آيين نامه اجرايي ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384

هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 8 /4 /1384 بنـا بـه پيشنهـاد سـازمـان مـديـريت و برنامه ‌ريزي كشور و به استناد ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ‌ مصوب 1383ـ آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384,04,08

ماده 1

هيئت داوري موضوع ماده (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه كه به‎ منظور رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميم ‌ها در امر واگذاري تشكيل مي ‎شود و در اين آيين‎ نامه «هيئت» ناميد‎ه‎ مي‎ شود، حداكثر دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضاي آن، تشكيل خواهد شد. هيئت مزبور در اولين جلسه، از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به‎عنوان دبير و سخنگو انتخاب خواهد نمود.

ماده 2

جلسات هيئت داوري در وزارت دادگستري تشكيل مي ‎گردد و دبيرخانه آن نيز در وزارتخانه مزبور مستقر خواهد بود.

ماده 3

هيئت حداقل يك جلسه در ماه خواهد داشت كه با دعوت كتبي دبيرخانه تشكيل مي ‎گردد.

ماده 4

علاوه بر جلسات موضوع ماده (3) اين آيين ‌نامه، با نظر رييس هيئت و متناسب با تعداد شكايات دريافتي موضوع ماده (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه، هيئت به طور فوق العاده نيز تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده 5

در دعوتنامه كه توسط دبير هيئت تهيه خواهد شد، دستور جلسه قيد و مستندات مربوط حداقل يك هفته قبل براي اعضاي هيئت ارسال مي گردد.

ماده 6 

جلسات هيئت با حضور حداقل (5) نفر از اعضا رسميت مي ‌يابد و مصوبات آن با اكثريت اعضاي حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقليت نيز بايد با توجه به ماده (22) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه، در صورتمجلس قيد و به امضا برسد.

ماده 7

در صورتي كه هيئت لازم بداند، در جلساتي كه براي رسيدگي به شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري تشكيل مي‌شود، طرفين شكايت يا نماينده قانوني آنها نيز حضور خواهند داشت.

تبصره ـ چنانچه هر يك از طرفين يا نماينده قانوني آنها به هر دليل در جلسه حضور نيابد، براي يك بار ديگر از وي دعوت به عمل مي آيد و در صورت عدم حضور مجدد، هيئت در خصوص موضوع شكايت اظهار نظر و اتخاذ تصميم مي ‎نمايد.

ماده 8

خلاصه مذاكرات جلسات هيئت توسط دبيرخانه تهيه و مصوبات آن توسط رييس هيئت ابلاغ مي گردد.

ماده 9

بر اساس مفاد ماده (23) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه، رأي هيئت داوري پس از (10) روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجراست. اگر طي مدت مذكور و پس از انقضاي مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير، يكي از طرفين نسبت به رأي صادر شده اعتراض داشته باشد، بايد اعتراض خود را به طور كتبي به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين خواهد شد، خارج از نوبت، به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي ‌نمايد. رأي صادر شده قطعي و لازم الاجراست.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف