آئین نامه داوری مركز داوری كانون وكلاء دادگستری مركز مصوب 1384

آئین نامه داوری مركز داوری كانون وكلاء دادگستری مركز

 

فصل یكم : كلیات

 

ماده ١

  مركز داوری كانون وكلاء دادگستری مركز كه به موجب اساسنامه مصوب ١٣٨٤/٠٥/٠٤ هیات مدیره كانون وكلاء دادگستری مركز تشكیل شده است در مواردی كه حل اختلاف به آن مركز ارجاع می شود مطابق مقررات این آئین نامه و اساسنامه مركز داوری رسیدگی خواهد كرد.

 

ماده ٢

در داوری های بین المللی رسیدگی مركز علاوه بر مقررات این آئین نامه تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ١٣٧٦ و در داوری های داخلی تابع مقررات مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ می باشد.

 

ماده ٣

به منظور اعمال مقررات اساسنامه مركز داوری كانون و این آئین نامه , داوری بین المللی عبارت است از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. سایر موارد داوری داخلی محسوب می شود.

 

فصل دوم: تعاریف

 

ماده ٤

  ((مركز )) در این آئین نامه به معنای مركز داوری كانون وكلاء دادگستری مركز می باشد.

 

ماده٥

  ((مرجع داوری)) به معنای مرجع متشكل از یك یا چند داور است كه زیرنظر مركز تشكیل می شود.

 

ماده ٦

((خواهان )) به معنای یك یا چند خواهان و ((خوانده)) به معنای یك یا چند خوانده است.

 

فصل سوم: ابلاغ ها, مراسلات و مواعد زمانی:

 

ماده ٧

 كلیه لوایح و درخواست هائی كه هر یك از طرفین دعوا تسلیم می كند و نیز اسناد منظم به آنها باید به تعداد طرف های دعوا و داورها به علاوه یك نسخه باشد, نسخه اخیر در دبیرخانه مركز باقی می ماند, یك نسخه از كلیه مكاتباتی كه مرجع داوری با طرفین دعوا انجام می دهد نیز باید به دبیرخانه مركز تسلیم شود.

 

ماده ٨

  در داوری های داخلی ابلاغ اوراق از طرف دبیرخانه مركز مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ به عمل خواهد آمد مگر اینكه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی كرده باشند.

 

ماده ٩

  در داوری های بین المللی ابلاغ اوراق و آراء به تشخیص دبیرخانه مركز یا مرجع داوری میتواند از طریق تحویل در قبال رسید, پست سفارشی , پست سریع السیر , دورنگار, تلكس , تلگرام یا سایر طرق ارتباط از راه دور كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال باشد انجام گیرد. تاریخ ابلاغ تاریخی است كه اوراق توسط مخاطب یا نماینده او دریافت می شود. در صورتی كه ابلاغ از طریق وسایل ارتباط از راه دور باشد, تاریخ ابلاغ تاریخی است كه عرفاً اوراق از سوی مخاطب دریافت شده محسوب می شود.

 

ماده ١٠

  مواعد زمانی مذكور در این آئین نامه از روز بعداز تاریخ ابلاغ شروع می شود اگر روز بعداز ابلاغ در كشوری كه ابلاغ در آنجا صورت می گیرد تعطیل رسمی یا روز غیركاری باشد مهلت از اولین روز بعد از تعطیل یا روز غیركاری آغاز خواهد شد تعطیلات رسمی و ایام غیركاری داخل در مهلت جزو مهلت محسوب می شود اگر آخرین روز مهلت در كشوری كه ابلاغ در آنجا صورت گرفته است روز تعطیل یا غیركاری باشد مهلت در پایان اولین روز بعداز آن منقضی خواهد شد.

 

فصل چهارم: شروع داوری

 

ماده ١١

طرفی كه می خواهد مركز به اختلاف او مطابق مقررات این آئین نامه رسیدگی نماید باید درخواست رسیدگی را به دبیرخانه مركز تسلیم كند دبیرخانه باید در قبال اخذ درخواست داوری رسیدی مشتمل بر نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده و همچنین تاریخ دریافت درخواست به خواهان تسلیم كند.

 

ماده ١٢

  درخواست داوری باید حاوی نكات ذیل باشد:

 

الف-  تقاضای ارجاع اختلاف به داوری

ب-  نام و نام خانوادگی , نام پدر و نشانی اقامتگاه هریك از طرفین

پ-  توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی كه منجر به بروز اختلاف شده است

ج-  تعیین مبلغ خواسته بنظر خواهان

د-  شرط داوری یا موافقت نامه داوری

ه – قبول صلاحیت داوری كه مركز از بین فهرست داوران تخصصی تعیین خواهد كرد.

 

ماده ١٣

خواهان باید درخواست داوری و ضمایم آنرا مطابق ماده ٧ این آئین نامه به تعداد نسخ لازم تنظیم و به دبیرخانه مركز تقدیم كند خواهان باید هزینه های اداری مركز را نیز در موقع تقدیم درخواست مطابق قواعد راجع به تعیین هزینه های داوری مركز كه در تاریخ تقدیم درخواست لازم الاجرا می باشد به دبیرخانه پرداخت كند.

 

ماده ١٤

  چنانچه خواهان مفاد ماده ١٢ آئین نامه را در موقع تقدیم درخواست رعایت نكرده باشد دبیرخانه مركز با صدور اخطاریه مهلت ده روزه ای را به منظور رعایت مفاد ماده مذكور به خواهان اعطاء می كند در صورتی كه خواهان در مهلت مقرر تكالیف مندرج در ماده ١٢ آئین نامه را انجام ندهد دبیرخانه مركز درخواست خواهان را رد كرده و پرونده را بایگانی خواهد نمود. رد درخواست از سوی دبیرخانه مركز مانع طرح مجدد درخواست از سوی خواهان نمی باشد.

 

ماده ١٥

دبیرخانه مركز پس از دریافت درخواست داوری و ضمایم آن و همچنین وصول هزینه های مقرر نسخه ای از آن را جهت (( پاسخ به درخواست داوری)) به خوانده یا خواندگان با پست سفارشی ابلاغ خواهد كرد.

 

ماده ١٦

چنانچه اختلاف موضوع درخواست داوری راجع به رابطه حقوقی باشد كه قبلاً اختلاف دیگری در مورد همان رابطه بین همان طرفین مطابق مقررات این آئین نامه در مركز طرح شده است, هیات امناء مركز میتواند به درخواست هریك از طرفین ادعای مطروحه در درخواست داوری جدید را در داوری سابق ادغام كرده تا به هر دو ادعا تواماً نزد مرجع داوری واحدی رسیدگی شود. مشروط بر اینكه در داوری سابق هنوز قرارنامه داوری امضاء نشده و یا هیات امناء مركز آنرا تصویب ننموده باشد. در غیراین صورت ادغام ادعاهای جدید در داوری سابق منوط به رعایت مفاد ماده ٥٤ این آئین نامه می باشد.

 

فصل پنجم: پاسخ به درخواست داوری و دعوای تقابل

 

ماده ١٧

خوانده باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری پاسخ آنرا به دبیرخانه مركز تسلیم كند , پاسخ خوانده باید حاوی نكات ذیل باشد:

الف- نام و نام خانوادگی و نشانی اقامتگاه خوانده

ب – اظهار نظر در مورد ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی كه منجر به بروز اختلاف شده است

ج – پاسخ به خواسته خواهان

د – چنانچه داوری مطابق مقررات آئین نامه بین المللی باشد اظهار نظر در باره قانون حاكم و زبان داوری.

هـ – اظهارنظر در مورد تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها و همچنین معرفی داور اختصاصی خود از بین فهرست تخصصی داوران مركز.

 

ماده ١٨

  دبیرخانه می تواند به درخواست خوانده مهلت ارائه پاسخ را تمدید كند مشروط بر اینكه خوانده ضمن تقاضای تمدید مهلت در باره تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها اظهار نظر كرده و در صورت لزوم داور اختصاصی خود را نیز مطابق مقررات این آئین نامه معرفی كند , در غیر اینصورت دبیرخانه مركز مطابق مقررات این آئین نامه اقدام خواهد كرد.

 

ماده ١٩

  پاسخ خوانده باید مطابق ماده ٧ آئین نامه به تعداد لازم تنظیم و به دبیرخانه مركز تقدیم شود.

 

ماده ٢٠

دبیرخانه مركز باید یك نسخه از پاسخ خوانده و ضمایم آن را به خواهان ابلاغ كند.

 

ماده ٢١

هرگونه ادعای متقابل خوانده باید همراه با پاسخ به درخواست داوری مطرح گردد پاسخ به درخواست داوری باید حاوی نكات ذیل باشد.

الف-  توضیح ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی كه منجر به ادعای متقابل شده است .

ب – تعیین خواسته متقابل و در صورت امكان تقویم آن

 

ماده ٢٢

خواهان باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دعوی متقابل پاسخ خود را به دبیرخانه مركز تسلیم كند. دبیرخانه می تواند این مهلت را به تقاضای خواهان تمدید كند.

 

فصل ششم: آثار موافقت نامه داوری

 

ماده ٢٣

در كلیه مواردی كه رسیدگی به اختلاف به مركز داوری ارجاع می شود, رسیدگی طبق مقررات لازم الاجرا در زمان درخواست داوری به عمل خواهد آمد.

 

ماده ٢٤

چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده ١٨ آئین نامه امتناع كند, در صورتی كه هیات امناء مركز احراز كند كه ظاهراً موافقت نامه داوری بین طرفین منعقد شده است, داوری ادامه خواهد یافت, بدون اینكه تصمیم هیات امناء در مورد وجود ظاهری موافقت نامه داوری مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نزد مرجع داوری گردد. در این صورت اتخاذ هرگونه تصمیم نهائی در باره صلاحیت با مرجع داوری است چنانچه هیات امناء مركز وجود ظاهری موافقت نامه داوری را احراز نكند عدم امكان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مركز به طرفین ابلاغ می شود, در این صورت هریك از طرفین می تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقت نامه داوری را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا كند.

 

ماده ٢٥

  چنانچه هر یك از طرفین دعوا قبل از تشكیل مرجع داوری نسبت به وجود موافقت نامه داوری , اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد كند , تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با هیات امناء مركز داوری خواهد بود, بدون اینكه تصمیم هیات امناءمانع طرح ایراد نزد مرجع داوری باشد . درصورتی كه هیات امناء ایراد را وارد تشخیص دهد, عدم امكان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مركز به طرفین ابلاغ می شود, در این صورت هریك از طرفین می تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان ایراد را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا كند.

 

ماده ٢٦

  عدم شركت طرفین در جلسات داوری یا هریك از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود, مرجع داوری می تواند با ادامه رسیدگی بر اساس مدارك موجود مبادرت به صدور رای نماید.

 

ماده ٢٧

ادعای فقدان یا بی اعتباری قرارداد اصلی رافع صلاحیت مرجع داوری نیست مشروط براینكه مرجع داوری اعتبار موافقت نامه داوری را احراز كند, حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد مرجع داوری می تواند در باره حقوق طرفین رسیدگی كرده و نسبت به ادعاها و ایرادات آنها اتخاذ تصمیم كند.

 

فصل هفتم: مرجع داوری

 

ماده ٢٨

داور باید مستقل از طرفین باشد و در طول داوری نیز استقلال خود را حفظ كند.

 

ماده ٢٩

شخصی كه قراراست به عنوان داور انتخاب شود باید قبل از انتخاب یا تایید انتخاب او توسط هیات امناء مركز اعلامیه مكتوبی مبنی بر استقلال خود امضاء كند وی مكلف است هر واقعیت یا اوضاع و احوالی را كه ممكن است طرفین را نسبت به استقلال او دچار تردیدكند به دبیرخانه مركز اعلام نماید دبیرخانه این اطلاعات را به صورت كتبی به طرفین اطلاع داده و مهلتی را جهت اظهار نظر آنها تعیین می كند..

 

ماده ٣٠

داور مكلف است هر واقعیت یا اوضاع و احوالی از نوع مذكور در ماده ٢٨ آئین نامه را كه در جریان داوری حادث شود فوراً به صورت مكتوب به دبیرخانه مركز و طرفین اعلام كند.

 

ماده ٣١

  تصمیم هیات امناء مركز در مورد انتخاب , تائید, جرح یا تعویض داور قطعی است هیات مكلف به اعلام دلایل تصمیم خود نمی باشد.

 

ماده ٣٢

داور مكلف است بعداز قبول سمت وظایف خود را مطابق مقررات این آئین نامه انجام دهد.

 

ماده ٣٣

  تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است در صورت عدم تعیین دعوی به داوری واحد منتخب مركز ارجاع خواهد شد.

 

ماده ٣٤

چنانچه طرفین توافق كرده باشند كه داور منفرد به اختلافات رسیدگی كند باید با توافق داور منفرد را از میان اسامی مندرج در فهرست های دوران تخصصی مركز انتخاب كرده وبه منظور تائید به هیات امناء مركز معرفی كنند.

 

در صورتی كه طرفین نتوانند ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده در مورد انتخاب داور منفرد به توافق برسند، هیات امناء مركز به تقاضای دبیرخانه داور منفرد را تعیین خواهد كرد.

 

ماده ٣٥

درمواردی كه باید سه داور به اختلاف رسیدگی كنند هر یك از خواهان و خوانده حسب مورد باید ضمن درخواست داوری یا پاسخ به آن داور اختصاصی خود را از میان اسامی مندرج در فهرست های تخصصی مركز انتخاب كرده و به منظور تایید به هیات امناء مركز معرفی كنند چنانچه هر یك از طرفین ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نكند ،‌نصب داور طرف یا طرفین مستنكف با هیات امناء مركز خواهد بود انتخاب داور ثالث (سرداور) با داوران اختصاصی می باشد در صورتی كه داوران منتخب نتوانند ظرف بیست روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور از میان اسامی مندرج در فهرست های تخصصی مركز توافق كرده و قبولی وی را تحصیل كنند هیات امناء مركز به درخواست دبیرخانه داور ثالث را تعیین خواهد كرد.

 

ماده ٣٦

دبیركل مركز می تواند به تقاضای خواهان، خوانده یا داوران منتخب مهلت مناسبی علاوه بر مهلت های مقرر در ماده ٣٤ به منظور انتخاب داوران اختصاصی یا سرداور به آنها اعطاء كند.

 

ماده ٣٧

در مواردی كه هر یك از طرفین دعوا اعم از خواهان یا خوانده متعدد با شند و اختلاف هم باید به هیات داوری سه نفره ارجاع شود خواهان های متعدد باید متفقاً یك داور و خواندگان متعدد نیز یك داور برای تایید به هیات امناء مركز معرفی نمایند در صورتی كه خواهان یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر درماده ٣٤ داور خود را انتخاب و معرفی نكنند هیات امناء‌مركز همه اعضای مرجع داوری را منصوب و یكی از ایشان را به عنوان رئیس هیات تعیین می نماید.

 

فصل هشتم : نصب و تایید داور

 

ماده ٣٨

هیات امناء مركز در تائید یا نصب داور باید كلیه شرایط قانونی مقرر برای تصدی سمت داوری و همچنین در دسترس بودن و توانایی شخص برای اداره داوری مطابق مقررات این آئین نامه را در نظر بگیرد .

 

ماده ٣٩

دبیركل مركز نیز می تواند اشخاصی را كه توسط طرفین یا داوران منتخب طرفین به عنوان داور منفرد، اختصاصی یا سرداور معرفی می شوند تایید نماید مشروط بر اینكه داور مزبور اعلامیه مستقل بودن خود را بدون هیچ قید و شرط صادر و تسلیم كرده باشد یا اگر اعلامیه او حاوی قید و شرط است مورد اعتراض واقع نشده باشد، تایید دبیركل در این قبیل موارد باید به اولین جلسه بعدی هیات امناء مركز گزارش شود اگر نظر دبیركل عدم تایید شخصی باشد كه به عنوان داور منفرد، اختصاصی یا سرداور معرفی شده است موضوع به هیات امناء مركز ارجاع خواهد شد .

 

فصل نهم : جرح داوران

 

ماده ٤٠

  داور در صورتی قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا اینكه واجد اوصافی كه مورد توافق و نظر طرفین بوده است نباشد .

 

ماده ٤١

طرفی كه قصد جرح داور را دارد باید ظرف پانزده روز از تاریخ تشكیل مرجع داوری یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوالی كه سبب جرح می باشد دلایل جرح را طی لایحه ای به دبیرخانه مركز اعلام كند ،‌دبیرخانه باید بلافاصله جرح و دلایل آنرا به داور اطلاع دهد . داور در مورد جرح اتخاذ تصمیم می كند . چنانچه داور مورد جرح ، دلایل جرح را نپذیرد طرفی كه داور را جرح كرده است می تواند ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ تصمیم راجع به رد جرح از هیات امناء‌ مركز داوری اتخاذ تصمیم در مورد جرح را درخواست كند .

 

ماده ٤٢

هیات امناء مركز قبل از تصمیم گیری در مورد جرح باید از طریق دبیرخانه به داور یا داوران مورد جرح، طرف یا طرف های مقابل و نیز سایر اعضا ء هیات داوری امكان اظهار نظر كتبی ظرف مهلت مناسب را اعطاء كرده باشد اظهار نظرهای كتبی هر یك از طرفین و داوران در مورد جرح به كلیه طرف ها و داوران ابلاغ می شود .

 

فصل دهم: تعیین جانشین

 

ماده ٤٣

اگر داور به موجب قانون یا عملاً‌ قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایف خود بدون تاخیر موجه نباشد مسئولیت وی خاتمه می یابد .

چنانچه در تحقق موارد مذكور بین طرفین اختلاف باشد هر یك از آنها می تواند از هیات امناء مركز درخواست كند كه در مورد ختم ماموریت داور مزبور تصمیم گیری كند .

 

ماده ٤٤

  هر گاه ماموریت یك داور به هر دلیلی خاتمه یابد داور جانشین مطابق مقررات حاكم بر تعیین داوری كه مامورین وی خاتمه یافته است تعیین می شود .

 

ماده ٤٥  بعد از تكمیل و تشكیل مرجع داوری جدید هیات امناء مركز پس از كسب نظر طرفین در مورد تجدید یا عدم تجدید رسیدگی های قبلی نزد مرجع داوری جدید اتخاذ تصمیم خواهد كرد .

 

فصل یازدهم : رسیدگی

 

ماده ٤٦

دبیرخانه مركز پس از تشكیل مرجع داوری پرونده را به آن تسلیم می كند مشروط بر اینكه پیش پرداخت هزینه ها كه دبیرخانه در این مقطع مطالبه كرده است پرداخت شده باشد .

 

ماده ٤٧

رسیدگی مراجع داوری مركز تابع مقررات این آئین نامه و حسب مورد قانون داوری تجاری بین المللی یا مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی می باشد ، در مواردی كه مقررات فوق حكمی ندارند رسیدگی تابع قواعدی است كه طرفین تعیین می كنند چنانچه طرفین قواعدی تعیین نكرده باشند رسیدگی تابع مقرراتی خواهد بود كه مرجع داوری تعیین می كند .

 

ماده ٤٨

  مرجع داوری باید در كلیه دعاوی منصفانه و بی طرفانه عمل كند و اطمینان حاصل كند كه هر یك از طرف ها از فرصت معقولی برای طرح ادعاها و دفاعیات خود برخوردار شده اند.

 

ماده ٤٩

مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین جلسات شور، استماع یا بازرسی اموال یا اسناد مدارك را در هر محلی كه خود مقتضی بداند تشكیل دهد ، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند .

 

ماده ٥٠

  مرجع داوری باید بعد از تحویل گرفتن پرونده بر اساس اسناد و مدارك موجود در پرونده و یا با حضور طرفین قرارنامه داوری تنظیم كند قرارنامه داوری باید حاوی نكات ذیل باشد :

الف – نام و مشخصات كامل طرفین

ب-  نشانی اقامتگاه طرفین كه در طول داوری كلیه اوراق باید به آنجا ابلاغ شود

ج-  خلاصه ای از ادعاهای طرفین و خواسته هر یك از آنها و در صورت امكان تقویم خواسته های متداعیین .

د-  اسم و مشخصات كامل و نشانی اقامتگاه داور یا داوران

هـ – محل داوری

و-  تعیین قانون ماهوی و شكلی حاكم ( در داوری های بین المللی )

 

ماده ٥١

قرار نامه داوری باید به امضا طرفین دعوا و داور یا داوران برسد .

 

ماده ٥٢

مرجع داوری باید ظرف ده روز از تاریخ تحویل گرفتن پرونده قرارنامه داوری را تنظیم و به دبیرخانه مركز تسلیم كند . دبیركل مركز می تواند این مهلت را به تقاضای موجه مرجع داوری و یا در صورت ضرورت به صلاحدید خود تمدید كند.

 

ماده ٥٣

چنانچه یكی از طرفین اختلاف از مشاركت در تنظیم قرار نامه داوری یا امضا آن خودداری كند مرجع داوری باید قرارنامه را جهت تصویب به هیات امناء مركز تسلیم كند . با تصویب قرارنامه داوری از سوی هیات امناء داوری ادامه می یابد.

 

ماده ٥٤

مرجع داوری باید هنگام تنظیم قرارنامه داوری و یا بلافاصله بعد از تنظیم آن پس از مشورت با طرفین برنامه زمان بندی شده داوری را طی سند جداگانه ای تنظیم و به دبیرخانه مركز تسلیم كند . دبیرخانه باید یك نسخه از سند مذكور را برای طرفین ارسال كند . هر گونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و دبیرخانه مركز اطلاع داده شود .

 

ماده ٥٥

پس از امضا قرارنامه داوری یا تصویب آن از سوی هیات امناء‌ مركز هیچ یك از طرفین دعوا نمی تواند ادعای جدیدی به غیر از ادعای مندرج در سند مذكور طرح كند . مگر اینكه مرجع داوری با توجه به ماهیت ادعاهای جدید ، مقطع زمانی داوری و سایر اوضاع و احوال نظر به طرح آن را بدهد .

 

ماده٥٦

  مرجع داوری می تواند پس از بررسی لوایح كتبی و اسناد طرفین برای استماع اظهارات شفاهی آنها جلسه تشكیل تشكیل دهد. چنانچه یكی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشكیل جلسه نماید برگزاری جلسه برای یك مرتبه الزامی است مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند .

 

ماده ٥٧

  مرجع داوری باید قبل از تشكیل جلسه از طریق دبیرخانه مركز تاریخ ، زمان و مكان تشكیل جلسه را با ابلاغ اخطاریه به طرفین اعلام كند تاریخ ، جلسه باید حداقل پنج روز پس از تاریخ ابلاغ اخطاریه به طرفین باشد.

 

ماده ٥٨  در صورتی كه یكی از طرفین علی رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذرموجه در جلسه حاضر نشود مرجع داوری می تواند بدون تجدید جلسه به رسیدگی ادامه دهد .

 

ماده ٥٩

طرفین دعوا می توانند شخصاً یا با تعیین وكیل دادگستری در جلسه حاضر شوند طرفین می توانند حداكثر با دو مشاور در جلسه حاضر گردند .

 

ماده ٦٠

اداره جلسات با مرجع داوری است اشخاص فاقد سمت در داوری نمی توانند در جلسه حاضر شوند مگر با رضایت متداعیین و اجازه مرجع داوری

 

فصل دوازدهم : ختم رسیدگی ،‌صدور و ابلاغ رای

 

ماده ٦١

مرجع داوری پس از اینكه احراز كرد طرفین از فرصت كافی برای ارائه مطالب خود برخوردار شده اند ختم رسیدگی را اعلام می كند پس از ختم رسیدگی هیچ لایحه، استدلال یا دلیل جدیدی قابل طرح و ارائه نیست مگر به تقاضای مرجع داوری و یا با اجازه آن .

 

ماده ٦٢

مرجع داوری باید پس از اعلام ختم رسیدگی تاریخ تقریبی تنظیم پیش نویس رای را با رعایت مفاد قوانین حاكم بر داوری تعیین و به دبیرخانه مركز اعلام كند . هر گونه تعویق و تاخیر در این تاریخ باید به دبیرخانه مركز اعلام گردد.

 

ماده ٦٣

رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور مرجع داوری در موارد زیر خاتمه می یابد .

١ –  استرداد دعوا توسط خواهان

٢-  عدم مكان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص مرجع داوری

٣-  توافق طرفین در ختم رسیدگی

 

ماده ٦٤

در داوری های داخلی مرجع داوری باید ظرف ٣ ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری به داور یا تمام داوران رای نهایی خود را صادر كند مگر اینكه طرفین با توافق مدت را تمدید كنند .

 

ماده ٦٥

در داوری های بین المللی مرجع داوری باید ظرف ٣ ماه از تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده رای نهایی خود را صادر كند مگر اینكه طرفین با توافق مدت را تمدید كنند .

 

ماده ٦٦

رای مرجع داوری باید مستدل و متضمن اسباب و علل حكم باشد .

 

ماده ٦٧

  در مواری كه مرجع داوری مركب از بیش از یك داور است رای داوری باید با اكثریت آرا صادر شود مگر اینكه طرفین بنحو دیگری توافق كرده باشند .

 

ماده ٦٨

  مرجع داوری باید قبل از امضاء رای پیش نویس آن را به دبیرخانه مركز تسلیم كند پیش نویس رای باید به تایید یكی از وكلای دادگستری كه به عنوان مشاور داوران توسط دبیرخانه به مرجع داوری معرفی شده است، رسیده باشد. در صورت اختلاف نظر بین داور و مشاور تصویب رای در صلاحیت هیات امناء خواهد بود.

 

ماده ٦٩

  پس از صدور رای دبیرخانه مركز باید یك نسخه از آن را به طرفین ابلاغ كند.

 

ماده ٧٠

نسخه اصلی رای در دبیرخانه مركز بایگانی می شود طرفین دعوا هر زمان می توانند با پرداخت هزینه نسخ اضافی از رای را كه توسط دبیرخانه مركز تصدیق شده است از دبیرخانه دریافت كنند.

 

ماده ٧١

در داوری های داخلی مرجع داوری می تواند تا انقضاء مدت داوری رأساً هر گونه اشتباه در محاسبه ،‌نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح كند در داوری های بین المللی اصلاح یا تفسیر رای به ابتكار مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخ صدور رای به عمل آید در هر صورت مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخ صدور رای اصلاحی پیش نویس آنرا جهت تائید به دبیرخانه مركز تسلیم كند.

 

ماده ٧٢

در داوری های بین المللی هر یك از طرفین می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست اصلاح یا تفسیر رای را به دبیرخانه مركز تسلیم كنند درخواست تفسیر یا اصلاح باید مطابق ماده ٧ آئین نامه به تعداد كافی باشد مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخ وصول تقاضا اتخاذ تصمیم كند .

 

ماده ٧٣

مرجع داوری باید ضمن ابلاغ یك نسخه از درخواست تفسیر یا اصلاح به طرف مقابل مهلتی را به منظور اظهار نظر به وی اعطاء كند.

 

ماده ٧٤

مرجع داوری باید ظرف ٢٠ روز از تاریخ صدور رای اصلاحی یا تفسیری پیش نویس آنرا جهت تایید به دبیرخانه مركز تسلیم كند .

 

ماده ٧٥

در داوری های داخلی هر یك از طرفین می توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست اصلاح رای را به دبیرخانه مركز تسلیم كنند درخواست اصلاح باید مطابق ماده ٧ آئین نامه به تعداد كافی باشد مرجع داوری باید ظرف بیست روز از تاریخ تسلیم تقاضا، اتخاذ تصمیم كند. مفاد مواد ٧٢ و ٧٣ در این مورد نیز لازم الرعایه است .

 

ماده ٧٦

رای اصلاحی و تفسیری باید مطابق مقررات این آئین نامه به طرفین ابلاغ شود مفاد مواد ٦٥ – ٦٦ – ٦٩ این آئین نامه در مورد آراء اصلاحی و تفسیری نیز لازم الرعایه می باشد .

 

فصل سیزدهم : هزینه ها

 

ماده ٧٧

خواهان به درخواست دبیرخانه باید در موقع تقدیم تقاضا نامه داوری مبلغی را به عنوان پیش پرداخت موقت هزینه ها به منظور تأمین هزینه های داوری تا مرحله تنظیم قرارنامه داوری بپردازد .

 

ماده ٧٨

دبیر كل مركز در اولین فرصت ممكن بعد از وصول درخواست داوری باید مجموع مبلغ هزینه داوری اعم از حق الزحمه داوران و هزینه های اداری مركز را نسبت به ادعای اصلی و متقابل تعیین كند .در داوری هایی كه دعوی متقابل از سوی خوانده اقامه شده است دبیرخانه می تواند هزینه ادعای اصلی و تقابل را به صورت جداگانه تعیین كند.

 

ماده ٧٩

پرداخت هزینه های داوری به تساوی بر عهده طرفین است مگر اینكه طرفین طور دیگری توافق كرده باشند . مبلغ پرداخت اولیه ای كه خواهان به موجب ماده ٧٦ انجام داده است بابت سهم او از مبلغ هزینه های داوری منظور خواهد شد.

 

ماده ٨٠

در صورتی كه طرفین از پرداخت هزینه داوری امتناع كنند دبیركل مركزمی تواند پس از مشورت با مرجع داوری رسیدگی را متوقف سازد پس از توقف رسیدگی دبیركل باید مهلتی كه كمتر از پانزده روز نباشد به منظور پرداخت هزینه ها به طرفین اعطاء‌كند عدم پرداخت هزینه در این مدت به منزله استرداد دعوی اصلی یا متقابل می باشد .

 

ماده ٨١

هر یك از طرفین دعوا می تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی سهم طرف مقابل ازهزینه داوری را تأدیه كند .

 

ماده ٨٢

هیات امناء مركز باید به پیشنهاد دبیركل مركز جدول هزینه های اداری و حق الزحمه داوران مركز را بر اساس ارزش خواسته تصویب كند ارقام مندرج در جداول مذكور قابل تغییر است.

 

ماده ٨٣

هیات امناء مركز به پیشنهاد دبیركل مبلغ حق الثبت درخواست داوری را كه خواهان در موقع تقدیم درخواست داوری بابت هزینه اداری مركز باید تادیه كند، تعیین خواهد كرد.

 

ماده ٨٤

حق الزحمه داوران و هزینه های اداری هر داوری بر اساس جداول مورد اجرا در تاریخ ثبت درخواست داوری خواهان تعیین می شود .

 

ماده ٨٥

میزان هزینه های داوری و نحوه پرداخت آن باید در رای نهایی مرجع داوری قید شود.