دستورالعمل اجرایی تشكیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1388

دستورالعمل اجرایی تشكیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1388,05,18

ماده ۱هدف
در اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان و به منظور تمركز زدایی، تسهیل در نظارت و بازرسی، تقویت توان كارشناسی و تفویض اختیار به مناطق با حفظ استقلال و اختیارات كانونی ادارات كل بازرسی استان ها، مناطق سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می گردد.

فصل اول شورای منطقه، دبیرخانه منطقه

ماده ۲

منطقه با عضویت چند استان همجوار یا نزدیك به هم و مركزیت یك استان تشكیل می شود.

تبصره تشكیل مناطق سازمان و تعداد آنها حسب نیاز و با تشخیص رییس سازمان می باشد.

ماده ۳

در هر منطقه شورایی مركب از مدیران كل استان های عضو تشكیل و با همفكری و تعامل و در حدود اختیارات مقرر در ماده ۱۱ این دستورالعمل به وظایف خود عمل می نماید.

ماده ۴

مدیركل بازرسی استان مركز منطقه با حكم رییس سازمان به عنوان رییس منطقه منصوب و ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۵

مدیران كل عضو شورای منطقه موظف به حضور منظم و فعال در جلسات شورا بوده و لازم است در جهت ارتقای امور و رفع مشكلات، نواقص و نارسایی ها مشاركت و تشریك مساعی نمایند.

ماده ۶

جلسات شورای مدیران منطقه حداقل ماهی یكبار با دعوت رییس منطقه و با حضور اكثریت اعضاء تشكیل می شود. مصوبات شورا با رأی اكثریت اعضاء قابل اجرا بوده و توسط رییس منطقه ابلاغ خواهد شد.

تبصره نسخه ای از مصوبات و صورت جلسات شورا حداكثر ظرف مدت ده روز به دفتر ریاست سازمان و رونوشت آن به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان ارسال می گردد.

ماده ۷

رؤسای منطقه عضو شورای سازمان بوده و موظف به شركت منظم در جلسات می باشند. ترتیب دعوت رؤسای مناطق دفتر ریاست سازمان انجام می گیرد.

ماده ۸

در هر منطقه دبیرخانه ای توسط رییس منطقه با چهار پست دبیر، مسوول دفتر و كارشناس تشكیل می گردد.

ماده ۹

دبیر و اعضای دبیرخانه توسط رییس منطقه تعیین و احكام آنان صادر می گردد.

ماده ۱۰

در هر منطقه گروه بررسی و تنقیح گزارش زیر نظر رییس منطقه تشكیل می گردد. اعضای گروه به پیشنهاد شورای منطقه و تأیید و حكم مركز منصوب می شوند.

فصل دوم وظایف و اختیارات

ماده ۱۱شورای منطقه

۱بررسی و تصویب برنامه های استانی و منطقه ای و ارسال به مركز.

۲ایجاد هماهنگی و تمهیدات لازم جهت اجرای برنامه های نظارت و بازرسی.

۳بررسی و تأیید طرح های مطالعاتی و پژوهش های كاربردی استانی و منطقه ای.

۴بررسی و تأیید برنامه های آموزشی استانی و منطقه ای.

۵بررسی مسایل منطقه ای و آسیب شناسی مربوطه و ارایه راهكارهای مناسب.

ماده ۱۲دبیرخانه

۱بررسی و تصویب طرح و بازبیینه برنامه های نظارت و بازرسی ادارات كل منطقه.

۲بررسی طرح و بازبینه برنامه های نظارت و بازرسی مشترك منطقه ای.

۳تشكیل بانك اطلاعات از منابع و نیروهای متخصص موجود در منطقه.

۴طراحی و برگزاری دوره ها، كارگاه ها و همایش های علمی و آموزشی مشترك با ادارات كل بازرسی منطقه در چهارچوب سیاست های كلی آموزشی و پژوهشی سازمان.

۵انجام امور دبیرخانه ای.

۶سایر امور محوله از سوی رییس منطقه.

۷بررسی پیشنهادهای دریافتی استانها و انجام بررسی های كارشناسی لازم و اظهارنظر در خصوص آنها و عنداللزوم طرح در شورا.

ماده ۱۳دبیر منطقه

۱پیگیری مصوبات شورا

۲تهیه دستور جلسات و صورتجلسات شورا و ارسال آن به مركز پس از تأیید رییس شورا.

۳تشكیل كارگروه های مورد نیاز منطقه حسب مورد با تأیید رییس شورا.

۴تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های ادواری از فعالیتها و عملكرد شورا و دبیرخانه به رئیس شورا و سایر مراجع ذی ربط.

فصل سوم روش های اجرائی

الف برنامه های نظارت و بازرسی

ماده ۱۴

برنامه های نظارت و بازرسی ادارات كل در شورای منطقه بررسی و پس از تصویب به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع جهت سیر مراحل تأیید نهائی ارسال می شود.

ماده ۱۵

برنامه های نظارت و بازرسی مشترك به منطقه و برنامه های ادارات كل استانی به ادارات كل ابلاغ خواهد شد.

تبصره رونوشت از برنامه های استانی به دبیرخانه منطقه جهت اطلاع ارسال می گردد.

ب طرح های بازرسی

ماده ۱۶

طرح و بازبینه برنامه نظارت و بازرسی استان توسط اداره كل بازرسی استان تهیه و در كارگروه مربوطه در دبیرخانه منطقه بررسی و تصویب گردیده و پس از تأیید رییس شورا به اداره كل بازرسی استان ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱موارد اصلاحی توسط دبیر به اداره كل اعلام می گردد.

تبصره ۲بررسی و تصویب طرح و بازبینه برنامه های منطقه ای، سراسری و سایر موارد به تشخیص معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع بر عهده مركز می باشد.

ماده ۱۷

معاونت برنامه ریزی و مدیری ت منابع مسئولیت نظارت بر نحوه تهیه طرح و بازبینه برنامه های نظارت و بازرسی را بر عهده خواهد داشت.

ج انجام مأموریت های نظارت و بازرسی و ارسال گزارش:

ماده ۱۸

نظارت و بازرسی از دستگاه های مندرج در تبصره ۲ و ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان توسط هیأت های مشترك استان های منطقه انجام می پذیرد.

ماده ۱۹

گزارش های نظارت و بازرسی استان پس از طی مراحل آن در استان و تأیید مدیركل بازرسی استان به دبیرخانه منطقه جهت بررسی، تنفیح و ارزشیابی در گروه مربوط ارسال می گردد.

تبصره گروه بررسی و تنفیح گزارش ها موظف است حداكثر ظرف یك هفته از رمان دریافت گزارش نتایج بررسی استان اعلام نماید و در موارد خاص با تأیید رئیس شورا تا یك هفته قابل تمدید است.

ماده ۲۰

گزارش نظارت و بازرسی پس از طی مراحل تنقیح و تأیید رئیس شورا به شرح زیر ارسال خواهد شد:

۱گزارش های نظارت و بازرسی كه در مورد عملكرد مدیران ادارات كل استان و یا مدیریت های منطقه ای باشد به استثنای دستگاه های مندرج در تبصره ۲ و ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان و اصلاحات بعدی آن با امضای رییس منطقه ارسال می گردد.

۲گزارش های نظارت و بازرسی در مورد عملكرد دستگاه های مندرج در تبصره های فوق با امضای معاون ذی ربط سازمان در مركز ارسال می گردد.

تبصره ۱گزارش های اختصاصی تابع مفاد بند ۱ و ۲ این ماده می باشند.

تبصره ۲چنانچه مدیر كل استان و یا رئیس شورا تشخیص دهد لازم است گزارش برای مقام معظم رهبری و یا سران سه قوه و یا وزرا و یا معاونین آن ها و یا مقامات همتراز ارسال گردد. پس از تأیید شورای مدیران منطقه جهت بررسی و تنقیح و طی تشریفات قانونی به مركز ارسال می گردد.

ماده ۲۱

درصورت اختلاف نظر بین مدیر كل بازرسی استان و كارگروه بررسی و تنقیح منطقه ابتدا اختلاف در شورای مدیران مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف برابر دستورالعمل بررسی و تنقیح عمل خواهد شد.

د برنامه های آموزشی و پژوهشی

ماده ۲۲

برنامه های آموزشی و پژوهشی در مناطق به تأیید معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع خواهد رسید. هزینه اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترك از سرجمع اعتبارت ادارات كل بازرسی استان پرداخت خواهد شد. گواهی آموزشی دوره های برگزار شده در مناطق با امضای رئیس منطقه و مدیركل توسعه منابع انسانی خواهد بود.

این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۹ تبصره و در تاریخ ……. به تصویب رسید.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی