آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی مصوب 1385

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ، را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی مصوب 1385,01,16

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

ب ـ شورا: شورای عالی فنی

ج ـ داوری: مجموعه اقداماتی كه منجر به صدور رأی توسط شورای عالی فنی، در مورد طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای «عمرانی» خواهد شد.

د ـ خواهان و خوانده (طرفین): طرفی كه ابتدا رجوع به داوری می كند «خواهان» و طرف دیگر «خوانده» نامیده می شود.

هـ ـ خواسته: مبلغی كه از طرف خواهان ادعا می شود.

و ـ هزینه داوری: مبلغی كه به منظور تأمین هزینه های انجام داوری دریافت می شود.

ماده 2

هزینه داوری، یك درصد (1%) خواسته تعیین می شود.

ماده 3

پرداخت هزینه داوری به عهده خواهان است. چنانچه نتیجه داوری به نفع خواهان باشد، هزینه داوری با پیش بینی در رأی صادر شده از خوانده دریافت می شود.

ماده 4

پس از ارجاع رسمی داوری به شورا، نصف هزینه داوری براساس مفاد ماده (2) این آیین نامه از خواهان دریافت می شود، ابلاغ رأی شورا منوط به دریافت بقیه هزینه داوری خواهد بود.

ماده 5

چنانچه در جریان كار داوری، طرفین سازش نموده و یا خواهان اعلام انصراف نماید، هزینه داوری تا آن مقطع، كه كمتر از پنجاه درصد (50%) هزینه داوری نخواهد بود، توسط شورا تعیین و دریافت خواهد شد.

ماده 6

هزینه داوری پس از دریافت از خواهان به حساب درآمد عمومی واریز می شود.

ماده 7

پرداخت سایر هزینه های موردی از قبیل مأموریتها، انجام آزمایشها، نمونه گیریها، گمانه زنیها، سایر خدمات مهندسی و ترجمه اسناد كه به تشخیص شورا به امر داوری كمك خواهد كرد به عهده خواهان است.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور