قانون راجع به رفع محدودیت زمانی قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی‌ و ضمانتنامه بانکی مصوب 1360

قانون راجع به رفع محدودیت زمانی قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی‌ و ضمانتنامه بانکی مصوب ۱۳۶۰/۳/۱۷

ماده واحده – مدت مقرر در قانون ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانتنامه بانکی تا پایان جنگ تحمیلی‌عراق علیه ایران، تمدید میگردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۶ به تأیید ‌شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی