لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی مصوب 1358,07,11با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده- روغن نباتی مشمول ردیف تعرفه 12ر15 از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.

تبصره 1 (اصلاحی 22ˏ10ˏ1358)ـ محموله دو کشتی آریاسان و آریاگام که رو غن هیدروژنه جهت شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی حمل نموده و در تاریخ 58/6/28 ترخیص شده است مشمول معافیت از پرداخت حقوق گمرکی مذکور در لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی مصوب 58/7/11 میباشد.

تبصره 2 (الحاقی 25ˏ04ˏ1359)ـ روغن نباتی تهیه شده از روغن سویا موضوع تعرفه07/15 متعلق بشرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی نیز از همان تاریخ مشمول معافیت مندرج در این لایحه قانونی میگردد.