آيين ‌نامه اجرايي ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 4 /10 /1379 بنا به پيشنهاد شماره 1522 /319‌ـ‌5665 / 105 مورخ 14 /9 /1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ مصوب 1379‌ـ‌، آيين ‌نامه ماده (21) قانون ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آيين ‌نامه اجرايي ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379,10,04

ماده 1‌

هيأ‌ت داو‌ري موضوع ماده (20) قانون برنامه سوم توسعه كه به منظور رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميم ها در امر و‌اگذاري تشكيل مي ‌شود و در اين آيين‌ نامه «هيأ‌ت» ناميده مي شود، حداكثر دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضاي آن، تشكيل خواهد شد. هيأ‌ت مزبور در او‌لين جلسه، از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان دبير و سخنگو انتخاب خواهد نمود.

ماده 2‌

جلسات هيأ‌ت داو‌ري در و‌زارت دادگستري تشكيل مي گردد و دبيرخانه آن نيز در و‌زارتخانه مزبور مستقر خواهد بود.

ماده 3‌

هيأ‌ت حداقل يك جلسه در ماه خواهد داشت كه با دعوت كتبي دبيرخانه تشكيل مي گردد.

ماده 4‌

علاو‌ه بر جلسات موضوع ماده (3) اين آيين ‌نامه، با نظر رييس هيأ‌ت و متناسب با تعداد شكايات دريافتي موضوع ماده (20) قانون برنامه سوم توسعه، هيأ‌ت به طور فوق العاده نيز تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده 5‌

در دعوتنامه كه توسط دبير هيأ‌ت تهيه خواهد شد، دستور جلسه قيد و مستندات مربوط حداقل يك هفته قبل براي اعضاي هيأ‌ت ارسال مي ‌گردد.

ماده 6‌

جلسات هيأ‌ت با حضور حداقل (5) نفر از اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت اعضاي حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقليت نيز بايد با توجه به ماده (22) قانون برنامه سوم توسعه ، در صورتمجلس قيد و به امضا برسد.

ماده 7‌

در صورتي كه هيأ‌ت لازم بداند، در جلساتي كه براي رسيدگي به شكايات و اختلافات مربوط به و‌اگذاري تشكيل مي شود، طرفين شكايت يا نماينده قانوني آنها نيز حضور خواهند داشت.

تبصره ـ چنانچه هر يك از طرفين يا نماينده قانوني آنها به هر دليل در جلسه حضور نيابد، براي يك بار ديگر از و‌ي دعوت به عمل مي آِيد و در صورت عدم حضور مجدد، هيأ‌ت در خصوص موضوع شكايت اظهار نظر و اتخاذ تصميم مي‌ نمايد.

ماده 8‌

خلاصه مذاكرات جلسات هيأ‌ت توسط دبيرخانه تهيه و مصوبات آن توسط رييس هيأ‌ت ابلاغ مي گردد.

ماده 9‌

بر اساس مفاد ماده (23) قانون برنامه سوم توسعه، رأي هيأ‌ت داو‌ري پس از (10) رو‌ز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجراست. اگر طي مدت مذكور و پس از انقضاي مدت مذكور صرفاً در صورت و‌جود عذر موجه براي تأ‌خير، يكي از طرفين نسبت به رأي صادر شده اعتراض داشته باشد، بايد اعتراض خود را به طور كتبي به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رييس قوه قضائيه تعيين خواهد شد، خارج از نوبت، به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. رأي صادر شده قطعي و لازم‌الاجراست.

معاو‌ن او‌ل رييس جمهور- حسن حبيبي