آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 30897 مورخ 18/07/1385 وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده (4قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386,04,03

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در ماده یك قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، در این آیین‌نامه نیز به همان مفاهیم به كار برده می‌شوند. سایر اصطلاحاتی كه در این آیین‌نامه به كار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:
1- 
قانونقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ.
2-
نهادها و تشكلهای تحت نظارت: كلیه نهادها و تشكلهایی كه براساس قانون، مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورسها، بازارهای خارج از بورس، كانونها، بازارهای مشتقه، بورسهای كالایی، شركتهای سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی.

ماده 2

پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده (30قانون، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود كه به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 3

بورسها، كانونها، بازارهای خارج از بورس و شركتهای سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشكل خود انتظام محسوب می‌شوند. مصادیق سایر تشكلهای خود انتظام توسط شورا تعیین می‌شوند.

ماده 4

شركتهای سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شركتهای مادر‌ (هلدینگ) و سبدگردانها از مصادیق نهاد مالی محسوب می‌شوند. سایر مصادیق نهادهای مالی با رعایت بند (21) ماده (1قانون توسط شورا تعیین می‌شوند.

ماده 5

نهادها و تشكلهای تحت نظارت مشمول مقررات «قانون»، این آیین‌نامه و همچنین مقرراتی كه در چارچوب اختیارات قانونی توسط اركان ذی‌صلاح بازار اوراق بهادار وضع می‌گردد، هستند.

ماده 6

شورا مرجع تعیین و تصویب انواع «اوراق بهادار قابل معامله» موضوع بند (24) ماده (1قانون است. سازمان از انتشار و یا معامله انواع اوراقی كه هنوز در زمره اوراق مذكور قرار نگرفته‌اند جلوگیری می‌كند. مقررات لازم در این خصوص به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 7

چگونگی تشكیل، رسمیت یافتن و ادارة جلسات شورا، تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات آن طبق دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 8

سازمان باید نشان، مهر و یك نشریه ویژه داشته باشد. انتشار این نشریه با رعایت مقررات قانونی مربوطه یك سال پس از شروع فعالیت سازمان با درج موارد زیر الزامی است:
1-
مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذكر تاریخ تصویب، مرجع یا مراجع تصویب كننده و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آنها.
2-
مجوزهای صادر، لغو یا تعلیق شده توسط اركان بازار اوراق بهادار به همراه سایر اطلاعاتی كه در این زمینه مطابق مقررات باید به اطلاع عموم برسد.
3-
مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان،
4-
آراء یا اجرائیه‌های صادره سازمان، هیئت داوری و یا احكام قطعی دادگاهها و سایر مراجع قانونی درخصوص بازار اوراق بهادار، مگر این كه هیئت مدیره نشر آنها را مغایر مصالح بازار تشخیص دهد.
5-
هرگونه تغییر در اساسنامه، نشانی مركز اصلی، نام و محل شعب و دفاتر سازمان.
6-
سایر اموری كه به تشخیص سازمان انتشار آنها در نیل به اهداف سازمان مؤثر باشد.

تبصره ـ سازمان مكلف است، ظرف دو سال از شروع فعالیت، اقدام به راه اندازی یك پایگاه الكترونیكی نماید كه حداقل حاوی موارد مذكور در این ماده باشد.

ماده 9 

ناشران و نهادها و تشكلهای تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را كه سازمان با رعایت مقررات مربوط درخصوص نشر اطلاعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می‌نماید رعایت كنند.

ماده 10

به منظور حفظ استقلال و اطمینان از كیفیت كار ارزشیابان، تحلیلگران مالی و حسابرسان معتمد سازمان كه خدمات حرفه‌ای در بازار اوراق بهادار ارائه می‌دهند سازمان ضوابط و مقررات لازم را تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه می‌نماید.

ماده 11

راهكارها، ضوابط و مقررات مربوط به عملیات بانكی كه معاملات اوراق بهادار و تسویه وجوه ناشی از معاملات را تسهیل می‌نماید، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد. مصوبات شورا به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و بانك مركزی در چهارچوب اختیارات و مقررات قانونی بانكی ترتیبات اجرای مصوبات شورا را فراهم می‌نماید.

ماده 12

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است زیرساختهای فنی و مخابراتی مورد نیاز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را فراهم نماید.

ماده 13

به منظور ایجاد هماهنگی لازم در بازار اوراق بهادار و همكاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی موضوع بند (12) ماده (7قانون، كلیه كمیسیونها، كمیته‌ها و شوراهائی كه به موجب قوانین و مقررات خاص تشكیل شده یا می‌شوند از قبیل كمیسیون اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و امثال آن، موظفند در مواردی كه تصمیم‌گیری درخصوص اوراق بهادار كشور و یا هرگونه سرمایه‌گذاری یا ایجاد تغییر و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور كار آنها باشد، از رئیس سازمان جهت حضور در جلسات تصمیم ‌گیری بدون حق رأی دعوت نمایند.

ماده 14

مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن موضوع بند 14 ماده (7قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 15

طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است كه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 16

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و كالاها و كلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورسها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می‌رسد.

تبصره ـ پذیرش اوراق بهادار و كالاهایی كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون منتشر شده یا در بورسها پذیرفته شده‌اند، براساس دستورالعملی كه به تصویب سازمان می‌رسد، مجاز خواهد بود.

ماده 17

در اجرای مادة (35قانون، هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و براساس دستورالعملی كه توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی كارگزاران، كارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی كنند. یك نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداكثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.

ماده 18

در اجرای بندهای (3) و (11) ماده (7قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بورس‌ها و اركان سایر تشكلهای خود انتظام درخصوص تكالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های یاد شده مطابق دستورالعملی كه به تصویب شورا می‌رسد، در هیئت مدیره سازمان رسیدگی می‌شود.

ماده 19

مصادیق اقداماتی كه نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه كننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمتهای كاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 20

نحوه ارائه گزارش موضوع تبصرة (2) مادة (46) «قانون» مطابق دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب سازمان می‌رسد.

پرویزداودی – معاون اول رییس‌جمهور