دستورالعمل اجرايي شرايط اضطراري موضوع ماده (32) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1390

دستورالعمل اجرايي شرايط اضطراري موضوع ماده (32) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1390,01,22

در اجراي تبصره ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۸۴ مجلس شوراي اسلامي، اين دستورالعمل در ۶ ماده و سه تبصره در تاريخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۰ به تأييد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.

ماده ۱

سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است در صورت وقوع شرايط اضطراري و در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران و حفظ بازار شفاف، منصفانه و كارا، دستور تعطيل و يا توقف تمام يا بخشي از معاملات هر يك از بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس را حداكثر به مدت سه روز كاري صادر نمايد.

ماده ۲

در صورتي كه سازمان تشخيص دهد كه به دليل بروز شرايط اضطراري تعطيلي و يا توقف انجام معاملات هر يك از بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس به مدتي بيش از ۳ روز كاري ضرورت دارد بايد پيشنهاد تداوم تعطيلي و يا توقف انجام معاملات را قبل از پايان روز كاري سوم به شورا ارائه نمايد. به هر ترتيب تداوم مدت مزبور صرفاً پس از موافقت شورا امكان پذير خواهد بود.

ماده ۳

شرايط اضطراري شرايطي است كه:

الف) در اثر وقوع آن ارائه خدمات مربوط به معاملات و يا تسويه غيرممكن گردد يا براي آن تهديد جدي ايجاد شود.

ب) عدم شفافيت اطلاعاتي يا معاملاتي كه منجر به ايجاد مخاطرات جدي براي منافع سرمايه‌گذاران گردد.

ماده ۴

شرايط اضطراري موضوع ماده ۳ شامل موارد ذيل مي باشد:

۱وقوع رويدادهاي غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي، شرايط بد آب و هوايي، نا آرامي‌هاي اجتماعي، عمليات تروريستي، جنگ و يا هر واقعه ديگري كه امكان ارائه خدمات معاملاتي و يا تسويه را براي بورس ها و يا بازارهاي خارج از بورس غير ممكن سازد و يا براي آن تهديد جدي ايجاد نمايد.

۲در صورتي كه نقص اساسي در زير ساخت هاي سخت افزاري يا نرم افزاري سامانه‌هاي معاملاتي يا تسويه‌اي به وجود آيد.

۳در صورتي‌كه ارزش بازار بورس يا بازار خارج از بورس طي مدت حداكثر يك روز كاري به ميزان پنج درصد كاهش يا افزايش داشته باشد.

تبصره ۱: در صورت تعطيلي يا توقف معاملات بر اثر شرايط موضوع اين ماده و وجود امكان تسويه معاملات، امور تسويه بايد طبق روال عادي انجام پذيرد. اين موضوع همزمان با اعلام تعطيلي يا توقف معاملات اطلاع‌رساني مي‌گردد.

تبصره ۲: تغييرات ارزش بازار ناشي از اقدامات شركتي در محاسبه ميزان تغييرات ارزش بازار موضوع بند ۳ لحاظ نمي گردد.

ماده ۵

توقف‌هاي موضوع ماده ۴ صرفاً با موافقت سازمان و تحت شرايط زير انجام مي گيرد:

۱درخصوص بند ۱ با اعلام قبلي سازمان و طبق زمان ابلاغي؛

۲درخصوص بند ۲، مراتب توسط بورس يا بازار خارج از بورس به سازمان اطلاع داده شده و با اخذ موافقت سازمان معاملات متوقف مي گردد؛

۳درخصوص بند ۳، بورس يا بازار خارج از بورس شرايط توقف خودكار معاملات را در صورت بروز شرايط مذكور فراهم مي نمايد؛

تبصرهتصميمات مربوط به توقف يا تعطيلي معاملات و رفع آن از طريق سايت رسمي بورس يا بازار خارج از بورس مربوطه اعلام مي‌گردد.

ماده ۶

روزهايي كه به دليل توقف موضوع اين دستورالعمل، امكان برگزاري هيچ جلسه معاملاتي در هر يك از بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس فراهم نگردد، روز كاري آن بورس يا بازار خارج از بورس تلقي نمي شود.