دستورالعمل اجرایی بازارسازی سهام (حمایتی) مصوب 1384

دستورالعمل اجرایی بازارسازی سهام (حمایتی) 1384/10/03

در جلسه روز شنبه مورخ ۳/۱۰/۸۴ دستورالعمل بازار سازی سهام به تصویب هیات مدیره محترم سازمان  بورس اوراق بهادار رسید:

ماده ۱

 تعاریف

– بازارسازی: عملیاتی است که به‌منظور افزایش نقدینگی برای سهامداران جزء و کنترل دامنه نوسان قیمت انجام می‌پذیرد.

– بازارساز:  شخصی است که به‌موجب قرارداد با یک شرکت بورسی قسمتی از منابع خود را به‌منظور عملیات بازارسازی اختصاص داده است. سهامدار عمده بر حسب این دستورالعمل می‌تواند رأساً بازارسازی نماید.

– کارگزار/بازارساز: شرکت کارگزاری بورس است که انجام عملیات بازارسازی را در سامانه معاملات به عهده داشته و از سوی بازارساز معرفی می‌شود.

– قرارداد بازارسازی: قراردادی است که به منظور عملیات بازارسازی بین بازارساز و کارگزار/بازارساز منعقد می‌شود.

– درخواست بازارسازی: درخواستی است که کارگزار/بازارساز براساس قرارداد بازارسازی آمادگی خود را به منظور آغاز عملیات بازارسازی به سازمان اعلام می‌نماید.

– کد بازارسازی: کد سهامداری بازارساز است که قسمتی از سهام بازارساز در یک شرکت به آن منتقل می‌شود.

– درخواست انتقال: درخواستی است که بازارساز از طریق کارگزار/بازارساز به سازمان داده و موافقت انتقال بخشی از سهام خود را در یک شرکت به کد بازارساز در آن اعلام می‌نماید.

– سفارش بازارساز: سفارش خرید و فروش بازارساز است که با کد بازارساز وارد سامانه معاملات شده است.

ماده ۲

احراز شرایط کارگزار/بازارساز و اعطای مجوز به آن بر عهده سازمان است.

ماده ۳

در “قرارداد بازارسازی” منعقد شده که باید به تأیید سازمان رسیده باشد، کلیه تعهدات طرفین در عملیات بازارسازی به یکدیگر و به سازمان مشخص خواهد شد.

ماده ۴

به منظور آغازعملیات بازارسازی، کارگزار/بازارساز با توجه به” قرارداد بازارسازی” باید “درخواست بازارسازی” خود را به همراه “درخواست انتقال” درصورت وجود، به نمایندگی از طرف بازارساز به سازمان ارائه نماید.

ماده ۵

“درخواست بازارسازی” باید به صراحت موارد زیر را بیان نماید.

– نام بازارساز

– نام شرکت مورد نظر برای بازارسازی

– دوره بازارسازی (بر حسب روزهای معاملاتی)

– کل سهام تعهد شده در دوره بازارسازی

– تعداد سهام تعهده شده روزانه بازارساز

–حداکثر خرید سهام از هر کد معاملاتی در یک روز معاملاتی توسط بازارساز

ماده ۶

“درخواست بازارسازی” توسط سازمان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مقبولیت تمامی موارد مندرج در آن، به عنوان درخواستی قابل اجرا مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

ماده ۷

روزهایی که نماد معاملاتی در حالت توقف است جزء دوره تعهد شده بازارسازی منظور نخواهد شد.

ماده ۸

کارگزار/بازارساز موظف است سفارش‌های روزانه خرید بازارسازی را به میزان تعهد شده، قبل از بازار حداقل ۱۰ دقیقه قبل از شروع و حداکثر طی ۱۵ دقیقه اول ساعات معاملات با کد بازارسازی مربوطه وارد سامانه نماید. حجم سفارش نمی‌تواند کمتر از میزان تعهده شده باشد.

تبصره ۱: در صورتی‌که کارگزار بازارساز سفارش خرید خود را ۱۰ دقیقه قبل از شروع معاملات وارد سامانه نماید سایر کارگزاران می‌بایست سفارش‌های فروش خود را به نحوی اعمال نمایند که سقف حداکثر تعداد فروش سهام به بازارساز، رعایت شود.

تبصره ۲: بازارساز نمی‌تواند درطول ساعات معاملات بدون هماهنگی با ناظر بازار درخواست بازارسازی خود را حذف یا تغییر دهد.

ماده ۹

بازارساز نمی‌تواند با کد بازارسازی اقدام به خرید و فروش سایر اوراق بهادار نماید.

ماده ۱۰

سفارش بازارساز تنها می‌تواند از طریق ایستگاه کاری مشخص شده کارگزار/بازارساز وارد سامانه معاملاتی شود. در کد بازارساز نام ایستگاه مشخص شده است.

تبصره: در قرارداد بازارسازی اولیه باید در خصوص احتمال تعلیق یا محرومیت از انجام معاملات کارگزار بازارساز اولیه و فراهم نمودن شرایط انجام بازارسازی از طریق کارگزار دیگر پیش‌بینی‌های لازم در نظر گرفته شود.

ماده۱۱

در صورتی‌که قبل از ورود سفارش بازارساز به سیستم، صف فروش با حداقل قیمت مجاز بازار، بیش از حداقل امکان فروش هر کد به کارگزار وجود داشت، کارگزار بازارساز باید روز بعد سفارش خرید معادل تعداد سهام متعهد شده روزانه را به حداقل قیمت مجاز بازار قبل از شروع بازار وارد سیستم نماید.

ماده۱۲

استفاده از دستور Range برای سفارش بازارساز مجاز نیست.

ماده۱۳

فروش به کد بازارسازی برای هر کد معاملاتی بیش از سهمیه تعیین شده در یک روز معاملاتی مجاز نیست. در این صورت کل فروش ابطال خواهد شد.