آیین نامه اعطای تسهیلات ویژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن مصوب 1374

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/6/1374 بنا به پیشنهاد شماره 6573/100 مورخ 16/5/1374 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه «اعطای تسهیلات ویژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اعطای تسهیلات ویژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن مصوب 1374,06,12

ماده 1 

کلیه سپرده گذارانی که متوسط موجودی حساب پس انداز آنان در دوره اجرای طرح ( تا تاریخ 28/12/1375) نزد صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن، به مبلغ سه میلیون (000/000/3) ریال برسد، مشمول این آیین نامه خواهند بود و می توانند از امتیاز موضوع این آیین نامه برای دریافت تسهیلات استفاده نمایند.

ماده 2 

حداقل مدت انتظار و دوره های انتظار موضوع ضوابط صندوق پس انداز مسکن برای سپرده گذاران مشمول این آیین نامه به 4 ماه کاهش می یابد.

تبصره ـ امتیاز سپرده گذاران مشمول این آیین نامه، قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه و پس از تاریخ 28/12/1375 با ضوابط فعلی صندوق پس انداز مسکن محاسبه و با امتیاز زمان شمول که براساس ضوابط این آیین نامه محاسبه می شود، جمع خواهد شد.

ماده 3 

امتیاز سپرده گذاران مشمول این آیین نامه برای اعطای تسهیلات ویژه با ضوابط زیر محاسبه خواهد شد .
ـ حداقل مدت انتظار و ضرایب برابری (دوره ها) 4 ماه تعیین می شود.
ـ حداکثر ضریب برابری 10 برابر تا سقف 35 میلیون ریال تعیین می شود.
ـ دوره بازپرداخت تسهیلات ویژه اعطایی در دوره فروش اقساطی، 25 سال تعیین می شود.

ماده 4 

شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری همانند سایر سپرده گذاران مشمول استفاده از تسهیلات ویژه این آیین نامه می باشند. این تسهیلات مانع تسهیلات دیگر این شرکت ها نخواهد شد.

ماده 5 

کسری منابع صندوق پس انداز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای این آیین نامه، طبق برآورد بانک مسکن و تایید وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی، از محل انتشار اوراق مشارکت براساس آیین نامه اجرایی تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

تبصره 1 ـ مابه التفاوت نرخ سود اوراق مشارکت تا حداکثر نرخ سود تسهیلات بین بانکی از محل اعتبار کمک سود تسهیلات بانکی بخش مسکن مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و به بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ معادل اوراق مشارکت منتشرشده در هر دوره که در عرضه عمومی و در مهلت تعیین شده به فروش نرسد، از محل تسهیلات بین بانکی در سقف بخش مسکن تأمین و با دستور بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار خواهد گرفت .

ماده 6 

دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی