دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه اي مديران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس 1385

دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه اي مديران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس 1385/08/14

در اجراي ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384و به‌منظور تأييد صلاحيت عمومي و حرفه‌اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس ، دستورالعمل تأييد صلاحيت مديران بورس‌ها در 14 ماده،2 تبصره و 6 پيوست تدوين شده و در تاريخ 14/08/1385 به تصويب هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معاني در اين دستورالعمل به‌كار مي‌روند. واژه‌هاي ديگري نيز به‌شرح زير تعريف مي‌شوند:

1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار

2- قانون: قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384مجلس شوراي اسلامي

3- مقررات: كليه آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هايي كه توسط اركان ذيصلاح بازار اوراق بهادار يا تشكل‌هاي خودانتظام در چارچوب صلاحيت آنها ، به تصويب رسيده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

4- بورس : شامل بورس اوراق بهادار، بورس كالا، بازار خارج از بورس و بازار مشتقه مي‌شود.

5- كميته: منظور كميته تأييد صلاحيت‌ است كه مطابق مادة (2) اين دستورالعمل تشكيل مي‌شود.

6- متقاضي: عضو حقوقي هيئت مديره بورس كه تقاضاي تأييد صلاحيت نماينده خود در هيئت مديره بورس را به سازمان ارائه داده‌ است، يا هيئت مديره بورس كه تقاضاي تائيد صلاحيت مديرعامل منتخب خود را به سازمان ارائه مي‌دهد.

7- داوطلب: شخصي حقيقي است كه جهت عضويت در هيئت مديره يا تصدي سمت مدير عاملي بورس، اعلام آمادگي نموده و توسط متقاضي براي انتصاب به اين سمت‌ها به سازمان معرفي شده است. ماده 2 : به منظور بررسي مدارك و اطلاعات مربوط به داوطلب و تائيد صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي داوطلب در چارچوب اين دستورالعمل، كميته‌اي به نام كميته تائيد صلاحيت‌ها متشكل از سه عضو به انتخاب هيئت مديره سازمان تشكيل مي‌گردد.

ماده 3

تصميم‌گيري در كميته با اكثريت آرا صورت مي‌پذيرد، مگر اينكه در اين دستورالعمل روش ديگري پيش‌بيني شده باشد.

ماده 4

دبير كميته توسط معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان انتخاب مي‌شود. دريافت و بررسي مدارك و اطلاعات مربوط به داوطلبان، هماهنگي جهت تشكيل جلسات كميته و تهيه صورتجلسات مربوطه توسط دبير كميته انجام مي‌‌شود.

ماده 5 

تصميمات در خصوص تأييد صلاحيت هريك از داوطلبان طي صورتجلسه‌اي توسط دبيركميته تنظيم شده و به امضاي تمامي اعضاي كميته مي‌رسد و يك نسخه از آن به همراه ساير مدارك مربوطه ، نزد معاونت نظارت بر بورسها وناشران نگهداري گرديده و نسخه‌اي ديگر جهت بايگاني به دبيرخانه هيئت مديره سازمان ارسال مي‌شود. تبصره: نتايج بررسي صلاحيت عمومي و حرفه‌اي داوطلب مطابق فرم پيوست شمارة (2) تنظيم مي‌شود.

ماده 6

صلاحيت عمومي و حرفه‌اي هر يك از داوطلبان بايد قبل از انتصاب به سمت‌هاي مورد نظر در بورس‌ها، مطابق اين دستورالعمل به تأييد برسد.

ماده 7

متقاضي بايد فرم‌ پيوست شمارة (1) اين دستورالعمل را براساس نظر كميته تكميل و به همراه ساير مدارك و اطلاعات لازم كه كميته تعيين مي‌نمايد، براي دبير كميته ارسال دارد. دبيركميته موظف است در صورت ناقص بودن فرم‌ها، مدارك و اطلاعات، يا در صورتي‌كه تشخيص دهد اطلاعات و مدارك ديگري لازم است، موضوع را حداكثر ظرف يك هفته به متقاضي اطلاع داده و پس از تكميل مدارك، جلسه كميته را با دعوت از اعضاء، ظرف 10 روز تشكيل دهد. تبصره: عدم تكميل مدارك مربوط به تأييد صلاحيت عمومي داوطلب كه بايد مطابق ماده (10) تهيه شود، به‌منزله عدم تكميل مدارك مذكور در اين ماده تلقي نخواهد گرديد.

ماده 8

داوطلب بايد سوابق تجربي و تحصيلي لازم براي اين سمت‌ها را داشته باشد و صلاحيت علمي و عمومي وي احراز شود. امتياز سوابق تجربي و تحصيلي داوطلب مطابق پيوست‌هاي (3) و (4) اين دستورالعمل محاسبه مي‌شود.

ماده 9 

صلاحيت علمي داوطلب توسط كميته تأييد مي‌شود. حوزه‌هاي مورد ارزيابي در اين ماده، مطابق پيوست شمارة (5) است.

ماده 10

دبيركميته بايد بلافاصله پس از تكميل مدارك مذكور در مادة (7)، اطلاعات لازم داوطلبان را طبق فرم پيوست (6) به مديريت حراست سازمان ارسال دارد. مديريت حراست سازمان بايد اقدامات لازم را براي بررسي صلاحيت عمومي داوطلبان انجام داده و همزمان دبيركميته را در جريان اقدامات انجام شده قرار دهد و در نهايت نتيجه مربوط به صلاحيت عمومي هر يك از داوطلبان را كتباً براي براي دبيركميته ارسال كند.

ماده 11

كميته براساس اظهار نظر ومدارك ارسالي توسط مديريت حراست و سايرمدارك مربوطه، نسبت به رد يا تأييد صلاحيت عمومي داوطلب تصميم‌گيري مي كند.

ماده 12

اطلاعاتي كه به موجب اين دستورالعمل و به منظور اجراي وظايف، در اختيار اعضاي كميته، دبير كميته يا هر يك از كاركنان سازمان قرار مي‌گيرد، محرمانه تلقي شده و نبايد به جز در موارد تعيين‌شده توسط هيئت مديره سازمان، اظهار گردد.

ماده 13

شرايط تأييد صلاحيت داوطلب به قرار زير است:

الف) صلاحيت عمومي داوطلب بايد به تأييد كميته رسيده باشد.

ب) براي عضويت در هيئت مديره بورس، داوطلب بايد حداقل 40 درصد امتياز مربوط به هر يك از حوزه‌هاي سوابق‌كاري، سوابق تحصيلي و صلاحيت علمي را كسب كند و مجموع امتيازات وي بيش از 50درصد مجموع حداكثر كل امتيازات اين سه حوزه باشد.

د) براي تصدي سمت مديرعاملي بورس ، داوطلب بايد حداقل 50 درصد امتياز هر يك از حوزه‌هاي سوابق‌كاري، سوابق تحصيلي و صلاحيت علمي را كسب كند و مجموع امتيازات وي بيش از 65 درصد مجموع حداكثر كل امتيازات اين سه حوزه باشد.

ماده 14

دبير كميته موظف است نتيجه بررسي صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي داوطلب را به نحو مقتضي به وي اطلاع دهد.