دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش مصوب 1387

دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش 1387/11/09

ماده 1

اصطلاحات و واژه های تعریف شده در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384، به همان معانی در این دستورالعمل به کار می روند. واژه‌های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می شوند:

سازمان:  سازمان بورس و اوراق بهادار است .

هیأت پذیرش: منظور هیأت پذیرش اوراق بهادار مذکور در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران یا  هیأت پذیرش کالا مذکور در دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران یا هیأت پذیرش فرابورس در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران که بعداً به تصویب می‌رسد، است.

بورس اوراق بهادار: منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) است.

بورس کالای ایران: منظور شرکت بورس کالای ایران(سهامی عام )است.

فرا بورس: منظور شرکت فرا بورس ایران(سهامی عام) است.

کارگزار:  منظور شرکت کارگزاری عضو  بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران یا فرابورس است.

عرضة اولیه: عرضة اوراق بهادار برای اولین بار جهت معامله در بورس یا فرابورس.

مشاور پذیرش:  شخصی است که با مجوز سازمان طبق مقررات این دستورالعمل برای پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس  یا بازار خارج از بورس  و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران اقدام می‌نماید.

 

 شرایط اعطای مجوز

 

ماده 2

متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش باید با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط سازمان، تقاضای خود را ارائه دهد. مجوز مشاور پذیرش توسط هیأت‌مدیرة سازمان به اشخاص زیر اعطاء خواهد شد:

 

1 – شرکت کارگزاری که به آن کارگزار معرف نیز می‌گویند.

2 – شرکت تأمین سرمایه.

3 – شرکت مشاوره سرمایه گذاری.

4 – سایر اشخاص حقوقی که هیات مدیره سازمان مشخص می‌کند.

 

ماده 3

مشاور پذیرش موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها به‌منظور پذیرش در بورس یا فرابورس و  معرفی کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا به بورس کالای ایران برای پذیرش، بخش مطالعاتی و اجرایی جداگانه‌ای فراهم آورد.

 

ماده 4

متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش ، مکلف است حداقل یک نفر با گواهی‌نامة تحلیل‌گری  بازار سرمایه را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت‌ها، کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا جهت پذیرش در بورس‌ یا فرابورس در اختیار داشته باشد.

 

تبصره: در صورتی که به تشخیص معاونت نظارت بر نهادهای مالی و موافقت رئیس سازمان، تعداد دارندگان گواهی نامه‌ی تحلیل گری بازار سرمایه کافی نباشد، مشاور پذیرش می تواند کارشناس موضوع مادة 4 را از میان دارندگان گواهی نامةاصول مقدماتی بازار سرمایه که به تشخیص سازمان تجربة کافی داشته باشند، انتخاب کند.

 

ماده 5

سازمان  ظرف حداکثر 30 روز پس از تکمیل مدارک متقاضی، نظر هیأت‌مدیره سازمان را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشکیل و تجهیز بخش مربوطه و ارائة خدمات است.

 

ماده 6

حداقل سرمایه‌ی ثبت و  پرداخت‌شدة مشاور پذیرش 3 میلیارد ریال است. در صورتی که متقاضی به فعالیت دیگری به جز مشاوره پذیرش اشتغال داشته باشد، حداقل سرمایه آن معادل  یک میلیارد ریال به علاوه‌ی حداقل سرمایه تعیین شده برای فعالیت‌های دیگر وی است.

 

ماده 7

مجوز فعالیت مشاور پذیرش  برای دورة دو ساله اعطا می‌شود و پس از اتمام دورة مزبور، مجوز قابل تمدید است.

 

تبصره:  هزینة اعطا و تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش سالانه توسط شورای  عالی بورس تعیین و توسط “سازمان” دریافت می‌شود.

 

 الزامات و چگونگی ارائة خدمات مشاور پذیرش

 

ماده 8

شرح خدمات مشاور پذیرش در قراردادی که با رعایت  مادة 11 بین مشاور پذیرش و متقاضی پذیرش اوراق بهادار یا کالا در بورس یا فرا بورس مربوطه منعقد می‌شود، پیش بینی می‌گردد. این قرارداد که در سه نسخه تنظیم می‌شود و مشاور پذیرش و طرف قرارداد هرکدام یک نسخه را در اختیار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را مشخص خواهد کرد و حداقل موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

 

1 – ‌ میزان حق‌الزحمة مشاور پذیرش و‌ تعهدات طرف قرارداد، شامل ارائة اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به درخواست پذیرش براساس دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، کالا  و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس یا فرا بورس مربوطه؛

2 – دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن؛

3 – انتخاب داور به‌منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی.

 

ماده 9

مشاور پذیرش مکلف است حداکثر 7 روز کاری پس از امضای قرارداد، یک نسخه از  آن را برای سازمان ارسال دارد.

 

ماده 10 

مشاور پذیرش ملزم است درصدی از حق‌الزحمة قرارداد موضوع مادة 8 را   به میزانی که توسط شورای عالی بورس  تعیین می‌گردد، بابت حق رسیدگی و نظارت به “سازمان” پرداخت نماید.

 

ماده 11

خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذیرش، خدماتی است که در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران آمده است و در دستورالعمل مشابه در شرکت فرابورس ایران پیش بینی می‌شود.

 

ماده 12

مشاور پذیرش مکلف است یک نفر از همکاران مطلع خود را برای انجام پیگیری‌های لازم در طول مدت بررسی تقاضای پذیرش شرکت یا کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا، به بورس یا فرابورس مربوطه معرفی کند.

 

ماده 13

عرضة اولیة کلیة اوراق بهاداری که از طریق مشاور پذیرش در بورس یا فرابورس پذیرفته شده‌اند، درصورت پیش‌بینی در قرارداد موضوع ماده 8، از طریق مشاور پذیرش انجام می‌شود.

 

تبصره: طرف قرارداد موضوع ماده 8 با مشاور پذیرش، در صورت عدم رضایت از خدمات مشاور پذیرش می تواند موضوع را به مشاور پذیرش، سازمان، بورس یا فرا بورس مربوطه اعلام نماید. در صورتی که مشاور پذیرش اقدام لازم جهت کسب رضایت وی فراهم نیاورد و در انجام قرارداد کوتاهی نماید، طرف قرارداد می‌تواند مشاور پذیرش خود را تغییر دهد.

 

ماده 14

در قرارداد موضوع ماده 8، طرفین می‌توانند متعهد شوند که عرضة اوراق بهادار و کالای موضوع قرارداد  برای حداکثر شش ماه پس از عرضة اولیه منحصراً از طریق مشاور پذیرش یادشده انجام شود.

 

 شرایط تعلیق و لغو مجوز

 

ماده 15

در صورتی‌که مشاور پذیرش هریک از شرایط اعطای مجوز موضوع این دستورالعمل را نقض نماید، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات می‌تواند تا تحقق مجدد آن شرایط، مجوز یادشده را معلق کرده و مدت زمانی را برای تحقق شرط مزبور تعیین کند. در صورت عدم تحقق شرایط، مجوز مذکور لغو خواهد شد.

 

ماده 16

درصورت تخلف مشاور پذیرش از انجام وظایف تعیین‌شده در این دستورالعمل ، سازمان، بورس اوراق بهادارتهران، بورس کالای ایران  و  فرا بورس یا هر ذی‌نفع می‌تواند موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسیدگی کننده در  صورت احراز تخلف، می‌تواند مشاور پذیرش را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:

 

1-    تذکر کتبی بدون درج در پرونده،

2-    اخطار کتبی با درج در پرونده،

3-    تعلیق مجوز مشاور پذیرش برای مدت معین،

4-    لغو مجوز مشاور پذیرش ،

 

ماده 17

در صورت درخواست مشاور پذیرش برای لغو مجوز، هیأت مدیره سازمان حداکثر در مدت 15 روز کاری به این درخواست رسیدگی خواهد کرد و تا زمان اعلام نظر هیأت مدیره سازمان، مشاور پذیرش موظف است به وظایف خود عمل کند. در این صورت، مشاور پذیرش مکلف است کلیة تعهدات موضوع قراردادهای خود را به پایان رسانیده یا با کسب موافقت طرف‌های قرارداد،  این وظایف را به مشاور پذیرش دیگری واگذار نموده و کلیة هزینه‌های مربوطه را تأمین نماید.

 

 سایر موارد

 

ماده 18

در صورت لزوم، این دستورالعمل با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان اصلاح خواهد شد.

 

ماده 19

با تصویب این دستورالعمل، آیین نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادار مصوب مورخ 1384/5/3 شورای بورس ملغی می‌گردد

 

ماده 20

این دستورالعمل در 20 ماده و 3  تبصره تهیه شده و در تاریخ 1387/11/9  به تصویب هیات مدیره سازمان رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است