تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام مصوب 1396

تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام مصوب 1396,02,03

هیأت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد مشترک شماره 21801 /60 مورخ 10 /1 /1396 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام مشمول ردیف تعرفه های (17011200)، (17011300) و (17011400) موضوع جدول ذیل فصل (17) پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به میزان بیست درصد (20 %) تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری