اجازه واگذاری سهام شركتهایی كه نمادمعاملاتی آنها در بورس اوراق بهادار باز نشده است به روش مزایده به سازمان خصوصی سازی مصوب 1383

اجازه واگذاری سهام شركتهایی كه نمادمعاملاتی آنها در بورس اوراق بهادار باز نشده است به روش مزایده به سازمان خصوصی سازی  مصوب 1383,10,27

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 44721/661/هـ مورخ 19/10/ 1383و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند “الف” ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ تصویب نمود:
سازمان خصوصی‌سازی مجاز است درخصوص كلیه شركتهایی كه و‌اگذاری سهام آنها از طریق بورس تعیین گردیده است، با توجه به ضرو‌رت تأ‌مین اهداف تعیین شده در بودجه كل كشور و محقق شدن ارقام درآمدی مورد نظر، در صورتی كه تا تاریخ تصویب این تصویبنامه نماد معاملاتی آنها در بورس او‌راق بهادار باز نشده باشد، نسبت به و‌اگذاری آنها به رو‌ش مزایده اقدام نماید.

محمد رضا عارف – معاون اول رییس جمهور