قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداخت های بانک مرکزی بابت بدهی های دستگاه های دولتی به حساب دستگاه های ‌مربوطه ‌مصوب 1361

قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداخت های بانک مرکزی بابت بدهی های دستگاه های دولتی به حساب دستگاه های ‌مربوطه ‌ مصوب 1361,04,17

ماده واحده

1 – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود وجوهی را که با کسب مجوز از هیئت دولت در رابطه با دعاوی دولت ایران با دولت و اتباع آمریکائی ‌بابت پرداخت بدهیهای وزارتخانه‌ها، بانکها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وصول مطالبات آنها به دولت آمریکا یا اشخاص حقیقی و حقوقی ‌آمریکا پرداخت کرده و یا میکند پس از کسر دریافتهای مربوط به حساب دستگاههای مذکور منظور نماید.

2 – دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که مانده مطالبات بانک مرکزی ایران از این بابت حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ هر پرداخت ‌تسویه شود.

3 – آئیننامه اجرائی این ماده واحده بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت ‌دولت خواهد رسید.

4 – دولت مکلف است گزارش دریافتها و پرداختهای انجام شده را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید‌ شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی