دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها و بازارهای خارج از بورس 1385

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها و بازارهای خارج از بورس 1385/08/14

در اجرای ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384و به‌منظور تأیید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس ، دستورالعمل تأیید صلاحیت مدیران بورس‌ها در 14 ماده،2 تبصره و 6 پیوست تدوین شده و در تاریخ 14/08/1385 به تصویب هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به‌كار می‌روند. واژه‌های دیگری نیز به‌شرح زیر تعریف می‌شوند:

1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار

2- قانون: قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384مجلس شورای اسلامی

3- مقررات: كلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی كه توسط اركان ذیصلاح بازار اوراق بهادار یا تشكل‌های خودانتظام در چارچوب صلاحیت آنها ، به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

4- بورس : شامل بورس اوراق بهادار، بورس كالا، بازار خارج از بورس و بازار مشتقه می‌شود.

5- كمیته: منظور كمیته تأیید صلاحیت‌ است كه مطابق مادة (2) این دستورالعمل تشكیل می‌شود.

6- متقاضی: عضو حقوقی هیئت مدیره بورس كه تقاضای تأیید صلاحیت نماینده خود در هیئت مدیره بورس را به سازمان ارائه داده‌ است، یا هیئت مدیره بورس كه تقاضای تائید صلاحیت مدیرعامل منتخب خود را به سازمان ارائه می‌دهد.

7- داوطلب: شخصی حقیقی است كه جهت عضویت در هیئت مدیره یا تصدی سمت مدیر عاملی بورس، اعلام آمادگی نموده و توسط متقاضی برای انتصاب به این سمت‌ها به سازمان معرفی شده است. ماده 2 : به منظور بررسی مدارك و اطلاعات مربوط به داوطلب و تائید صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای داوطلب در چارچوب این دستورالعمل، كمیته‌ای به نام كمیته تائید صلاحیت‌ها متشكل از سه عضو به انتخاب هیئت مدیره سازمان تشكیل می‌گردد.

ماده 3

تصمیم‌گیری در كمیته با اكثریت آرا صورت می‌پذیرد، مگر اینكه در این دستورالعمل روش دیگری پیش‌بینی شده باشد.

ماده 4

دبیر كمیته توسط معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان انتخاب می‌شود. دریافت و بررسی مدارك و اطلاعات مربوط به داوطلبان، هماهنگی جهت تشكیل جلسات كمیته و تهیه صورتجلسات مربوطه توسط دبیر كمیته انجام می‌‌شود.

ماده 5 

تصمیمات در خصوص تأیید صلاحیت هریك از داوطلبان طی صورتجلسه‌ای توسط دبیركمیته تنظیم شده و به امضای تمامی اعضای كمیته می‌رسد و یك نسخه از آن به همراه سایر مدارك مربوطه ، نزد معاونت نظارت بر بورسها وناشران نگهداری گردیده و نسخه‌ای دیگر جهت بایگانی به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان ارسال می‌شود. تبصره: نتایج بررسی صلاحیت عمومی و حرفه‌ای داوطلب مطابق فرم پیوست شمارة (2) تنظیم می‌شود.

ماده 6

صلاحیت عمومی و حرفه‌ای هر یك از داوطلبان باید قبل از انتصاب به سمت‌های مورد نظر در بورس‌ها، مطابق این دستورالعمل به تأیید برسد.

ماده 7

متقاضی باید فرم‌ پیوست شمارة (1) این دستورالعمل را براساس نظر كمیته تكمیل و به همراه سایر مدارك و اطلاعات لازم كه كمیته تعیین می‌نماید، برای دبیر كمیته ارسال دارد. دبیركمیته موظف است در صورت ناقص بودن فرم‌ها، مدارك و اطلاعات، یا در صورتی‌كه تشخیص دهد اطلاعات و مدارك دیگری لازم است، موضوع را حداكثر ظرف یك هفته به متقاضی اطلاع داده و پس از تكمیل مدارك، جلسه كمیته را با دعوت از اعضاء، ظرف 10 روز تشكیل دهد. تبصره: عدم تكمیل مدارك مربوط به تأیید صلاحیت عمومی داوطلب كه باید مطابق ماده (10) تهیه شود، به‌منزله عدم تكمیل مدارك مذكور در این ماده تلقی نخواهد گردید.

ماده 8

داوطلب باید سوابق تجربی و تحصیلی لازم برای این سمت‌ها را داشته باشد و صلاحیت علمی و عمومی وی احراز شود. امتیاز سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب مطابق پیوست‌های (3) و (4) این دستورالعمل محاسبه می‌شود.

ماده 9 

صلاحیت علمی داوطلب توسط كمیته تأیید می‌شود. حوزه‌های مورد ارزیابی در این ماده، مطابق پیوست شمارة (5) است.

ماده 10

دبیركمیته باید بلافاصله پس از تكمیل مدارك مذكور در مادة (7)، اطلاعات لازم داوطلبان را طبق فرم پیوست (6) به مدیریت حراست سازمان ارسال دارد. مدیریت حراست سازمان باید اقدامات لازم را برای بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان انجام داده و همزمان دبیركمیته را در جریان اقدامات انجام شده قرار دهد و در نهایت نتیجه مربوط به صلاحیت عمومی هر یك از داوطلبان را كتباً برای برای دبیركمیته ارسال كند.

ماده 11

كمیته براساس اظهار نظر ومدارك ارسالی توسط مدیریت حراست و سایرمدارك مربوطه، نسبت به رد یا تأیید صلاحیت عمومی داوطلب تصمیم‌گیری می كند.

ماده 12

اطلاعاتی كه به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای كمیته، دبیر كمیته یا هر یك از كاركنان سازمان قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی شده و نباید به جز در موارد تعیین‌شده توسط هیئت مدیره سازمان، اظهار گردد.

ماده 13

شرایط تأیید صلاحیت داوطلب به قرار زیر است:

الف) صلاحیت عمومی داوطلب باید به تأیید كمیته رسیده باشد.

ب) برای عضویت در هیئت مدیره بورس، داوطلب باید حداقل 40 درصد امتیاز مربوط به هر یك از حوزه‌های سوابق‌كاری، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی را كسب كند و مجموع امتیازات وی بیش از 50درصد مجموع حداكثر كل امتیازات این سه حوزه باشد.

د) برای تصدی سمت مدیرعاملی بورس ، داوطلب باید حداقل 50 درصد امتیاز هر یك از حوزه‌های سوابق‌كاری، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی را كسب كند و مجموع امتیازات وی بیش از 65 درصد مجموع حداكثر كل امتیازات این سه حوزه باشد.

ماده 14

دبیر كمیته موظف است نتیجه بررسی صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای داوطلب را به نحو مقتضی به وی اطلاع دهد.