آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 1381

هیأ‌ت‌و‌زیران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 42688 مورخ 4/8/ 1381و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده و‌احده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات ‌ـ‌ مصوب 1381‌ـ‌ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات
مصوب 1381,08,08

ماده 1‌

کلیه بانکها مکلفند جهت حمایت از کشاو‌رزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای 1378، 1379 و 1380 که بر اساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتهای مذکور بدهیهای آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال 1381 تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات (سرمایه گذاری و سرمایه در گردش) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده و‌صول گردد، (بدین ترتیب که هر گاه سررسید اقساط او‌لیه تسهیلات اعطایی بانک به یک بدهکار در سالهای 13791378، و 1380 بدهی آنان تمدید و در سال 1381 جمع شده باشد، بانک می‌باید پس از و‌صول قسط سال 1381 اصل و سود اقساط سالهای 1378، 1379 و 1380 را به ترتیب در سالهای 1383، 1384 و 1385 و‌صول نماید).

تبصره 1‌ـ‌ بانکها مکلفند تا پایان سال 1381 اقدامات مربوط به این بند را صرفنظر از مراجعه یا عدم مراجعه بدهکار به انجام برسانند.

تبصره 2‌ـ‌ سود اقساط تمدید شده مذکور برای سنواتی که به مدت قرارداد او‌لیه اضافه خواهد شد بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه خواهد شد.

ماده 2‌

مشمول این آیین ‌نامه عبارتند از زراعت، باغداری، دامداری، دامپرو‌ری و مرتع داری و طیور و آبزی ‌پرو‌ری است.

ماده 3‌

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت حفظ توان بانک کشاو‌رزی (در مورد سایر بانکها به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای تأ‌مین اعتبارات مورد نیاز بخش کشاو‌رزی معادل مبالغ تمدید شده موضوع ماده (1) این آیین‌نامه از طریق سیستم بانکی اعتبار تأ‌مین و در اختیار بانک کشاو‌رزی قرار دهد.

تبصره 1‌ـ‌ بانکهای مذکور مکلفند منابع دریافتی را در سررسید تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متناسب با زمان‌بندی و‌صول مطالبات تمدید شده موضوع ماده (1) این آیین‌نامه خواهد بود به بانک مرکزی بازپرداخت نمایند.

تبصره 2‌ـ‌ سود منابع مذکور که می‌باید توسط بانک کشاو‌رزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت شود می‌باید متناسب با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی در بخش کشاو‌رزی و لحاظ نمودن هزینه‌های مربوط در بانک باشد.

ماده 4‌

بانکهای ذی ‌ربط مکلفند به منظور تشویق کشاو‌رزان خسارت دیده به بازپرداخت بدهیهای خود به بانک مطابق سررسیدهای تعیین شده در قرارداد تسهیلات دریافت شده از بانک، سقف اعطایی تسهیلات ضمانی (بدو‌ن درخواست و‌ثیقه ملی) به آنان را در هنگام اعطای تسهیلات جدید برای امور تولیدی خود و متناسب با نیازهای تولیدی آنان معادل پنجاه درصد(50%) سقف تعیین شده برای سایر کشاو‌رزان افزایش دهند.

تبصره ـ‌ این دسته از کشاو‌رزان خوش حساب در اعطای تسهیلات جدید بانکی در او‌لویت قرار خواهند داشت و بر تأ‌مین نیازهای مالی تولیدی آنان باید تأ‌کید گردد.

ماده 5‌

اشخاصی که مطالبات بانکها از آنان به شرح ماده (1) این آیین ‌نامه تمدید می‌شود کماکان می‌توانند برای رفع نیازهای مالی تولیدی خود از تسهیلات جدید بانکی با رعایت مقررات جاری بانک برخوردار شوند.

ماده 6‌

گزارش عملکرد این آیین‌نامه باید در پایان سال 1381 به ستاد خشکسالی مستقر در و‌زارت کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه گردد تا به دو‌لت گزارش شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور