تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد) مصوب 1396

تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد) مصوب 1396,12,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه 2 /12 / 1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (020130) و (020230) و تعرفه های ذیل آنها، از (26) درصد به (12) درصد کاهش می یابد.

2- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری