دستورالعمل اجرای تاسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

دستورالعمل اجرایی تاسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

در اجرای ماده 110 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز مبنی بر اینکه “کلیه کارفرمایان واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی مکلفند در ایجاد مراکز  آموزش جوارکارگاهی و بین کارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی همکاری لازم را بعمل آورند.” و پیرو تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 52162/ت511ه  مورخ 12/11/1371 و به استناد تبصره 2 ماده واحده مذکور دستورالعمل ایجاد و تاسیس مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی به شرح زیر می باشد:

 

کلیات و تعاریف

سازمان:  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی.

مرکز آموزش جوار کارگاهی:  مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از خط تولید بوده و یک واحد به تنهایی و یا چند واحد به اشتراک می توانند آن را تاسیس و اداره نمایند.

مرکز آموزش بین کارگاهی:  مرکزی است که در آن امرآموزش با استفاده از امکانات خط تولید انجام می گیرد.

مربی:  فردی است که ضمن احراز شرایط مربیگری، توانایی انتقال دانش فنی به کارآموزان از جمله استفاده از تجهیزات کارگاه آموزش و فنآوری روز و همچنین توانایی انجام ارزشیابی طی دوره و پایان دوره را مطابق  استانداردهای  مهارت و آموزشی داشته باشد.

کارگاه  آموزشی: مکانی است که برای اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای تجهیز شده است و کارآموزان در آنجا مهارت های لازم را بر اساس استانداردهای مصوب کسب می نمایند.

کارآموز: فردی است که به منظور فراگیری مهارت در دوره آموزشی معینی برای کسب مهارت های شغل یا ارتقای کیفیت کاری شرکت می نماید.

بنگاه اقتصادی:  واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می باشند که به تولید محصول یا ارائه خدمت مشغول اند.

رشته غالب:  به رشته ای غالب می گویند که بیشترین درخواست برگزاری دوره را مطابق با تقویم آموزشی ارائه  شده در طرح توجیهی بنگاه اقتصادی جهت دریافت پروانه بهره برداری داشته باشد.

ادارات کل:  ادارات کل  آموزش فنی و حرفه ای مستقر در 31 استان کشور می باشد که تحت نظام سازمان آموزش فنی  و حرفه ای کشور فعالیت می نمایند.

مرکز آموزش:  مرکز آموزش بین کارگاهی یا جوار کارگاهی می باشد که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پروانه         بهره برداری آن را با شرایط مشخص به بنگاه اقتصادی اهدا می نماید.

گواهینامه:  عنوان اختصاری “گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای” است که بر اساس ضوابط ارزشیابی مهارت برای کارآموزان و نیروی کار توسط سازمان صادر می گردد.

گواهی حضور در دوره:   چنانچه دوره آموزشی فاقد استاندارد آموزشی که هنوز مورد تایید سازمان قرار نگرفته است یا بخشی از استاندارد آموزشی  باشد که در قالب استانداردهای آموزشی “شایستگی” و “آموزش در صنایع” کد استاندارد دریافت نکرده باشد در اینصورت گواهی حضور در دوره با رعایت الزامات ذیل صادر می گردد.

 • رعایت پیشنیازهای مورد نیاز دوره لحاظ گردد.
 • الزامات ایمنی فنی و بهداشتی دوره لحاظ گردد.
 • آزمون پایان دوره توسط مربی انجام شود (فقط به افراد پذیرفته شده گواهی حضور اعطاء می گردد).

استاندارد شغل: مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته می شود.

استاندارد آموزش: نقشه ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل.

کد استاندارد: مجموعه ای از اعداد قراردادی می باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل به منظور هماهنگی برای تفکیک رشته ها و زیر مجموعه هر رشته تعیین شده است، معمولا در کشورهای مختلف برای مصارف ملی تغییراتی در این کدها منظور می شود.

رشته  آموزشی: مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می باشد.

حرفه  آموزشی: مجموعه مهارت های مورد نیاز یک شغل را حرفه آموزشی می نامند.

طول دوره آموزشی: حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یک استاندارد آموزشی.

شایستگی: توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد.

موافقت اصولی: موافقت اولیه با درخواست بنگاه اقتصادی به منظور تاسیس مرکز آموزش می باشد و به دارنده آن مطابق این دستورالعمل در صورت احراز شرایط پروانه تاسیس و بهره برداری  اعطا می گردد.

پروانه تاسیس و بهره برداری: مجوز تاسیس و بهره برداری از مرکز آموزش که توسط کمیته آموزش در صنایع  به  بنگاه اقتصادی داده می شود.

کمیته آموزش در صنایع:  کمیته ای است که به منظور بررسی و ارائه پروانه تاسیس و بهره برداری مرکز آموزش به درخواست بنگاه های اقتصادی، نظارت بر حسن اجرای برنامه های کارآموزی مراکز آموزش، تصویب ضوابط آموزشهای ضمن کار و بررسی هزینه های کارآموزی جهت اعمال معافیت های قانونی با ترکیب ذیل تشکیل می گردد:

1-نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی.

2-رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و یا نماینده تام الاختیار سازمان.

3- نماینده وزارتخانه ذیربط.

4-یک نفر نماینده کارفرما.

مسئول آموزش بنگاه اقتصادی: فردی مطلع به امر آموزش جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مورد  نیاز کارفرمایان که در بنگاه اقتصادی مشغول فعالیت است.

ارزشیابی:  فرایند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر، که شامل سه بخش عملی، کتبی عملی و اخلاق حرفه ای خواهد بود.

صلاحیت حرفه ای مربیان: حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای، که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار      می رود.

آزمونگر: آزمونگر فردی است با ویژگی مورد تایید سازمان که توانایی انجام ارزشیابی مهارت کارآموزان (عملی –کتبی یا پروژه ) با حفظ استانداردها را دارا می باشد.

کمیته نظارت آموزش در صنایع استانی:  کمیته ای است که تحت نظارت کمیته آموزش در صنایع و بر اساس مصوبات آن عمل خواهد نمود و با ترکیب و وظایف ذیل تشکیل می گردد:

1-مدیر کل استان (رئیس کمیته نظارت استان).

2- معاون آموزش اداره کل.

3- رئیس آموزش و پژوهش اداره کل.

4-  رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل.

4- مسئول آموزش در صنایع اداره کل (دبیر کمیته نظارت استانی).

 

 

وظایف کمیته نظارت آموزش در صنایع استانی

 • ارائه موافقت نامه اصولی پس از بررسی مدارک، مستندات و طرح توجیهی بنگاه اقتصادی.
 • ارسال مدارک تایید شده به کمیته آموزش در صنایع پس از بررسی و حصول اطمینان از احراز شرایط پروانه تاسیس مرکز آموزش.
 • نظارت بر توافق نامه های همکاری آموزشی بین بنگاههای اقتصادی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آموزش و برگزاری آزمون در مراکز آموزش.
 • بررسی و تایید دوره های آموزشی برگزار شده در بنگاه های اقتصادی در سطح استان.

 

 

ضوابط و مقررات صدور و تمدید پروانه تاسیس مرکز آموزش

 

الف – صدور موافقت اصولی  مرکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی

هر بنگاه اقتصادی دارای پروانه کسب برای واحدهای صنفی و پروانه ثبت شرکتها برای واحدهای صنعتی که دارای مسئول آموزش باشد، لازم است درخواست ایجاد مرکز آموزش خود را با ارائه طرح توجیهی به اداره کل استان ارسال نماید و کارشناس آموزش در صنایع اداره کل استان ضمن بررسی طرح توجیهی از محل بازدید نموده و در صورت نظر مساعد، موافقت اصولی بر اساس فرم شماره8 با امضای مدیر کل استان به بنگاه اقتصادی داده می شود. مدت اعتبار موافقت اصولی مذکور حداکثر شش ماه می باشد.

 

 

ب – صدور  پروانه بهره برداری  مرکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی

پس از دریافت موافقت نامه اصولی در صورت احراز نظر بنگاه مبنی بر شرایط صدور پروانه بهره برداری و با اعلام بنگاه اقتصادی به اداره کل استان پس از بازدیدِ معاون آموزش اداره کل استان به همراه کارشناس آموزش در صنایع اداره کل، در صورت احراز شرایط در کمیته نظارت آموزش در صنایع استان، مدارک لازم خواسته شده به کمیته آموزش در صنایع ارسال و در صورت تایید، پروانه بهره برداری مرکز آموزش توسط کمیته آموزش در صنایع  صادر می گردد. مدت اعتبار پروانه مذکور 3 سال از تاریخ صدور می باشد.

شرایط صدور پروانه بهره برداری مرکز آموزش جوار کارگاهی

امکانات و تجهیزات لازم ایجاد  مرکز آموزش جوار کارگاهی در بنگاه اقتصادی به شرح زیر می باشد:

الف – کلاس (کلاسهای) تئوری: به ازاء تا 300 نفر پرسنل حداقل یک کلاس با ظرفیت 12 نفر با مشخصات حداقل عرض 4 متر و مساحت کل  22 متر مربع لازم می باشد.

تبصره 1:  از 300 تا 800 نفر پرسنل وجود حداقل دو کلاس،  از 800 تا 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 3 کلاس و بیش از 1300 نفر پرسنل  وجود  حداقل 4 کلاس  با مشخصات یاد شده ضروری است.

تبصره2: در صورت برگزاری کلاسهای تئوری بیش از 12 نفر کارآموز مساحت کلاس آموزشی به ازاء هر نفر کارآموز یک متر مربع افزوده می شود.

وسایل و تجهیزات و شرایط کلاس تئوری

 • تخته وایت برد به عرض حداقل 3 متر.
 • ویدئو پرژکتور یا LCD .
 • صندلی دسته دار کار آموز (حداقل 12 عدد).
 • میز و صندلی استاد.
 • وسایل سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع مناسب.
 • نور کافی ، رنگ مناسب ، نداشتن آلودگی صوتی و بهداشتی.
 • تجهیزات ایمنی شامل کپسول آتش نشانی و…

ب – –کتابخانه و سالن مطالعه

کتابخانه مرکز  آموزش جوار کارگاهی از امکانات زیر برخوردار می باشد:

 • حداقل مساحت کتابخانه 20 متر مربع است.
 • حداقل به ازاء هر شاغل یک عنوان کتاب( 50% عمومی و 50% تخصصی) وجود داشته باشد.
 • وجود جزوات تخصصی، مقالات، مجلات تخصصی، CD  آموزشی و نرم افزارهای آموزشی به تعداد کافی.

ج – کارگاه  آموزشی

 • مرکز آموزش جوار کارگاهی می بایست حداقل یک کارگاه آموزشی مجهز به تجهیزات کافی در رشته/ رشته های مورد تقاضا با ضریب تجهیز حداقل 5/. مطابق با استاندارد/ استانداردهای آموزشی مورد نظر را دارا باشد.

حداقل مساحت کارگاه متناسب با نوع رشته کارگاه غالب با لحاظ ضریب تجهیز و بر اساس فرم شماره 11 و تعداد کارآموز مندرج در استاندارد آموزشی می باشد.

مثال:  جهت محاسبه حداقل اندازه مساحت کارگاه تاسیسات با ضریب تجهیز 5/0 داریم:

متر مربع24=(مساحت هر نفر در رشته تاسیسات)4*(تعداد کارآموز استاندارد)12*(ضریب تجهیز)5/0

 • لا زم است کارگاه دارای نور کافی، ایمنی کامل شامل (کلاه، دستکش، عینک و غیره حسب مورد به تعداد کارآموز به علاوه 2 عدد(جهت مربی و کمک مربی)، کپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه)، امکانات ایمنی در زمینه برق گرفتگی، مسمومیت ناشی از گازهای سمی (در رشته های خاص)، تاسیسات الکتریکی استاندارد و موارد مرتبط مطابق با استاندارد باشد.

تبصره1:  بدیهی است تنها رشته هایی مجوز برگزاری در مرکز آموزش جوار کارگاهی را دریافت می نمایند که بر اساس نظر مربی مربوطه و تایید مسئول یا کارشناس آموزش در صنایع اداره کل، تجهیزات، امکانات و مواد مصرفی مورد نیاز مطابق توانایی های مورد نظر در استاندارد دوره را به اندازه کافی در کارگاه آموزشی داشته باشند. (فرم شماره 7)

تبصره2:  در صورت برگزاری  دوره در مرکز آموزش حداکثر تعداد کار آموز شرکت کننده در کارگاه می بایست برابر با ضریب تجهیزات موجود در تعداد نفرات استاندارد دوره آموزشی باشد. بدیهی است در غیر اینصورت کارگاه باید در چند نوبت برگزار گردد.

د – دفتر  آموزش

از جمله مکانهایی که لازم است در مرکز آموزش لحاظ شود ایجاد دفتر آموزش با امکانات زیر می باشد:

 • حداقل مساحت دفتر آموزش 20 متر مربع.
 • دارای حداقل یک میز و تعدادی صندلی مناسب.
 • کمد جهت نگهداری پرونده های آموزشی کارآموزان.

نکته: پرونده های آموزش باید دارای اطلاعات کامل پرسنلی، عکس، تصویر آخرین مدرک تحصیلی کارآموزان، تصویر گواهینامه های آموزشی گذرانده شده، فرم های نیاز سنجی و دوره های آموزشی طی شده باشد.

 • در خصوص کارآموزان غیر پرسنل بنگاه اقتصادی قرار دادن متن توافقنامه آموزشی با بنگاه در پرونده کارآموز الزامی می باشد.

 

شرایط صدور پروانه بهره برداری مرکز آموزش بین کارگاهی

امکانات و تجهیزات لازم ایجاد مرکز آموزش بین کارگاهی در بنگاه اقتصادی به شرح زیر می باشد:

الف – کلاس (کلاسهای)تئوری

به ازاء تا  300  نفر پرسنل حداقل یک کلاس با ظرفیت 12 نفر با مشخصات حداقل عرض 4 متر و حداقل مساحت 22 متر مربع لازم می باشد.

تبصره 1:  از 300 تا 800 نفر پرسنل وجود حداقل دو کلاس، از 800 تا 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 3 کلاس و بیش از 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 4 کلاس  با مشخصات یاد شده ضروری است.

تبصره 2: در صورت برگزاری کلاسهای تئوری بیش از 12 نفر کارآموز مساحت کلاس آموزشی به ازاء هر نفر کارآموز یک متر مربع افزوده می شود.

تبصره3: بدیهی است تنها رشته هایی مجوز برگزاری در مرکز آموزش بین کارگاهی را دریافت می نمایند که متناسب با توانایی های مورد نظر در استاندارد آموزشی دوره و نیز تعداد کارآموزان و بر اساس نظر مربی مربوطه و تایید کارشناس آموزش در صنایع اداره کل، به اندازه کافی تجهیزات، امکانات و مواد مصرفی مورد نیاز در خط تولید را داشته باشند.

 

وسایل و تجهیزات و شرایط کلاس تئوری

 • تخته وایت برد به عرض حداقل 3 متر.
 • ویدئو پرژکتور یا LCD.
 • صندلی دسته دار کار آموز (حداقل 12 عدد).
 • میز و صندلی استاد.
 • وسایل سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع مناسب.
 • نور کافی، رنگ مناسب، نداشتن آلودگی صوتی و بهداشتی.
 • تجهیزات ایمنی شامل کپسول آتش نشانی و….

 

 

 

 

 

 

ب- دفتر  آموزش:

از جمله مکانهایی که لازم است در مرکز آموزش لحاظ شود ایجاد دفتر آموزش می باشد.

 • حداقل مساحت دفتر آموزش 20 متر مربع.
 • دارای حداقل یک میز و تعدادی صندلی مناسب.
 • کمد جهت نگهداری پرونده های آموزشی کارآموزان.

نکته: پرونده های آموزش باید دارای اطلاعات کامل پرسنلی، عکس، تصویر آخرین مدرک تحصیلی کارآموزان، تصویر گواهینامه های آموزشی گذرانده شده، فرم های نیاز سنجی و دوره های آموزشی طی شده باشد.

 • در خصوص کارآموزان غیر پرسنل بنگاه اقتصادی قرار دادن متن توافقنامه آموزشی با بنگاه در پرونده کارآموز الزامی می باشد.

 

شرایط تمدید پروانه:

جهت تمدید پروانه با ارسال درخواست بنگاه به اداره کل استان و در صورت احراز شرایط دستورالعمل اجرایی جاری پس از طی مراحل قانونی نسبت به تمدید پروانه مرکز اقدام خواهد شد.

 

فرآیند تاسیس مرکز

 1. بنگاه اقتصادی متقاضی تاسیس مرکز آموزش باید درخواست خود را به همراه فرم شماره 1  به اداره کل استان تحویل نماید.
 2. مسئول آموزش در صنایع اداره کل جهت بررسی و ارائه توضیحات و فرم های لازم حداکثر 10 روز کاری پس از درخواست بنگاه از بنگاه بازدید و فرم شماره 6 را تکمیل می نماید.
 3. ارائه طرح توجیهی تکمیل شده (فرم شماره 9) به اداره کل استان توسط بنگاه اقتصادی.
 4. حداکثر 10 روز کاری پس از دریافت طرح توجیهی از بنگاه اقتصادی هیئت نظارت آموزش در صنایع استان نسبت به عدم تایید مرکز با ذکر دلایل و یا تایید با صدور موافقت اصولی (فرم8) اقدام نماید.
 5. بنگاه اقتصادی موظف است پس از اخذ موافقت اصولی، حداکثر تا مدت 6 ماه نسبت به تامین مکان مورد نظر و تکمیل و ارسال فرمهای شماره 2 ، 3 ،4 ، 5 و تصاویر کلاسهای تئوری، کارگاه های آموزشی، کتابخانه،  ساختمان آموزش، پلان مرکز آموزش با جزئیات کامل، چیدمان تجهیزات آموزشی در کلاس ها و کارگاه های مذکور به کمیته نظارت استان اقدام نماید در غیر اینصورت موافقت اصولی وی ملغی خواهد شد.
 6. حداکثر پس از 10 روز کاری از دریافت اعلام آمادگی بنگاه اقتصادی، کمیته نظارت می بایست معاون آموزش و مسئول آموزش در صنایع اداره کل را جهت بازدید از مکان آموزشی معرفی شده اعزام نمایند. چنانچه مرکز از سوی کمیته نظارت تایید نگردد، نواقص موجود می بایست به اطلاع بنگاه اقتصادی رسانده تا رفع شود.(فرم10 تکمیل شود)
 7. کمیته نظارت استان در صورت تایید، مراتب را به همراه فرمهای تکمیل شده مربوطه، گزارش بازدید و عکسهای اخذ شده از مرکز به دفتر امور آموزش در صنایع سازمان جهت طرح موضوع در کمیته آموزش در صنایع با امضا مدیر کل ارسال می نماید.
 8. کمیته آموزش در صنایع می بایست حداکثر یکماه پس از دریافت مستندات از کمیته نظارت آموزش در صنایع استان، نسبت به بررسی مدارک دریافتی اقدام و در صورت تایید نشدن، موارد جهت اصلاح، عودت داده شود و در صورت تایید، نسبت به صدور پروانه تاسیس و بهره برداری مرکز آموزش مبادرت نماید.
 9. چنانچه اشکالاتی در مرکز آموزش مذکور از سوی کمیته تشخیص داده شود، مراتب از طریق اداره کل به اطلاع بنگاه رسیده و بنگاه اقتصادی می بایست نواقص یاد شده را برطرف نموده و نتایج حاصله را به منظور بازدید مجدد توسط معاون آموزش و مسئول آموزش در صنایع استان و طی مجدد مراحل فوق به اداره کل اعلام نمایند.
 10. پس از صدور پروانه بهره برداری مرکز، پروانه مذکور به اداره کل ارسال شده تا با هماهنگی با بنگاه اقتصادی در روز افتتاح مرکز، به بنگاه اقتصادی تقدیم شود.

 

 

شرایط بنگاه اقتصادی

بنگاه اقتصادی باید دارای شرایط ذیل باشد:

 1. پروانه ثبت شرکت و یا کدصنفی.
 2. مسئول آموزش و چارت مناسب آموزشی.
 3. نداشتن منع قانونی فعالیت (با نظر کمیته نظارت صنایع استان).
 4. فعال بودن بنگاه اقتصادی.

تبصره: درصورت لغو پروانه تاسیس مرکز آموزش به عللی همچون عدم همکاری موثر، تغییر کاربری محل آموزش، مراتب جهت بازپرداخت مبالغ دریافتی بابت معافیتهای ایجاد، توسعه و تجهیز به دستگاههای مربوطه اعلام می گردد.

 

وظایف و اختیارات بنگاه اقتصادی به شرح ذیل می باشد:

 • درخواست صدور پروانه تاسیس مرکز آموزش و ارائه مدارک لازم طی تشریفات قانونی مطابق این دستورالعمل.
 • معرفی مکان و محل مناسب که از لحاظ ایمنی، بهداشتی، تجهیزاتی و وسایل لازم مورد تایید کمیته نظارت آموزش در صنایع استان باشد.
 • اخذ مجوز قبل از هرگونه تغییر محل ساختمان، تغییر کاربری از کمیته نظارت آموزش در صنایع استان.
 • معرفی مسئول آموزش واجد شرایط برای مرکز آموزش به کمیته نظارت آموزش در صنایع استان (جهت تایید).
 • تایید صلاحیت مربیان انتخاب شده از طرف بنگاه.

 

نحوه احراز صلاحیت مربیان

مربیان لازم است دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:

الف) شرایط عمومی:

 1. مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 2. دارا بودن صلاحیت فرهنگی و سیاسی.
 3. عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق.
 4. عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 5. عدم سابقه محکومیت کیفری موثر.
 6. دارا بودن سلامت جسمی متناسب با حرفه مورد آموزش.
 7. دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم یا معافیت تحصیلی برای آقایان.

ب) شرایط اختصاصی شامل:

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی و همچنین توانائیهای عمومی، فنی و تخصصی لحاظ شده در استاندارد های آموزشی مصوب مربوطه.

 • مسئولیت بررسی و تایید صلاحیت اختصاصی مربیان بر عهده مسئول آموزش بنگاه اقتصادی می باشد.
 • مسئول آموزش بنگاه اقتصادی در صورت احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی مربی، طبق ضوابط ابلاغی مورد نظر، ضمن بکارگیری وی موظف است کپی مدارک مربوط به شرح ذیل را پس از برابر اصل نمودن در مرکز نگهداری نماید و حداکثر تا ده روز پس از بکارگیری مربی یک نسخه از آنها را به دبیرخانه کمیته نظارت آموزش در صنایع استان ارائه نماید:
 • تمام صفحات شناسنامه.
 • پشت و روی کارت ملی.
 • آخرین مدرک تحصیلی.
 • گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری موثر.
 • کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا معافیت تحصیلی(آقایان).

 

 

نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسیس و تعطیلی مرکز  آموزش

نظارت و بازرسی مرکز  آموزش شامل بررسی موارد ذیل می گردد:

 • رعایت تجهیزات، مواد مصرفی و ابزار مطابق استانداردهای آموزشی مصوب سازمان.
 • تطبیق فعالیت مرکز با رشته غالب فرم شماره 3 و 7 ب، در خصوص رشته در حال اجرا.
 • رعایت دستورالعمل های حفاظت و ایمنی و بهداشت در محیط کارگاه و مرکز در چارچوب ضوابط ابلاغی.
 • رعایت ساعات دوره های آموزشی مطابق استاندارد آموزشی مصوب و یا توافق نامه های همکاری.
 • رعایت احراز شرایط اختصاصی و عمومی مربیان بر اساس مدارک و مستندات مثبته.
 • حضور مربی دارای ابلاغ حرفه ای آموزشی مربوطه در کارگاه.
 • رعایت شئونات اسلامی.
 • چگونگی بایگانی سوابق دوره های آموزشی و پرونده های آموزشی کارکنان.
 • نظارت و بازرسی در امور مراکز آموزش جوار کارگاهی /بین کارگاهی متناسب با موضوعات فوق الذکر توسط مسئول آموزش در صنایع استان و یا افراد واجد صلاحیت در حرفه مربوط صورت می پذیرد(فرم12). این افراد باید دارای معرفی نامه (کارت شناسائی مخصوص بازرسی) صادره از طرف سازمان باشند.
 • بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، ضمن درج موضوع در دفتر بازرسی مرکز آموزش مراتب را به کمیته نظارت استان گزارش می نمایند.
 • تخلفاتی که با اعلام کمیته نظارت آموزش صنایع استانی منجر به لغو پروانه تاسیس مرکز آموزش از سوی کمیته آموزش در صنایع می گردد عبارتند از:
 • تغییر محل مرکز آموزش بدون کسب مجوز از کمیته نظارت آموزش در صنایع استان.
 • تغییر کاربری محل معرفی شده.
 • آموزش افراد غیر مجاز.
 • عدم همکاری آموزشی به مدت یک سال.
 • دریافت مجوز آموزشی از سایر سازمان ها و موسسات در صورتی که محل این مرکز آموزش، جهت دریافت مجوز جدید معرفی شود.

 

مقررات عمومی

 • نسخه اصلی پروانه تاسیس و بهره برداری باید در دفتر مدیر مرکز آموزش نصب گردد.
 • دو عدد تابلو با طرح اعلامی از طرف سازمان تهیه شود بطوری که یک عدد بر سر درب ورودی مرکز آموزش و دیگری در محل درب اصلی بنگاه اقتصادی نصب گردد.
 • کلیه شاغلین بنگاه اقتصادی بایستی دارای پرونده آموزشی باشند و کلیه اطلاعات پرسنلی، دوره های گذارنده شده و دوره های مورد نیاز ارتقاء شغلی را در آن درج نمایند.
 • انجام آزمون ارزشیابی پایان دوره کارآموزان و صدور گواهی نامه مهارت به عهده سازمان است.
 • کلیه مراکز آموزش که قبل از تصویب این دستورالعمل دایر شده اند موظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یک سال شرایط خود را با این دستورالعمل تطبیق دهند.
 • چنانچه مرکز آموزش تقاضای برگزاری دوره /دوره های جدید که جزء رشته/رشته های غالب(بر اساس فرم شماره 3) مصوب در پروانه تاسیس نمی باشد را نماید، در این صورت مرکز آموزش پس از تجهیز کارگاه مطابق با استاندارد دوره آموزشی مورد تقاضا نسبت به تکمیل  و ارسال فرم شماره 7 الف اقدام نموده و پس از بازدید و بررسی و تایید اداره کل بر اساس فرم شماره 7ب مجوز اجرای دوره را دریافت می نماید.

مقررات مربوط به کارآموزان

 • سن کارآموز برای شرکت در دوره های آموزشی مطابق استاندارد آموزشی مصوب مربوط می باشد.
 • حداقل میزان مدرک تحصیلی کارآموزان جهت شرکت در دوره های آموزشی بر اساس استانداردهای آموزشی مصوب سازمان در حرفه مربوطه تعیین می شود.
 • بنگاه اقتصادی موظف است هزینه ثبت نام کارآموز را در شروع دوره به شماره حسابی که سازمان اعلام می نماید(خزانه داری کل) واریز و رسید آن را به مرکز  آموزش فنی و حرفه ای مربوطه تحویل نماید.

 

وظایف و فعالیتهای مرکزآموزش و سازمان

وظایف متقابل سازمان و مرکز

پس از ایجاد مرکزآموزش، سازمان و بنگاه اقتصادی متعهد می شوند تا زمینه همکاری های متقابل را فراهم آورده و در جهت افزایش توانمندی های منابع انسانی دو طرف که در نهایت منجر به افزایش بهره وری خواهد شد گام بردارند. از جمله موارد همکاری که می توان در جهت نیل به اهداف، مد نظر قرار داد بشرح زیر می باشد:

الف )وظایف مرکز آموزش

به منظور تامین منابع انسانی مورد نیاز در بنگاه اقتصادی، فعالیت های آموزشی در مراکز آموزش در بنگاه ذینفع به شرح زیر صورت می پذیرد:

الف)  آموزش کارگران مبتدی.

ب)  آموزش کارگران شاغل به منظور باز آموزی، تکمیل و ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته همگام با تغییرات تکنولوژی.

ج) آموزش کارگران تغییر شغل یافته.

1- مدت آموزش در هر رشته کارآموزی مطابق با استانداردهای تایید شده از طرف سازمان می باشد. در صورت عدم وجود استاندارد آموزشی، این استانداردها می تواند با همکاری بنگاه اقتصادی و سازمان تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.

2- مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی می توانند علاوه بر آموزش پرسنل خود بر اساس توافق نامه منعقده  آموزش شاغلین دیگر بنگاه های اقتصادی را نیز بر عهده گیرند. بدیهی است آموزش افراد غیر پرسنل بنگاه اقتصادی مرکز آموزش بدون توافقنامه آموزشی با بنگاه های اقتصادی دیگر تخلف محسوب می شود.

3 – در خصوص دوره های آموزشی فاقد استاندارد که مورد درخواست مرکز می باشد تجهیزات مورد نیاز در دوره اول بر اساس نظر مربی و در صورت برگزاری دوره های بعدی مطابق با استاندارد می باشد.

4-  در صورت نیاز،  مرکز تربیت مربی همکاری لازم را در جهت تامین و تربیت مربیان مورد نیاز مراکز آموزش به عمل خواهد آورد.

5-مرکز آموزش مکلف است جهت انجام ارزشیابی و آزمون، اطلاعات مورد نیاز مربوط به اجرای دوره کارآموزی را به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ارسال دارد.

تبصره: در صورتیکه بر اساس تقاضای بنگاه اقتصادی دوره ای فاقد استاندارد، برای اولین بار بخواهد اجرا گردد و زمان نیز برای تهیه استاندارد مربوطه کافی نباشد دوره می تواند برگزار گردد و در پایان دوره پس از برگزاری آزمون گواهی حضور در دوره (گواهی حضور در دوره) براساس فرم شماره 13 توسط اداره آموزش ارائه گردد. در صورتیکه این دوره ها مجدد تقاضا شود انجام دوره بدون استاندارد مصوب سازمان امکان پذیرنخواهد بود.

 • مراکز آموزش می توانند در جهت تامین نرم افزار آموزشی (استاندارد های آموزشی، کتب و جزوات، فیلم و اسلاید های آموزشی و وسائل کمک آموزشی) مورد نیاز از امکانات موجود سازمان استفاده نمایند.
 • تهیه و تدوین نیازسنجی آموزش براساس استانداردهای سازمان.
 • تنظیم جدول زمانبندی آموزشی.
 • ارائه گزارش تنظیمی به مسئول آموزش در صنایع منطقه.
 • تامین وسیله ایاب و ذهاب مربی در صورت استفاده از مربیان سازمان.
 • همکاری افراد متخصص مرکز آموزش با سازمان به منظور تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز براساس دانش و تکنولوژی نوین.

 

ب – وظایف سازمان

 1. بررسی نیازهای آموزشی ارائه شده از سوی مرکز آموزش.
 2. در اولویت قراردادن آموزش های مورد نیاز این مراکز آموزشی نسبت به دیگر درخواستهای صنایع.
 3. تخصیص مربی شایسته به مرکز با نظر مسئول آموزش بنگاه اقتصادی.
 4. اخذ آزمون بر اساس آموزش های ارائه شده و اعطای گواهینامه معتبر بین المللی به افراد قبول شده در آزمون.
 5. برنامه ریزی در جهت اجرای رشته های آموزشی مورد نیاز فاقد امکانات برگزاری در سایر فضاهای آموزشی.
 6. معرفی بنگاه اقتصادی دارای مرکز آموزش به سازمان امور مالیاتی کشور جهت برخورداری از هرگونه تشویق و معافیت قانونی.
 7.  آموزش مربیان مرکز جهت ارتقاء مهارت و افزایش توانمندی ها.