لایحه قانونی معافیت از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه وسائل آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس کشور که از محل طرحهای عمرانی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه وسائل آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس کشور که از محل طرحهای عمرانی مصوب ۱۳۵۸/۵/۲

ماده واحده ـ کلیه و سایل آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس کشور که از محل طرحهای عمرانی وزارت آموزش و پرورش خریداری میشود از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند.

تبصره ـ وسایل آموزشی و کمک آموزشی موضوع اعتبارات گشایش یافته در سالهای گذشته که تاکنون ترخیص نشده است نیز از معافیت عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخوردار میباشد.