لایحه قانونی معافیت لوازم مخابراتی که در کشور تولید نمیشود و بوسیله شرکتهای کارخانجات مخابراتی ایران و کارخانجات الکترونیکی ایران و نیپون وارد میشود از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت لوازم مخابراتی که در کشور تولید نمیشود و بوسیله شرکتهای کارخانجات مخابراتی ایران و کارخانجات الکترونیکی ایران و نیپون وارد میشود از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۱۳۵۸/۶/۶

ماده واحده
بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود لوازم مخابراتی که در داخل کشور تولید نمیشود و برای تکمیل دستگاهها و مراکز تلفن مورد احتیاج میباشد شرکتهای کارخانجات مخابراتی ایران و کارخانجات الکترونیکی ایران و نیپون برای شرکت مخابرات ایران تا این تاریخ سفارش داده اند و به گمرکات کشور وارد شده و یا خواهد شد با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترخیص گردد.

نخست وزیر