکنان دولت بر اساس مصوبه شماره ۷۶۵۵۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۲ کماکان به فعالیت خود ادامه داده و‌ظرف مدت یکماه بعد از تصویب این آئیننامه نسبت به تهیه آئیننامه اجرائی اقدام تا به ستاد ارجاع و ستاد پس از بررسی‌های لازم مراتب را به هیأت وزیران‌تقدیم نماید.

ماده ۲۲ 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از تصویب این آئیننامه در جهت اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانونموضوع تهیه اساسنامه شرکت اقدام نماید.

ماده ۲۳ 

ستاد پیگیری امور رفاهی کارکنان دولت «موضوع مصوبه شماره ۷۶۵۵۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۲ هیئت وزیران مرکب از وزرای برنامه و بودجه،‌بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با‌مسئولیت معاون نخست‌وزیر در امور اجرائی که در این آئیننامه به اختصار ستاد نامیده میشود به منظور نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و نظارت بر کار‌کمیته‌های موضوع مواد ۴، ۷، ۱۴ این آئیننامه و تهیه پیشنهاد طرح‌های رفاهی در بخشهای مسکن، مصرف، درمان و… کماکان بکار خود ادامه خواهد داد و‌طرحهای مذکور را طی مراحل تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

ماده ۲۴ 

از تاریخ تصویب این آئیننامه ، کلیه مقررات مغایر با آن لغو میگردد.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر


فهرست کالاها و اجناس موضوع تبصره ماده ۳

لوازم خانگی:
۱
ـ انواع تلویزیون سیاه و سفید رنگی،
۲
ـ رادیو و رادیوضبط،
۳
ـ جارو برقی و مکانیکی،
۴
ـ کولر آبی (‌ثابت و پر تابل)،
۵
ـ کولر گازی،
۶
ـ یخچال،‌یخچال فریزر، فریزر خانگی،
۷
ـ ماشین لباسشوئی (‌اتوماتیک و نیمه اتوماتیک)،
۸
ـ چرخ خیاطی (‌دستی، برقی و گلدوزی)،
۹
ـ چرخ گوشت،
۱۰
ـ ‌آبمیوه‌گیری (‌دستی و برقی)،
۱۱
ـ زودپز و آرام‌پز،
۱۲
ـ پلوپز برقی،
۱۳
ـ ظروف آشپزخانه (‌استیل، تفلون، لعابی)،
۱۴
ـ انواع سینی،
۱۵
ـ قاشق و چنگال(‌سرویس، فله)،
۱۶
ـ انواع کارد آشپزخانه،
۱۷
ـ ظروف چینی (‌سرویس، فله)،
۱۸
ـ بلورجات (‌سرویس، فله)،
۱۹
ـ ظروف ملامین (‌سرویس، فله)،
۲۰
ـ ‌اطوی خانگی از هر قبیل،
۲۱
ـ پنکه (‌سقفی، رومیزی)،
۲۲
ـ فرش ماشینی،
۲۳
ـ موکت،
۲۴
ـ پرتو و لحاف،
۲۵
ـ اجاق گاز (‌گازی، نفتی، برقی)
۲۶
ـ ‌آبگرمکن (‌گازی، نفتی، برقی)،
۲۷
ـ بخاری (‌گازی، نفتی، برقی)، ـ
۲۸
بخاری دستی (‌علاء‌الدین، عالی نسب)،
۲۹
ـ چراغ خوراک‌پزی از هر قبیل،
۳۰
ـ ‌کپسول گاز و رگلاتور و گاز پیک‌نیکی،
۳۱
ـ انواع ساعت (‌مچی، رومیزی، دیواری)، ۳۲ـ چراغ گازی،
۳۳
ـ چراغ زنبوری و فانوس، ۳۴ـ انواع بهم‌زن برقی،
۳۵
ـ آسیاب برقی، ۳۶ـ انواع فلاسک و یخدان (‌غذا، آب‌گرم، آبسرد)،
۳۷
ـ کیک‌پز، ـ ۳۸ قهوه جوش،
۳۹
ـ توستر و اره برقی آشپزخانه، ۴۰ ـ ترازوی‌آشپزخانه،
۴۱
ـ سماور و کتری برقی، ۴۲ ـ نوار کاست

لوازم تحریر:
۴۳
ـ ماشین‌حساب دستی، ۴۴ـ خودنویس و روان‌نویس،
۴۵
ـ خودکار، ۴۶ـ جعبه پرگار،
۴۷
ـ خط‌کش، گونیا، نقاله، ۴۸ـ ماشین دوخت و منگنه،
۴۹
ـ ‌مداد تراش، ۵۰ـ انواع مداد،
۵۱
ـ پاک‌کن، ۵۲ـ دفترچه،
۵۳
ـ کاغذ خط‌دار و شطرنجی و بی‌خط، ۵۴ـ چسب و نوار چسب،
۵۵
ـ انواع ماژیک، ۵۶ـ انواع‌ جوهر و مرکب،
۵۷
ـ آب‌رنگ و خمیر

مواد غذایی:
۵۸
ـ انواع گوشت (‌قرمز، مرغ، ماهی)، ۵۹ـ برنج،
۶۰
ـ روغن، ۶۱ـ حبوبات،
۶۲
ـ قند و شکر، ۶۳ـ کره،
۶۴
ـ تخم‌مرغ، ۶۵ـ پنیر،
۶۶
ـ میگو و تن‌ماهی، ۶۷ـ چای،
۶۸
ـ قهوه نسکاف، کاکائو، ۶۹ـ ادویه‌جات،
۷۰
ـ انواع شیرخشک، ۷۱ـ انواع پودرهای میوه‌جات،
۷۲
ـ تنقلات (‌بیسکویت، شکلات…)، ۷۳ـ ‌نبات،
۷۴
ـ کنسروجات، ۷۵ـ انواع کمپوت،
۷۶
ـ رب گوجه فرهنگی،۷۷ ـ آبلیمو،
۷۸
ـ سوسی و کالباس، ۷۹ـ انواع سس،
۸۰
ـ ترشیجات و مرباجات، ۸۱ـ شیر و ماست و خامه،
۸۲
ـ نوشابه (‌پپسی، کوکا و غیره…)، ۸۳ـ انواع بستنی‌ها

منسوجات و پوشاک:
۸۴
ـ انواع فاستونی، ۸۵ـ انواع پارچه پشمی، ابریشمی، پلیمر زنانه،
۸۶
ـ انواع تترون، ۸۷ـ انواع پوپلین،
۸۸
ـ روپوشی، ۸۹ ـ انواع برانی و کاپشن و‌پارچه‌های بارانی،
۹۰
ـ انواع روسری‌ها، ۹۱ـ انواع پارچه‌های چادری،
۹۲
ـ انواع پارچه‌های محلفه‌ای، ۹۳ـ انواع پارچه‌های کرکی،
۹۴
ـ انواع پارچه‌های‌روتختی و رومیزی، ۹۵ـ انواع پارچه‌های پرده‌ای،
۹۶
ـ انواع پارچه‌های آستری، ۹۷ـ انواع چیت،
۹۸
ـ انواع پارچه‌های پیراهنی، ۹۹ ـ انواع پیراهن مردانه،‌زنانه، بچه‌گانه،
۱۰۰
ـ انواع جوراب مردانه، زنانه و بچه‌گانه، ۱۰۱ـ انواع زیرپیراهن و شورت مردانه و زنانه و بچه‌گانه،
۱۰۲
ـ انواع دستکش، ۱۰۳ـ کسرت و‌گن زنانه
، ۱۰۴ ـ رومیزی توری و نایلونی و پارچه‌ای،۱۰۵ ـ انواع نخ قرقره،
۱۰۶
ـ انواع نوار و زیپ

مواد شوینده:
۱۰۷
ـ پودر رختشوئی، ۱۰۸ـ پودر ظرفشوئی،
۱۰۹
ـ مایع ظرفشوئی، ۱۱۰ـ مایع سفیدکننده،
۱۱۱
ـ مایع نرم‌کننده، ۱۱۲ـ مایع ضدعفونی‌کننده،
۱۱۳
ـ ‌انواع صابون، ۱۱۴ ـ مایع و خمیر صابونی

لوازم بهداشتی:
۱۱۵
ـ شامپو، ۱۱۶ـ خمیردندان،
۱۱۷
ـ مسواک، ۱۱۸ـ ماشین اصلاح (‌برقی و دستی)،
۱۱۹
ـ ناخن‌گیر، ۱۲۰ـ انواع تیغ،
۱۲۱
ـ انواع کرم، پودر، ۱۲۲ـ ‌لوازم آرایشی زنانه،
۱۲۳
ـ دستمال کاغذی از هر قبیل، ۱۲۴ـ دستکش صنعتی و خانگی،
۱۲۵
ـ پوشاک بچه، ۱۲۶ ـ نوار بهداشتی،
۱۲۷
ـ سموم دفع‌حشرات و نفتالین، ۱۲۸ـ پنبه هیدروفیل و گاز و نوار چسب زخم،
۱۲۹
ـ سایه و رنگ مو، ۱۳۰ـ انواع تقویت‌کننده مو،
۱۳۱
ـ عطر و اودکلن، ۱۳۲ـ بوگیر‌توالت و یخچال،
۱۳۳
ـ انواع ماشین‌های سواری، ۱۳۴ـ موتورسیکلت گازی و دنده‌ای،
۱۳۵
ـ دوچرخه

لوازم یدکی خودرو:
۱۳۶
ـ شمع و پلاتین، ۱۳۷ـ باطری،
۱۳۸
ـ لاستیک و تیوپ، ۱۳۹ـ فیلتر هوا و روغن ماشین سواری،
۱۴۰
ـ روغن ترمز و ضد یخ، ۱۴۱ـ کمک فنر‌ماشین سواری،
۱۴۲
ـ زنجیر چرخ، ۱۴۳ـ دیسک، صفحه کلاج، بلبرینگ،
۱۴۴
ـ تسمه پروانه ماشین‌های سواری، ۱۴۵ـ انواع بوق ماشینهای سواری،
۱۴۶
ـ لنت ترمز ماشینهای سواری، ۱۴۷ـ رادیو و رادیوپخش اتومبیل،
۱۴۸
ـ انواع لامپ و آچارآلات، ۱۴۹ـ لاستیک و موکت داخل ماشین سواری

ابزارآلات:
۱۵۰
ـ دریل برقی، ۱۵۱ ـ اره برقی،
۱۵۲
ـ دستگاه پرچ،ـ ۱۵۳آچار لوله‌گیر،
۱۵۴
ـ هویه برقی، ۱۵۵ـ پیستوله،
۱۵۶
ـ انواع قلم نقاشی، ۱۵۷ـ حدیده،
۱۵۸
ـ قلاویز، ۱۵۹ـ اسکنه،
۱۶۰
ـ انواع مته، ۱۶۱ ـ انواع آچار و انبردست،
۱۶۲
ـ انواع قفل درب و پنجره، ۱۶۳ ـ سمپاش

لوازم الکتریکی:
۱۶۴
ـ ترانس اتوماتیک، ۱۶۵ـ دستگاه روشنائی شارژی،
۱۶۶
ـ کامپیوترهای کوچک، ۱۶۷ـ دستگاه تلفن،
۱۶۸
ـ انواع باطری خشک، ۱۶۹ـ چراغ قوه،
۱۷۰
ـ چراغ گردون، ۱۷۱ـ انواع لامپ روشنائی (‌معمولی، مهتابی، لوستر)،
۱۷۲
ـ اوهم متر، ولت متر، ۱۷۳ ـ فازمتر،
۱۷۴
ـ انواع کلید و پریز، ۱۷۵ـ سیم‌و نوار چسب برق،
۱۷۶
ـ دستگاه خبرکننده نشت گاز، ۱۷۷ـ دستگاه شوک‌گیر

لوازم عکاسی:
۱۷۸
ـ دوربین عکاسی، ۱۷۹ـ دوربین چشمی،
۱۸۰
ـ انواع فلاش و نورسنج، ۱۸۱ـ انواع فیلتر،
۱۸۲
ـ انواع فیلم، ۱۸۳ ـ باطرهای مختلف دوربین و‌ساعت،
۱۸۴
ـ انواع لنز دوربین عکاسی

کالاهای متفرقه:
۱۸۵
ـ کیف مدرسه، ۱۸۶ـ کیف زنانه و مردانه،
۱۸۷
ـ انواع فندک، ۱۸۸ـ چتر زنانه، مردانه و بچه‌گانه،
۱۸۹
ـ سوزن چرخ خیاطی، ۱۹۰ـ سیم ظرفشوئی،
۱۹۱
ـ اسکاچ و اسفنج، ۱۹۲ ـ کیسه نایلکس،
۱۹۳
ـ انواع نایلون، ۱۹۴ـ انواع دگمه