آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار مصوب ۱۳۷۱

آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاهها، «موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار»

ماده ۱ 

 در اجرای ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارفرمایان مشمول قانون مزبور که تا کنون طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را طبق نظام ارزیابی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و اجراء ننموده اند مکلفند در تاریخ هایی که توسط این وزارتخانه تعیین می شود طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را تهیه و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارند.

تبصره ۱ کارگاهها می توانند قبل از تعیین مهلت های مقرر نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود مبادرت نموده و آن را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسانند. در این صورت مأخذ شمول طرح در مورد کارکنان، تاریخی است که تقاضای تهیه و اجرای طرح در این وزارتخانه به ثبت رسیده باشد.

تبصره ۲ کارگاههایی که بر اساس ضوابط مبادرت به ثبت توافقنامه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت کار و امور اجتماعی نموده اند و در تاریخ تصویب این آئین نامه طرح آنان به تأیید نهایی نرسیده کماکان بر اساس توافقنامه قبلی عمل خواهند کرد.

ماده ۲ 

 تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههایی که در تاریخ تصویب این آئین نامه یا بعد از آن دارای بیش از پانصد نفر کارگر تابع قانون کار بوده و مشمول مصوبه ۱۷ / ۴ / ۶۹ شورای عالی کار قرار نگرفته باشند، الزامی است. تاریخ شمول طرح درباره کارگاههای مزبور، حسب مورد، تاریخ تصویب این آئین نامه و یا تاریخی است که به حد نصاب مزبور می رسند.

ماده ۳ 

ملاک تعیین حد نصاب تعداد کارگران برای شمول این آئین نامه در مورد کارگاهها، تعداد کارگران دائم آنها می باشد.

ماده ۴ 

واحدهایی که تحت عنوان گروه یا مجتمع و نظایر آنها تابع یک شخصیت حقوقی بوده و شامل چند کارگاه مختلف می باشند از نظر ماده یک، این آئین نامه از لحاظ تعداد کارگران یک واحد محسوب می گردند.

ماده ۵ 

 هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال آنها مانع از ادامه روند تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نمی شود و هنگام چنین تغییری تعهدات و آثار اقدامات کارفرما یا مدیریت قبلی در زمینه طرح مذکور عیناً به کارفرما یا مدیریت جدید منتقل می شود.

ماده ۶ 

 طرح طبقه بندی مشاغل که هدف آن استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و ایجاد یک نظام مزدی صحیح است، شامل عناوین و تعاریف لازم برای تصدی هر شغل، عوامل تعیین کننده امتیازات شغل، جدول تخصیص امتیازات عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرایی آن بر اساس ضوابط و رویه ها و دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره برای دستیابی به استاندارد مشاغل در صنایع و حرفه و فعالیت های مختلف در هر صنعت یا حرفه، وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری کارگاههای ذیربط، مشاغل را از نظر رسته و رشته و شرایط احراز و مهارت ها و توانایی ها، گروه یا طبقه شغلی، شرح وظایف، امتیازات متعلقه و نظایر آنها به تدریج استاندارد نموده و به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد کرد.

ماده 7 

 کارفرمایان مکلفند مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از تاریخی که کارگاه مشمول اجرای طرح می شود به کارگران مشمول پرداخت نمایند.

ماده 8 

 هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در طرح های طبقه بندی مشاغلی که به تأیید رسیده اند، موکول به تأیید مجدد وزارت کار و امور اجتماعی است.

این آئین نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاریخ ۱۲ / ۲ / ۷۱ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.