تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به افزایش استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان محصولات بخش کشاورزی و دامی مصوب 1376

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به افزایش استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان محصولات بخش کشاورزی و دامی مصوب 1376,02,28

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214 / ت 287 هـ مورخ 23 / 7 / 73 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد:
در جلسه مورخ 28 / 2 / 76 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار افزایش مقدار درصد استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادر کنندگان محصولات بخش کشاورزی ، دامی و سایر از سی درصد (۳۰ %) به پنجاه درصد (۵۰ %) به تصویب رسید.

تاریخ اجرای این مصوبه از اول فروردین ماه سال جاری خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی