تصویبنامه هییت وزیران درباره تفویض اجاره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری به کمیسیون امور زیربنایی و صنعت مصوب ۱۳۷۳

تصویبنامه هیأت وزیران درباره تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری به کمیسیون امور زیربنایی و صنعت

داوری در اموال دولتی و عمومی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/ ۲ /۱۳۷۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی، در مورد شرایط عمومی قراردادهای ساخت و قراردادهای خدمات مشاوره ای، در موارد غیر مهم، به کمیسیون امور زیربنایی و صنعت تفویض می شود .

در مورد هر قرارداد، تصمیم کمیسیون با رأی اکثریت وزرای عضو و پس از تأیید رییس جمهور لازم الاجراء است

تصویب نامه شماره ۲۸۳۸/ ت ۶۲ /ه مورخ /۳/۱ ۱۳۶۹  لغو می شود.