دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار مصوب 1384

 دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار 

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار می‌روند. سایر تعاریف عبارتند از؛

الف – شرکت سپرده‌گذاری مرکزی؛ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است که طبق بند (7) مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

ب – تأییدیه؛ عبارتست از گواهی صادره از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که به موجب آن وکیل می‌تواند اوراق بهادار موضوع وکالتنامه را به نیابت از موکل خود از طریق شرکتهای کارگزاری به فروش رساند.

ماده 2

استفاده از سند وکالت جهت فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس منوط به صدور “تأییدیه” از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری می‌باشد. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکتهای کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستورالعمل تخلف محسوب شده و به منزلۀ فروش بدون دستور تلقی خواهد شد.

ماده 3

وکیل باید رأساً سند وکالتنامه را همراه با مدارک هویت خود جهت احراز هویت به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و یا به یکی از دفاتر شرکتهای کارگزاری ارائه نماید. وکیل موظف است اصل اوراق بهاداری را که قصد فروش آن را با استناد به سند وکالت دارد، حسب مورد به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یا دفاتر کارگزاریها ارائه نماید.

تبصره : شرکتهای کارگزاری باید سند وکالت را همراه با مدارک هویت فردی وکیل و اوراق بهادار موضوع وکالت رویت و تصویر آن را برابر با اصل نموده و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت صدور تأییدیه ارسال نمایند.

ماده 4

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باید تصویری از اوراق بهادار موضوع وکالت و مدارک هویت وکیل را که برابر با اصل شده باشد در سوابق تأییدیه صادره در بایگانی خود نگهداری نماید. مفاد تأییدیه صادره باید با مشخصات مندرج در تصویر مدارک یاد شده یکسان بوده و با مشخصات مندرج در سامانۀ پس از معاملات نیز مطابقت داشته باشد.

ماده 5

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پس از انجام اقدامات زیر نسبت به صدور تأییدیه اقدام می‌نماید؛

الف – بررسی مفاد وکالتنامه و احراز سمت وکیل

ب – احراز هویت وکیل، در صورتی که وکیل مدارک لازم را مستقیماً به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید.

ج – احراز مالکیت موکل نسبت به اوراق بهادار موضوع وکالتنامه

د – احراز حدود اختیار وکیل در فروش اوراق بهادار

ماده 6

در تأییدیه صادره از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی موارد زیر هم باید درج شود؛

الف – نام و مشخصات فردی وکیل و موکل

ب – مشخصات اوراق بهاداری که وکیل می‌تواند به نیابت از موکل خود نسبت به فروش آن اقدام نماید.

ج – اختیار یا عدم اختیار وکیل در دریافت وجه با درج شماره حساب بانکی وکیل یا موکل به صورت کامل که طبق مندرجات سند وکالت وجوه حاصل از فروش باید به آن حساب واریز شود.

تبصره : معرفی شماره حساب بانکی مشترک ممنوع بوده و وکیل باید حسب مورد شماره حساب اختصاصی خود یا موکل خود را اعلام نماید.

ماده 7

شرکت‌های کارگزاری موظفند تأییدیه صادره از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را مبنی بر مجوز انجام معامله توسط وکیل به “فرم درخواست فروش” ضمیمه نموده و در سوابق کارگزاری بایگانی نمایند.

ماده 8

شرکتهای‌ کارگزاری مجاز به فروش اوراق بهادار یا واریز وجه آن خارج از ترتیبات مقرر در متن تأییدیه‌ای که در چهارچوب این دستورالعمل جهت انجام معامله با استفاده از سند وکالت صادر شده است نمی‌باشند.

ماده 9

تأییدیه صادره برای فروش اوراق بهادار توسط وکیل تا شش‌ماه پس از تاریخ صدور معتبر بوده و چنانچه وکیل در این مهلت دستور فروش اوراق بهادار را ندهد و یا پس از ارائه دستور فروش از سوی وکیل به هر دلیل اوراق بهادار موضوع تأییدیه در مهلت مذکور به فروش نرود، فروش اوراق بهادار یا اجرای دستور فروش ارائه شده منوط به ارائۀ تأییدیه جدید است.

ماده 10

وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار که به‌وسیله وکیل و به نیابت از مالک اوراق بهادار به فروش می‌رسد به هر مبلغی که باشد باید حسب مورد و با توجه به مفاد تأییدیه صادره به حساب موکل یا وکیل واریز گردد. پرداخت وجه به صورت نقدی یا چک به وکیل یا موکل به هر ترتیب ممنوع است. در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق، کارگزار علاوه بر مسئولیت در قبال دارندگان اوراق بهادار، متخلف محسوب می‌شود. واریز وجه حاصل از فروش اوراق بهادار به حساب بانکی وکیل منوط به آن است که اختیار وکیل در اخذ ثمن معامله صراحتاً در متن وکالت قید شود.

ماده 11

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی موظف است در پایان هر ماه گزارشی از تأییدیه‌های صادره را طی فرم مخصوصی به سازمان ارسال نماید.

ماده 12

شرکت‌های کارگزاری و مدیران و کارکنان آنها نمی‌توانند با استفاده از سند وکالت به وکالت از مشتریان خود نسبت به انجام معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس اقدام نمایند.

ماده 13

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باید مراحل صدور تأییدیه و سایر ترتیبات اجرایی در راستای اجرای این دستورالعمل را تدوین نموده و به اطلاع عموم برساند.