دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1388

دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1388,05,18

ماده ۱هدف
در اجراي ماده ۷ آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان و به منظور تمركز زدايي، تسهيل در نظارت و بازرسي، تقويت توان كارشناسي و تفويض اختيار به مناطق با حفظ استقلال و اختيارات كانوني ادارات كل بازرسي استان ها، مناطق سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي گردد.

فصل اول شوراي منطقه، دبيرخانه منطقه

ماده ۲

منطقه با عضويت چند استان همجوار يا نزديك به هم و مركزيت يك استان تشكيل مي شود.

تبصره تشكيل مناطق سازمان و تعداد آنها حسب نياز و با تشخيص رييس سازمان مي باشد.

ماده ۳

در هر منطقه شورايي مركب از مديران كل استان هاي عضو تشكيل و با همفكري و تعامل و در حدود اختيارات مقرر در ماده ۱۱ اين دستورالعمل به وظايف خود عمل مي نمايد.

ماده ۴

مديركل بازرسي استان مركز منطقه با حكم رييس سازمان به عنوان رييس منطقه منصوب و رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۵

مديران كل عضو شوراي منطقه موظف به حضور منظم و فعال در جلسات شورا بوده و لازم است در جهت ارتقاي امور و رفع مشكلات، نواقص و نارسايي ها مشاركت و تشريك مساعي نمايند.

ماده ۶

جلسات شوراي مديران منطقه حداقل ماهي يكبار با دعوت رييس منطقه و با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي شود. مصوبات شورا با رأي اكثريت اعضاء قابل اجرا بوده و توسط رييس منطقه ابلاغ خواهد شد.

تبصره نسخه اي از مصوبات و صورت جلسات شورا حداكثر ظرف مدت ده روز به دفتر رياست سازمان و رونوشت آن به معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع سازمان ارسال مي گردد.

ماده ۷

رؤساي منطقه عضو شوراي سازمان بوده و موظف به شركت منظم در جلسات مي باشند. ترتيب دعوت رؤساي مناطق دفتر رياست سازمان انجام مي گيرد.

ماده ۸

در هر منطقه دبيرخانه اي توسط رييس منطقه با چهار پست دبير، مسوول دفتر و كارشناس تشكيل مي گردد.

ماده ۹

دبير و اعضاي دبيرخانه توسط رييس منطقه تعيين و احكام آنان صادر مي گردد.

ماده ۱۰

در هر منطقه گروه بررسي و تنقيح گزارش زير نظر رييس منطقه تشكيل مي گردد. اعضاي گروه به پيشنهاد شوراي منطقه و تأييد و حكم مركز منصوب مي شوند.

فصل دوم وظايف و اختيارات

ماده ۱۱شوراي منطقه

۱بررسي و تصويب برنامه هاي استاني و منطقه اي و ارسال به مركز.

۲ايجاد هماهنگي و تمهيدات لازم جهت اجراي برنامه هاي نظارت و بازرسي.

۳بررسي و تأييد طرح هاي مطالعاتي و پژوهش هاي كاربردي استاني و منطقه اي.

۴بررسي و تأييد برنامه هاي آموزشي استاني و منطقه اي.

۵بررسي مسايل منطقه اي و آسيب شناسي مربوطه و ارايه راهكارهاي مناسب.

ماده ۱۲دبيرخانه

۱بررسي و تصويب طرح و بازبيينه برنامه هاي نظارت و بازرسي ادارات كل منطقه.

۲بررسي طرح و بازبينه برنامه هاي نظارت و بازرسي مشترك منطقه اي.

۳تشكيل بانك اطلاعات از منابع و نيروهاي متخصص موجود در منطقه.

۴طراحي و برگزاري دوره ها، كارگاه ها و همايش هاي علمي و آموزشي مشترك با ادارات كل بازرسي منطقه در چهارچوب سياست هاي كلي آموزشي و پژوهشي سازمان.

۵انجام امور دبيرخانه اي.

۶ساير امور محوله از سوي رييس منطقه.

۷بررسي پيشنهادهاي دريافتي استانها و انجام بررسي هاي كارشناسي لازم و اظهارنظر در خصوص آنها و عنداللزوم طرح در شورا.

ماده ۱۳دبير منطقه

۱پيگيري مصوبات شورا

۲تهيه دستور جلسات و صورتجلسات شورا و ارسال آن به مركز پس از تأييد رييس شورا.

۳تشكيل كارگروه هاي مورد نياز منطقه حسب مورد با تأييد رييس شورا.

۴تهيه و تنظيم و ارائه گزارش هاي ادواري از فعاليتها و عملكرد شورا و دبيرخانه به رئيس شورا و ساير مراجع ذي ربط.

فصل سوم روش هاي اجرائي

الف برنامه هاي نظارت و بازرسي

ماده ۱۴

برنامه هاي نظارت و بازرسي ادارات كل در شوراي منطقه بررسي و پس از تصويب به معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع جهت سير مراحل تأييد نهائي ارسال مي شود.

ماده ۱۵

برنامه هاي نظارت و بازرسي مشترك به منطقه و برنامه هاي ادارات كل استاني به ادارات كل ابلاغ خواهد شد.

تبصره رونوشت از برنامه هاي استاني به دبيرخانه منطقه جهت اطلاع ارسال مي گردد.

ب طرح هاي بازرسي

ماده ۱۶

طرح و بازبينه برنامه نظارت و بازرسي استان توسط اداره كل بازرسي استان تهيه و در كارگروه مربوطه در دبيرخانه منطقه بررسي و تصويب گرديده و پس از تأييد رييس شورا به اداره كل بازرسي استان ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱موارد اصلاحي توسط دبير به اداره كل اعلام مي گردد.

تبصره ۲بررسي و تصويب طرح و بازبينه برنامه هاي منطقه اي، سراسري و ساير موارد به تشخيص معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع بر عهده مركز مي باشد.

ماده ۱۷

معاونت برنامه ريزي و مديري ت منابع مسئوليت نظارت بر نحوه تهيه طرح و بازبينه برنامه هاي نظارت و بازرسي را بر عهده خواهد داشت.

ج انجام مأموريت هاي نظارت و بازرسي و ارسال گزارش:

ماده ۱۸

نظارت و بازرسي از دستگاه هاي مندرج در تبصره ۲ و ۳ ماده ۸ آئين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان توسط هيأت هاي مشترك استان هاي منطقه انجام مي پذيرد.

ماده ۱۹

گزارش هاي نظارت و بازرسي استان پس از طي مراحل آن در استان و تأييد مديركل بازرسي استان به دبيرخانه منطقه جهت بررسي، تنفيح و ارزشيابي در گروه مربوط ارسال مي گردد.

تبصره گروه بررسي و تنفيح گزارش ها موظف است حداكثر ظرف يك هفته از رمان دريافت گزارش نتايج بررسي استان اعلام نمايد و در موارد خاص با تأييد رئيس شورا تا يك هفته قابل تمديد است.

ماده ۲۰

گزارش نظارت و بازرسي پس از طي مراحل تنقيح و تأييد رئيس شورا به شرح زير ارسال خواهد شد:

۱گزارش هاي نظارت و بازرسي كه در مورد عملكرد مديران ادارات كل استان و يا مديريت هاي منطقه اي باشد به استثناي دستگاه هاي مندرج در تبصره ۲ و ۳ ماده ۸ آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان و اصلاحات بعدي آن با امضاي رييس منطقه ارسال مي گردد.

۲گزارش هاي نظارت و بازرسي در مورد عملكرد دستگاه هاي مندرج در تبصره هاي فوق با امضاي معاون ذي ربط سازمان در مركز ارسال مي گردد.

تبصره ۱گزارش هاي اختصاصي تابع مفاد بند ۱ و ۲ اين ماده مي باشند.

تبصره ۲چنانچه مدير كل استان و يا رئيس شورا تشخيص دهد لازم است گزارش براي مقام معظم رهبري و يا سران سه قوه و يا وزرا و يا معاونين آن ها و يا مقامات همتراز ارسال گردد. پس از تأييد شوراي مديران منطقه جهت بررسي و تنقيح و طي تشريفات قانوني به مركز ارسال مي گردد.

ماده ۲۱

درصورت اختلاف نظر بين مدير كل بازرسي استان و كارگروه بررسي و تنقيح منطقه ابتدا اختلاف در شوراي مديران مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف برابر دستورالعمل بررسي و تنقيح عمل خواهد شد.

د برنامه هاي آموزشي و پژوهشي

ماده ۲۲

برنامه هاي آموزشي و پژوهشي در مناطق به تأييد معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع خواهد رسيد. هزينه اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مشترك از سرجمع اعتبارت ادارات كل بازرسي استان پرداخت خواهد شد. گواهي آموزشي دوره هاي برگزار شده در مناطق با امضاي رئيس منطقه و مديركل توسعه منابع انساني خواهد بود.

اين دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۹ تبصره و در تاريخ ……. به تصويب رسيد.

رئيس قوه قضائيه- سيدمحمود هاشمي شاهرودي