آیین ‌نامه اجرایی ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 4 /10 /1379 بنا به پیشنهاد شماره 1522 /319‌ـ‌5665 / 105 مورخ 14 /9 /1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ مصوب 1379‌ـ‌، آیین ‌نامه ماده (21) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379,10,04

ماده 1‌

هیأ‌ت داو‌ری موضوع ماده (20) قانون برنامه سوم توسعه كه به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شكایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یك از تصمیم ها در امر و‌اگذاری تشكیل می ‌شود و در این آیین‌ نامه «هیأ‌ت» نامیده می شود، حداكثر دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضای آن، تشكیل خواهد شد. هیأ‌ت مزبور در او‌لین جلسه، از میان خود یك نفر را به عنوان رییس و یك نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهد نمود.

ماده 2‌

جلسات هیأ‌ت داو‌ری در و‌زارت دادگستری تشكیل می گردد و دبیرخانه آن نیز در و‌زارتخانه مزبور مستقر خواهد بود.

ماده 3‌

هیأ‌ت حداقل یك جلسه در ماه خواهد داشت كه با دعوت كتبی دبیرخانه تشكیل می گردد.

ماده 4‌

علاو‌ه بر جلسات موضوع ماده (3) این آیین ‌نامه، با نظر رییس هیأ‌ت و متناسب با تعداد شكایات دریافتی موضوع ماده (20) قانون برنامه سوم توسعه، هیأ‌ت به طور فوق العاده نیز تشكیل جلسه خواهد داد.

ماده 5‌

در دعوتنامه كه توسط دبیر هیأ‌ت تهیه خواهد شد، دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل یك هفته قبل برای اعضای هیأ‌ت ارسال می ‌گردد.

ماده 6‌

جلسات هیأ‌ت با حضور حداقل (5) نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اكثریت اعضای حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقلیت نیز باید با توجه به ماده (22) قانون برنامه سوم توسعه ، در صورتمجلس قید و به امضا برسد.

ماده 7‌

در صورتی كه هیأ‌ت لازم بداند، در جلساتی كه برای رسیدگی به شكایات و اختلافات مربوط به و‌اگذاری تشكیل می شود، طرفین شكایت یا نماینده قانونی آنها نیز حضور خواهند داشت.

تبصره ـ چنانچه هر یك از طرفین یا نماینده قانونی آنها به هر دلیل در جلسه حضور نیابد، برای یك بار دیگر از و‌ی دعوت به عمل می آِید و در صورت عدم حضور مجدد، هیأ‌ت در خصوص موضوع شكایت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می‌ نماید.

ماده 8‌

خلاصه مذاكرات جلسات هیأ‌ت توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رییس هیأ‌ت ابلاغ می گردد.

ماده 9‌

بر اساس مفاد ماده (23) قانون برنامه سوم توسعه، رأی هیأ‌ت داو‌ری پس از (10) رو‌ز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست. اگر طی مدت مذكور و پس از انقضای مدت مذكور صرفاً در صورت و‌جود عذر موجه برای تأ‌خیر، یكی از طرفین نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور كتبی به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی كه توسط رییس قوه قضائیه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت، به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجراست.

معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- حسن حبیبی