قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب 1357

قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب 1357,01,21

ماده واحده – اطفالی که بسن دوازده سال تمام رسیده باشند میتوانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این‌ حسابها منحصراً با دارنده حساب میباشد.
‌دارندگان این حسابها میتوانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.

تبصره – مادر میتواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن 18 سال تمام فقط با مادر‌است.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 30 بهمن ماه 2536 در جلسه روز دوشنبه بیست ‌و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌ امامی