لایحه قانونی راجع به معافیت وزارت دفاع ملی و سازمانها و شرکتهای تابع و وابسته به آن از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی و غیرگمرکی کالاهای مورد مصرف ارتش مصوب 1358

لایحه قانونی راجع به معافیت وزارت دفاع ملی و سازمانها و شرکتهای تابع و وابسته به آن از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی و غیرگمرکی کالاهای مورد مصرف ارتش مصوب ۱۳۵۸,۰۹,۱۰

ماده واحده ـ کلیه کالاهائیکه از محل اعتبارات بودجه وزارت دفاع ملی و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته بآن برای مصارف ارتش جمهوری اسلامی ایران و صنایع دفاع ملی از کشورهای خارج خریداری و یا آنکه از طرف دولت و مؤسسات خارجی بوزارت دفاع ملی و یا سازمانهای وابسته جهت مصرف ارتش اهداء و بگمرکات کشور بنام وزارت دفاع ملی یا ارتش وارد میشود با تأیید وزارت مذکور از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی و غیرگمرکی (باستثنای باربری و انبارداری) معاف میباشد.

تبصره ـ کالاهائیکه بنحو بالا بگمرکات کشور وارد میگردد از انجام تشریفات گمرکی معاف و ترخیص آن منوط به تسلیم اظهارنامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص میباشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران