مقررات داخلی مرکز داوری منطقه ای تهران

مقررات داخلی مرکز منطقه‌ای داوری تهران

ماده 1- اهداف

مرکز منطقه‌ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می‌شود) به موجب موافقتنامه (موافقتنامه) مورخ ۳ مه ۱۹۹۷ بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی- آفریقایی (که از این پس AALCO نامیده می‌شود) تاسیس گردیده است و اهداف آن به شرح ذیل می‌باشد:
۱برگزاری داوری تحت نظارت مرکز؛
۲تشویق و توسعه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در منطقه؛
۳هماهنگی فعالیت‌های مؤسسات داوری موجود در منطقه و مساعدت به آن‌ها؛
۴مساعدت به داوری‌های خاص از جمله عمل به عنوان مقام ناصب به ویژه در داوری‌هایی که طبق قواعد آنسیترال انجام می‌شود؛
۵مساعدت به اجرای آرای داوری؛
۶مساعدت در حل‌ و ‌فصل اختلافات.

ماده 2- مدیریت مرکز
2-1-
مرکز توسط یک مدیر که بر طبق موافقتنامه انتخاب می‌گردد اداره می‌شود.
2-2-
مدیر مرکز کلیه اختیارات لازم برای اعمال قواعد داوری و مقررات داخلی را دارد. بدین منظور یک دبیرخانه به وی در انجام وظایفش کمک می‌کند.
2-3-
مدیر مرکز باید قواعد داوری و مقررات داخلی را با استقلال و بی‌طرفی اجرا کند و در مورد تمامی مسائل مربوط به اجرای قواعد داوری و بویژه مواد 11،10،9 آن و نیز سایر مسائل مذکور در مقررات داخلی با هیئت داوری مشورت کند.
2-4-
در مورد جرح داور بر اساس بند هفت ماده 10 قواعد داوری کمیته‌ای مرکب از سه نفر از اعضای هیئت داوری تصمیم‌گیری خواهد نمود. اعضای کمیته توسط مدیر مرکز انتخاب خواهند شد. اعضای کمیته مستقل از طرف‌های دعوی و داوران مربوطه خواهند بود.

ماده 3- هیئت داوری
3-1-
هیئت داوری از حقوقدانان مجرب و خوشنامی که در داوری‌های بین‌المللی از تجربه کافی برخوردار می‌باشند، تشکیل می‌شود.
3-2-
اعضای هیئت داوری توسط مدیر مرکز پس از مشورت با دبیر کل سازمان مشورتی حقوقی آسیایی- آفریقایی انتخاب می‌شوند. تا یک سوم اعضای هیئت داوری را می‌توان از میان اتباع کشورهای غیر عضو سازمان مشورتی حقوقی آسیایی- آفریقایی انتخاب نمود.
3-3-
اعضای کمیته برای مدت ۳ سال انتخاب خواهند شد. چنانچه عضوی استعفا دهد و یا نتواند وظایف خود را انجام دهد، جانشین وی بر طبق بند فوق‌الذکر برای مدت باقیمانده انتخاب خواهد شد.

ماده 4- محرمانه بودن
4-1-
مدیر مرکز، اعضای دبیرخانه و اعضای هیئت داوری ماهیت محرمانه کار مرکز و اسناد تسلیم شده توسط طرف‌ها یا داوران در ارتباط با دعاوی که تحت نظارت مرکز رسیدگی می‌شوند را رعایت خواهند نمود. آن‌ها بویژه باید از افشای هرگونه اطلاعات یا مدرکی که در ارتباط با انجام وظایفشان بر طبق قواعد داوری حاضر یا مقررات داخلی در اختیار آن‌ها گذارده شده خودداری کنند.
4-2-
مرکز به منظور تشویق و ترویج داوری بین‌المللی می‌تواند با رضایت طرفین متن کامل آرا یا گزیده‌ای از آنها را پس از حذف اسامی و هر گونه اطلاعاتی که موجب شناسایی هویت طرف‌ها شود، منتشر نماید. اسرار تجاری نیز در صورت انتشار آرا حذف خواهند شد.

ماده 5- مشارکت اعضای مرکز در داوری
5-1-
مدیر مرکز و اعضای دبیرخانه نباید به عنوان داور یا مشاور در دعاوی که به مرکز ارجاع شده عمل نمایند.
5-2-
مرکز نباید اعضای هیئت داوری را به عنوان داور منصوب کند.
5-3-
در عین حال اعضای هیئت داوری می‌توانند به عنوان مشاور یا داورها توسط هر یک از طرفها انتخاب شوند. در این صورت و به طور کلی یک عضو هیئت داوری، هنگامی که تحت هر عنوانی در داوری مطروحه نزد مرکز دخالت دارد، باید فوراً دخالت خود را به اطلاع مدیر مرکز برساند و از شرکت در مذاکرات یا مشارکت در ارائه‌ی توصیه‌های هیئت داوری در مورد داوری مذبور خودداری نماید. وی به علاوه باید از شرکت در جلسات هیئت داوری در هر زمان که موضوعات مرتبط با داوری‌های مزبور مورد بحث قرار می‌گیرد، خودداری کند و نباید هیچ‌گونه مدارک یا اطلاعات مربوط به داوری مذبور را دریافت کند.

ماده 6- اصلاح قواعد داوری
در صورت ضرورت، مدیر مرکز می‌تواند پس از مشورت با هیئت داوری، اصلاحاتی را در قواعد داوری یا مقررات داخلی پیشنهاد نماید. اصلاحات مذبور باید به دبیر کل سازمان مشورتی حقوقی آسیایی- آفریقایی ارائه گردد و پس از تأیید وی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 7- سایر قواعد
مدیر مرکز می‌تواند با مشورت هیئت داوری و دبیر کل سازمان مشورتی حقوقی آسیایی- آفریقایی قواعدی را برای سایر روش‌های حل و فصل اختلاف تهیه کند.