لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی مصوب ۱۳۵۸,۰۷,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده- روغن نباتی مشمول ردیف تعرفه ۱۲ر۱۵ از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۵۸)ـ محموله دو کشتی آریاسان و آریاگام که رو غن هیدروژنه جهت شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی حمل نموده و در تاریخ ۵۸/۶/۲۸ ترخیص شده است مشمول معافیت از پرداخت حقوق گمرکی مذکور در لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی مصوب ۵۸/۷/۱۱ میباشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹)ـ روغن نباتی تهیه شده از روغن سویا موضوع تعرفه۰۷/۱۵ متعلق بشرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی نیز از همان تاریخ مشمول معافیت مندرج در این لایحه قانونی میگردد.