لایحه قانونی لغو معافیت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای و ارده بجزایر خلیج فارس مصوب 1358

لایحه قانونی لغو معافیت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای و ارده بجزایر خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳

ماده واحده – قانون مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۳ مربوط به معافیت حقوق و عوارض گمرکی کالاهائی که بمنظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزائر خلیج فارس میشود از تاریخ تصویب این ماده واحده ملغی میگردد.

نخست وزیر