قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌ دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب 1389

قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌ دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹,۰۳,۲۶

ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاههای داخلی و با بهره‌ گیری از ظرفیتهای مراجع ذی ‌ربط بین ‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی را که توسط دولتهای خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب ‌دیده، در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد.

تبصره ۱ ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه یک بار عملکرد خود از اجراء این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره ۲ ـ آئین‌ نامه اجرایی این قانون شامل تعیین دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظایف هر یک از آنها و تشکیل بانک اطلاعاتی، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۴ /۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی