دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب 1387

دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب 1387/04/15

 

به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست‌های عرضۀ اوراق بهادار و تشکیل شرکت‌های سهامی عام و افزایش سطح کیفی اطلاعات در این حوزه، ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضۀ اوراق بهادار به شرح زیر به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

ماده 1

كلیة اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384، در این دستورالعمل به همان معانی به كار رفته‌اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌گردد:

گزارش توجیهی: گزارشی که به منظور بررسی فنی، اقتصادی و مالی طرح و برنامۀ موضوع انتشار اوراق بهادار با مسئولیت ناشر تهیه می‌گردد.

مشاور عرضه: شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان، که درخصوص انتشار و عرضۀ اوراق بهادار مشاوره ارائه می‌نماید.

 

ماده 2

اشخاص حقوقی زیر می‌توانند پس از کسب مجوزهای لازم از سازمان به عنوان مشاور عرضه فعالیت نمایند:

شرکت‌های تأمین سرمایه،

مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان مشروط به اینکه سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت ناشر موضوع مشاوره یا شركت‌های هم‌گروه آن را نپذیرفته باشد.

شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های معتبر در حوزۀ مشاورۀ مالی، فنی، اقتصادی و مدیریت به تشخیص سازمان،

ماده 3

ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوطه نزد مراجع قانونی، مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می‌باشند.

ماده 4

ارائۀ خدمات مشاوره عرضه، براساس قراردادی است که با رعایت مفاد این دستورالعمل میان ناشر و مشاور عرضه منعقد می‌گردد. یک نسخه از قرارداد مزبور پس از توافق ناشر و مشاور عرضه برای سازمان ارسال گردیده و پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت مواد 5، 6، 7 و 8 این دستورالعمل در تنظیم قرارداد، قطعی شده و اجرایی می‌گردد. شرط لازم‌الاجراشدن قرارداد پس از تائید سازمان، باید در متن قرارداد فیمابین ناشر و مشاور عرضه تصریح گردد.

ماده 5

خدمات مشاورۀ عرضه شامل موارد زیر می‌باشد. قرارداد ناشر و مشاور عرضه می‌تواند شامل درخواست انجام تمامی این موارد یا بخشی از آن باشد. در هر حال انجام خدمات موضوع بندهای 1 لغایت 7 زیر توسط مشاور عرضه الزامی است.

1.بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب،

2.ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،

3.ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی،

4.بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،

5.تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،

6.تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،

7.نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،

8.تهیه گزارش توجیهی،

9.انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

10.بازاریابی و فروش اوراق بهادار،

11.تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،

12.تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار،

 

تبصره: در صورتی که در انجام خدمات موضوع این ماده، استفاده از کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح ضروری باشد، مشاور عرضه می‌تواند از خدمات کارکنان خود که دارای مجوزهای قانونی لازم می‌باشند، استفاده ‌نماید.

ماده 6

کارمزد خدمات ارائه شده توسط مشاور عرضه بسته به نوع خدمات موضوع مادۀ 5 این دستورالعمل براساس قرارداد فی‌مابین ناشر و مشاور عرضه مشخص می‌گردد. سقف کارمزد دریافتی در هریک از موارد موضوع مادۀ 5 این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

اجرای بندهای 1 تا 7، جمعاً تا مبلغ 500 میلیون ریال،

اجرای بند 9 تا مبلغ 500 میلیون ریال،

اجرای بند 10، معادل 2 درصد اوراق بهادار فروش رفته،

اجرای بند 11، تا میزان نیم درصد ارزش اوراق بهادار قیمت‌گذاری شده،

اجرای بند 12، تا میزان 7‌ درصد ارزش فروش اوراق بهادار تعهد شده.

اجرای بند 8، تا میزان 500 میلیون ریال.

ماده 7

سقف مجاز مشاور عرضه جهت قبول انجام خدمات موضوع مادۀ 5 این ضوابط توسط سازمان تعیین می‌گردد.

ماده 8

ناشر و مشاور عرضه مکلفند مواعد زمانی انجام تعهدات و ارائه خدمات موضوع این ضوابط و همچنین تکالیف و حدود مسئولیت‌های طرفین را براساس توافق در متن قرارداد قید نمایند.

شرایط اعطای مجوز مشاور عرضه

ماده  9

اشخاص موضوع ماده­ی 2 این دستورالعمل با احراز شرایط ذیل می­توانند تقاضای دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه را به سازمان ارائه دهند:

1 – تامین مبلغ پنج میلیارد ریال سرمایه­ی پرداخت شده.

2 – تامین فضای اداری حداقل به میزان 12مترمربع با تجهیزات کافی مختص فعالیت مشاوره­ی عرضه، به همراه سایر فضاها و تجهیزات اداری لازم به تشخیص سازمان که می­تواند به طور مشترک به فعالیت­های دیگر متقاضی اختصاص یابد.

3 – به­کارگیری حداقل یک نفر دارای گواهی­نامه­ی تحلیل­گری بازار اوراق بهادار به طور تمام­وقت.

تبصره 1: مبلغ سرمایه­ی موضوع بند 1 این ماده، علاوه بر مبلغ سرمایه­ای است که متقاضی باید برای سایر فعالیت‌های خود براساس مقررات مصوب تامین نموده باشد.

تبصره 2: شرکت­های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران، برای دریافت مجوز مشاور عرضه علاوه بر شرایط موضوع این ماده باید بر اساس دستورالعمل مربوطه، حداقل رتبه­ی (ب) را کسب نمایند. این شرکت­ها می­توانند از فضا و نیروی انسانی اختصاصی موضوع بندهای 2 و 3 این ماده، به طور مشترک برای فعالیت مشاوره­ی پذیرش نیز استفاده نمایند

ماده 10

مجوز فعالیت مشاور عرضه با گزارش مدیریت مربوطه (مدیریت نظارت بر کارگزاران برای شرکت­های کارگزاری متقاضی و مدیریت نظارت بر نهادهای مالی برای سایر متقاضیان) مبنی بر احراز شرایط این دستورالعمل، موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان برای مدت 2 سال صادر خواهد شد.

تبصره: تمدید مجوز فعالیت مشاور عرضه برای دوره­های دو ساله­ی بعدی، براساس تشریفات این ماده صورت گرفته و منوط به حفظ شرایط و نظر موافق معاونت نظارت بر بورس­ها و ناشران سازمان مبنی بر عملکرد مطلوب مشاور عرضه در دوره­ی قبل می­باشد.

حفظ محرمانگی اطلاعات:

ماده 11

مشاور عرضه باید کلیه­ی اسناد، مدارک و اطلاعاتی را که در اجرای وظایف خود مطابق این دستورالعمل، از ناشر طرف قرارداد دریافت می­کند، به عنوان اطلاعات نهانی تلقی کرده و به استثناء سازمان و سایر مراجع به موجب قانون، بدون رضایت کتبی ناشر در اختیار اشخاص ثالث دیگر قرار ندهد. این اطلاعات صرفاً می­تواند در اختیار نماینده­ی مشاور عرضه موضوع بند 3 ماده­ی 9 این دستورالعمل و سایر کارکنان و مرتبطین مشاور عرضه مشروط به اینکه برای ارائه­ی خدمات مشاوره­ی عرضه ضروری باشد و این امر به تائید بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل) مشاور عرضه برسد، قرارگیرد. اطلاعات یادشده خصوصاً نباید در دسترس آن دسته از کارکنان مشاور عرضه قرار گیرد که در امر معاملات اوراق بهادار به نام مشاور عرضه یا سایرین نقش مجری یا تصمیم­گیر را به عهده دارند.

اطلاع رسانی:

ماده 12

مشاور عرضه موظف است کلیه­ی اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به فعالیت و وضعیت خود یا قرارداد موضوع ماده­ی 2 را که در اختیار دارد یا امکان تحصیل آن­ها را دارد، بنا به تقاضای سازمان در مهلت مقرر به سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح ارائه دهد. همچنین مشاور عرضه موظف است با بازرسان سازمان در بررسی و دستیابی به اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور همکاری نماید.

 

ماده 13

مشاور عرضه موظف است اطلاعات مربوط به فعالیت و وضعیت خود یا قرارداد موضوع ماده­ی 2 را که افشای  آن­ها برای عموم به تشخیص سازمان ضروری است، در مهلت و به روشی که سازمان تعیین می­کند، منتشر نماید.

ضمانت­های اجرا:

ماده 14

در صورت تخلف مشاور عرضه از مفاد قرارداد موضوع ماده­ی 4 یا مواد این دستورالعمل (به استثنای مواد 2 و 9)، موضوع مطابق مقررات و رویه رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی رسیدگی می­شود. مرجع رسیدگی کننده می­تواند به یک یا ترکیبی از موارد زیر حکم نماید:

اخطار کتبی با درج در پرونده­ی مشاور عرضه یا مدیر یا مدیران مربوطه،

توبیخ کتبی با درج در پرونده­ی مشاور عرضه یا مدیر یا مدیران مربوطه،

تعلیق مجوز فعالیت مشاور عرضه برای حداکثر تا یک سال،

لغو مجوز فعالیت مشاور عرضه،

سلب صلاحیت نماینده­ی موضوع بند 3 ماده­ی 9 جهت انجام امور مشاوره عرضه به مدت حداکثر تا 2 سال 

 

ماده 15

در صورتی­که مشاور عرضه هریک از شرایط موضوع مواد 2 و 9 این دستورالعمل را از دست بدهد، موضوع طبق رویه­ی مربوط به رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی، رسیدگی شده و مرجع رسیدگی می­تواند مهلتی را که از سه ماه تجاوز نخواهد کرد، برای احراز شرایط در نظر بگیرد. مرجع رسیدگی همچنین می­تواند نحوه­ی احراز شرایط را تعیین و مجوز فعالیت مشاور عرضه را تا احراز شرایط تعلیق نماید. درصورت عدم احراز شرایط در مهلت تعیین شده، مرجع رسیدگی می­تواند، مجوز فعالیت مشاور عرضه را لغو کند.

 

ماده 16

این دستورالعمل در 16 ماده و 3 تبصره در تاریخ 15/4/87 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و درتاریخ‌های 31/3/88 و 3/4/91 اصلاح گردید.