دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع ماده (32) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1390

دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع ماده (32) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1390,01,22

در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۸۴ مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل در ۶ ماده و سه تبصره در تاریخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۰ به تأیید شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده ۱

سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است در صورت وقوع شرایط اضطراری و در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و حفظ بازار شفاف، منصفانه و كارا، دستور تعطیل و یا توقف تمام یا بخشی از معاملات هر یك از بورس ها یا بازارهای خارج از بورس را حداكثر به مدت سه روز كاری صادر نماید.

ماده ۲

در صورتی كه سازمان تشخیص دهد كه به دلیل بروز شرایط اضطراری تعطیلی و یا توقف انجام معاملات هر یك از بورس ها یا بازارهای خارج از بورس به مدتی بیش از ۳ روز كاری ضرورت دارد باید پیشنهاد تداوم تعطیلی و یا توقف انجام معاملات را قبل از پایان روز كاری سوم به شورا ارائه نماید. به هر ترتیب تداوم مدت مزبور صرفاً پس از موافقت شورا امكان پذیر خواهد بود.

ماده ۳

شرایط اضطراری شرایطی است كه:

الف) در اثر وقوع آن ارائه خدمات مربوط به معاملات و یا تسویه غیرممكن گردد یا برای آن تهدید جدی ایجاد شود.

ب) عدم شفافیت اطلاعاتی یا معاملاتی كه منجر به ایجاد مخاطرات جدی برای منافع سرمایه‌گذاران گردد.

ماده ۴

شرایط اضطراری موضوع ماده ۳ شامل موارد ذیل می باشد:

۱وقوع رویدادهای غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، شرایط بد آب و هوایی، نا آرامی‌های اجتماعی، عملیات تروریستی، جنگ و یا هر واقعه دیگری كه امكان ارائه خدمات معاملاتی و یا تسویه را برای بورس ها و یا بازارهای خارج از بورس غیر ممكن سازد و یا برای آن تهدید جدی ایجاد نماید.

۲در صورتی كه نقص اساسی در زیر ساخت های سخت افزاری یا نرم افزاری سامانه‌های معاملاتی یا تسویه‌ای به وجود آید.

۳در صورتی‌كه ارزش بازار بورس یا بازار خارج از بورس طی مدت حداكثر یك روز كاری به میزان پنج درصد كاهش یا افزایش داشته باشد.

تبصره ۱: در صورت تعطیلی یا توقف معاملات بر اثر شرایط موضوع این ماده و وجود امكان تسویه معاملات، امور تسویه باید طبق روال عادی انجام پذیرد. این موضوع همزمان با اعلام تعطیلی یا توقف معاملات اطلاع‌رسانی می‌گردد.

تبصره ۲: تغییرات ارزش بازار ناشی از اقدامات شركتی در محاسبه میزان تغییرات ارزش بازار موضوع بند ۳ لحاظ نمی گردد.

ماده ۵

توقف‌های موضوع ماده ۴ صرفاً با موافقت سازمان و تحت شرایط زیر انجام می گیرد:

۱درخصوص بند ۱ با اعلام قبلی سازمان و طبق زمان ابلاغی؛

۲درخصوص بند ۲، مراتب توسط بورس یا بازار خارج از بورس به سازمان اطلاع داده شده و با اخذ موافقت سازمان معاملات متوقف می گردد؛

۳درخصوص بند ۳، بورس یا بازار خارج از بورس شرایط توقف خودكار معاملات را در صورت بروز شرایط مذكور فراهم می نماید؛

تبصرهتصمیمات مربوط به توقف یا تعطیلی معاملات و رفع آن از طریق سایت رسمی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه اعلام می‌گردد.

ماده ۶

روزهایی كه به دلیل توقف موضوع این دستورالعمل، امكان برگزاری هیچ جلسه معاملاتی در هر یك از بورس ها یا بازارهای خارج از بورس فراهم نگردد، روز كاری آن بورس یا بازار خارج از بورس تلقی نمی شود.