اجازه واگذاري سهام شركتهايي كه نمادمعاملاتی آنها در بورس اوراق بهادار باز نشده است به روش مزايده به سازمان خصوصي سازي مصوب 1383

اجازه واگذاري سهام شركتهايي كه نمادمعاملاتی آنها در بورس اوراق بهادار باز نشده است به روش مزايده به سازمان خصوصي سازي  مصوب 1383,10,27

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 44721/661/هـ مورخ 19/10/ 1383و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند “الف” ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
سازمان خصوصي‌سازي مجاز است درخصوص كليه شركتهايي كه و‌اگذاري سهام آنها از طريق بورس تعيين گرديده است، با توجه به ضرو‌رت تأ‌مين اهداف تعيين شده در بودجه كل كشور و محقق شدن ارقام درآمدي مورد نظر، در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين تصويبنامه نماد معاملاتي آنها در بورس او‌راق بهادار باز نشده باشد، نسبت به و‌اگذاري آنها به رو‌ش مزايده اقدام نمايد.

محمد رضا عارف – معاون اول رييس جمهور