ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی مصوب 1389

ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی 13/9/1389 

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مادۀ یك آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب هیأت وزیران (كه از این پس آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی نامیده می‌شود)، در این ضوابط نیز به همان معانی به كار رفته‌اند.

ماده 2

هر شخص خارجی یا هر شخص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی كه متقاضی دریافت مجوز معامله است، باید مدارك زیر را به یكی از شركت‌های كارگزاری دارای مجوز فعالیت از سازمان تسلیم نماید.
الف- تقاضای مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به زبان فارسی یا انگلیسی مطابق فرم‌های پیوست،
ب – مدارك شناسایی زیر :
1- ب . در صورتی‌كه متقاضی شخص حقیقی باشد: اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و كارت ملی برای ایرانیان با سرمایۀ منشاء خارجی و اصل و تصویرگذرنامه برای اشخاص خارجی.
2- ب. در صورتی‌كه متقاضی شخص حقوقی باشد: اصل و تصویر اساسنامه یا مدارك مشابه، مدرك تأسیس و مدرك نشان‌ دهندۀ مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی؛
تبصره : مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی‌كه اصل مدارك موضوع بند ب این ماده به زبان دیگری باشد، ارائۀ ترجمه آن به زبان فارسی یا انگلیسی كافی است؛ مشروط به اینكه ترجمۀ مذكور توسط مراجع رسمی ترجمۀ اسناد در ایران، كشور محل اقامت متقاضی یا كشور محل صدور مدرك تأیید شده باشد.

ماده 3

شركت كارگزاری موظف‌است تصویر مدارك موضوع بند (ب) مادۀ 2 را با اصل آن‌ها مطابقت داده و در صورت تطابق، با درج عبارت «برابر اصل است»، امضاء نماید و تقاضانامه را به همراه تصویر برابر اصل شدۀ مدارك به منظور اخذ مجوز معامله، به سازمان ارسال كند.
تبصره : در صورتی‌كه تصویر مدارك یادشده، توسط مراجع ذیصلاح زیر برابر اصل شده باشد، ارائۀ اصل مدارك به كارگزاری و برابر اصل نمودن تصویر آن توسط كارگزاری ضروری نیست:
الف ) دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران؛
ب ) سفارتخانه یا كنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی؛
ج ) مراجع صالحی كه در كشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرك برای این امر تعیین شده‌اند.

ماده4

سازمان در صورت كامل بودن اطلاعات و مدارك ارسالی، ظرف هفت روز كاری، مجوز معامله را مطابق نمونۀ پیوست به زبان فارسی و ترجمة آن به زبان انگلیسی به نام متقاضی و به امضای ریاست سازمان صادركرده و به كارگزاری تحویل می‌دهد تا كارگزاری ظرف هفت روز كاری به متقاضی تسلیم كند. در صورت وجود نقص در اطلاعات و مدارك، مهلت‌های اعلام نواقص از طرف سازمان به كارگزاری و از طرف كارگزاری به متقاضی نیز مشابه فوق است.

تبصره

مجوز معامله كه به زبان فارسی صادر شده است قابل استناد و رسمی است. این موضوع باید در ترجمه مجوز معامله قید گردد.

ماده5

پس از دریافت مجوز معامله به شرح این ضوابط، در صورتی‌كه شخص صاحب مجوز به انجام معامله در یكی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس ایرانی مجاز به معامله شده‌باشد، تشریفات دریافت كد معاملاتی، مشابه مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد.

ماده6

این ضوابط در 6 ماده و 3 تبصره و 4 پیوست در تاریخ 13 آذر 89 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.