اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران (اتاق ایران) مصوب 1369

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران (اتاق ایران) مصوب 1369,12,15با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

 بمنظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، كشاورزی و‌بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران (اتاق ایران) تأسیس می‌شود.

ماده 2 

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است كه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد.

ماده 3 

مركز اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران كه در این قانون “‌اتاق ایران” نامیده می‌شود، در تهران می‌باشد.

ماده 4 

 حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات كشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده ‌و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می‌باشد.

‌تبصره 1 تأسیس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می‌باشد.‌

تبصره 2 تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظائف آن با بقیه اتاقها یكسان است.

تبصره 3 نحوه و میزان كمك مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیأت رئیسه اتاق ایران است.

وظایف و اختیارات

ماده 5 

 وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:

‌الف ایجاد هماهنگی و همكاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و كشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملكتی.

ب ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی كشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه.

ج همكاری با دستگاههای اجرائی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.

د ارتباط با اتاق سایر كشورها و تشكیل اتاقهای مشترك و كمیته‌های مشترك با آنها بر اساس سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

هـ – تشكیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با كسب مجوز از وزارت بازرگانی و شركت در سمینارها و كنفرانسهای مربوط به‌ فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و كشاورزی اتاق در چهارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.

‌و كوشش در راه شناسائی بازار كالاهای صادراتی ایران در خارج از كشور و تشویق و كمك به مؤسسات مربوطه جهت شركت در نمایشگاههای ‌بازرگانی داخلی و خارجی.

‌ز تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید كالاهای صادراتی كه دارای مزیت نسبی باشند.

ح تلاش در جهت بررسی و حكمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشكیل مركز داوری اتاق ایران طبق‌ اساسنامه‌ای كه توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ط ایجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.

ی صدور كارت عضویت طبق آئین‌نامه اتاق ایران جهت تشكیل مدارك صدور كارت بازرگانی.

ك تشكیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیكاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.

لدائر كردن دوره‌های كاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات كشور.

متهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی كه طبق مقررات بین‌المللی بعهدة اتاق ایران می‌باشد با هماهنگی وزارت صنعت، معـدن و تجارت.

نتشكیل اتاقهای مشترك با كشورهای دوست با هماهنگی وزارتین صنعت، معـدن و تجارت و امور خارجه.

اركان اتاق ایران

ماده 6 

 اركان اتاق ایران عبارتست از:
‌الف – شورایعالی نظارت
ب – هیأت نمایندگان
ج – هیأت رئیسه

ماده 7 

 اركان اتاق شهرستانها عبارتست از:
‌الف – هیأت نمایندگان
ب – هیأت رئیسه

ماده 8

 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشكیل می‌شود:‌وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، معادن و فلزات و كشاورزی و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران، ریاست شورای عالی نظارت با وزیر ‌بازرگانی می‌باشد.

ماده 9 

 وظایف شورایعالی نظارت عبارت است از:

الف بررسی و تصویب آئیننامه مربوط به نحوه عضویت در هر یك از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.

ب سیاست گذاری و تعیین خط مشی‌های كلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.

ج رسیدگی به پیشنهادات و شكایات اتاق‌ها در خصوص كیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.

د انحلال اتاقها طبق ماده 10.

ه تعیین هیأت رئیسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه برای اتاقهائی كه قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.

و استماع گزارش عملكرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.

تبصره 1 شورایعالی نظارت حداقل سالی دو بار تشكیل جلسه می‌دهد. نحوه تشكیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئیننامه‌ای خواهد بود‌ كه بتصویب شورای عالی نظارت می‌رسد.

تبصره 2 موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آئیننامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد هیأت رئیسه بتصویب شورای عالی نظارت خواهد ‌رسید.

ماده 10 

 اتاقها به دلایل زیر با اعلام شورایعالی نظارت بصورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می‌شود:
1 –
از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق.
2 –
عدم شركت اعضاء در كاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق.

تبصره با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیأتی مركب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئیننامه‌ای كه بتصویب‌ شورا می‌رسد مطابق قوانین جاری انحلال شركتها نسبت به مایملك و تعهدات مالی اتاق مذكور عمل نمایند.

هیأت نمایندگان

11هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر كشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیكاهای وابسته به اتاق تشكیل می‌شود. ‌

‌تبصره 2 هر اتاقی كه كمتر از 150 عضو داشته باشد یك نفر نماینده و اتاقی كه بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 100 عضو یك نفر نماینده‌ خواهد داشت.

تبصره 1 در اولین جلسه، هیأت نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می‌شوند.

تبصره 3 از هر اتحادیه و سندیكای وابسته به اتاق ایران یك نفر انتخاب و معرفی می‌شود.

‌تبصره 4 عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.

ماده 12 

 تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران 60 نفر می‌باشد كه به ترتیب ذیل برای مدت 4‌سال انتخاب می‌شوند:20 نفر به انتصاب وزراء با تركیب 10 نفر از وزارت بازرگانی، 8 نفر از وزارت صنایع، و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات.40 نفر از بین اعضاء اتاق تهران با تركیب 20 نفر از بخش بازرگانان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن.

ماده 12 

 تعداد اعضای نمایندگان اتاق تهران 45 نفر بشرح زیر می‌باشد:

الف – 15 نفر از مدیران دولتی در بخشهای بازرگانی – صنعتی – معدنی و كشاورزی كه توسط مدیران واحدهای ذیربط انتخاب خواهند شد.

ب – 5 نفر از بخش تعاونی به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون.

ج – 25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب زیر:
– 7
نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
– 3
نفر از صنوف توزیعی – خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
– 5
نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان.
– 10
نفر از صاحبان صنایع و معادن و كشاورزی بترتیب زیر:
‌از صنایع و معادن هر كدام 3 نفر.
‌از كشاورزی 4 نفر.

تبصره 1 تركیب نمایندگان بخشهای مختلف در این ماده بر اساس آئیننامه‌ای خواهد بود كه بتصویب شورای عالی نظارت می‌رسد.

تبصره 2 عضویت اتاق منوط به داشتن كارت بازرگانی است.

تبصره 3 جلسات هیأت نمایندگان اتاق با حضور دو سوم كل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود.

ماده 13 

 تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر شهرستانها 15 نفر می‌باشد كه 6 نفر از بخش بازرگانی، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق‌ مربوطه برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. ‌

تبصره در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخشهای دیگر انتخاب می‌شوند.

ماده 14 

 اعضای هیأت نمایندگان اتاق شهرستانها 15 نفر می‌باشند.

ماده 14 

 عضویت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. ‌

تبصره 1 هیأت نمایندگان اتاق شهرستانهائی كه بیش از پانصد عضو دارند به ازاء هر 300 نفر دو عضو اضافه خواهد شد.

تبصره 2 تعداد هیأت نمایندگان شهرستانها حداكثر 45 نفر خواهد بود.

ماده 15 

 انتخابات هر یك از اتاق‌ها در یك روز انجام می‌شود و انتخابات سراسر كشور ظرف مدت یك ماه پایان می‌پذیرد.

ماده 15 

 انتخابات كلیه اتاقها در سراسر كشور در یك روز توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شود.

تبصره 1 اتاق ایران مكلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار كند.

تبصره 2 برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یك انجمن نظارت بر انتخابات مركب از یك نفر نماینده از وزارت صنعت، معـدن و تجارت به‌ معرفی وزیر صنعت، معـدن و تجارت و 4 نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشكیل می‌گردد.این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیأتی را كه كمتر از سه نفر نباشد متشكل از یك نفر نماینده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و مابقی از اعضای‌ خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد كرد و انجمن مذكور به وسیله آگهی در یكی از جرائد كثیرالانتشار تاریخ شروع انتخابات و‌خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاقهای مربوطه خواهد رسانید.

تبصره 1 وزارت بازرگانی مكلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار نماید.

تبصره 2 آئیننامه اجرائی و كیفیت انتخابات و شرایط انتخاب‌شوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 3 اعتراض به انتخابات از زمان اعلام نتایج حداكثر ظرف مدت یك هفته جهت رسیدگی و اخذ تصمیم تسلیم شورای عالی نظارت می‌شود و شورا موظف است پس از یك هفته حداكثر ظرف مدت 10 روز نظر قطعی خود را اعلام نماید.

ماده 16 

 وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
‌الف – انتخاب اعضای هیأت رئیسه.
ب – بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.
ج – بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات كمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات ‌محوله.
‌د – تشكیل كمیسیون‌های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
هـ – تهیه و پیشنهاد آئیننامه‌های اجرائی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكیل اتاق ایران و‌نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئیننامه با رعایت تبصره 2 ماده 15.

ماده 17 

 اعضاء هیأت رئیسه اتاق ایران 7 نفر و هر كدام از شهرستانها 5 نفر می‌باشد كه در اولین جلسه هیأت نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب ‌می‌شوند.

ماده 17 

 وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:

الف انتخاب اعضای هیأت رئیسه.

ب بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.

ج بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات كمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات ‌محوله.

د تشكیل كمیسیون‌های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.

هـ – تهیه و پیشنهاد آئیننامه‌های اجرائی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكیل اتاق ایران و‌نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئیننامه با رعایت تبصره 2 ماده 15.

هیأت رئیسه

ماده 18

 بمنظور اداره امور اجرائی اتاق براساس قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه، رئیس اتاق یك نفر را بعنوان دبیر كل به هیأت رئیسه ‌پیشنهاد می‌نماید، كه پس از تصویب هیأت رئیسه، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید. ‌

ماده 18 

 اعضاء اصلی هیأت رئیسه هر یك از اتاقهای ایران و شهرستانها به ترتیب 9 و 7 نفر و دو نفر علی‌البدل می‌باشد كه در اولین جلسه هیأت ‌نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند.

تبصره تعویض دبیر كل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.

تبصره 1 خدمت در هیأت رئیسه اتاق ایران و شهرستانها افتخاری است.

تبصره 2 چنانچه هیأت رئیسه به سبب فوت یا استعفاء و یا هر سبب دیگری فاقد یك یا چند عضو گردد انتخاب فرد یا افراد جدید برای بقیه‌ همان دوره خواهد بود.

ماده 19 وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق ایران عبارتست از:
‌الف – اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان.
ب – بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات كمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورایعالی نظارت حسب مورد.
ج – انتخاب نمایندگان اتاق برای شركت در مجامع رسمی داخلی یا بین‌المللی و تعیین حدود كار و فعالیتهای آنها و هزینه‌های مربوطه.
‌د – بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه سالیانه كه از طرف دبیر كل تهیه می‌گردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.

ماده 20 

درآمد اتاق ایران از محل‌های زیر تأمین خواهد شد:

ماده 20 

 وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق ایران عبارتست از:

الف حق عضویت سالانه طبق آئین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد هیأت رئیسه و به تصویب هیأت نمایندگان اتاق خواهد رسید.

ب از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یكهزار و سیصد‌و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی.

‌الف اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان.

ب بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات كمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورایعالی نظارت حسب مورد.

ج انتخاب نمایندگان اتاق برای شركت در مجامع رسمی داخلی یا بین‌المللی و تعیین حدود كار و فعالیتهای آنها و هزینه‌های مربوطه.

د بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه سالیانه كه از طرف دبیر كل تهیه می‌گردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.

ه انتخاب دبیر كل و نظارت بر اجرای وظائف و اختیارات قانونی او.

‌و عزل دبیر كل در مواردی كه قادر به انجام وظایف قانونی خود نباشد.

ماده 21 

درآمد اتاق طبق ضوابطی كه به پیشنهاد هیأت رئیسه بتصویب هیأت نمایندگان می‌رسد به مصرف خواهد رسید.

ماده 21 

 وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق شهرستانها بشرح ذیل می‌باشد:

‌الف اجرای مصوبات هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت.

ب بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات كمیسیونها و ارائه آن به هیأت نمایندگان.

ج انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شركت در مجامع رسمی داخلی.

‌د بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.

ماده 22 

در كلیه قوانین و مقرراتیكه ذكری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد ‌بود.

ماده 23 

 آئیننامه‌های اجرائی این قانون در سطح كشور و نیز ضوابط و مقررات كلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیأت نمایندگان ‌اتاق ایران و تصمیماتی كه به این ترتیب تصویب می‌شود، برای هیأت رئیسه و سایر اركان لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده 23 

 كلیه اسناد و اوراق مالی، تعهدآور، چك‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای مالی اتاق ایران دارای سه امضاء رئیس، دبیر كل و خزانه‌دار اتاق‌ ایران خواهد بود.

تبصره 1 صاحبان امضاء فوق جانشینان خود را از بین دیگر اعضاء هیأت رئیسه در مواقع غیبت تعیین خواهند كرد.

تبصره 2 امضاء كلیه اسناد مندرج در این ماده در اتاق شهرستانها با رئیس و خزانه‌دار یا نایب رئیس می‌باشد.

دبیر كل اطاق ایران

ماده 24 

 كلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.

ماده 25 

 از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.

ماده 25 

 وظایف و اختیارات دبیر كل اتاق ایران عبارتست از:

‌الف اداره كلیه امور اجرائی طبق مقررات جاری مربوط اتاق‌ها.

ب استخدام، نصب و عزل كاركنان اتاق، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان بر اساس آئیننامه‌ای كه به پیشنهاد دبیر كل به تصویب‌هیأت رئیسه خواهد رسید.

ج برگزاری سمینارها و كنفرانس‌ها درباره مسائلی كه با وظایف اتاق ارتباط دارد با تأیید رئیس شورایعالی نظارت.

‌د نمایندگی اتاق در مراجع قضائی و محاكم اختصاصی در قبال اشخاص (‌اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توكیل غیر و‌حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.

هـ – انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش، اجاره و رهن، اخذ وام برابر آئیننامه مالی و معاملاتی و روش‌های مصوب هیأت رئیسه و شورایعالی نظارت.

ماده 26 

 درآمد اتاق ایران از محل‌های زیر تأمین خواهد شد:
‌الف – حق عضویت سالیانه طبق آئیننامه‌ای كه به پیشنهاد هیأت نمایندگان بتصویب شورایعالی نظارت خواهد رسید.
ب – حق كارشناسی، داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیتهای مربوط به اجرای وظایف خود.

ماده 27 

 درآمد اتاق طبق ضوابطی كه به پیشنهاد هیأت رئیسه بتصویب هیأت نمایندگان می‌رسد به مصرف خواهد رسید.

ماده 28 

 در كلیه قوانین و مقرراتیكه ذكری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد ‌بود.

ماده 29 

 آئیننامه‌های اجرائی این قانون در سطح كشور و نیز ضوابط و مقررات كلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیأت نمایندگان ‌اتاق ایران و تصمیماتی كه به این ترتیب تصویب می‌شود، برای هیأت رئیسه و سایر اركان لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده 30 

 كلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.

ماده 31 

 وزارت بازرگانی مسوول حسن اجرای این قانون بوده و موظف است انتخابات را حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب آئیننامه‌های ‌مربوطه انجام دهد.

ماده 32 

 از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین مغایر لغو و پس از موعد مقرر در ماده 31 كلیه انتخابات قبلی كان‌لم‌ یكن اعلام می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه پانزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 6/1/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی