دستورالعمل انتشاراطلاعات معاملات توسط شرکت بورس کالای ایران مصوب 1394

دستورالعمل انتشاراطلاعات معاملات توسط شرکت بورس کالای ایران (سهامی‌عام) و بورس انرژی ایران (سهامی عام) و اصلاحیه مورخ 10/09/94

در اجرای مواد 9 و 16 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار این دستورالعمل این دستورالعمل در 12 ماده و پنج تبصره در تاریخ 19/08/1394 به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول- تعاریف

ماده1

 کلیة تعاریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل‌های معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته است. سایر اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

 1. بورس: منظور شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) و شرکت بورس انرژی ایران(سهامی عام) است.
 2. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است.
 3. اطلاعات معاملات: اطلاعات مندرج در ماده 2 این دستورالعمل است.
 4. انتشار: اعلان عمومی اطلاعات معاملات است.
 5. مقررات: تمامی الزاماتی است که توسط مراجع ذیصلاح در چارچوب اختیارات قانونی آنها در خصوص بازار سرمایه و فعالان آن به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

فصل دوم- موارد انتشار

ماده2

 “اطلاعات معاملات” عبارت است از‌:

الف- اطلاعات کلی معاملات بورس به تفکیک بازارها و تابلوها شامل:

 1. شاخص‌ها طبق مقررات مربوطه
 2. حجم و ارزش و تعداد دفعات معاملات
 3. تعداد خریداران و فروشندگان
 4. موقعیتهای تعهدی باز کل بازار در قراردادهای آتی و اختیار معامله
 5. حجم و ارزش به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

ب- اطلاعات معاملات کالاهای پذیرفته شده در بازار فیزیکی که باید به تفکیک نماد معاملاتی در هر تابلو اعلام شود شامل:

 1. نام کالاهای عرضه شده، تابلو و رینگ معاملاتی آن

2.نام عرضه‌کننده یا تولیدکننده حسب مورد

3.تاریخ و زمان معامله و تاریخ آخرین معامله قبلی

 1. نوع قرارداد معاملاتی از جمله نقدی، سلف، نسیه و سایر قراردادهای معاملاتی
 2. سررسید تسویه معاملات نسیه یا تحویل معاملات سلف حسب مورد
 3. قیمت شامل کمترین، بیشترین و پایانی یا قیمت نهایی حسب مورد
 4. تغییرات قیمت پایانی معامله نسبت به قیمت پایانی آخرین معامله بر حسب واحد پولی و درصد
 5. حجم عرضه و مجموع تقاضای وارده در زمان حراج
 6. حجم و ارزش معاملات به تفکیک معاملات انجام شده به صورت حراج حضوری و مازاد عرضه
 7. تعداد دفعات معامله یا تعداد قراردادهای اصلی و قراردادهای جزء و تعداد خریداران
 8. در معاملات رینگ صادراتی یا بین‌المللی؛ واحد پولی قیمت، واحد پولی مبنای تسویه، ، بازار هدف بین‌المللی
 9. محل تحویل کالا

ج- اطلاعات معاملات قراردادهای مورد معامله در بازار مشتقه که باید به تفکیک نماد معاملاتی در هر تابلو اعلام شود شامل:

ج-1- بازار قرارداد آتی و اختیار معامله

 1. نام و نماد قرارداد و دارایی پایه
 2. ماه تحویل (سررسید)
 3. واحد قیمت­ها
 4. قیمت شامل آغازین، بیشترین، کمترین و آخرین معامله
 5. قیمت تسویه روزانه و میزان تغییرات آن نسبت به قیمت تسویه روز گذشته بر حسب واحد پولی و درصد
 6. حجم و ارزش معاملات
 7. تعداد کل موقعیت تعهدی باز و اختلاف آن نسبت به روز قبل به تعداد و درصد
 8. تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

ج-2- بازار قرارداد سلف موازی

 1. نماد و نام دارایی پایه
 2. قیمت شامل آغازین، کمترین، بیشترین و آخرین معامله
 3. قیمت پایانی و میزان تغییرات آن نسبت به قیمت پایانی روز گذشته بر حسب واحد پولی و درصد
 4. حجم و ارزش معاملات
 5. تعداد دفعات معامله و تعداد خریداران و فروشندگان به تفکیک حقیقی و حقوقی

ج-3- گواهی سپرده کالایی

 1. نماد و نام دارایی پایه
 2. قیمت شامل آغازین، کمترین، بیشترین و آخرین معامله
 3. قیمت پایانی و میزان تغییرات آن نسبت به قیمت پایانی روز گذشته بر حسب واحد پولی و درصد
 4. حجم و ارزش معاملات
 5. نام و مشخصات انبار و انبار دار، آدرس، ظرفیت، هزینه­های انبار، ساعت فعالیت انبار، زمان انبار گردانی و سایر موارد حداکثر یک روز پس از صدور گواهی پذیرش

فصل سوم- شیوة انتشار

ماده3

 به منظور اطمینان از دسترسی همزمان، منصفانه و عادلانۀ عموم به اطلاعات معاملات، بورس موظف است اطلاعات معاملات را در مهلت‌های مقرر ذیل، در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر نماید:

 1. روزانه، حداکثر تا پایان وقت همان روز
 2. تجمیعی هفته، حداکثر تا ساعت 12 اولین روز كاری هفته بعد
 3. تجمیعی ماه، حداکثر تا سه روز كاری پس از پایان همان ماه

تبصرة 1: انتشار اطلاعات موضوع این دستورالعمل در فواصل زمانی کوتاه‌تر و در حین بازار نیز توسط بورس امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصرة 2: یک نسخه از اطلاعات منتشره موضوع بندهای 1 تا 3 این ماده باید پس از تأیید بورس، به صورت الکترونیکی در سوابق بورس نگهداری شود.

ماده4

 بورس مکلف است سابقة اطلاعات معاملات منتشره را پس از تاریخ انتشار، ازطریق سایت رسمی خود حداقل به مدت سه سال در دسترس عموم قرار دهد.

فصل چهارم- سایر ضوابط

ماده5

 “بورس” مکلف است نسبت به انتشار سایر موارد، مطابق مقررات مربوطه و تغییرات بعدی آن از طریق سایت اینترنتی خود اقدام نماید.

تبصره: انتشار اطلاعات مربوط به جزییات سفارشات ثبت شده در سامانه معاملاتی مجاز نبوده و صرفاً انتشار قیمت و حجم تجمیعی برای سفارش­هایی با بهترین سه قیمت ثبت شده در سامانۀ معاملاتی به تفکیک نماد معاملاتی مجاز می­باشد.

ماده6

 بورس می‌تواند انتشار اطلاعات معاملات را با کسب تائیدیه جداگانه از سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق قراردادهای معین به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کند، لیکن مسئولیت‌های مندرج در این دستورالعمل کماکان بر عهدۀ بورس است.

ماده7

 هر گونه بهره‌برداری تجاری بورس از اطلاعاتی که مطابق این دستورالعمل و سایر مقررات، مجاز به انتشار آن می‌باشد، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

ماده8

 انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به معاملات توسط بورس منحصراً در محدودة مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات، مجاز می‌باشد. انتشار هرگونه اطلاعات خارج از موارد مصوب، منوط به کسب مجوز از سازمان خواهد بود.

تبصره: رعایت مفاد این ماده توسط سایر اشخاص مجاز که به هر نحو اقدام به انتشار اطلاعات معاملات بورس می‌نمایند نیز الزامی است.

ماده9

 نقض ضوابط این دستورالعمل از جمله موارد زیر حسب مورد تخلف مدیرعامل، مدیران و اعضای هیأت مدیرة بورس محسوب شده و هیئت مدیرة سازمان براساس مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد:

 1. تأخیر در انتشار اطلاعات
 2. عدم انتشار اطلاعات
 3. انتشار اطلاعات ناقص
 4. انتشار اطلاعات خلاف واقع
 5. انتشار اطلاعاتی که طبق مقررات، بورس مجاز به انتشار آن نیست

تبصره: در مواردی که تأخیر یا عدم انتشار اطلاعات به تشخیص سازمان، ناشی از قوۀ قاهره (نظیر اشکالات سیستمی) باشد، موارد اشاره شده تخلف محسوب نمی‌گردد.

ماده10

 در صورتی که بورس نسبت به اصلاح اطلاعات منتشره قبلی موضوع این دستورالعمل اقدام نماید مکلف است دلیل یا دلایل آن را ذیل اطلاعات اصلاح شده‌ای که منتشر می‌کند درج نماید.

ماده11

 انتشار اطلاعات مربوط به معاملات بازارها و قراردادهای جدید مطابق مفاد دستورالعمل مربوطه توسط بورس انجام می­گیرد.

ماده12

 این دستورالعمل در 12 ماده و پنج تبصره در تاریخ 19/08/1394 به تصویب هیئت‌مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.