آیین نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384

هیئت وزیـران در جلسـه مـورخ 8 /4 /1384 بنـا بـه پیشنهـاد سـازمـان مـدیـریت و برنامه ‌ریزی كشور و به استناد ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ‌ مصوب 1383ـ آیین نامه اجرایی ماده (21) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384,04,08

ماده 1

هیئت داوری موضوع ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه كه به‎ منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شكایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یك از تصمیم ‌ها در امر واگذاری تشكیل می ‎شود و در این آیین‎ نامه «هیئت» نامید‎ه‎ می‎ شود، حداكثر دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضای آن، تشكیل خواهد شد. هیئت مزبور در اولین جلسه، از میان خود یك نفر را به عنوان رییس و یك نفر را به‎عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهد نمود.

ماده 2

جلسات هیئت داوری در وزارت دادگستری تشكیل می ‎گردد و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه مزبور مستقر خواهد بود.

ماده 3

هیئت حداقل یك جلسه در ماه خواهد داشت كه با دعوت كتبی دبیرخانه تشكیل می ‎گردد.

ماده 4

علاوه بر جلسات موضوع ماده (3) این آیین ‌نامه، با نظر رییس هیئت و متناسب با تعداد شكایات دریافتی موضوع ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، هیئت به طور فوق العاده نیز تشكیل جلسه خواهد داد.

ماده 5

در دعوتنامه كه توسط دبیر هیئت تهیه خواهد شد، دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل یك هفته قبل برای اعضای هیئت ارسال می گردد.

ماده 6 

جلسات هیئت با حضور حداقل (5) نفر از اعضا رسمیت می ‌یابد و مصوبات آن با اكثریت اعضای حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقلیت نیز باید با توجه به ماده (22) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، در صورتمجلس قید و به امضا برسد.

ماده 7

در صورتی كه هیئت لازم بداند، در جلساتی كه برای رسیدگی به شكایات و اختلافات مربوط به واگذاری تشكیل می‌شود، طرفین شكایت یا نماینده قانونی آنها نیز حضور خواهند داشت.

تبصره ـ چنانچه هر یك از طرفین یا نماینده قانونی آنها به هر دلیل در جلسه حضور نیابد، برای یك بار دیگر از وی دعوت به عمل می آید و در صورت عدم حضور مجدد، هیئت در خصوص موضوع شكایت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می ‎نماید.

ماده 8

خلاصه مذاكرات جلسات هیئت توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رییس هیئت ابلاغ می گردد.

ماده 9

بر اساس مفاد ماده (23) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، رأی هیئت داوری پس از (10) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست. اگر طی مدت مذكور و پس از انقضای مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، یكی از طرفین نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور كتبی به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی كه توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت، به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می ‌نماید. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجراست.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف