ضوابط اعطاي مجوز معامله اوراق بهادار به سرمايه‌گذار خارجي مصوب 1389

ضوابط اعطاي مجوز معامله اوراق بهادار به سرمايه‌گذار خارجي 13/9/1389 

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف شده در مادۀ يك آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس مصوب هيأت وزيران (كه از اين پس آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي ناميده مي‌شود)، در اين ضوابط نيز به همان معاني به كار رفته‌اند.

ماده 2

هر شخص خارجي يا هر شخص ايراني داراي سرمايه با منشاء خارجي كه متقاضي دريافت مجوز معامله است، بايد مدارك زير را به يكي از شركت‌هاي كارگزاري داراي مجوز فعاليت از سازمان تسليم نمايد.
الف- تقاضاي مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ايراني براي اشخاص حقيقي يا حقوقي به زبان فارسي يا انگليسي مطابق فرم‌هاي پيوست،
ب – مدارك شناسايي زير :
1- ب . در صورتي‌كه متقاضي شخص حقيقي باشد: اصل و تصوير شناسنامه يا گذرنامه و كارت ملي براي ايرانيان با سرمايۀ منشاء خارجي و اصل و تصويرگذرنامه براي اشخاص خارجي.
2- ب. در صورتي‌كه متقاضي شخص حقوقي باشد: اصل و تصوير اساسنامه يا مدارك مشابه، مدرك تأسيس و مدرك نشان‌ دهندۀ مشخصات و حدود اختيارات صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي؛
تبصره : مدارك موضوع اين ماده بايد به زبان فارسي يا انگليسي ارائه شود. در صورتي‌كه اصل مدارك موضوع بند ب اين ماده به زبان ديگري باشد، ارائۀ ترجمه آن به زبان فارسي يا انگليسي كافي است؛ مشروط به اينكه ترجمۀ مذكور توسط مراجع رسمي ترجمۀ اسناد در ايران، كشور محل اقامت متقاضي يا كشور محل صدور مدرك تأييد شده باشد.

ماده 3

شركت كارگزاري موظف‌است تصوير مدارك موضوع بند (ب) مادۀ 2 را با اصل آن‌ها مطابقت داده و در صورت تطابق، با درج عبارت «برابر اصل است»، امضاء نمايد و تقاضانامه را به همراه تصوير برابر اصل شدۀ مدارك به منظور اخذ مجوز معامله، به سازمان ارسال كند.
تبصره : در صورتي‌كه تصوير مدارك يادشده، توسط مراجع ذيصلاح زير برابر اصل شده باشد، ارائۀ اصل مدارك به كارگزاري و برابر اصل نمودن تصوير آن توسط كارگزاري ضروري نيست:
الف ) دفترخانه اسناد رسمي داراي مجوز از قوه قضائيۀ جمهوري اسلامي ايران؛
ب ) سفارتخانه يا كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت متقاضي؛
ج ) مراجع صالحي كه در كشور محل اقامت متقاضي يا محل صدور مدرك براي اين امر تعيين شده‌اند.

ماده4

سازمان در صورت كامل بودن اطلاعات و مدارك ارسالي، ظرف هفت روز كاري، مجوز معامله را مطابق نمونۀ پيوست به زبان فارسي و ترجمة آن به زبان انگليسي به نام متقاضي و به امضاي رياست سازمان صادركرده و به كارگزاري تحويل مي‌دهد تا كارگزاري ظرف هفت روز كاري به متقاضي تسليم كند. در صورت وجود نقص در اطلاعات و مدارك، مهلت‌هاي اعلام نواقص از طرف سازمان به كارگزاري و از طرف كارگزاري به متقاضي نيز مشابه فوق است.

تبصره

مجوز معامله كه به زبان فارسي صادر شده است قابل استناد و رسمي است. اين موضوع بايد در ترجمه مجوز معامله قيد گردد.

ماده5

پس از دريافت مجوز معامله به شرح اين ضوابط، در صورتي‌كه شخص صاحب مجوز به انجام معامله در يكي از بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس ايراني مجاز به معامله شده‌باشد، تشريفات دريافت كد معاملاتي، مشابه مقررات مربوطه صورت مي‌پذيرد.

ماده6

اين ضوابط در 6 ماده و 3 تبصره و 4 پيوست در تاريخ 13 آذر 89 به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.