آئین‌نامه لایحه قانونی تشکیل شورای تأ‌مین مسکن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359

آئین‌نامه لایحه قانونی تشکیل شورای تأ‌مین مسکن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359,04,30

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و هیئت وزیران در جلسه مشترک مورخ 30/4/59 بنا به پیشنهاد شماره 111/17 ـ 152(1).(1)59/م مورخ 30/4/59 وزارت دفاع ملی و وزارت مسکن و شهرسازی آئین‌نامه لایحه قانونی تشکیل شورای تامین مسکن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران ‌مصوب 31/2/59 شورای انقلاب اسلامی ایران را بشرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 

شورای تامین مسکن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران که در این آئین‌نامه شورا نامیده میشود موظف به حمایت و تسهیل در تامین ‌مسکن پرسنل معلول، شاغل و بازنشسته فاقد مسکن ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و منظور فوق را در قالب مواد مشروحه زیر و نیز قوانین،‌ ضوابط و سیاست‌های کلی دولت که در اجرای سریع این امر مؤثر است عملی خواهد کرد.

ماده 2 

ارکان شورا:
شورا از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای زیر:
الف: وزارت دفاع ملی.
ب: وزارت مسکن و شهرسازی.
پ: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ت ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا قائم مقام قانونی آن.
ث ـ بانک مسکن، یا بانک سپه بر حسب نحوه پشتیبانی مالی.
و حداقل یکبار در هفته تشکیل میگردد.
انتخاب نمایندگان مستقیماً بعهده وزراء و روسای سازمانهای ذیربط بوده و تجدید و تغییر آن به تصویب مرجع اعزام کننده بلامانع است.

تبصره ـ نمایندگان هر یک از نیروهای سه‌گانه، کانون بازنشستگان و یا سازمانهای مستقل وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران در هنگام طرح‌ موضوع مربوط به خود در این شورا حضور خواهند یافت.

ماده 3 

شورای مسکن وابسته به وزارت دفاع ملی است و نماینده وزیر دفاع ملی سرپرستی شورای مذکور را به عهده داشته و تصمیمات متخذه در ‌شورا را به مبادی مربوطه ابلاغ خواهد نمود، کلیه تصمیمات شورا با اکثریت اراء معتبر است مگر اینکه ضوابط قانونی رعایت نشده باشد که در اینصورت بایستی منطبق بر ضوابط باشد. شورای مسکن مجاز است در صورت ضرورت از سازمانهای دولتی موثر در تامین مسکن نظیر وزارت نیرو، ‌سازمانهای عمران اراضی شهری، شهرداریها و بانکها درخواست نماید، که نمایندگان خود را جهت هم‌آهنگی و شرکت در جلسات شورا اعزام دارند در‌اینصورت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی برابر وظایف و اختیارات قانونی خود در حد امکانات و رعایت اولویتها مصوبات هماهنگ شده در این ‌شورا را بمورد اجرا خواهند گذارد.

ماده 4

وظایف شورا عبارت است از:
الف: اداره امور شورا.
ب: تهیه و تنظیم برنامه و دستورالعملهای کلی در زمینه تامین مسکن پرسنل فاقد مسکن و حسن اجرای این آئین‌نامه.
پ ـ رسیدگی به درخواست شرکتهای تعاونی مسکن سازمانها، پادگانها، پایگاهها، و یگانها و کانون‌های بازنشستگان و حمایت آنان بصورتهای زیر:
(1):
واگذاری زمین و وام احداث بنا از طریق شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء وابسته برابر ضوابط جاری وزارت مسکن و شهرسازی و نظارت بر کار ‌آنها.
(2):
ایجاد و احداث مجتمع‌های مسکونی و شهرک‌ها بیکی از طرق: واگذاری زمین و وام احداث بنا بشرکتهای تعاونی برابر ضوابط جاری، و یا ‌ارجاع مستقیم آن بمجریان طرح بطور تمرکزی و سپس نظارت کلی در احداث و تقسیم آن بین شرکتهای تعاونی مسکن.

تبصره 1 ـ تأمین مسکن اعضاء معلول بسبب خدمت شرکتهای تعاونی مسکن از اولویت برخوردار بوده و شورا در تامین مسکن پرسنل شاغل و‌ بازنشسته اولویت را به ترتیب به آن دسته از اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن خواهد داد که شرایط زیر را دارا باشند:
الف: خود و عائله تحت تکلفشان دارای واحد مسکونی نباشند. اعضائی که از تاریخ تصویب این آئین‌نامه خانه مسکونی خود را بفروش برسانند‌ مشمول این بند نخواهند بود.
ب: قبلاً از سوی ارتش یا سازمانهای دولتی و اوقاف زمینی به آنان واگذار نشده باشد.
پ: از وام مسکن استفاده نکرده باشند.
ث: از سازمان عمران اراضی شهری گواهی عمران دریافت نکرده باشند.
ج: ساکن خانه‌های سازمانی نباشند مگر آنکه تعهد نمایند بمحض آماده شدن واحد مسکونی، خانه‌های سازمانی را تخلیه نمایند.

تبصره 2 ـ چنانچه مسکن ملکی پرسنلی متناسب با شرایط زیست خانواده او نباشد از شمول بند الف تبصره 1 خارج و دستورالعمل آن وسیله ‌شورا تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5 

شورای مسکن مجاز است در صورت ضرورت برای تسهیل در تامین مسکن شرکتهای تعاونی مسکن از مقدورات و تجهیزات فنی،‌ تخصصی و نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران بنحوی که به آمادگی رزمی و وظایف سازمانی و امور جاری یگان مربوطه لطمه‌ای وارد نشود‌ به پیشنهاد نیرو یا سازمان ذیربط استفاده نماید.

سیدابوالحسن بنی صدر – رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران