تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام مصوب 1396

تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام مصوب ۱۳۹۶,۰۲,۰۳

هیأت وزیران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک شماره ۲۱۸۰۱ /۶۰ مورخ ۱۰ /۱ /۱۳۹۶ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام مشمول ردیف تعرفه های (۱۷۰۱۱۲۰۰)، (۱۷۰۱۱۳۰۰) و (۱۷۰۱۱۴۰۰) موضوع جدول ذیل فصل (۱۷) پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به میزان بیست درصد (۲۰ %) تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری