تصویبنامه راجع به ضرب سکه یاد بود به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (قدس سره) مصوب 1370

تصویبنامه راجع به ضرب سکه یاد بود به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (قدس سره) مصوب 1370,03,19

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/3/1370 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی ) موضوع نامه شماره 8993/5368/56 مورخ 19/3/1370 ( و به استناد بند ) 2 ( قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا مصوب 1337 تصویب نمود:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی ) قدس سره ( سکه یاد بود یک بهار آزادی طلا با مشخصات ذیل و طبق نمونه ای که در نهاد ریاست جمهوری نگهداری میشود ضرب نماید.
1 – عیار طلا، ) 900 ( در هزار
2 – وزن سکه ، ) 13598/8 ( گرم
3 – قطر سکه ، ) 22 ( میلیمتر
4 – یک روی سکه مزین به تصویر حضرت امام ) قدس سره ( و قید سال ضرب ) 1370 ( در ذیل تصویر.
5 – یک روی سکه تصویر بارگاه حضرت امام رضا ( ع ( و قید عبارت ‹‹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ›› در بالای تصویر و عبارت ‹‹بهارآزادی ›› در پائین تصویر.

حسن حبیبی – معاون اول رئیس جمهور