لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب 1358,07,05با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – کلیه ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط به آنها که با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات به کشور وارد میشود به تشخیص و تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستائی از پرداخت حقوق گمرکی و سودبازرگانی معاف است. ماشین آلات و ادوات کشاو رزی و همچنین لوازم یدکی مربوط که مشابه آن به تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجارت در داخل کشور ساخته میشود از شمول این قانون مستثنی میباشد.